REKLAMA

 1. Ile lat wg ustawy trzyma się próbki krwi po zatruciu? – 30 lat;

2. Przy oględzinach zwłok wg ustawy ? kto oprócz prokuratora – biegły / biegły lekarz / lekarz sądowy / lekarz z zakresu medycyny sądowej/ lekarz możliwie z zakresu medycyny sądowej; (art.209kpk biegły lekarz w miarę możliwości z zakresu med. sądowej)

3. Czym zajmuje się lekarz sądowy – usprawiedliwia nieobecność na rozprawie;

4. O czym mówi art 157 KK – uszkodzenie narządu i rozstrój zdrowia;

5. Zgoda dorozumiana – wszelkie działania, które jednoznacznie wskazują na zgodę pacjenta;

6. 16–latek nie zgadza się na zabieg, co jest potrzebne – zgoda jego opiekuna i sądu opiekuńczego;

7. Przy sekcji narządy do histpatu trzymamy w – słoik czysty chemicznie / 10% formalin

SKRYPT: pobieranie materiału do badań histopatologicznych

kilka słoików o poj. 100 – 200 ml z szeroką szyjką i doszlifowanym korkiem

wycinek – najczęściej w postaci płaskiego prostopadłościanu nie powinien być grubszy niż 0,5 cm – ułatwia to utrwalenie go w 5 – 8 % roztworze wodnym formaldehydu (najczęściej)

a do toksykologicznych do czytstego słoika

8. Sekcja zwłok dzieciaka – nie robi się nacięcia kręgosłupa;

9. Uraz bierny – podczas upadku na podłogę;

10. Decollement – powstają podczas potrącenia przez samochód, spotykane na kończynach rozwarstwienie mięśni i powięzi, mogą być połączone z warstwowym krwiakiem, ;

11. Ślad na skórze 2 czerwone paski przedzielone białym, że nie powstaje przy uderzeniu – pięścią (do wyboru pałka, kabel, kij); a nie kij i pałka? skrypt str 86 - zasinienie z pasem zblednięcia na środku

12. Rana cięta vs. tłuczona – że ta druga ma mostki tkankowe w dnie;

13. Śmierć przez powieszenie – gwałtowna nagła;

14. Powieszenie w pozycji klęczącej, półleżącej jest możliwe, bo najważniejszym czynnikiem jest – ucisk na naczynia szyjne / ucisk na drogi oddechowe / przerwanie rdzenia - a nie to??? / mechanizm odruchowy z

NCX; ??

15. Młoda zdrowa kobieta bez widocznych ran nie żyje, we krwi COHb 55% – śmiertelne zatrucie CO;

16. Pochodne 4–pirazolowe – antagoniści dehydrogenazy alkoholowej;

17. Kiedy gromadzi się aceton – śpiączka cukrzycowa, zatrucie alkoholem niespożywczym;

18. PGM1 – matka (2+;1–) dziecko (2+;1–) ojciec (2+;1–), czy ojciec jest ojcem – może nim być

Medycyna Sądowa 2011r.


1. Zespól dziecka maltretowanego:

A. Jest pojęciem znanym od XIX wieku

B. Chorobę wprowadzono dopiero w 1962 roku przez Kompe i wsp.

C. Podczas badania sekcyjnego dziecka – gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogły stać się następstwa znęcania się nam nim – należy wykonać głębokie nacięcie wzdłuż pleców, pośladków i kończyn w celu ujawnienia podskórnych Wylewów krwawych

D. B i C


2. Stwierdzenie przez obducenta wymóżdżenia lub dekapitacji pozwala na odstąpienie od zleconej sekcji zwłok:

A. Nigdy

B. Jeśli są ślady przyżyciowości tych obrażeń

C. Na prośbę rodziny

D. Jeśli zostały przeprowadzone oględziny zewnętrzne


3. Krwawienie do siatkówki:

A. Może wystąpić w wyniku urazu (np. okołoporodowego, wypadku komunikacyjnego) oraz w następstwie prowadzonej resuscytacji

B. Może być wynikiem posocznicy i zaburzeń krzepnięcia krwi

C. Jest patognomiczne dla zespołu dziecka potrząsanego ?? TAK hm na pewno? to która odp? ???????????????? USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU w dziecku potrząsanym: (wylewy krwawe do siatkówki, zwichnięcie soczewki, odklejenie siatkówki) (Objaw patognomoniczny (często niepoprawnie: patognostyczny lub patognomiczny)[1] lub znamienny – objaw kliniczny, którego znalezienie u pacjenta często wystarcza do rozpoznania choroby. Za taki objaw można więc uważać tylko taki, który występuje wyłącznie przy jednej chorobie (czyli jest dla niej swoisty) -nie jest jak znajdziesz 20 latka z tym to nie powiesz uuu ale nim za mlodu trzesiono :D haha :D

D. A i B - na pewno ta, z zajęć z pediatrii mówili o tej siatkówce, że częst ale nie patognom


4. Powtarzające się epizody bezdechu, sinicy utrat przytomności u dziecka, z następową zazwyczaj kilkakrotną hospitalizacją nie wyjaśniającą ich przyczyny powinno lekarzowi prowadzącemu nasuwać podejrzenie:

A. Zespołu Munchhausena

B. Zespołu Ehlersa-Danlosa

C. Padaczki

D. Zespołu SIDS


5. Dzieciobójstwo to:

A. Zdefiniowane w kodeksie rodzinnym pojęcie

B. Zdefiniowane w kodeksie karnym pojęcie, gdzie przedmiotem zabójstwa jest dziecko, a podmiotem wyłącznie matka. Czas popełnienia przestępstwa jest ograniczony do okresu porodu

C. Zdefiniowane w kodeksie karnym pojęcie, gdzie przedmiotem zabójstwa jest dziecko, a podmiotem matka i/lub ojciec. Czas popełnienia przestępstwa jest ograniczony do okresu porodu

D. Zdefiniowane w kodeksie karnym pojęcie, gdzie przedmiotem zabójstwa jest dziecko, a podmiotem wyłącznie matka


6. Wskaż błędne stwierdzenie:

A. Krwiaki nadtwardówkowe zazwyczaj mają postać cienkich krążków i praktycznie zawsze występują jednostronnie

B. Najczęściej krawiaki nadtwardówkowe występują przy złamaniach łuski kości skroniowej z uszkodzeniem tętnicy oponowej środkowej - a czy to nie jest błędne?- bo t. oponowa środkowa przechodzi przez kość klinową( oponowa a nie mózgowa ;-) więc wszystko się zgadza i łuska jest ok), więc uszkodzednie tej tętnicy może przebiegać przy złamaniach podstawy czaszki, a nie kości skroniowej? http://www.mp.pl/artykuly/10208 (Krwiak nadtwardówkowy powstaje na skutek gromadzenia się wynaczynionej krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą. Jest następstwem pourazowego uszkodzenia tętnicy, z reguły oponowej środkowej lub jednej z jej gałęzi i najczęściej jest zlokalizowany w okolicy skroniowej lub skroniowo-ciemieniowej. ) O łusce kości skroniowej była mowa na neuro przy tych krwiakach.

C. Krwiaki nadtwardówkowe nie mogą być spowodowane krwawieniem żylnym Najczęściej krwiak powstaje wskutek rozerwania naczyń oponowych, najczęściej tętnicy oponowej środkowej. Rzadziej źródłem krwawienia są żyły oponowe (nie ma takich), zatoki opony twardej i żyły śródkostne. (Splot skrzydłowy należy do głębokich naczyń żylnych głowy i szyi. Rozciąga się od dołu skrzydłowo-podniebiennego aż do szyjki żuchwy. Leży między mięśniem skrzydłowym bocznym a mięśniem skroniowym. Do niego przylega blaszka błoniasta trąbki słuchowej. Powstaje z licznych żył: żyły klinowo-podniebiennej, żył oponowych środkowych, żył skroniowych głębokich, żył zębodołowych górnych, żył żwaczowych, żył zębodołowych dolnych, dolnego odgałęzienia żyły ocznej dolnej. Odpływ ze splotu odbywa się za pomocą żył szczękowych oraz żyły głębokiej twarzy do żyły twarzowej.)

D. Przy uszkodzeniu tętnicy oponowej tylnej krwiak nadtwardówkowy lokalizuje się w okolicy ciemieniowo-potylicznej


7. Stwierdzenia prawidłowe dotyczące krwawienie Dureta :

A. dochodzi do niego zazwyczaj podczas obrzęku mózgu

B. dochodzi do niego zazwyczaj podczas krwawienia podtwardówkowego

C. podczas symetrycznego wgłobienia zakrętów obręczy pod sierp mózgu

D. pojawiają się w linii pośrodkowej mózgu i są związane z niesymetrycznym wgłobieniem pnia mózgu


8. „Koszyczkowego” otwarcia kości czaski u noworodka dokonuje się sekcyjnie w celu:

A. Oceny sierpu mózgu i namiotu móżdżku

B. Oceny wewnętrznych uszkodzeń mózgu

C. Oceny ciemiączka dużego

D. Jest technicznie łatwiejszą metodą otwarcia jamy czaszki


9. Zabójstwo z lubieżności:

A. To zabójstwo dokonane jako równoważnik zamiast aktu płciowego nierzadko połączone z okaleczeniem zwłok

B. To celowe pozbawienie życia ofiary po jej zgwałceniu w celu zatarcia śladów przestępstwa

C. Przypadkowe uduszenie, gdy sprawca gwałtu dla stłumienia krzyku uciska szyję ofiary

D. Brak odpowiedzi poprawnej


10. Minimalna masa noworodka donoszonego to:

A. 1500g

B. 2000g

C. 2500g minimalna 2200g-2500g

D. 3000g


11. Maceratio fetus: ?

A. Powstaje wskutek matczynej autolizy?? zwłok w wyniku działania wód płodowych

B. W przypadku maceracji obejmującej narządy wewnętrzne, stawy i kości przypuszczalny czas zgony płodu określa się na 2 do 6 tygodni przed porodem

C. Przy nasilonych zmianach autolitycznych podczas sekcji zwłok, przy palpacji głowy płodu wyczuwa się oddzielnie leżące blaszki kostne

D. Wszystkie odpowiedzi prawdziwe


12. Jądro kostnienia w dolnej nasadzie kości udowej występuje zwykle w 9 miesiącu trwania ciąży i jego średnica wynosi 4-6mm. Jest to jedna z cech ułatwiających określenie stopnia rozwoju płodu.

