REKLAMA

 

Malinica, określana również jako pian, bouba, frambezja bądź jagodzica, jest przewlekłą chorobą zakaźną dotyczącą przede wszystkim dzieci i wywołaną przez Treponema pallidum ssp. pertenue. Schorzenie charakteryzuje się powstawaniem pojedynczych lub mnogich zmian pierwotnych ("malinica pierwotna"), a następnie mnogich, rozsianych zmian skórnych. Wczesne zmiany skórne są zakaźne i mogą być obecne przez wiele miesięcy. Nawroty zmian skórnych są częste w pierwszych pięciu latach choroby. Zmiany późne mają charakter niszczący i obejmują skórę, kości i stawy. 


1. MALINICA (SYN. BOUBA, PIAN, FRAMBEZJA, JAGODZICA) - OBRAZ KLINICZNY

Choroba przenosi się przez bezpośredni kontakt ze zmianami zakaźnymi, często podczas zabawy lub spania w jednym łóżku z zakażoną osobą. Naturalnemu zakażeniu sprzyjają uszkodzenia skóry po ukąszeniu owadów, otarcia naskórka oraz zadrapania.

Po 3-4 tygodniowym okresie utajenia dochodzi do powstania pierwotnej zmiany skórnej - pojedynczej grudki, występującej zazwyczaj na kończynie dolnej. Grudka następnie stopniowo powiększa się i nabiera charakteru brodawczakowatego, przypominającego malinę (stąd nazwa). Następnie dochodzi do powiększenia regionalnych węzłów chłonnych. Zmiana pierwotna w przebiegu schorzenia ulega zwykle wygojeniu w ciągu 6 miesięcy. 

Uważa się, że rozsiew choroby następuje już w jej wczesnych stadiach. Wysypce w malinicy wtórnej, mającej charakter plamkowy, grudkowy lub brodawczakowaty, towarzyszy uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Wysypka wtórna może podlegać nadkażeniu bakteryjnemu. 

Obecność bolesnych brodawczaków na podeszwach stóp powoduje chód podobny do kraba; chorobę określa się wówczas mianem "malinicy krabiej". Innymi objawami malinicy są nocne bóle kostne i zapalenie okostnej palców. Do późnych objawów malinicy należą kilaki skóry i kości długich, szczególnie nóg. Występuje ponadto nadmierne rogowacenie skóry podeszw i dłoni, zapalenie kości, okostnej, pojawienie się zwłókniałych guzków w okolicach okołostawowych oraz obecność wysięków stawowych

Późne zmiany w przebiegu malinicy są zwykle mnogie i mają charakter niszczący. Zniszczenie kości nosa, szczęk, podniebienia i gardła jest określane mianem gangosa i przypomina zmiany spotykane w trądzie i leiszmaniozie. 


2. MALINICA (SYN. BOUBA, PIAN, FRAMBEZJA, JAGODZICA) - ROZPOZNANIE

Rozpoznanie malinicy (jak i pozostałych krętkowic endemicznych) stawia się na podstawie cech klinicznych oraz badania mikroskopowego w ciemnym polu widzenia i badań serologicznych (jeśli możliwe jest ich wykonanie). Testy wykonywane w kile mają zastosowanie również w krętkowicach endemicznych - nie ma testu pozwalającego odróżnić poszczególne krętkowice.


3. MALINICA (SYN. BOUBA, PIAN, FRAMBEZJA, JAGODZICA) - LECZENIE

Zalecanym leczeniem chorych oraz osób z kontaktu jest podanie penicyliny benzatynowej G w dawce 1,2 mln jednostek domięśniowo u dorosłych (i 600 tys. jednostek u dzieci poniżej 10 roku życia). Nie ma dowodów na powstawanie oporności na penicylinę, choć donoszono o nawrotach choroby u osób leczonych w Papui-Nowej Gwinei. Istnieją nieliczne dane na temat skuteczności tetracyklin w malinicy. Przyjmuje się, że doksycyklina, tetracyklina i erytromycyna mogą zastępować penicylinę u osób uczulonych na ten antybiotyk. Po podaniu antybiotyku u chorego może wystąpić reakcja Jarischa-Herxheimera

KATEGORIA: CHOROBY ZAKAŹNE, MEDYCYNA TROPIKALNA, PEDIATRIA, DERMATOLOGIA
TAGI: Malinic, also known as foam, bouba, yaws or yaws, is a chronic infectious disease primarily on children and Treponema pallidum induced ssp. Pertenue. The disease is characterized by the formation of single or multiple primary lesions ("Malinic primary") and multiple scattered lesions. Early lesions are infectious and may be present for several months. Recurrence of skin lesions are common in the first five years of illness. Changes late are devastating and include the skin, bones and joints. 1 Malinic (SYN. Bouba, PIAN, yaws, yaws) - CLINICAL disease transmitted through direct contact with infectious changes, often while playing or sleeping in the same bed with an infected person. Conducive to natural infection of skin damage after insect bites, abrasions and scratches. After a 3-4 week period of latency comes to the creation of the primary lesion - single papules, usually occurring in the lower limb. Papule gradually enlarges and becoming papillary, raspberry-like (hence the name). Then become enlarged regional lymph nodes. The change in the course of the primary disease is generally healed within 6 months. It is believed that the spreading of the disease is present already in the early stages. Rash in secondary yaws, having the nature spot, follicular or papillary, accompanied by lymphadenopathy. The rash may be subject to secondary bacterial nadkażeniu. The presence of painful papillomas on the soles of the feet will walk like a crab; the disease is defined as "crab yaws". Other symptoms are night yaws bone pain and inflammation of the periosteum fingers. By the late symptoms of yaws are kilaki skin and long bones, especially the legs. Furthermore, there is hyperkeratosis of the skin soles and hands, inflammation of the bones, periosteum, the appearance of fibrotic nodules in the area of ​​periarticular and articular presence of exudates. Late changes in the course of yaws are usually multiple and are devastating. The destruction of the nasal bones, jaw, palate and throat is called gangosa and resembles the changes seen in leprosy and leishmaniasis. 2 Malinic (SYN. Bouba, PIAN, yaws, yaws) - DIAGNOSIS The diagnosis of yaws (as well as other endemic trypanosomiasis) puts on the basis of clinical and microscopic examination darkfield and serological tests (if it is possible their performance). Tests performed in syphilis also apply krętkowicach endemic - there is no test to distinguish individual treponematoses. 3 Malinic (SYN. Bouba, PIAN, yaws, yaws) - The recommended treatment of patients and people with contacts is to give benzathine penicillin G at 1.2 million units intramuscularly in adults (and 600 thousand. Units in children under 10 years of age) . There is no evidence for the emergence of resistance to penicillin, although relapses of the disease have been reported in patients treated in Papua New Guinea. There are limited data on the efficacy of tetracyclines in yaws. It is assumed that doxycycline, tetracycline and erythromycin may be substituted for penicillin in people who are allergic to the antibiotic. Following administration of an antibiotic in a patient may experience Jarisch-Herxheimer. CATEGORY: INFECTIOUS DISEASES, TROPICAL MEDICINE, PEDIATRICS, DERMATOLOGY Malinic, auch als Schaum, Bouba, giert oder giert, ist eine chronische Infektionskrankheit, vor allem auf Kinder und Treponema pallidum induziert ssp. Pertenue. Die Krankheit wird durch die Bildung von einzelnen oder mehreren primären Läsionen ("Malinic primären") und mehrere verstreute Läsionen charakterisiert. Frühen Läsionen sind ansteckend und können vorhanden sein für mehrere Monate. Wiederauftreten der Hautveränderungen sind in den ersten fünf Jahren der Erkrankung häufig. Änderungen spät sind verheerend und beinhalten die Haut, Knochen und Gelenke. 