REKLAMA

 

a) rak jamy ustnej i języka
 • 1) rak płaskonabłonkowy [brzeg boczny czerwieni wargowej wargi dolnej, dno jamy ustnej, boczna granica ruchomej części języka]; HPV 16/18/33; zazwyczaj wysoko lub średnio dojrzały i ulega rogowaceniub) nowotwory gruczołów ślinowych [80% przyuszna (70-80% łagodne), reszta najczęściej w podżuchwowej (niecałe 50% łagodne)]
 • 1) gruczolak wielopostaciowy (adenoma polymorphum) = guz mieszany (tumor mixtus); najczęstszy nowotwór przyusznicy, stanowi ponad 90% łagodnych guzów ślinianek
 • 2) gruczolakotorbielak brodawczakowaty limfatyczny (cystadenoma papillare lymphomatosum) = guz Warthina (tumor Warthin) [praktycznie tylko przyuszna]
 • 3) guz mieszany złośliwy (tumor mixtus malignus)
 • 4) rak śluzowo-naskórkowy (carcinoma mucoepidermale) / elementy gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowegoc) rak przełyku; mutacje genu supresorowego p16/CDKN2A, bardzo rzadko K-RAS
 • 1) rak płaskonabłonkowy (90%); w 50% mutacje TP53 [20% odcinek szyjny i górny piersiowy, 50% 1/3 środkowa, 30% dolna 1/3 -> D.O./aorta]
 • 2) rak gruczołowy [dystalna 1/3 przełyku, wpust żołądka]; śluzd) nowotwory żołądka /jakiś debil to pisał/
 • 1) polipy żołądka
- (tłuszczak)
- (mięśniak gładkokomórkowy)
- hiperplastyczny (80-85%)
- z gruczołów dna żołądka (10%)
- gruczolak (5%)
 • 2) rak żołądka (90-95% nowotworów złośliwych) [odźwiernik - 50-60%, wpust - 25%, trzon, dno; krzywizna mniejsza 40%, większa 12%]
- typ jelitowy; dobrze zróżnicowany
- typ rozlany; nisko zróżnicowany; mutacje E-kadheryny

+ wczesny
+ zaawansowany

* typ guzowaty
* typ powierzchowny płaski/wgłębiony
* typ wydrążony
 • 3) chłoniaki żołądka (4%)
 • 4) rakowiaki żołądka (3%)
 • 5) nowotwory mezenchymalne wrzecionowatokomórkowe (2%)e) nowotwory jelita cienkiego i grubego
 • 1) polipy nienowotworowe (łagodne) (90% polipów nabłonkowych)
- polipy hiperplastyczne
- polipy hamartomatyczne
***** polipy młodzieńcze/polipy zastoinowe u dorosłych
***** polipy Peutza-Jeghersa; mutacja genu LKB1 dla kinazy serynowo-treoninowej
- polipy zapalne
- polipy limfatyczne
 • 2) nowotworowe zmiany nabłonkowe
polipy łagodne

- gruczolak
##### cewkowy (najczęstszy) ~~ zwykle małe uszypułowane
##### kosmkowy (1%) ~~ zwykle duże siedzące
##### cewkowo-kosmkowy (5-10%)

zmiany złośliwe

- rak gruczołowy=gruczolakorak (98% raków jelita grubego) [w j. cienkim zwykle dwunastnica] [25% kątnica/wstępnica-wzrost egzofityczny, 25% odbytnica/dystalna esica-okalający pierścieniowaty wzrost, 25% zstępnica/proksymalna esica]; CEA
ścieżka(1)=mutacja genu supresorowego APC 5q21 (1szy krok)/zaburzenia metylacji i inaktywacja prawidłowych alleli (2gi krok)->akumulacja B-kateniny->aktywacja w jądrze transkrypcji genów MYC, cykliny D1->mutacja K-RAS 12p12->delecja 18q21 obejmująca geny DCC(netryna 1), DPC/SMAD4 i SMAD2(komponenty ścieżki sygnalizacyjnej TGF-B)->utrata funkcji TP53 17p53
ścieżka(2)=zmiany genetyczne w genach mutatorowych kodujących mechanizmy naprawcze DNA (MSH2, MSH6, !MLH1!, PMS1, PMS2)->niestabilność mikrosatelitarna->mutacje w regionie kodującym/obok promotora genów TGF-BRII i BAX
# dobrze zróżnicowane
# niezróżnicowane, anaplastyczne

- rakowiak=karcynoid [wyrostek robaczkowy, jelito cienkie(50% n-rów złośliwych), jelito grube(2% n-rów złośliwych), żołądek, trzustka, tk. okołotrzustkowa, płuca, drogi żółciowe, wątroba]; CgA, synaprofizyna, NSE=enolaza swoista dla neuronów

- rak strefy odbytuz reguły płaskonabłonkowy
 • 3) zmiany mezenchymalne
- nowotwory zrębowe przewodu pokarmowego (GIST) (łagodne lub złośliwe); mutacja KIT receptora kinazy tyroznowej //podścieliska przeważnie z SMC//
- inne łagodne zmiany
***** tłuszczak
***** nerwiak
***** naczyniak
- mięsak Kaposiego
 • 4) chłoniak //z kom. B tk. chł. zw. z bł. śluz. (MALT)// [żołądek 55-60%, j. cienkie 25-30%, proksymalny odcinek j. grubego 10-15%, dystalny do 10%, wyrostek robaczkowy, przełyk] //z kom. T//f) nowotwory wyrostka robaczkowego
 • 1) rakowiak
 • 2) torbiel śluzowa
 • 3) nowotwory śuzowe
- gruczolakotorbielak śluzowy (cystadenoma mucinosum)
- torbielowaty gruczolakorak śluzowy (cystadenocarcinoma mucinosum) -> śluzak rzekomy otrzewnej (pseudomyxoma peritonei)


Prześlij komentarz

 
Top