A. Zdanie pierwsze jest prawdziwe, a drugie fałszywe

B. Zdanie pierwsze jest fałszywe, a drugie prawdziwe

C. Oba zdania prawdziwe

D. Oba zdania fałszywe


13. Stwierdzenie w badaniu sekcyjnym obecności powietrza w całym jelicie grubym noworodka, przy jednoczesnym całkowitym upowietrznieniu płuc przemawia za tym, że:

A. zgon noworodka nastąpił około 10 minut po urodzeniu

B. zgon noworodka nastąpił około 6 godzin po urodzeniu

C. zgon noworodka nastąpił co najmniej 12 godzin po urodzeniu

D. zgon noworodka nastąpił co najmniej 24 godziny po urodzeniu14. Szybkość pojawiania się stężenia pośmiertnego

A. wilgotność powietrza

B. temperatura otoczenia

C. ruchu powietrza

D. stopnia otyłości denata


15. Skurcze mięśni uniemożliwiające upuszczenie trzymanego w rękach źródła prądu występują przy natężeniu:

a) 5 mA

b) 15-17 mA

c) 50 mA

d) 75-100 mA


16. Migotanie komór serca występuje przy rażeniu prądem o natężeniu:

a) 5 mA

b) 15-17 mA

c) 50 mA

d) 75-100 mA


17. W medycynie sądowej przez „śmierć gwałtowną” rozumie się zgon będący następstwem:

a) wykrwawienia

b) zatoru tłuszczowego

c) szeroko pojętego urazu

d) choroby


18. Rany tłuczone powstają w wyniku:

a) działania narzędzia tępego, tępokrawędzistego raczej to skrypt str 88 …..chyba raczej b), przeciez jajko też jest tępe i tępokrawedziste :P:P

b) działania narzędzia twardego, tępego, tępokrawędzistego (twardy musi być, balonikiem nikogo nie pobijecie :P, balonikiem może nie, ale pałką policyjną to już tak, a mięciutka jes, tonfa mięciutka? haha tonfa to nie jedyny rodzaj pałki policyjnej, a o pałkach szturmowych, albo tzw. bananach Ty słyszał? haha t ) chyba to
B na bank (http://www.forensic-medicine.pl/content/view/38/2/)

c) działania narzędzia twardego, płaskiego, kończystego

d) obłego


19. Do rozmiękania gałki bladej dochodzić może w przypadku zatrucia:

a) alkoholem etylowym

b) tlenkiem węgla

c) barbituranami

d) opiatami


20. Na brzegach zranienia wlotowego przy postrzałach z broni palnej, bez względu na odległość z jakiej oddano strzał, spotyka się:

a) rąbek zabrudzenia

b) rąbek otarcia i drobiny niespalonego prochu

c) rąbek otarcia naskórka

d) rąbek osmalenia


21. Zadławienie to:

a) ucisk na szyję wywierany ręką ludzką

b) ucisk na szyję wywierany przez pętlę, a siłą zaciskającą jest siłą ręki

c) zatkanie dróg oddechowych przez ciało obce

d) odmiana nietypowego powieszenia


22. Identyfikacja człowieka na podstawie śladów czerwieni wargowej to:

a) chiroskopia

b) somatoskopia

c) cheiloskopia

d) pelmatoskopia- badanie linii papilarnych stóp w celach identyfikacyjnych; podoskopia


23. Zmiana pośmiertna zazwyczaj nie pojawiająca się przed upływem 2-4 miesięcy i obejmująca całe zwłoki nie wcześniej niż po upływie roku to:

a) strupieszczenie - różnie bywa ale zwykle kilka tygodzni wystarczy

http://www.forensic-medicine.pl/content/view/4/2/

b) gnicie

c) przemiana tłuszczowo – woskowa (wdł. skryptu początek 6 tydzień) Proces przemiany tłuszczowo-woskowej można zobserwowoać po upływie 2-3 miesięcy. Do pełnej przemiany dochodzi zazwyczaj po kilku latach przebywania zwłok w odpowiednim środowisku. czyli to tak? tak!

d) gigantyzm Caspra


24. Wskazać stwierdzenie prawidłowe:

a) rozdział 4 ustawy o zawodzie lekarza dotyczy eksperymentu medycznego na ludziach żywych. Eksperyment na zwłokach lub ich częściach nie podlega przepisom tego rozdziału

b) eksperyment medyczny dzieli się na leczniczy i badawczy

c) dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze oraz osoby pozbawione wolności nie mogą uczestniczyć w eksperymencie badawczym

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe


25. Przybyła na miejsce zdarzenia policja ujawniła w pomieszczeniu z piecem kaflowym nagie zwłoki starszej kobiety. Podczas oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia lekarz stwierdził malinowoczerwone, częściowo przemieszczalne plamy opadowe, silnie wyrażone stężenie pośmiertne we wszystkich grupach mięśniowych, temperaturę zwłok mierzoną w odbycie 30oC, temperaturę w pomieszczeniu 22oC oraz wielomiejscowe i różnoczasowe sińce na ciele. Dysponując takimi danymi lekarz na miejscu zdarzenia:

a) jest w stanie ustalić przybliżony czas zgonu

b) powinien wysunąć uzasadnione podejrzenie co do przypuszczalnej przyczyny zgonu

c) powinien wskazać na konieczność przeprowadzenia sekcji sądowo-lekarskiej uzupełnionej o badanie krwi w kierunku zawartości karboksyhemoglobiny

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe


26. W zakresie oceny odpowiedzialności zawodowej właściwymi są:

a) sądy lekarskie

b) wydziały karne sądów powszechnych

c) sądy administracyjne

d) prokuratura i prokuratura wojskowa


27. Do legalnych świadczeń zdrowotnych nieleczniczych należą:

a) pobranie ex vivo narządów, tkanek lub komórek do przeszczepu drugiej osobie

b) przerwanie ciąży ze względów tzw. Prawnych to zabieg o charakterze mieszanym

c) czysto poznawczy eksperyment medyczny na człowieku

d) a, b i c ?/


28. Wydana przez indywidualnego biegłego opinia dla potrzeb postępowania lekarskiego powinna być:

a) wydana przez specjalistę medycyny sądowej

b) dokonanych przez biegłego i wybranym …

c) sporządzona z uwzględnieniem wyjaśnień oskarżonego przesłuchiwanego w charakterze świadka

d) pełna spójna i pozbawiona wewnętrznych sprzeczności


29. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy obwiniony lekarz może ustanowić:

A. nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy

B. nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy lub adwokatów

C. nie więcej niż dwóch obrońców spośród adwokatów lub radców prawnych

D. nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych- 100 % tak jest napisane w kodeksie ; to nie jest zapis z kodeksu tylko z ustawy której ustawy? o izbach art 58 (Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich)

no to jak w końcu?? radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych tylko TO Jak? Ja bym dała D a ja b z ustawy czytałam ten zapis i na 100% tak tam jest napisane ze adwokat, lekarz i radca bo to nie jest sprawa karna

dziękujemy za przeczytanie ustawy :) proszę

tak d.30. Naruszenie tajemnicy lekarskiej w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów kodeksu karnego kwalifikuje się jako:

A. naruszenie tajemnicy prywatnej

B. nie jest przestępstwem

C. naruszenie tajemnicy chronionej

D. naruszenie tajemnicy zawodowej


31. Karalność przewinienia zawodowego ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

A. 5 lat

B. 4 lata

C. 3 lata

D. 2 lata


32. Z akt sprawy wynika, że młody człowiek został potrącony przez samochód typu van na przejściu dla pieszych. W wyniku tego zdarzenia u pieszego doszło do złamania kości udowej. Proces gojenia przebiegał prawidłowo i ostatecznie zakończył się pełną przebudowa kostną z odzyskaniem pełnej sprawności kończyny dolnej. Z powyższych danych wynika, że obrażenia ciała, których doznał pieszy – w toczącym się postępowaniu karnym będą zakwalifikowane z następującego art. Kodeksu karnego.

A. 156

B. 157 par.1

C. 157 par.2

D.192


33. Wybierz prawidłowy zakres kompetencji lekarza orzecznika ZUS:

1.lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy - tak, trwałej lub okresowej

2. lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do samodzielnej egzystencji - tak, naruszenie sprawnosci, ktora powoduje koniecznosc trwalej opieki i pomoicy przy podstaw. czynnosciach

3. lekarz orzecznik ZUS orzeka o celowości przekwalifikowania zawodowego - tez

4. lekarz orzecznik ZUS orzeka o procentowym uszczerbku na zdrowiu

5. lekarz orzecznik ZUS orzeka o oświadczeniu rehabilitacyjnym

6. lekarz orzecznik ZUS orzeka o przedłużeniu podstawowego okresu zasiłkowego

A. brak odpowiedzi poprawnej

B. 1,5,6

C. 1,2,3

D. 1,2,3,4,5,6 (?)


34. Niezdolną do pracy w rozumieniu obowiązującej ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest osoba:

A. która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej

B. która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia czynności organizmu

C. która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia czynności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu

D. która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia czynności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy zgodnie z poziomem posiadanego wykształcenia


35. Biegłym jest każda osoba, która:

A. posiada wiadomości specjalne i została powołana przez organ procesowy

B. została wpisana na listę biegłych prezesa sadu okręgowego<- a="" b="" bieg="" dowy="" dowym="" dy="" dzie="" font="" jest="" ka="" nie="" s="" to="" y="" ym="">

C. posiada wiadomości specjalne i została powołana przez stronę procesową

D. brak odpowiedzi prawidłowej


36. W obowiązującym Kodeksie Etyki Lekarskiej

A. lekarz nie może prowadzić eksperymentów badawczych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych

B. lekarz nie może prowadzić eksperymentów badawczych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych , żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra tych grup

C. w przypadku pacjenta niezdolnego do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli lekarz powinien uzyskać na piśmie zgodę jego przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego

D. Kodeks Etyki Lekarskiej obejmuje wszystkie wyżej wymienione zasady


37. Wg obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej

A. lekarzowi nie wolno przeprowadzić eksperymentu badawczego z wykorzystaniem embrionów ludzkich

B. lekarz może przeprowadzić eksperyment badawczy na embrionach ludzkich

C. lekarzowi nie wolno przeprowadzić eksperymentu leczniczego z wykorzystaniem embrionów ludzkich WOLNO !

D. Kodeks Etyki Lekarskiej nie reguluje powyższych kwestii


38. Lekarz nie jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, gdy:

A. tak stanowią przepisy odrębnych rozporządzeń

B. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia znacznych rozmiarów pacjenta lub innych osób

C. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy nie wyraża zgody na ujawnienie tajemnicy

D. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi , uczestniczącemu w udzielaniu tych świadczeń

ale pasuje B i D! no wlasnie ! - w B tez jest ale moze wystapic o zwolnienie z tajemnicy w D z automatu jest zwolniony,

B nie pasuje, bo zagrożenie mienia nie zwalnia z zachowania tajemnicy lek.39. Sąd lekarski nie może orzekać:

A. upomnienia

B. nagany

C. ograniczenia wolności

D. kary pieniężnej


40. Istota błędu medycznego polega na:

A. nieumyślnym i niezgodnym ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej działaniu, które powoduje ujemny skutek na zdrowiu pacjenta

B. umyślnym i niezgodnym ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej działaniu, które powoduje ujemny skutek na zdrowiu pacjenta

C. nieumyślnym i niezgodnym ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej zaniechaniu, które powoduje ujemny skutek na zdrowiu pacjenta

D. nieumyślnym i niezgodnym ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej postępowaniu, które powoduje ujemny skutek na zdrowiu pacjenta


41. Na biegłego można nałożyć karę pieniężną porządkową w przypadku nieuzasadnionej odmowy sporządzenia opinii w wysokości do:

A. 1000 zł

B. 5000 zł

C. 10.000 zł - bank to bo tak bylo mowione na prelekcji

D. 50000 zł

Podobne obowiązkii przewiduje postępowanie w sprawach cywilnych, gdzie za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii lub za nieuzasadnione opóźnienie złożenia opinii sąd zobowiązany jest skazać biegłego na grzywnę. Wysokość grzywny wynosi kwotę do 1.000 zł. Niezależnie od grzywny sąd może zasądzić od biegłego zwrot kosztów.” - wg prezesa sądu okręgowego bla bla. Ktoś znalazł coś lepszego?

Może o to chodzi:

KPK Art. 285. § 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych.

Przepis art. 285 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, złożenia przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dopełnienia obowiązków poręczyciela albo spełnienia innego ciążącego na niej obowiązku w toku postępowania......


42. typowy przejaw paternalizmu medycznego to:

A. domniemanie przez lekarza zgody pacjenta na zabieg

B. okłamywanie i zatajanie prawdy przez lekarza

C. oszukiwanie pacjenta, wprowadzanie go w błąd, przymus leczenia

D. wszystkie wyżej wymienione sytuacje mieszczą się w pojęciu paternalizmu medycznego


43. Od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy kasacja do Sądu Najwyższego nie przysługuje: -odp?

a. Stronom

b. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

c. Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej

d. Rzecznikowi Praw Pacjenta


44. Organowi, któremu zgodnie z Kodeksem etyki lekarskiej, lekarz nie może przekazać uwag o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza, jest:

a. lekarz, którego uwagi dotyczą

b. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

c. okręgowy sąd lekarski

d. rzecznik praw pacjenta45. W parku ujawniono zwłoki mężczyzny. Ich oględziny wykazały: poziomo przebiegającą bruzdę na szyi, obecnością wybroczyn śródskórnych krwawych na twarzy, obecność wylewów krwawych podspojówkowych i podśluzówkowych. Będący na miejscu zdarzenia lekarz powinien jako przyczynę zgonu powinien wziąć pod uwagę:

a. zadławienie

b. typowe powieszenie

c. upozorowanie powieszenia

d. zadzierzgnięcie


46. Zastosowanie nowoczesnych, bardzo czułych technik w genetyce sądowej spowodowało, że pomiar stężenia DNA matrycowego jest istotnym elementem całościowej analizy genetycznej, ponieważ: - odp. ?

a. zbyt wysokie stężenie DNA matrycowego może powodować powstawianie kontaminacji w reakcji PRC a nie to??? chyba właśnie to

b. za niskie stężenie DNA po izolacji może skutkować wynikiem fałszywie ujemnym

c. za niskie stężenie, jak również za wysokie stężenie DNA może powodować brak produktów amplifikacji w reakcji PCR

d. za duże stężenie, jak również zbyt niskie stężenie matrycy DNA w reakcji PCR może być powodem uzyskiwania błędnych wyników z powodu artefaktów lub wypadania alleli, bądź uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych dlaczego nie to?


47. Teoretyczna szansa wykluczenia niesłusznie pozwanego mężczyzny dla ekspertyzy IIIo wynosi:

a. 99,9999%

b. 0,999999%

c. 96-98%

d. 99,9% a nie to? 99,9999% dotyczy potwierdzenia ojcostwa, a 99,9% to teoretyczna szansa wykluczenia niesłusznie posądzonego mężczyzny skad takie info? tez w starych testach mam poprawione na tą odp. czyli w końcu co? ja mam tak w swoich notatkach w zaleznosci od liczby loci :/ o tym 99,9% w wykluczeniu też było w prelekcjiBadanie polimorfizmu DNA - ekspertyza IIIo
(Standardowa ekspertyza genetyczna przeprowadzana jest w zakresie 16 markerów genetycznych i pozwala ze 100% pewnością wykluczyć ojcostwo niesłusznie pozwanego mężczyzny bądź z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością - powyżej 99,9999% potwierdzić biologiczne ojcostwo.) - więc nie ma prawidłowej odpowiedzi, bo ma być 100%

mówiła na prelekcji że 99.9% i że 1 ojca na 1000 się nie wykluczy chociaż nie jest ojcem - może w innej metodzie


48. Antygeny w układzie ABO w śladach biologicznych innych niż krew oznaczamy metodą:

a. Lattesa

b. absorpcji - elucji skrypt str.266 rozdział 11.3.4 strona 262 rozdz 11.2.2.3 o abs-elucji piszą zewykorzystywane jest włokno nasiakniete krwia

elucji ta tez mozna i jest czulsza od holzera, ale niech to ktos zweryfikuje,cytat ze skryptu “możliwe określenie substancji grupowych w układzie ABO za pomocą metody absorpcyjnej, z plam nasienia osobników wydzielających substancje grupowe” metoda absorpcji to metoda Holzera i to jest na 262 stronie a nie absorpcji-elucji

c. Teichmanna

d. Holzera jestem za Holzerem - antygeny, kiedy nie ma przeciwciał, czyli tam, gdzie nie ma krwi z moich notatek m. Holzera : met oznaczania antygenow ukladu abo w kazdym innym materiale niz krew( nasienie, slina, kupa, wlosy) - w skrypcie jest napisane, że ta metoda jest do oznaczania z suchej plamy krwi.


49. Niejednakowa przydatność poszczególnych markerów wykorzystywanych w badaniach w dochodzeniu sporności ojcostwa, identyfikacji tożsamości osób w badaniu śladów biologicznych wynika:

a. z różnego rozkładu częstości alleli i częstości genotypów populacji ? na pewno?

b. ze zgodności profili genetycznych ilorazu wiarygodności zdarzenia

c. z niskiej siły dyskryminacji – WD, dla poszczególnych markerów

d. z wysokiej wartości ilorazu wiarygodności – LR


50. Metoda specyficzna identyfikacji krwi ludzkiej to: - odp ?

a. test benzydynowy i próba immunoprecypitacyjna

b. test Hexagon OBTI

c. próba spektroskopowa

d. próba spektroskopowa i test benzydynowy


51. W identyfikacji specyficznej nasienia stosuje się:

a. preparat mikroskopowy, test PSA i LDH C4 na 100%?? ??PSA jest niespecyficzny to bo nic innego nie pasuje. PSA nie był wcale wymieniony; jako specyf plemniki, ldhc4; jako niespecyficzne - fosf kwaśna, florence czyli cholina, spermina

b. próbę Florance’a, LDH-C4 i test na obecność fosfatazy kwaśnej Phosphatesmo wg wykładu fosfataza kwaśna to test przesiewowy , florenceLDH ”a jest testem niespecyficznym,

c. test PSA, próbę Florance’a i C4

d. Próbę na obecność choliny, obecność białka MHS-5 i test kwaśna fosfataza


52. Obecnie genetyka sądowa głownie wykorzystuje w badaniach identyfikacyjnych i w badaniach sporności ojcostwa: odp?

a. polimorfizm pojedynczego nukleotydu – SNP ja mam to

b. polimorfizm długości fragmentów konserwatywnego DNA kodującego stanowiącego 3% całego DNA

c. polimorfizm długości fragmentów mniej konserwatywnego DNA niekodującego stanowiącego 97% całego DNA, w oparciu o analizę krótkich fragmentów DNA o długości 100 do 400pz

d. polimorfizm długości fragmentów mniej konserwatywnych DNA niekodującego stanowiącego 97% całego DNA, w oparciu o analizę krótkich fragmentów DNA o długości 350 do 400 pz tzw. sekwencji mikrosatelitarnych STR bardziej to???

https://www.test-na-ojcostwo.pl/106,opis-badania-na-ojcostwo.html ta odp jest prawidłowaODP. C. to c czy d w końcu???? jak dla mnie to C, chyba, że na jakiś wykładach inaczej mówili...