1 Malinic (SYN Bouba Pian, giert, giert.) - Klinische Krankheit durch direkten Kontakt mit infektiösem Änderungen übertragen, die oft beim Spielen oder Schlafen im selben Bett mit einer infizierten Person. Förderlich für die natürliche Infektion von Hautschäden nach Insektenstichen, Abschürfungen und Kratzern. Nach einer 3-4 wöchigen Wartezeit kommt, um die Schaffung der primären Läsion - Einzel Papeln, in der Regel im unteren Extremitäten auftreten. Papel allmählich vergrößert und immer papillären, himbeerartigen (daher der Name). Dann werden erweitert regionalen Lymphknoten. Die Veränderung im Verlauf der Primärerkrankung wird allgemein innerhalb von 6 Monaten geheilt. Es wird angenommen, dass die Ausbreitung der Krankheit bereits in der Anfangsphase vorhanden ist. Hautausschlag in der Sekundarstufe giert, mit der Natur vor Ort, follikuläre oder papilläre, begleitet von Lymphknotenschwellungen. Der Hautausschlag kann vorbehaltlich sekundäre bakterielle nadkażeniu sein. Die Anwesenheit von schmerzhaften Papillome auf den Sohlen der Füße wie eine Krabbe gehen; Die Erkrankung wird als "crab giert" definiert. Andere Symptome sind Nacht giert Knochenschmerzen und Entzündungen der Knochenhaut Fingern. In den späten Symptome giert sind kilaki Haut und lange Knochen, vor allem die Beine. Darüber hinaus gibt es Hyperkeratose der Haut Sohlen und Händen, Entzündungen der Knochen, Knochenhaut, das Auftreten von fibrotischen Knötchen im Bereich der gelenknahen und Gelenk Gegenwart von Exsudaten. Späte Änderungen im Zuge der giert sind in der Regel mehrere und sind verheerend. Die Zerstörung der Nasenknochen, Kiefer-, Gaumen-und Rachen wird Gangosa genannt und ähnelt den Veränderungen in der Lepra und Leishmaniose gesehen. 2 Malinic (SYN Bouba Pian, giert, giert.) - Diagnose Die Diagnose der giert (wie auch andere endemische Trypanosomiasis) stellt auf der Basis von klinischen und mikroskopischen Untersuchung Dunkelfeld und serologischen Tests (wenn es möglich ist, ihre Leistung). Tests in der Syphilis durchgeführt gelten auch krętkowicach endemisch - es gibt keinen Test, um einzelne Treponematosen unterscheiden. 3 Malinic (SYN Bouba Pian, giert, giert.) - Die empfohlene Behandlung von Patienten und Menschen mit Kontakten zu Benzathinpenicillin G bei 1,2 Millionen Einheiten intramuskulär bei Erwachsenen (und 600 Tausend Stück auf Kinder unter 10 Jahren.) Geben . Es gibt keinen Beweis für die Entstehung von Resistenzen gegen Penicillin, obwohl Rückfälle der Erkrankung bei Patienten in Papua-Neuguinea behandelt wurden. Es gibt nur begrenzte Daten über die Wirksamkeit von Tetracyclinen in giert. Es wird angenommen, dass Doxycyclin, Tetracyclin und Erythromycin für Penicillin in Menschen, die allergisch gegen das Antibiotikum sind, substituiert sein. Nach der Verabreichung eines Antibiotikums bei einem Patienten kann es zu Jarisch-Herxheimer. KATEGORIE: Infektionskrankheiten, Tropenmedizin, Kinderheilkunde, Dermatologie Malinic, également connu comme mousse, bouba, le pian ou le pian est une maladie infectieuse chronique principalement sur ​​les enfants et Treponema pallidum ssp. Pertenue induite. La maladie est caractérisée par la formation de lésions uniques ou multiples primaires («primaires Malinic") des lésions disséminées et multiples. Les lésions précoces sont infectieux et peuvent être présents pendant plusieurs mois. Récurrence des lésions cutanées sont fréquentes au cours des cinq premières années de la maladie. Les changements sont en retard dévastateur et notamment la peau, les os et les articulations. 1 Malinic (SYN Bouba, PIAN, le pian, pian.) - Maladie clinique transmis par contact direct avec les changements infectieuses, souvent pendant la lecture ou de dormir dans le même lit avec une personne infectée. Propices à l'infection naturelle des lésions de la peau après les piqûres d'insectes, écorchures et égratignures. Après une période de 3-4 semaines de latence s'agit de la création de la lésion primaire - papules simples, se produisant habituellement dans la branche inférieure. Papule agrandit progressivement et devenir papillaire, framboise-like (d'où le nom). Alors devenez ganglions lymphatiques régionaux élargis. Le changement dans le cours de la maladie primaire est généralement guéri dans les 6 mois. On pense que la propagation de la maladie est déjà présente dans les premiers stades. Éruption dans le pian secondaires, ayant la place de la nature, folliculaire ou papillaire, accompagné par une lymphadénopathie. L'éruption peut être soumis à nadkażeniu bactérienne secondaire. La présence de papillomes douloureuses sur la plante des pieds marcheront comme un crabe; la maladie est définie comme "le pian de crabe". D'autres symptômes sont pian de nuit des douleurs osseuses et l'inflammation des doigts périoste. Par les symptômes fin du pian sont la peau et les os longs kilaki, en particulier les jambes. En outre, il est hyperkératose de la plante de la peau et des mains, l'inflammation des os, le périoste, l'apparition de nodules fibreux dans la zone de présence et périarticulaire articulaire d'exsudats. Changements de dernière minute dans le cadre du pian sont généralement multiples et sont dévastatrices. La destruction de l'os du nez, de la mâchoire, du palais et de la gorge est appelé gangosa et ressemble aux changements observés dans la lèpre et la leishmaniose. 2 Malinic (SYN Bouba, PIAN, le pian, pian.) - DIAGNOSTIC Le diagnostic du pian (ainsi que d'autres trypanosomiase endémique) met sur ​​la base d'un fond noir de l'examen clinique et microscopique et des tests sérologiques (si il est possible de leur performance). Les tests effectués dans la syphilis s'appliquent également krętkowicach endémique - il n'existe aucun test pour distinguer tréponématoses individuels. 3 Malinic (SYN Bouba, PIAN, le pian, pian.) - Le traitement recommandé des patients et des personnes contacts est de donner la pénicilline G benzathine à 1,2 millions d'unités par voie intramusculaire chez l'adulte (et 600 mille unités chez les enfants de moins de 10 ans.) . Il n'y a aucune preuve de l'émergence de la résistance à la pénicilline, mais les rechutes de la maladie ont été rapportés chez des patients traités en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il existe des données limitées sur l'efficacité des tétracyclines dans le pian. Il est supposé que la doxycycline, la tétracycline et l'érythromycine peut être substitué à la pénicilline chez les personnes qui sont allergiques à l'antibiotique. Après l'administration d'un antibiotique dans un patient peut ressentir de Herxheimer. CATÉGORIE: MALADIES INFECTIEUSES, la médecine tropicale, la pédiatrie, la dermatologie Malinic, также известный как пена, Bouba, фрамбезией или фрамбезией, является хроническим инфекционным заболеванием, прежде всего, на детей и бледной трепонемы индуцированной подвид. Pertenue. Заболевание характеризуется образованием единичных или множественных первичных поражений ("Malinic первичных") и нескольких разбросанных поражениях. Ранние повреждения заразны и могут присутствовать в течение нескольких месяцев. Рецидив поражений кожи распространены в первые пять лет болезни. Изменения поздно являются разрушительными и включают кожу, кости и суставы. 1 Malinic (SYN Буба, PIAN, фрамбезия, фрамбезия.) - Клиническое заболевание передается через прямой контакт с инфекционными изменений, часто во время игры или спать в одной постели с инфицированным человеком. Способствует естественной инфекции повреждения кожи после укусов насекомых, ссадин и царапин. После 3-4 недельного периода латентности приходит к созданию первичного очага - одиночные папулы, как правило, происходит в нижней конечности. Папулы постепенно увеличивается и становится папиллярный, малина-как (отсюда и название). Тогда стали увеличенные региональные лимфоузлы. Изменение в процессе первичной болезни, как правило, зажила в течение 6 месяцев. Считается, что распространение болезни присутствует уже на ранних стадиях. Сыпь в средних фрамбезией, имея Природа фолликулярная или папиллярная сопровождении лимфаденопатией. Сыпь может быть предметом вторичной бактериальной nadkażeniu. Наличие болезненных папиллом на подошвах ног будет ходить, как краб; болезнь определяется как "краб" фрамбезией. Другие симптомы ночные фрамбезия боли в костях и воспаление надкостницы пальцев. К концу симптомов фрамбезией являются kilaki кожи и длинные кости, особенно ноги. Кроме того, есть гиперкератоз подошв кожи и рук, воспаление костей, надкостницы, появление фиброзных узелков в области околосуставных и суставных наличии экссудата. Поздние изменения в ходе фрамбезией обычно многочисленны и являются разрушительными. Разрушение костей носа, челюсти, неба и горла называется gangosa и напоминает динамику видели в проказе и лейшманиоза. 2 Malinic (SYN Буба, PIAN, фрамбезия фрамбезия.) - ДИАГНОЗ Диагноз фрамбезией (а также других эндемичных трипаносомоз) ставит на основе клинической и микроскопической темнопольным и серологических тестов (если это возможно их производительность). Испытания, проведенные в сифилиса применяются также krętkowicach эндемичных - нет тест различить отдельные трепонематозах. 3 Malinic (SYN Буба, PIAN, фрамбезия фрамбезия.) - Рекомендуется лечение больных и людей с контактами, чтобы дать бензатин пенициллин G в 1,2 млн единиц внутримышечно в взрослых (и 600000 единиц в детей в возрасте до 10 лет.) . Там нет никаких доказательств для возникновения устойчивости к пенициллину, хотя рецидивы заболевания были зарегистрированы в пациентов в Папуа-Новой Гвинее. Есть ограниченные данные об эффективности тетрациклинов в фрамбезией. Предполагается, что доксициклин, тетрациклин и эритромицин может быть заменен на пенициллин у людей, страдающих аллергией к антибиотику. После введения антибиотика у пациента могут возникнуть Jarisch-Herxheimer. КАТЕГОРИИ: инфекционные заболевания, тропической медицины, педиатрии, дерматологии Malinic, también conocida como la espuma, Bouba, pian pian o, es una enfermedad infecciosa crónica, principalmente en los niños y Treponema pallidum inducida ssp. Pertenue. La enfermedad se caracteriza por la formación de lesiones primarias individuales o múltiples ("malinic primarios") lesiones múltiples y dispersas. Las primeras lesiones son contagiosas y pueden estar presentes durante varios meses. La recurrencia de las lesiones de la piel son comunes en los primeros cinco años de enfermedad. Los cambios finales son devastadoras e incluyen la piel, los huesos y las articulaciones. 1 Malinic (SYN Bouba, PIAN, pian, pian.) - La enfermedad clínica se transmite a través del contacto directo con los cambios infecciosos, a menudo durante la reproducción o dormir en la misma cama con una persona infectada. Llevan a la infección natural de daños en la piel después de picaduras de insectos, abrasiones y rasguños. Después de un periodo de 3-4 semanas de latencia trata de la creación de la lesión primaria - pápulas individuales, generalmente se produce en el miembro inferior. Pápula va creciendo y convirtiéndose en papilar, frambuesa-como (de ahí el nombre). Luego se agrandan los ganglios linfáticos regionales. El cambio en el curso de la enfermedad primaria generalmente se curó dentro de los 6 meses. Se cree que la propagación de la enfermedad ya está presente en las primeras etapas. Erupción en el pian secundarias, teniendo el paraje natural, folicular o papilar, acompañada de linfadenopatía. La erupción puede ser objeto de nadkażeniu bacteriana secundaria. La presencia de papilomas dolorosas en las plantas de los pies caminarán como un cangrejo; la enfermedad se define como "el pian de cangrejo". Otros síntomas son la frambesia noche dolor de huesos y la inflamación de los dedos periostio. A finales de los síntomas de pian son piel y huesos largos kilaki, especialmente las piernas. Además, hay hiperqueratosis de las suelas de piel y manos, la inflamación de los huesos, el periostio, la aparición de nódulos fibróticos en el área de la presencia periarticular y articular de exudados. Cambios de última hora en el curso del pian suelen ser múltiples y son devastadores. La destrucción de los huesos nasales, mandíbula, paladar y la garganta se llama gangosa y se asemeja a los cambios observados en la lepra y la leishmaniasis. 2 Malinic (SYN Bouba, PIAN, pian pian.) - DIAGNÓSTICO El diagnóstico del pian (así como otras tripanosomiasis endémica) pone sobre la base de campo oscuro examen clínico y microscópico y pruebas serológicas (si es posible su desempeño). Las pruebas realizadas en la sífilis también se aplican krętkowicach endémica - no existe una prueba para distinguir treponematosis individuales. 