Najbardziej rozpowszechnione są obecnie metody oparte na analizie układów STR i tak było na prelekcji(sekwencji mikrosatelitarnych)- innego typu polimorfizu, polegającego na występowaniu w populacji alleli o zmiennej liczbie (5-100) powtórzeń tandemowych zbudowanych od 1 do 6 nukleotydów (np. (CATG)n lub (CA)n), rozłożonych równomiernie co 6-10 tys. par zasad. Różne allele układów STR występują zwykle w populacji w liczbie od kilku do kilkunastu, co znacznie zwiększa zdolności rozdzielczą tych metod w porównaniu z analizą zmienności SNP, przy badaniu tej samej liczby układów (loci). W genomie człowieka znajduje się ok. 100 tys. loci z tym typem sekwencji, w większości specyficznych dla człowieka i zlokalizowanych najczęściej w sekwencjach flankujących geny oraz intronach (obszarach niekodujących). W badaniach ojcostwa wykorzystuje się wybrane sekwencje mikrosatelitarne, które charakteryzuje duża liczba alleli w populacji (wysoki współczynnik dyskryminacji) oraz stosunkowo mała długość całkowita (100-400 par zasad). Technologie analizy układów STR umożliwiają obecnie badanie 15-16 loci występujących na chromosomach somatycznych (nie płciowych) oraz markera płci (amelogeniny) w jednej reakcji multipleksowego PCR, co umożliwia uzyskanie wyniku wykluczenia ojcostwa ze 100% pewnością lub potwierdzenie ojcostwa z co najmniej 99,999% pewnością.53. Detekcja kilkunastu produktów PCR jednocześnie w aparatach do automatycznego sekwencjonowania DNA możliwa jest dzięki zastosowaniu:

a. inkubacji produktów PCR ze specjalnymi paskami, na których w określonych miejscach związano sondy ?

b. wzbudzenia fluorescencji wbudowanego w produkty PCR (startery) barwników fluorescencyjnych o różnych zakresach absorpcji i emisji światła i odczytu emisji fluorescencji o określonej długości fali specjalnymi kamerami CD

c. rozdzielania na żelu poliakrylamidowym i ozaczenia alleli przez porównanie do tzw. „drabin alleli”

d. barwienia srebrowego i porównywania alleli z tzw. „ drabinami alleli”


54. VNTR to typ polimorfizmu:

a. wynikający ze zmiennej liczby tandemowych powtórzeń

b. długości fragmentów restrykcyjnych reakcji

c. wykorzystujący hybrydyzację z sondami specyficznymi

d. wynikający z różnicy w sekwencji pojedynczego nukleotydu


55. Możliwe jest ustalenie sprawcy skonstruowania wybuchowego mechanizmu zegarowego dzięki prawidłowemu zabezpieczeniu i wykorzystaniu śladów:

a. LCN (ślady dotykowe o obniżonej ilości DNA)

b. CLN

c. NCL

d. CNL


56. Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nazwała wycofanie uznania ojcostwa przez mężczyznę:

a. zaprzeczeniu uznania ojcostwa

b. ustalenieniem bezskuteczności uznania ojcostwa

c. unieważnieniem uznania dziecka

d. zaprzeczeniu ojcostwa


57. Zgodnie z artykułem 84 p.1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ustalenie ojcostwa mogą żądać:

A. matka dziecka a po ukończeniu pełnoletności dorosłe dziecko

B. opiekun prawny niepełnoletniego dziecka, ojciec biologiczny

C. matka dziecka lub ojciec biologiczny

D. matka niepełnoletniego dziecka, pełnoletnie dziecko, domniemany ojciec dziecka


58. ......... loci STR z chromosomu Y jest szczególnie przydatne w następujących ..........:

A. przestępstwa na tle seksualnym

B. ..................................

C. ślady pochodzące z wypadków drogowych

D. ślady pochodzące z zabójstw


59. W opinii "nie wykluczającej" ojcostwa pozywanego mężczyzny można wskazać go z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jako biologicznego ojca spornego dziecka, gdy wyliczone prawdopodobieństwo wynosi:

A. 96-98%

B. 99.9%

C. 99.999%

D.99.9999%


60. SNP to symbol oznaczający zróżnicowanie w ludzkim genomie:

A. polimorfizm pojedynczego nukleotydu

B. krótkich sekwencji powtarzalnych

C. sekswencji minisatelitarnych

D. sekwencji przypadkowej powtarzalności


61. Populacja ludzka dzieli się na 2 wyraźne grupy ludzi: tych którzy ze względu na swoją genetyczną strukturę gubią dużo komórek naskórka i tych którzy pozostawiają ich znacznie mniej. Zatem pozostawiane przez nas ślady dotykowe to:

A. kopie komórek erytrocytów

B. kopie komórek limfocytów

C. komórki występujące wyłącznie w ślinie ludzkiej

D. komórki naskórka znajdujące sie w substancji potowo-tłuszczowej będącej, np. składnikiem odcisku palców


62. Znowelizowana Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r . dała możliwość do stworzenia Polskiej Bazy Profili DNA, a w art. 21d precyzuje czasokres przebywania w bazie danych próbek i informacji dotyczących wyników badania DNA przez:

A. 10-15 lat

B. 15-20 lat

C. 20-35 lat

D. 25-35 lat


63. W identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości wykorzystujemy techniki biologii molekularnej w celu ustalenia:

A. haplotypów loci STR z chromosomu Y

B. ich profilu i potwierdzenia pokrewieństwa z osobami domniemanej rodziny od których otrzymano materiał porównawczy

C. genotypów loci z chromosomu Y

D. profilu DNA mitochondrialnego


64. Dopuszczalna ilość prążków obcych................. dziecka i u domniemanego ojca (w przypadku.............. techniką RFLP-VNTR z zastosowaniem sondy.......... [....... - brak części tekstu ;)]:

A. więcej niż 2

B. mniej niż 2

C. mniej niż 2 lub 2

D. 2

wykluczenie ojcostwa gdy >2 prążki niewystępujące u matki ani udomniemanego ojca65. W najnowocześniejszych analizatorach genetycznych wykorzystuje się rozdzielanie fragmentów DNA:

A. elektroforezą płytową

B. elektroforezą kapilarną

C. elektroforezą horyzontalną

D. elektroforezą poziomą


66. Analiza na zawartość alkoholu etylowego w próbkach krwi i moczu pobranych ze zwłok dała nastepujące wyniki: krew - 1.2 promila, mocz - 2.1 promila:

1. stwierdzone stężenia alkoholu pozwalają ustalić, że osoba w momencie zgonu była nietrzeźwa

2. stwierdzone stężenia alkoholu pozwalają ustalić, że osoba w momencie zgonu była po użyciu alkoholu

3. stwierdzone stężenia alkoholu pozwalają ustalić, że osoba zmarła na skutek zatrucia alkoholem niekonsumpcyjnym

4. stwierdzone stężenia alkoholu pozwalają ustalić, że osoba zmarła w fazie eliminacji alkoholu z organizmu

PRAWIDŁOWA ODP:

A. 1

B. 2

C. 1 i 4

D. 367. Disulfiram jest lekiem:

A. hamującym aktywność dehydrogenazy alkoholowej

B. hamującym aktywność dehydrogenazy aldehydowej

C. powodującym przyspieszenie metabolizmu alkoholu etylowego

D. hamującym wchłanianie tlenku węgla


68. Alkohol etylowy zaliczany jest do:

A. trucizn nieorganicznych wyosobnianych drogą destylacji z parą wodną

B. wielkocząsteczkowych trucizn organicznych wyosobnianych metodą ekstrakcji ciecz-ciecz

C. małocząsteczkowych nietoksycznych związków organicznych

D. trucizn lotnych wyosobnianych metodą destylacji69. .................................................. w chwili badania była pod działaniem ekstazy :/// i fajnie sie bawila! :) ---> Hera, koka, hash, LSD… :D ta zabawa po nocach się śni :) podziel sie z kolegami czym masz….70. We krwi ofiar pożarów z zamkniętych pomieszczeń wykonuje się badania w kierunku obecności:

A. cyjanowodoru

B. karboksyhemoglobiny i cyjanowodoru

C. siarkowodoru i etanolu

D. dwutlenku węgla i cyjanowodoru


71.We krwi ze zwłok osoby młodej i zdrowej oznaczono HbCO w stężeniu 10%. Taki wynik wskazuje, że osoba:

A. uległa śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla

B. mogła być nałogowym palaczem papierosów

C. uległa zatruciu acetonitrylem

D. zmarła na skutek działania niskiej temperatury


Komentarz: u niepalących 1%, umiarkowani palacze- 5%, nałogowcy do 15% w zwłokach osób zatrutych CO 50-60%


72. Badanie jedynie próbki moczu może:

A. wskazać na użycie substancji kontrolowanej

B. służyć do oceny ilościowej substancji kontrolowanej we krwi

C. służyć do oceny stanu pod wpływem środka kontrolowanego

D. służyć do identyfikacji substancji kontrolowanej i wskazać na jej użycie


73. Dla potrzeb sądu w przypadkach gdy spełnione są warunki umożliwiające dokonanie obliczeń retrospektywnych dla alkoholu etylowego:

A. współczynniki ß 60 wyznacza się każdorazowo indywidualnie do przypadku

B. dokonuje się obliczeń dla wartości ß 60 0,1‰ i 0,2‰

C. dokonuje się obliczeń uwzględniając ß 60 – 0,15‰ dla kobiet i 0,03‰ dla mężczyzn

D. dokonuje się obliczeń dla współczynnika ß 60 o wartości 0,5‰


74.