3 Malinic (SYN Bouba, PIAN, pian pian.) - El tratamiento recomendado de los pacientes y las personas con los contactos es dar benzatina penicilina G en 1,2 millones de unidades por vía intramuscular en adultos (y 600 mil unidades en niños menores de 10 años de edad.) . No hay evidencia de la aparición de la resistencia a la penicilina, a pesar de las recaídas de la enfermedad han sido reportados en pacientes tratados en Papua Nueva Guinea. Existen datos limitados sobre la eficacia de las tetraciclinas en el pian. Se supone que la doxiciclina, tetraciclina y la eritromicina puede ser sustituido por la penicilina en las personas que son alérgicas a los antibióticos. Después de la administración de un antibiótico en el paciente puede experimentar Jarisch-Herxheimer. CATEGORÍA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MEDICINA TROPICAL, pediatría, dermatología a english to spanish translation a spanish to english dictionary a spanish to english translation a translation in spanish about translated in spanish abscess tooth antibiotics abscessed tooth antibiotics accounting dictionary accurate spanish translation accurate spanish translator acne antibiotics acne treatment antibiotics advantages of antibiotics aids symptoms alcohol and antibiotics alcohol and penicilin alcohol antibiotics alcohol with antibiotics all natural antibiotics allergic reaction to antibiotic allergic reaction to antibiotics allergic reaction to penicilin allergic reactions to antibiotics allergic to antibiotics allergic to penicilin allergies to antibiotics allergy to antibiotics alternative to antibiotics alternatives to antibiotics aminoglycoside antibiotics amoxicillin 500mg amoxicillin antibiotic amoxicillin antibiotics and translated in spanish and translated to spanish antacids and antibiotics anti biotic anti t pallidum antibiotic alcohol antibiotic allergic reaction antibiotic allergies antibiotic allergy antibiotic alternatives antibiotic amoxicillin antibiotic and alcohol antibiotic associated diarrhea antibiotic augmentin antibiotic cephalexin antibiotic chart antibiotic cipro antibiotic ciprofloxacin antibiotic classes antibiotic classes chart antibiotic classification antibiotic classification chart antibiotic clindamycin antibiotic coverage chart antibiotic cream antibiotic cream for acne antibiotic cream for boils antibiotic cream for impetigo antibiotic creams antibiotic definition antibiotic diarrhea antibiotic dosage antibiotic doxycycline antibiotic drugs antibiotic drugs list antibiotic ear drops antibiotic ear drops for dogs antibiotic ear drops over the counter antibiotic eye drops antibiotic eye drops for dogs antibiotic eye drops for pink eye antibiotic fever antibiotic fish food antibiotic for bladder infection antibiotic for boils antibiotic for bronchitis antibiotic for cats antibiotic for cellulitis antibiotic for chest infection antibiotic for chlamydia antibiotic for cough antibiotic for cystitis antibiotic for diarrhea antibiotic for dogs antibiotic for e coli antibiotic for ear infection antibiotic for eye infection antibiotic for fever antibiotic for flu antibiotic for gonorrhea antibiotic for gum infection antibiotic for h pylori antibiotic for kidney infection antibiotic for lung infection antibiotic for lyme disease antibiotic for mrsa antibiotic for pink eye antibiotic for pneumonia antibiotic for prostatitis antibiotic for sinus infection antibiotic for sinusitis antibiotic for skin infection antibiotic for sore throat antibiotic for staph antibiotic for staph infection antibiotic for std antibiotic for strep throat antibiotic for throat infection antibiotic for tonsillitis antibiotic for tooth abscess antibiotic for tooth infection antibiotic for toothache antibiotic for uti antibiotic for yeast infection antibiotic guidelines antibiotic herbs antibiotic induced diarrhea antibiotic injection antibiotic keflex antibiotic levaquin antibiotic list antibiotic medicine antibiotic metronidazole antibiotic mouthwash antibiotic names antibiotic nasal spray antibiotic ointment antibiotic over the counter antibiotic overdose antibiotic overdose symptoms antibiotic overuse antibiotic penicillin antibiotic pills antibiotic policy antibiotic production antibiotic prophylaxis antibiotic rash antibiotic rash pictures antibiotic reactions antibiotic resistance antibiotic resistance in bacteria antibiotic resistance mechanisms antibiotic resistant antibiotic resistant bacteria antibiotic resistant infections antibiotic sensitivity antibiotic sensitivity test antibiotic shot antibiotic side effects antibiotic soap antibiotic spectrum antibiotic spectrum chart antibiotic stewardship antibiotic susceptibility testing antibiotic tablets antibiotic therapy antibiotic treatment antibiotic treatment for chlamydia antibiotic treatment for uti antibiotic types antibiotic use antibiotics antibiotics acne antibiotics alcohol antibiotics amoxicillin antibiotics and breastfeeding antibiotics and constipation antibiotics and diarrhea antibiotics and drinking antibiotics and milk antibiotics and pregnancy antibiotics and probiotics antibiotics and the pill antibiotics and thrush antibiotics and weight gain antibiotics and yeast infection antibiotics and yeast infections antibiotics and yogurt antibiotics breastfeeding antibiotics cause yeast infection antibiotics chlamydia antibiotics classification antibiotics constipation antibiotics cystitis antibiotics definition antibiotics diarrhea antibiotics drugs antibiotics during pregnancy antibiotics flu antibiotics for a uti antibiotics for abcessed tooth antibiotics for abscess antibiotics for acne antibiotics for acne treatment antibiotics for animals antibiotics for babies antibiotics for bacterial infection antibiotics for birds antibiotics for bladder infection antibiotics for boils antibiotics for bronchitis antibiotics for bv antibiotics for cats antibiotics for cellulitis antibiotics for chest infection antibiotics for chest infections antibiotics for chickens antibiotics for children antibiotics for chlamydia antibiotics for chlamydia and gonorrhea antibiotics for conjunctivitis antibiotics for cough antibiotics for cystitis antibiotics for cystitis treatment antibiotics for dental abscess antibiotics for diarrhea antibiotics for diverticulitis antibiotics for dogs antibiotics for e coli antibiotics for ear infection antibiotics for epididymitis antibiotics for eye infection antibiotics for eye infections antibiotics for fever antibiotics for flu antibiotics for folliculitis antibiotics for food poisoning antibiotics for gingivitis antibiotics for gonorrhea antibiotics for gonorrhea and chlamydia antibiotics for gum disease antibiotics for gum infection antibiotics for h pylori antibiotics for impetigo