75. Uzależnienie od narkotyków stwierdzić można na podstawie analizy:

A. śliny wykonanej narkotestem

B. moczu i żółci

C. segmentowanej włosów i paznokci

D. tkanki mózgowej i płucnej


76. Alkohol fizjologiczny powstaje w wyniku:

A. przemiany barwnikowej krwi

B. przemian biochemicznych

C. hydrolizy glikolu etylenowego

D. procesów fermentacyjno- gnilnych przebiegających in corpore i in vitro


77. Metody analityczne stosowane w toksykologii sądowej to metody:

A. skryningowe nie wymagające wyosobnienia ksenobiotyku z materiału biologicznego

B. spektrofotometryczne

C. chromatograficzne: TLC, GC i HPLC

D. A,B i C


78. Methemoglobinę cechuje:

A. upośledzenie transportu tlenu związane z utlenieniem żelaza w cząsteczce hemu

B. upośledzenie transportu tlenu na skutek wiązania tlenku węgla z atomem żelaza w cząsteczce hemu

C. upośledzenie transportu tlenu w wyniku zatrucia gazami (CO; H2S; HCN)

D. spadek stężenia hemoglobiny w przewlekłych zatruciach ołowiem


79. Rozszerzone źrenice, sucha skóra, czerwona twarz, objawy furii mogą świadczyć o zatruciu:

A. morfiną

B. atropiną

C. muchomorem sromotnikowych

D. chlorkiem baru


80. Technika ekstrakcji ciecz-ciecz wykorzystywana jest do wyosabniania z materiału biologicznego:

A. gazów

B. trucizn nieorganicznych

C. zarodników grzybów trujących

D. leków i narkotyków


81. Vulnus conquassatum to:

A. rana tłuczona

B. rana kłuta

C. rana darta

D. rana miażdżona


82. Następstwami postrzału z broni palnej są:

A. vulnera lacerata

B. vulnera sclopetaria

C. vulnera morsa

D. vulnera icta


83. W postępowaniu karnym, lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (lekarskiej) zwolnić może wyłącznie:

A. prokurator

B. sąd

C. prokurator i sąd

D. policja, prokurator i sąd

Komentarz: Art 180 par.2 KPKJak to rozumieć? “Zwolnić z tajemnicy czy to służbowej, czy zawodowej może jedynie sąd, a postępowaniu przygotowawczym prokurator wydając stosowne postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy służbowej lub zawodowej.” - WYDAJĄC STOSOWNE POSTANOWIENIE SĄDU ;)


84. Zgodnie z Kodeksem etyki lekarskiej lekarz może nie przekazać choremu wiadomości o rozpoznaniu i złym rokowaniu tylko w przypadku, jeśli:

A. lekarz jest przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje cierpienie chorego

B. lekarz jest przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego

C. lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego

D. lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje poważne cierpienie chorego


85. Przebieg smug dyfuzyjnych ma znaczenie diagnostyczne:

a) w ocenie przyczyny śmierci w wyniku rażenia prądem elektrycznym oraz piorunem

b) różnicujące utonięcie w wodzie słodkiej i w wodzie morskiej

c) dla zróżnicowania uduszenia gwałtownego w wyniku powieszenia od zadławienia

d) brak odpowiedzi prawidłowej

Reakcja hemoglobiny z siarkowodorem w naczyniach krwionośnych powoduje powstanie tzw. smug dyfuzyjnych, nieostro odgraniczonych brunatnych lub zielonoczarnych pasm wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych86. Według kodeksu etyki lekarskiej w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku:

a) podejmowania i prowadzenia reanimacji lub przewlekłej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych

b) podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków zwyczajnych

c) podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków niezwykłych

d) podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych


87. Orientacyjnie, częściową przemieszczalność plam opadowych udaje iśe uzyskać po zmianie ułożenia zwłok w okresie:

a) do 4 godzin po zgonie

b) do 6 godzin po zgonie

c) 7 – 12 godzin po zgonie

d) 15 – 24 godzin po zgonie


88. Rana tępa jest zadana narzędziem:

a) twardym tępokrawędzistym

b) twardym kończystym

c) twardym ostrokrawędzistym

d) twardym płaskim, ostrym


89. Obserwowana na zwłokach maceracja skóry w postaci tzw. Skóry praczek na dłoniach i stopach świadczy o:

a) przebywaniu zwłok w wodzie lub środowisku wilgotnym

b) śmierci gwałtownej nagłej w wodzie

c) jest cechą zażyciowości i świadczy o uduszeniu przez utonięcie

d) śmierci przez utonięcie w wodzie słonej


90. Głębokość kanału ran kłutych zadanych nożem o ostrzu dwusiecznym może być:

a) równa, mniejsza lub większa od długości ostrza

b) mniejsza lub równa w przypadku kiedy zranienie w powłokach skórnych ma charakter rany kłuto-ciętej

c) równa, a najczęściej mniejsza od długości ostrza

d) równa a jedynie wyjątkowo większa od długości ostrza


91. W przypadku zabójstwa lub pobicia ze skutkiem śmiertelnym względnie podejrzenia o zabójstwo na tle seksualnym lekarz biegły na miejscu znalezienia zwłok rozpoczyna czynności od:

a) opisu ułożenia zwłok i ustalenia czasu śmierci

b) poszukiwania narzędzia zbrodni

c) zabezpieczenia odzieży denata

d) oględzin zewnętrznych zwłok i szczegółowego opisu obrażeń ciała


92. Jakie warunki „najlepiej” predysponują do przyśpieszonego rozkładu gnilnego:

a) zażywane leki

b) stan odżywienia i wiek

c) zaniedbania higieniczne i nadwaga

d) aktywność fizyczna przed zgonem


93. Złamanie trzonu chrząstki tarczowatej: ???

(wg skryptu w powieszeniu też występuje)

a) przemawia za urazem typu karate godzącym w szyję

b) przemawia za powieszeniem

c) zdarza się bardzo często w praktyce medyczno-sądowej

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe (?)


94. Obecność wylewów krwawych w tkankach miękkich ponad przednią i bocznymi częściami krtani jest prawie zawsze podstawą do rozpoznania urazu:

a) komunikacyjnego

b) zagardlenia lub kaniulacji

c) upadku z wysokości

d) zagardleniaktoś zapominiał o 95 pytaniu :P

95. Działanie CO polega na:

1 – doprowadzeniu do anoksji przez blokowanie transportu tlenu w drodze konkurencji wiązania z hemoglobiną

2 – wiązaniu się z mioglobiną powodując zaburzenia czynności mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych

3 – tworzeniu methemoglobiny

4 – osłabieniu dysocjacji tlenu z oksyhemoglobiny


a) 1

b) 1 i 3

c) 1,2 i 4

d) 4

96. wylewy krwawe do przestrzeni za przełykiem i okolicy przykregosluowej w odcinku szyjnym: (dodatkowe znalezione na zdjeciach ksiazeczki)

a. zawsze są artefaktami

b. moga towarzyszyc intensynym wymiotom poprzedzajacym zgon w stanie glebokiego upojenia alkoholowego a nie wymioty prowadzące do pęknięcia przełyku?no jak by przełyk pękał na wylot to by było źle - chemiczne zapalenie śródpiersia bedace bezposrednim zagrozeniem zycia. a tak jest tylko niegrozny mallory wais :) jakby zmarł w głębokim upojeniu, to chemiczne zapalenie śródpiersia byłoby jego najmniejszym problemem...

c. zwiazane z dzialaniem na szyje o typie powieszenia

d. towarzyszą niedotlenieniu97. najczestsza bezposrednia przyczyna smierci przy nielgalnych zabiegach instrumentalnegio przerywania ciazy jest:

a zator powietrzny

b. posocznica

c. przebicie sklepienia pochwy

d. przebicie miesnia macicy


98. smugi dyfuzyjne powstaja w wyniku

a. rozszerzenia powierzchownych naczyn kriwonosnym przez gazy gnilne

b. hemolizy krwi w naczy zylnych

c. hemolizy krwi w naczyniach krwionosnych i reakcji hemoglobiny z siarkowodorem

d spelzania pecherzy naskorkowych i odsloniecia powierzchownych naczyn zylnych99. tache noire:

a. powstajacy posmiertnie rabek wysychania widoczny na twardowce w kolorze od brazowego do czarnego

b.. krwiak nadtwardowkowy powstajacy posmiertnie spowodowany dzialaniem wysokiej temp

c. ciemno zabarwione wylewy w miesniach ledzwiowych ujawniane w przypadku smierci z powieszenia.

d. załamanie kciuka u kierowcy :D ja jebie2010

1) co to są 'odciski palców'- metoda RFLP-VNRT-MPL

2) jaka sonda jest tu wykorzystywana?- wielolocusowa

3) ILe musi być wykluczeń w metodzie STR?- min. 4 wykluczenia,

4) J.W. w metodzie RFLP?- wiecej niz dwa prązki - na pewno więcej niż 2!! 2 lub więcej ?? dwa są dopuszczalne( Wyście to chyba tez mieli- proszę o weryfikację)nie min. 4 wykluczenia?? jaka odp?

rflp 2 lub >2, str 4

5) Co badamy z włosa i z jakiej jego częsci?- jądrowe DNA, z cebulki

6) Co mozemy zbadać z łodygi/trzonu włosa?- mitochondrialne DNA

7) KIedy uzywamy mitDNA ?- przy 'okreslaniu rodzenstwa

8) Jakie /ilu % musimy miec prawdopodobienstwo, zeby potwierdzic ojcostwo? - 99,9999 %

9) Jka sie nazywa próba na białko gatunkowe?- Uhlenhuta

10) Proba na obecność choliny w nasieniu? - Florensa

11) Jak sie nazywa termostabilny enzym - polimeraza

12) Jak sie nazywa enzym wykorzystywany do 'ciecia DNA'- proteinaza endonukleaza ? ( nie jestem pewna, czy tak brzmiało pytanie) proteinaza do DNA to nonsens,

13) Do czego wykorzystywana jest sonda ASO?- przy sekwencjonowaniu DNA

14) co to jest próba Welensteina- kObera?- do badania niespalonych drobin prochu

15) co to jest liza preferencyjna?- liza preferencyjna nabłonków, zeby oddzialic nabłonkiMówiła o 20. pytaniach, ja i inni zanotowałi tlyko 15. z poprzeniego semestru tez maja byc jakies pytania z zakresu podstaw prawnych dotyczacych zaprzecznia ojcostwa,uniewaznieniu zunania dziecka i ustaleniu ojcostwa.Z zakresu toksykologii/alkohologii:1) co to jest nietrzeźwość >0.5 promila2) co to jest stan po użyciu alkoholu 0,2-0,5 promila

umiec rozórnic dwa w/w pojęcia3) alkohol fizjologiczny (z przemiany węglowodanowej w organizmie) a endogenny (powstaje podczas gnicia) a zalegający (po cukierku w ustach..?) zalegajacy to taki co po wypiciu pozostaje w dziobie przez 15 minut :P według skryptu fizjologiczny <0 font="" prom="">4) Upojenie zwykłe - prawidłowa reakcja oun na spożytą dawkę alkoholu, obj. zatrucia adekwatne do ilości spozytego alkoholu,

upojenie na podłożu patologinczym - “nadwrażliwośc na etanol”, obj. nieadekw do przyjętej dawki, zmniejszenie odpowiedzialności tylko w przypadku pierwszych incydentów, a to nie jest na podłożu organ. uszk. oun?

upojenie patologiczne - po spozyciu niewielkiej ilości obj. psychotyczne5) Rachunek retro- i prospektywny ( wielkosci stałe)- wsp. eliminacji godzinowej i wsp.rozmieszczenia to są retrospektywne6) jakie układy enzymatyczne biora udział w metabolizmie alkoholu etylowego

dehydrogenaza alkoholowa, katalaza, układ mikrosomalny (MEOS) - powstaje aldehyd octowy dehydrogenazie aldehydowa - powstaje octan7) Zabezpiecznie mat.do badań toksykologinczych- słoik czysty chemicznie8) Metody stosowane w analizie toksykologicznej- chodiz jej o to,ze do badania alkoholu etylowego- chromatografia enzyamtyczn (ADH) i gazowa(GC) a w CO i cyjanowodorze- spektrofotometryczna9) Jakie informacje uzyskujemy w metodach przesiewowych,a jkaie w potwierdzajacych- nie wiem, czy to tak miało byc ??10) Zamienniki alk,.etylowego metanol, glikol etylenowy, alkohole propylowe formalina wg prelekcji11) Zatrucia CO, cyjanowodorem siarkowodorem - gazy duszace chemicznie12) Gazy duszące chemicznie ( CO, siarkwodór, cyjanowodór ) a fizycznie ( metan, etan, propan, butan, CO2)13) Syntetyczne Srodki psychoaktywne- amfetamina itd.14)Jakie sa subst. aktywne w słomie makowej (morfina) i konopii indyjskiej (delta-9- THC)15) 5 srodków objetych kontrola prawna w Polsce- banzodiazepiny, kokaina, amfa i pochodne, kannabinole, opiaty16) Zwiazki metHb-twórcze azotyny, azotany nitraty2008

1. która para alleli wyklucza ojcostwo, w procesie o sporne ojcostwo, gdzie brak badań matki biologicznej:

a)D18:14, O15:19

b)D18:14, O18:14

c)D18:14, O18:37

d)D18:14, O24:14

odp. A2.Współczynnik r (rozmieszczenia) oznacza

a) stosunek stężenia etanolu w tk. obwodowych do stężenia we krwi (K - 0,6, M - 0,7)

b)stosunek stężenia etnolu w wydychanym powietrzu do stęż. etanolu we krwi

c)stosunek stężenia etnolu w wydychanym powietrzu do stęż. etanolu w moczu

d)stosunek stężenia etnolu we krwi do stęż. w spożywaniym alkoholu

odp. a3. wg. art. 201kk , kazirodztwo jest zabronione :

a)tak

b) nie

c) tylko między dziećmi adoptowanymi

d) raczej :d

e) oczywiscie

f) jasne :/

g) na pewno

h) chyba że masz na nazwisko Targaryen

odp. a4.środkami halucynogennymi mogą być (w zależności od przyjętej dawki):

1.LSD

2.niektóre poch. am u7fetaminy

3.psylocybina

4.....

a)1

b)12

c)123

d)1234

odp. doczywiście rany po łacinie i jkie narzędzia je zadają

 • vulnus apertum – rana otwarta
 • vulnus caesum, vulnus scissum – rana rąbana
 • vulnus conquassatum – rana miażdżona
 • vulnus contusum – rana tłuczona
 • vulnus ictum – rana kłuta
 • vulnus incisivum, vulnus sectum – rana cięta
 • vulnus lobatum – rana płatowa
 • vulnus laceratum – rana szarpana chyba DART’A
 • vulnus morsum – rana kąsana, rana gryziona
 • vulnus occultum – rana ukryta, rana wewnętrzna
 • vulnus perforans, vulnus penetrans – rana drążąca
 • vulnus sclopetarium – rana postrzałowa
 • vulnus transfigens – rana przeszywająca, rana przenikająca na wylot
 • vulnusculum – mała rana, ranka, draśnięcie, otarcie
 • vulnus veneatum – rana zatruta

co przyspiesza gnicie?-leki, otyłość, brak higieny...

przeobrażenie tłuszczowo-woskowe po łącinie (saponificatio)

pewne znamiona śmierci plamy opadowe , stęzenie pośmiertne

jak podejrzenie zabójstwa to od czego zaczynamy oględziny? ułożenie zwłok i ocena czasu śmierci

co wpływa na stężenie pośmiertne - temperatura, wilgotność…

kiedy plamy opadowe są częściowo przemieszczalne - 7-12h

z czego powstaje alkohol endogenny?-przemiany biochemiczne?? nekrochemiczne przemiany . Wg internetów ten z przemian biochem. to alko fizjologiczny. Endogenny to powstający w naturalnych procesach rozkładu ciała. Ale czy to prawidłowa odp., to nie wiem… gnilne pewnie

jak dziecko ma wypełnione powietrzem jelito grube i płuca rozprężone to czas zgonu? powyżej 12h????

art 157kk

kim jest biegły? - osoba powołana przez sąd posiadająca wiadomości specjalne, osoba wpisana na liste biegłych i inne - w definicji nie ma aby organ procesowy??

o czym orzekaja lekarze uprawnieni przez ZUS odp wszystko

czemu wykonuje się odkrwienie narządów szyi - przy poszukiwaniu podbięgnięć krwawych

co to jest śmierć nagła -płynność krwi w zwłokach zwłaszcza w zatokach opony twardej

co to jest zadławienie - uduszenie w skutek ucisku trzecią ręką osoby

utonięcie w słodkiej wodzie - jest ona hipotoniczna i płyn przenika do krwi->hiperwolemia->przeciążenie serca

SIDSmetoda nieswoista oznaczania nasienia

i inne

1kanabinole-gdzie sa- w indyjskich i tych drugich tez haszysz :D

2co powinien zrobic learz u kobiety z jasnoczerwonymi plamami opadowymi licznymi zasinieniami pokoj z piecem kaflowym temp 7C pokoju i 7C ofiary-odpo chyba ze nalezy zlecic sekcje+bad na karboksyhemoglobine

3. methemoglobina-jaki to rodzaj hemoglobiny-odp z utlenionym hemem

4.jaki max okres rehabilitacji dla kogos z przedluzajaca sie niesprawnoscia nie dłużej niż 12m

5.kompetencje learza ZUS

6.kto to jest niezdolny do pracy - calk/czesc utrata zdoln mimo przekwalifik

7. chlopczyk spadl z paru metrow (biedny) lekarz odmowil wyonania RTG, z jakiego artykulu ma by c sadzony (chyba 160- zagrozenie smiercia lub ciezkimi uszkodzeniami) 30 UoZL, 162 KK

8.kiedy nie trzeba pokazywac karty chipowej: w stanach naglych wow

9. czy do uslug medycznych nieleczniczych naleza: ????

-aborcja z powodow prawnych i jakichs jeszcze

-badanie na czlowieku w celach wylacznie naukowych

-....

10. wszystie pytania dot. na kim i w jakich przypadkach lekarz moze dokonywac badan (jest w kodeksie etyki lekarskiej)

od siebie dodam jeszcze zabójstwo z lubieżności

gnicie co to jest

okrzemki ktore sprawily spory klopot bo nie naleza ani do zwierzat ani do roslin a takie dwie odpowiedzi sie pojawily

KEL co zawiera a czego nieOkrzemki (Bacillariophyceae, Diatomae), według klasyfikacji Cavaliera-Smitha klasa jednokomórkowych glonów z królestwa Chromista, występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok. 10 000 gatunków. Wytwarzają charakterystyczne krzemionkowe skorupki o skomplikowanej budowie, składające się z wieczka i denka.Systematyka tej grupy opiera się na morfologicznych cechach skorupki, jej kształcie i urzeźbieniu. Dzieli się okrzemki na 2 podklasy: okrzemki promieniste (Centricae) - skorupki koliste i okrzemki pierzaste (Pennatae) - skorupki wydłużone.Rozmnażanie wegetatywne następuje przez podział, przy czym każda z komórek potomnych otrzymuje część skorupki i dorabia sobie drugą część. Rozmnażanie płciowe przez oogamię lub autogamię.Okrzemki występują niekiedy masowo, powodując zakwity wody, co wpływa niekorzystnie na życie w zbiornikach wodnych. Po śmierci okrzemek ich skorupki opadają na dno zbiornika i nie ulegają rozkładowi - w ten sposób tworzą się osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z krzemionki. Ziemia okrzemkowa stosowana jest jako materiał szlifierski, w przemyśle spożywczym i chemicznym jako materiał filtracyjny, a także do wyrobu dynamitu.Obecność okrzemek w nerce i szpiku kostnym traktowano jako ważny dowód przyżyciowości utopienia, a przeciw jego upozorowaniu. Obecnie jako objaw diagnostyczny śmierci z utopienia coraz bardziej krytykowany z uwagi na wszechobecność okrzemek nie tylko w wodzie, ale i wdychanym powietrzu1. inhalatomania-def. wdychanie kleju itp :)

2. bad.polimorfizmu III stopnia-jakie prawdopod.-99,9% wykluczenie niesłusznie pozwanego mężczyzny

3.pełna nazwa ust. o aborcji- o planowaniu rodziny, ochronie płodu i war. dopuszczalności przerwania ciązy

4. świadczenie rehabilitacjne- do 12 mies.

5. paternalizm

6. "ręce praczki"- środowisko wodne

7. bad. analityczne krwi- jakie ????

8. obrażenia po tępym urazie kl. Piersiowej ????2008

1. Która para alleli u ojca wyklucza ojcostwo, a która potwierdza ( do wybory w obu pytaniach to samo ) gdy brak informacji o matce

2. Kiedy pierwszy raz wprowadzono pojęcie dziecka maltretowanego - 62 rok

3. Pierwsza statystycznie przyczyna zgonu dzieci maltretowanych ??? chyba urazy głowy

4. Co to jest dzieciobójstwo (def. wg artykułu)Art. 149kk

Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.5. Maceracja wewnątrzmaciczna płodu (w jakim mechaniźmie i jakie obserwuje się objawy u obumarłego zmacerowanego płodu) wszystkie odp.