antibiotics for infants antibiotics for infections antibiotics for kennel cough antibiotics for kidney infection antibiotics for kidney infections antibiotics for kids antibiotics for lung infection antibiotics for lyme disease antibiotics for mastitis antibiotics for meningitis antibiotics for mrsa antibiotics for mrsa infection antibiotics for pets antibiotics for pid antibiotics for pink eye antibiotics for pneumonia antibiotics for pneumonia in adults antibiotics for poultry antibiotics for prostatitis antibiotics for pseudomonas antibiotics for rabbits antibiotics for ringworm antibiotics for rosacea antibiotics for salmonella antibiotics for sepsis antibiotics for shingles antibiotics for sinus infection antibiotics for sinus infections antibiotics for sinusitis antibiotics for skin abscess antibiotics for skin infection antibiotics for skin infections antibiotics for sore throat antibiotics for spots antibiotics for staph antibiotics for staph infection antibiotics for staph infections antibiotics for std antibiotics for stds antibiotics for sti antibiotics for stomach infection antibiotics for strep antibiotics for strep throat antibiotics for syphilis antibiotics for teeth antibiotics for the flu antibiotics for throat infection antibiotics for thrush antibiotics for tonsillitis antibiotics for tooth abscess antibiotics for tooth infection antibiotics for toothache antibiotics for urinary tract infection antibiotics for urine infection antibiotics for uti antibiotics for viral infections antibiotics for whooping cough antibiotics for wound infection antibiotics for yeast infection antibiotics history antibiotics in dentistry antibiotics in food antibiotics in meat antibiotics in pregnancy antibiotics levaquin antibiotics list antibiotics names antibiotics nausea antibiotics no prescription antibiotics online antibiotics online uk antibiotics over the counter antibiotics overdose antibiotics pdf antibiotics pills antibiotics probiotics antibiotics rash antibiotics resistance antibiotics safe in pregnancy antibiotics side effects antibiotics sinus infection antibiotics thrush antibiotics to treat chlamydia antibiotics to treat mrsa antibiotics to treat uti antibiotics types antibiotics uk antibiotics used for bronchitis antibiotics used for sinus infections antibiotics used for uti antibiotics used to treat chlamydia antibiotics used to treat mrsa antibiotics uti antibiotics virus antibiotics while breastfeeding antibiotics while pregnant antibiotics wiki antibiotics with alcohol antibiotics without prescription antibiotics without prescriptions antibiotics yeast infection antibody treponema pallidum antibotics antifungal antibiotics antipseudomonal antibiotics arabic dictionary arabic to english translation arabic translation arabic translation to english are all antibiotics the same are antibiotics bad for you are translated to spanish at translated in spanish at translated to spanish audio dictionary audio spanish dictionary augmentin antibiotic avelox antibiotic azithromycin azithromycin antibiotic azithromycin chlamydia b lactam antibiotics bacteria resistant to antibiotics bacterial disease bacterial diseases bacterial infection bacterial infection symptoms bacterial infections bacterial meningitis bacterial overgrowth bacterial resistance to antibiotics bactericidal antibiotics bacteriostatic antibiotics baytril baytril antibiotic be jel benefits of antibiotics best antibiotic best antibiotic for bronchitis best antibiotic for cellulitis best antibiotic for chest infection best antibiotic for kidney infection best antibiotic for mrsa best antibiotic for pneumonia best antibiotic for prostatitis best antibiotic for sinus infection best antibiotic for sinusitis best antibiotic for skin infection best antibiotic for sore throat best antibiotic for strep best antibiotic for strep throat best antibiotic for uti best antibiotics for acne best antibiotics for bronchitis best antibiotics for sinus infection best antibiotics for uti best natural antibiotic beta lactam antibiotics biaxin antibiotic bladder infection antibiotics bouba breastfeeding and antibiotics broad spectrum antibiotic broad spectrum antibiotics broad spectrum antibiotics list bronchitis antibiotics bronchitis treatment antibiotics buy antibiotics buy antibiotics online buy antibiotics online uk buy antibiotics uk buy penicilin buying antibiotics online uk bv symptoms bv treatment can antibiotics cause constipation can antibiotics cause diarrhea can antibiotics cause thrush can antibiotics cause yeast infections can antibiotics make you tired can i buy antibiotics online can i drink alcohol while taking antibiotics can i drink alcohol with antibiotics can i drink on antibiotics can you buy antibiotics over the counter can you drink alcohol on antibiotics can you drink alcohol while on antibiotics can you drink alcohol while taking antibiotics can you drink alcohol with antibiotics can you drink on antibiotics can you drink while on antibiotics can you drink while taking antibiotics can you drink with antibiotics can you get antibiotics over the counter can you overdose on antibiotics candida albicans canine antibiotics carbapenem antibiotics cat antibiotic cat antibiotics causative agent of disease causative agents of disease cause of syphilis cause syphilis causes for syphilis causes of antibiotic resistance causes of meningitis causes of syphilis causes of syphilis disease causes of syphilis infection causes syphilis ceclor antibiotic cedax antibiotic cefixime antibiotic ceftin antibiotic cefzil antibiotic cellulitis antibiotics cellulitis treatment antibiotics cephalexin antibiotic cephalosporin antibiotics cephalosporins antibiotics chancre of syphilis chest infection antibiotics chicken antibiotics chinese translation chlamydia chlamydia antibiotic chlamydia antibiotics chlamydia medication chlamydia symptoms chlamydia treatment chlamydia treatment antibiotics chloramphenicol antibiotic cipro antibiotic cipro antibiotics classes of antibiotics classification of antibiotics clindamycin antibiotic collegiate dictionary collins dictionary collins spanish dictionary colloidal silver antibiotic common antibiotics common antibiotics for uti construction dictionary convert english to spanish convert spanish to english convert to english convert to spanish cost of antibiotics culinary dictionary curam antibiotic cystitis antibiotic treatment cystitis antibiotics cystitis treatment antibiotics define antibiotic define antibiotics define unabridged dictionary definition english to spanish definition of antibiotic definition of antibiotics definition of causative agent definition of syphilis disease dental abscess antibiotics dental antibiotics dental dictionary diarrhea after antibiotics diarrhea antibiotics diarrhea from antibiotics diccionario en espanol diccionario en español online dictionaries english spanish dictionaries online dictionary about english dictionary and english dictionary and english and spanish dictionary and thesaurus dictionary arabic english dictionary book dictionary dictionary english spanish dictionary download dictionary english and english dictionary english arabic dictionary english by english dictionary english dictionary dictionary english english dictionary english english free dictionary english for english dictionary english free dictionary english in english dictionary english spanish free dictionary english spanish translation free dictionary english to dictionary english to english dictionary english to english free dictionary english to english translation dictionary english to english with pronunciation dictionary english to hindi dictionary english to spanish free dictionary english translation dictionary español a ingles dictionary farsi dictionary for english dictionary for english to english dictionary for english to spanish dictionary for english words dictionary for free dictionary for medical dictionary for medicine dictionary for spanish dictionary for translation dictionary free dictionary free dictionary dictionary free english-spanish dictionary from english dictionary from english into english dictionary from english to english dictionary in english and spanish dictionary in english english dictionary in english free dictionary in english spanish dictionary in english to english dictionary in spanish and english dictionary in spanish in english dictionary in spanish only dictionary in spanish translation in english dictionary medical dictionary medicine dictionary of english dictionary of english and spanish dictionary of english english dictionary of english synonyms dictionary of english to english dictionary of medical dictionary of phrases dictionary of spanish dictionary of spanish to english dictionary on english dictionary on spanish dictionary oxford dictionary revised dictionary spanish definition dictionary spanish dictionary dictionary spanish english free dictionary spanish english translation dictionary spanish free dictionary spanish to english free dictionary spanish to spanish dictionary to english dictionary to english to english dictionary to english to spanish dictionary to spanish to english dictionary translation dictionary translation english to english dictionary translation english to spanish free dictionary translations dictionary unabridged dictionary website dictionary websites dictonary online different antibiotics different kinds of antibiotics different types of antibiotics discovery of antibiotics discovery of penicilin disease and infection disease causative agent disease infectious disease syphilis diseases caused by bacteria diverticulitis antibiotics diverticulitis treatment antibiotics do antibiotics affect mirena do antibiotics cause constipation do antibiotics cause yeast infections do antibiotics expire do antibiotics make you tired document translation document translation services does alcohol affect antibiotics dog antibiotic dog antibiotics dog bite antibiotics dogs antibiotics download spanish dictionary doxycycline antibiotic drinking alcohol on antibiotics drinking alcohol while on antibiotics drinking alcohol with antibiotics drinking and antibiotics drinking on antibiotics drinking while on antibiotics drinking with antibiotics drug abuse drug addiction drug information drug interactions drugs drugstore e coli antibiotics e coli infection ear drops ear infection antibiotics ear infection treatment effects of antibiotics effects of drugs empiric antibiotics en english dictionary engl transl english & spanish dictionary english and dictionary english and english dictionary english and spanish translation dictionary english by english dictionary english chinese dictionary english chinese translation english dic english dictionaries english dictionary about english dictionary about english english dictionary c english dictionary english dictionary english dictionary english dictionary english dictionary english dictionary english english english dictionary english to english english dictionary for english dictionary for free english dictionary free english dictionary in english english dictionary online english dictionary oxford english dictionary search english dictionary to english english dictionary translation english dictionery english dictionnary english english dictionaries english english dictionary english english dictionary online english english translation english german dictionary english in english dictionary english in to english dictionary english into spanish english language dictionary english latin translator english online dictionary english oxford dictionary english somali dictionary english spanish dictionaries english spanish dictionary free english spanish english dictionary english spanish english translation english spanish free dictionary english spanish spanish english dictionary english spanish to translation english spanish translation dictionary english spanish translations free english to arabic translation english to chinese translation english to dictionary english to english dic english to english dictionary free english to english dictionary online english to english dictionary translation english to english translation english to english translation dictionary english to english translation online english to english translator english to espanol translation english to farsi english to farsi translation english to gaelic english to greek translator english to gujarati translation english to hawaiian dictionary english to hindi dictionary english to italian translator english to japanese dictionary english to malayalam english to mexican translation english to persian dictionary english to persian translation english to spaish english to spanish and spanish to english translation english to spanish converter english to spanish definition english to spanish dictionary free english to spanish dictionary translation english to spanish free english to spanish free dictionary english to spanish sentences english to spanish to english translation english to spanish to translation english to spanish translation and pronunciation english to spanish translation english to spanish translation english to spanish translation to english english to spanish translation with pronunciation english to spanish