6. Które substancje działają halucynogennie (w zależności od użytej dawki - patrz wyżej ^^^) wszystkie

7. Równanie Widmarka - ocena retrospektywna stężenia alkoholu

8. Ile trwa pełne zeszkieletowanie 5-10lat a wolne powietrze 1,5 - 2lat

9. Saponificatio - odp: Przemiana tłuszczowo-woskowa

10. Najlepsza metoda badania mikrosatelitarnych SNP - PCR

10a. Amplifikacja to : odp : PCR

11. Przetłumaczyć skrót RFLP-VNTR variable number tandem repeats, zmienna liczba tandemowych powtórzeń

a11a. Co służy do wykrywania STR-ów (krótkich tandemowych powtórzeń) - odp: PCR

12. Trujące stężenie COHb przy zatruciu tlenkiem węgla (odp:>45% COHb) toksyczne 20%

13. Co to jest methemoglobina - (odp. wynik utlenienia Fe w hemoglobinie)

14. co to są smugi dyfuzyjne

15. jak powstają smugi dyfuzyjne Reakcja hemoglobiny z siarkowodorem w naczyniach krwionośnych powoduje powstanie tzw. smug dyfuzyjnych, nieostro odgraniczonych brunatnych lub zielonoczarnych pasm wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych

16. co to jest zadławienie - uduszenie ręką obcą

17. od czego nie zależy bruzda wisielcza (a raczej od czego zależy kształt bruzdy wisielczej) ????????????????????????? wie ktoś? jest takie pytanie gdzieś,gdzie wszytskie odp maja byc, np rodzaju sznura petli, długości szmura itp..

18. Odpowiedzialnośc zawodowa lekarza - sąd lekarski

19. Alkohol endogenny - co to jest i na drodze jakich przemian powstaje

20. Metoda ciecz-ciecz identyfikacji jakich substancji? (odp : leki, etc...) leki i narkotyki

21. Kiedy rtg u trupa? rana postrzałowa (bo szukamy pocisków)

22. Rana postrzałowa po łacinie (odp: vulnus sclopetarium)

23. Rana miażdzona po łacinie

24. Jakim narzędziem rana tłuczona

25. Jaka to rana która ma w dnie mostki łącznotkankowe - odp. tłuczona

26. Dziecko lat 15 po upadku z wysokosci zgłasza sie na izbe przyjęć - lekarz z izby odmawia zbadania go i zrobienia rtg bo nie ma opiekuna prawnego, dziecko idzie do innego szpitala i tam robią mu rtg i ma złamanie kolca biodrowego przedniego górnego gojące się prawidłowo - jak będzie sądzony ten lekarz który odmówił przyjęcia? moim zdaniem art 160 ( narażenie ), bo przecież nie on uszkodził to dziecko

27. Jak ocenić złamanie kości gojące się prawidłowo - art 157 par 1

28. Przychodzi facet na obdukcje z pociętą twarzą w 4 miejscach - rany zaopatrzone chirurgicznie. Co robi obducent? Wydaje mi sie ze każe się pokazać pokrzywdzonemu w 7. dniu zeby go zakwalifikować wg kk, tak, bo chce sprawdzić czy zagoiło się do 7 dniu.

29. Ile trwa zwolnienie zdrowotne? 182 dni, a w gruźlicy 270 dni

30. Lekarz FUZ - uprawnienia

31. Świadczenia zdrowotne pozalecznicze to...

32. Przyczyny wylewów dosiatkówkowych (czy wylew dosiatkówkowy jest patognomoniczny dla zespołu dziecka maltretowanego/potrząsanego?) ????

33. Co oznacza niezdolność do pracy wg najnowszych ustaw?Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.34. Nieudzielenie pomocy lekarskiej to art... ( do wyboru 192 kk, 30kel, 30 ust o zaw lek... ) - odp. art 30 UoZL i art 162 KK,

35. Pełna nazwa ustawy aborcyjnej

36. 2 lub 3 pytania o eksperymenty na embrionie wg KEL, i ogólnie o eksperymenty medyczne

37. Czego nie moze zrobić lekarz u pacjenta w stanie terminalnym? odp eutanazji

38. Co to jest eutanazja? -(def: na życzenie pacjenta i pod wpływem współczucia)

39. Tajemnica lekarska wg. kk to...tajemnica zawodowa

40. Plamy opadowe częściowo przemieszczalne - 7-12h

41. Objawy Amuseta, Martina, Simona,... itd przy czym? powieszenie

42. Zwłoki faceta ujawnione w krzaczorach - bruzda pozioma na szyi - zadzierzgnięcie

42. Woda słodka hipotoniczna a wiec dochodzi do obrzeku płuc - ocenić słusznośc zdania ( 1.prawda, 2.fałsz )

43. co to jest smierc gwałtowna (były przykłady mechanizmów - wybrać jeden) alkohol

44. od czego zaczyna się badanie w miejscu ujawnienia zwłok: ułożenie zwłok i czas zgonu

45. Od czego zależy szybkosc gnicia- brak higieny i nadwaga

46. Co to jest stezenie posmiertne (i z czego wynika - rozkład ATP w mięśniach)

47. Od czego zalezy stężenie posmiertne? w sensie ze kiedy szybciej -temperatura

48. Po co sie robi odkrwienie szyi przy sekcji? Z internetu: W przypadkach zgonu wskutek powieszenia, zadzierzgnięcia lub zadławienia, należy skrupulatnie preparować warstwy tkanek miękkich szyi, poszukując podbiegnięć krwawych. W tym celu należy spowodować "odkrwienie" narządów szyi poprzez: 1)wylanie krwi przechylając otwartą jamę czaszkową ku dołowi, 2) przecięcie poprzeczne dużych naczyń wraz z tchawicą wskutek czego krew z szyi spływa w stronę klatki piersiowej. W przypadkach wskazanych przyczyn zgonów, poszukuje się podbiegnięć krwawych na wysokości bruzdy wisielczej oraz pęknięć błony wewnętrznej na wskazanej wysokości.

49. Co jest zawsze w strzale z odległość ( otarcie naskórka, rabek zabrudzenia, proch... )

50. Kanał przy noży dwusiecznym - jakiej długości? (równy,krótszy lub dłuższy niż narzędzie)

51. Co najlepiej swiadczy o miejscu urazu czaszki? - rana

52. Skutki przejechania przez samochód (decollement, rozerwania narz. miąższowych, mnogie urazy żeber i wielopiętrowe urazy kręgosłupa)

53. Przyczyna zgonu kobiety przy przerwaniu ciązy (zator powietrzny)

54. Skąd krew przy zatruciu CO? komora serce i zatoka mozgu

55. wspólczynnik r rozmieszczenia to (definicja)

56. kiedy nie trzeba ubezpieczenia zdrowotnego? (kiedy nie trzeba przedstawiać karty chipowej - dowodu ubezpieczenia - odp: wszystkie stany nagłe, wypadki, poród,etc...)

57. niespecyficzna metoda dla identyfikacji nasienia - florence

58. niespecyficzna metoda dla identyfikacji krwi - benzydynowa

59. specyficzna metoda dla identyfikacji AB0 nie z krwi - Holtzera

60. noworodek donoszony waga 2500

61. noworodek z upowietrznionymi plucami i p.pok - minimum 12h

62. ocenic zdanie o jadrze kostnienia u płodu (dwa zdania - ocenić fałsz/prawda, drugie : czy pozwala to na ocenę dojrzałości płodu)

63. Toksyczny metabolit metanolu - (odp: kw. mrówkowy)

64. Toksyczne sa produkty przemian metanolu i glikolu etylenowego Glikol etylenowy w organizmie jest metabolizowany przez dehydrogenazę alkoholową do aldehydu glikolowego, kwasu glikolowego, kwasu glioksalowego i kwasu szczawiowego

65. W skład mieszaniny PCR wchodzi…

66. Deontologia lekarska Hipokratesa

67. O czym mówi ustawa transplantacyjna - pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek, narządów ( nie krew i komórki rozrodcze )

68. Ujawniono zwłoki kobiety w mieszkaniu - jest tam piec kaflowy a na ciele kobiety sa siniaki o róznym czasie powstania. Co zrobic? Zlecic sekcje i zabezpieczyc krew na COHb

69. Male dziecko - sinica, bezdechy, utraty przytomnosci - podejrzewamy SIDS to bardziej o MUNCHHAUSENIE

70. Odstąpic od tajemnicy mozna jak mówi tak prawo

71. Przejawy paterializmu w medycynie to...wszystkie odp

72. Pseudokrwiaki powstają przy oparzeniach

73. Zabójstwo z lubieżności to...

74. Coś o ojcu - czy moze byc homo, hetero czy kemizygotą...?

75. Jaka rana po nożu dwusiecznym?

76. Od czego zalezy szybkosc gnicia zwłok? brak higieny i otyłość przyspiesza--------------------------

2007

# Najwyższa władza głównej izby lekarskiej – rada lekarska

-zjazd lekarzy

# o usprawiedliwieniu nieobecniści na rozprawie decyduje

-prokurator

-lekarz biegły

-organ sądzacy

-sekretariat sądu

# Methemoglobina w zatruciu

-azotanami czy nitratami

# izby lekarskie to

-samorządy lekarzy i dentystów

-organa bezp.podlegające NFZ

# def śmierci wg Hipokratesa o nie stwierdzeniu oddechu i tętna obowiązywała do:

-jakiejś tam konferencji w 1968roku? konferencja w sydney

-do połowy XIX w.