translation words english to spanish translators english to spanish words translation english to tamil dictionary english to translation spanish english to turkish translation english to urdu translation english translation dictionary english translation for spanish english translation for spanish words english translation free english translation in english english translation spanish words english translation to english english translation to spanish dictionary english translation to spanish free english translation to spanish translation english translation to spanish words english translations to spanish english translators english word dictionary english words in spanish english words translated into spanish epididymitis antibiotics equine antibiotics erythromycin antibiotic espanol translation examples of antibiotics expired antibiotics eye antibiotics farsi to english farsi to english translation farsi translator feline antibiotics first antibiotic fish antibiotics flagyl antibiotic flu antibiotics fluoroquinolone antibiotics fluoroquinolones antibiotics food dictionary for translated in spanish for translated to spanish foreign language translation fortum antibiotic frambesia tropica frambezja france translation free dictionary download free dictionary english free dictionary english spanish free dictionary english to spanish free dictionary free free dictionary from free dictionary in english free dictionary in spanish free dictionary medical free dictionary of english free dictionary online free dictionary spanish free dictionary spanish english free dictionary spanish to english free english dictionary free english english dictionary free english spanish dictionary free english to english dictionary free english to spanish free english to spanish dictionary free english translation free in spanish dictionary free law dictionary free med dictionary free medical dictionary free medical dictionary online free on dictionary free online medical dictionary free online spanish dictionary free online spanish english dictionary free online spanish translation free spanish and english dictionary free spanish dictionary free spanish dictionary online free spanish english translation free spanish to english dictionary free spanish to english translations free spanish translation free spanish translation online free spanish translation to english free spanish translations free spanish translator free the dictionary free translated in spanish free translation english free translation from english to spanish and from spanish to english free translation spanish free websters dictionary french translation to english french translators from english dictionary from english to english dictionary from english to spanish translation from spanish to english translator from spanish translation from translated in spanish fungal diseases fungal meningitis gangosa garlic antibiotic garlic as an antibiotic generic antibiotics geography dictionary german spanish dictionary glycopeptide antibiotics gonorrhea gonorrhea antibiotics gonorrhea treatment antibiotics good translator for spanish gram negative antibiotics gram positive antibiotics greek to english translation group of antibiotics gujarati dictionary gujarati to english translation h pylori antibiotics herbal antibiotic herbal antibiotics hindi dictionary hindi english dictionary hindi to english dictionary hindi to english translation history of antibiotics history of penicilin home remedies homemade antibiotics homeopathic antibiotic homeopathic antibiotics homeopathic remedies honey antibiotic horse antibiotics how is syphilis caused how is syphilis transmitted how syphilis is caused how to get antibiotics how to get rid of a uti without antibiotics how to get rid of strep throat without antibiotics how to make antibiotics how to spell in spanish how to take antibiotics how to write in spanish how translation spanish i translated to spanish in english dictionary in english spanish translation in spanish translation in the spanish translation in translated in spanish in translated spanish infection infection of disease infections infectious diseases injectable antibiotics interpret spanish into in spanish translation intravenous antibiotics intravenous antibiotics list is penicillin an antibiotic is pneumonia contagious after antibiotics is translated in spanish is translated to spanish is translation spanish it translated to spanish italian translation to english iv antibiotics iv antibiotics list japanese translation jewish penicilin journal of antibiotics keflex antibiotic keflex antibiotics kennel cough antibiotics kidney infection kidney infection antibiotics kidney infection symptoms kids dictionary kids spanish dictionary kinds of antibiotics klacid antibiotic korean dictionary language in spanish translation language services language spanish dictionary language translation service language translation services language translations late syphilis symptoms latent stage of syphilis latent stage syphilis latent syphilis symptoms latent syphilis treatment latin dictionary online latin english dictionary learn spanish dictionary legal spanish dictionary levaquin antibiotic linezolid antibiotic liquid antibiotics list of all antibiotics list of antibiotic drugs list of antibiotics list of antibiotics for sinus infection list of broad spectrum antibiotics list of iv antibiotics list of spanish words list of strong antibiotics list of sulfa antibiotics long term antibiotic use lung infection lupin antibiotic lyme disease antibiotics macrobid antibiotic macrolide antibiotic macrolide antibiotics macrolide antibiotics list malayalam dictionary malayalam english dictionary male yeast infection malinica mastitis antibiotics mathematical dictionary meaning of words mechanism of action of antibiotics mechanisms of antibiotic resistance med dictionary med dictionary free medical dictionary medical dictionary english medical dictionary english english medical dictionary for free medical dictionary free medical dictionary free dictionary medical dictionary online medical dictionary with medical english spanish dictionary medical english to spanish translation medical english translation medical term in medical translation english to spanish medical translation from spanish to english medical translation spanish to english medical translations english to spanish medical words in spanish medication medications medicine medicine dictionary meditatii pian meningitis antibiotics meningitis in children meropenem antibiotic merrem antibiotic merriam dictionary definition merriam dictionary for kids merriam dictionary