-do lat dwudziestych wieku XX

-do ogłoszenia w chyba 1993r dokumentu jakiegoś tam o śmierci pnia mózgu

deklaracji z Sydney sformułowanej na 22. spotkaniu Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Assembly) w 1968 roku po raz pierwszy zastąpiono "śmierć na skutek ustania czynności serca" "śmiercią mózgową"

# człowiek sie utopił jak to spr.: ???

-badanie na okrzemki w płucach

-wybarwianie srebrem

-wybarwianie eozynofiliną i hematoksyliną

-i czym tam jeszcze

# rana- zmiażdzone tkanki , otarty naskórek – jakim narzedziem

# jaki typ rany jest po postrzeleniu? - vulnus ??? coś na s....ale nie było tego w podreczniku

# po wbiciu noża o ostrzu dwusiecznym jaka rana:

-glęboka jak narzedzie lub płytsza niż narzedzie

-głębsza taka sama lub płytsza

-kłuto – cieta

# człowiek ma wZW t.C i przechorował – jak to okreslić :

-kalectwo

-cieżki uszczerbek na zdrowiu

-nieuleczalna choroba

# kto orzeka o odebraniu praw do wykonywania zawodu lekarza?sąd lekarski

# SNP – polimorfizm poj nukleotydu co to jest polimorfizm jakiś tam frag.

-polimorfizm w jakiś tam mikrofragmentach czy coś zupełnie innego

# gdzie nie ma genomowego DNA? mitochondria

# Plamy opadowe częściowo przemieszczalne – w jakich godz? 7-12

# Poronienie do kt.tyg. Ciązy? 22 tyd

# Noworodek donoszony cechy? smółka

# W jakim wieku u mezczyzny jama szpikowa k.ramiennej dochodzi do nasady?

-17-20l-20-25 która odp?

-40-50

-powyzej 55

Nasada bliższa (przy stawie barkowym) zrasta się z trzonem u kobiet w wieku 17-19 lat, u mężczyzn 19-21.Wysokość bliższego końca jamy szpikowej znajduje się na poziomie szyjki chirurgicznej w wieku 26-28 lat u kobiet i 28-30 u mężczyzn.Koniec jamy szpikowej dochodzi do szyjki anatomicznej ok. 35 roku życia. skąd to jest? ze skryptu# wzór na odliczanie wieku płodu wg długości ciała – kogo? Nazwisko Haasego

# kiedy u mężczyzny kostnieje nasada k.ramiennej? ??? - 19-21 lat

# Do czego służy dłuto Brunettiego....?w sekcji zwłok – otwarcie kanału kregowego od prodzu (j.brzusznej)?

-czaszki - chyba do czachy

-otwierania duzych stawów

-żadna

# do czego w sekcji służy piła dwustronna kogośtam? ??? rahiotom

-do rozpiłowania kregosłupa od str.jamy brzusznej

-do koszyczkowego połowania czaszki u noworodka

-?

# potrącenia poeszego po czym poznać?

-otarcia i siniaki

-złamania kk.dolnych i narerwanie mm,pochyłych i wybroczyny w m.scm(sternocleidomastoideus)

-uraz czaszki

# jak odróżnić kto był kierowcą – po urazach kilka do wybrania

-złamania mostka

-złamanie lewego obojczyka

-złamanie prawego obojczyka

-żłamania w obrębie twarzoczaszki

-otarcia w obrębie górnej połowy ciała

-peknięcie osierczia i aorty

-zwichnięcie kciuków w stawach śródreczno-paliczkowych

-uraz śledziony, trzustki i wątroby

-złamanie śródstopia

-uraz miednicy

# Pirole i etanol:

-zablokowują przemianę alkoholu etylowego

-zablokowują przemianę aldehydu octowego

# Smugi dyfuzyjna o czym świadczące

# Bruzda wisielcza NIE zależy od:

-meteriału sznura

-rodzaju,typu pętli

-czasu wiszenia

-żadna nie jest poprawna

# Współczynnik rozmieszczenia etanolu ile wynosi dla kobiety 0,6

# ak wyodrebnić leki i narkotyki z ciała – ekstrakcja rozp.org. ekstrakcja ciecz-ciecz

# Ile musi wynosić współczynnikjakiś tam by wykluczyć ojcostwo??

-1:10

-1:100

-1:10000

-1:100000000000

# wiktymologia – Nauka zajmująca się ofiarami przestępstw

# Gęsia skórka jakie \ma znaczenie?

# Który dok. I czego mówi o działaniu lekarza bez zgody pacjenta?

# Wypadek przy pracy – def

# lekarz chce pobrać narządy a rodzina się nie zgadza co wtedy??

-odstępuje od działania

-jeszcze raz im tłumaczy i prosi o podanie ostatniej woli pacjenta TO?

-działa wbrew ich słowom i nie prezejmuje sie nimi

# kolor plam op. W zatruciu methemoglobiną

# materiał do bad. Toksykologicznych – jak zabezpieczamy?

# Co to jest liza selektywna DNA?

-oddzielenie plemników od kom.somatycznych CHYBA TO

-oddzielenie uszkodzonego DNA

-szybsza liza erytrocytów

swoista met. Badania krwi?

# Swoista metoda bad. Nasienia? W obu była jakaś chromatografia – taka długa nazwa z jakimiś skrótami i jako inne odpowiedzi metody z nazwiskami i z odczynnikami

# z jakiej tk.pobrac mat. Do bad.DNA?

-rdzeń włosa

-nabłonki

-jakas część otoczki włosa

# przeciwciał ABO nie ma na tk.nerwowej

# bad. Substancji podobnych do alkoholu – co pobiera się?

-mocz

-krew

-ślinę

-wszystkie

# kto pobiera krew na oznaczenie alkoholu?

-lekarzi wskazany przez niego pracownik słuzby zdrowia

# o co sąd pyta lekarza w przypadku dzieciobójstwa :

-czy dziecko zyło po urodzeniu i jak długo ?

# Kiedy lekarz może przeprowadzać manipulacje na materiale genetycznym:??

-gdy ma zgodę komisji bioetycznej

-gdy to służy profilaktyce lub leczeniu ludzi?

# Co wykorzystujemy do badania tzn , rodowodu ojcowskiego : jakieś frag DNA czy metodę?

# Badanie czasu zgonu – wykorzystuje sie poziom potasu w płynie z gałki ocznej???

# jakie czynniki najb.przyspieszają gnicie?

-otyłość i brak higieny7,

-co zjadł i coś tam

-wysiłek fiz.przed zgonem

# charakter rany po postrzale najb.zależy od czego? odległosc?

# Congelatio – to? odmrozenie

# Zabójstwo – od czego ma zaczać lekarz :

- ułożenie i czas zgonu

# rozcieńczenie krwi denata uwzględnia sie kiedy?

-przy ocenie st.alkoholu we krwi???

# lekarz ma obowiązek ze starannością i zgodnie z poziomem nauk medycznych spełniać swe funkcje- czy coś podobnego- skąd to jest????

# Które pojęcie jest najszersze?????

-zabieg medyczny

-czynność lekarska

-świadczenie zdrowotne

-świadczenie medyczne to??

# dokumentacja pacjenta prowadzona przez lekarza – jaki to typ dokumentu

-wewnętrzny czy zewnętrzny, ogólny czy indywidualny, objęty tajemnicą czy jawny??

# Raport pielęgniarski o oddziale – jaki to typ dokumentu jw.

# Zwłoki – lato w wodzie – kiedy pojawią się „rękawiczki”? 3 dni?

# Co wskazuje na miejsce działania narzędzia w urazie?

-otarcia

-peknięcia kości

-krwiak

# jaką rane zadamy siekierą?łacina caesum

# dl.ciała płodu w 5 miesiącu ciąży/

-15cm

-20

-25

-35

# plama z nasienia- nie ma plemników – jaki wskaźnik??

# kiedy może powstać zator powiertzny?

# Kiedy rozcinamy krtań i górną częśc tchawicy?

-na miejscu

-na stoliku?

-po wyjęciu mózgu

-po odkrwiwieniu głowy i szyi i wyjęciu narządów kl.piersiowej

# sposoby orzekania o niezgodzie na transplantacje -3

# makroskopowo zawał widać kiedy?

# Chory ma chorobę płuc ...– co potrzebne dla orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu potrzebne:

-RTG

-sporometria

-aktualne bad.lekarskie

-gazometria – wybrać jedno albo kilka

# kazirodzkie dziecko

-niespokrewnionych niepełnoletnich

-niespokrewnionych upośledzonych umysłowo

-niespokrewnionych adoptowanego – adoptującego

-niespokrewnionych pełnoletnich

# urazowe amputacje u pieszych pomagają:

-wskazać jakie samochód miał nadwozie

-z jaką prędkościa jechał

-wyjaśnić okolicznosci

-wszystkie

# przetłumaczyć z łaciny – było :uraz móżdżku, zabójstwo! , stłuczenie czegoś tam,itd

# gdzie uchwalono jakiś dokument – chyba z bioetyki – chyba helsinki albo genewa

# pacjent skónczy ł 16 lat – kto decyduje o zabiegach med? on,rodzice i w razie czego sąd

# Informacja której udziela lekarz – powinna być :

-rzetelna

-w przystępnym języku

-wszystko

# zmiany psychotyczna po małej ilosci alkoholu to?

# Alkohol fizjologiczny – def.

# Zator plynem owodniowym/

-matka podczas porodu

-dziecko podczas cesarskiego cięcia

-kobieta w trzecim trymestrze

# Pyscylamina – łasiczki lacentowatej

# mitochondrialne Dna – służy do ustalania pokrewieństwa między:

-matką a dzieckiem

-ojcem a synem

-rodzeństwem

# co jest zaburzeniem wyrażania popędu??

-pedofilia to jest ukierunkowanie popędu a nie wyrażanie

-tranrzyswescytyzm a nie to?????? tak, reszta to skwione zainteresowanie, a tu skrzywione wyrażanie zainteresowania

-fetyszyzm??

-żadne

# metan to:

-gaz duszący fizycznie

-gaz duszący chemicznie

-rozpuszczalnik

# plamy opadowe sinoczerwone – po czym?MEDYCYNA SĄDOWA (STOMA ZABRZE) // odtad

1 czy w polsce stosuje się eutanazję - nie

2 o czym mowa w paragrafie o eutanazji – o jakich pobudkach – współczucie i żądanie pacjenta

3 ile liczy kadencja izb lekarskich – 4 lata

4 jakie jest prawdopodobieństwo w ustalaniu ojcostwa – 99,9999

5 co nie jest śladem biologicznym –proch

6 co znajduje się w miejscu wylotu kuli na ciele ludzkim - … dziura :P

7 co robi lekarz w momencie odnalezienia ciała po morderstwie – określa czas zgonu i ułożenie ciała