online merriam medical merriam medical dictionary metronidazole antibiotic mexican translation middle school dictionary mirena and antibiotics misuse of antibiotics mode of action of antibiotics mrsa antibiotic mrsa antibiotic treatment mrsa antibiotics mrsa treatment antibiotics mycoplasma antibiotics name of antibiotics names of antibiotics narrow spectrum antibiotics natural alternatives to antibiotics natural antibiotic natural antibiotic for dogs natural antibiotics natural antibiotics for cats natural antibiotics for dogs natural antibiotics for sinus infection new antibiotics non penicillin antibiotics of the spanish translation of translation to spanish omnicef antibiotic online antibiotics online antibiotics uk online dictionary english online dictionary english to english online dictionary for kids online dictionary free online dictionary websters online english dictionary online english to english dictionary online english to spanish translation online medical dictionary online spanish translation online translator english to spanish oral antibiotics oral antibiotics for acne oral penicillin g otc antibiotic otc antibiotics over counter antibiotics over the counter antibiotic over the counter antibiotic eye drops over the counter antibiotics over the counter antibiotics for chlamydia over the counter antibiotics for strep throat over the counter antibiotics for uti overdose of antibiotics overuse of antibiotics oxford dictionary oxford english dictionary oxford spanish dictionary parangi parenteral antibiotics pen g antibiotics penicilin allergy penicilin and alcohol penicilin binding protein penicilin discovery penicilin g penicilin injection penicilin rash penicilin shot penicilin side effects penicilin v penicilin vk peniciline penicilins penicillin antibiotic penicillin antibiotics penicillin for syphilis penicillin pen penicillin vk penicylin penicylina peptide antibiotics persian dictionary persian to english translation pian picture dictionary pictures of antibiotics pills pink eye antibiotics pink eye treatment antibiotic pneumonia pneumonia antibiotics poetry dictionary political dictionary polypapilloma tropicum popular antibiotics post antibiotic effect prescription antibiotics probiotics after antibiotics probiotics and antibiotics probiotics antibiotics probiotics with antibiotics production of antibiotics professional translation professional translator prophylactic antibiotics pros and cons of antibiotics prostatitis antibiotics prostatitis treatment antibiotics pseudomonas aeruginosa antibiotic pseudomonas antibiotics quinolone antibiotic quinolone antibiotics quinolone antibiotics list quran in english rash from antibiotics rash from syphilis rash of syphilis rash syphilis rat antibiotics reaction to antibiotics reactions to antibiotics recipe in spanish language resistance to antibiotics rpr treponema russian translation search english dictionary septra antibiotic serbian to english translation sex diseases syphilis should antibiotics be restricted side effect of antibiotics side effects antibiotics side effects from antibiotics side effects of antibiotics side effects of penicilin side effects of taking antibiotics signs of a yeast infection signs of yeast infection silver antibiotic sinus sinus antibiotics sinus infection sinus infection antibiotic sinus infection antibiotics sinus infection symptoms sinus medication sinus problems sinus surgery sinus treatment sinusitis sinusitis antibiotics sinusitis symptoms sinusitis treatment sinusitis treatment antibiotics skin diseases skin infection antibiotic skin infection antibiotics skin infections social studies dictionary software in spanish somali english dictionary sore throat antibiotics spanish & english dictionary spanish & english translation spanish and english dictionary translation spanish and english translation dictionary spanish and english words spanish audio dictionary spanish diccionary spanish dictionaries spanish dictionary download spanish dictionary english to spanish spanish dictionary for kids spanish dictionary free spanish dictionary free online spanish dictionary free translation spanish dictionary in english spanish dictionary in spanish spanish dictionary into english spanish dictionary online free spanish dictionary only spanish dictionary pdf spanish dictionary spanish spanish dictionary spanish to english spanish dictionary spanish to spanish spanish dictionary to english spanish dictionary to english translation spanish dictionary translation english to spanish spanish dictionary translation to english spanish dictionary with english translation spanish english diccionario spanish english dictionaries spanish english dictionary free spanish english english spanish spanish english english spanish dictionary spanish english free dictionary spanish english spanish dictionary spanish english spanish translation spanish english to spanish translation spanish english words spanish free dictionary spanish from english translation spanish into english dictionary spanish language dictionary spanish language translation spanish language translations spanish language translator spanish medical translation spanish name dictionary spanish online translator spanish phrase translation spanish picture dictionary spanish pronunciation audio spanish sentence translation spanish sentence translator spanish sentences to english spanish spanish dictionary spanish to en translation spanish to english and english to spanish translation spanish to english conversion spanish to english converter spanish to english dictionary free spanish to english english to spanish spanish to english english to spanish dictionary spanish to english english to spanish translation spanish to english free dictionary spanish to english phrases spanish to english to spanish translation spanish to english translation free spanish to english translation spanish to english translation spanish to english translation translation spanish to english translators spanish to spanish dictionary spanish to spanish dictionary online spanish to spanish translation spanish to translation spanish translated to english dictionary spanish translater spanish translation about spanish translation english to spanish spanish translation english to spanish free spanish translation for for spanish translation for i spanish translation for the spanish translation for what spanish translation for why spanish translation free spanish translation from spanish translation from english to spanish spanish translation from spanish to english spanish translation in english words spanish translation in spanish spanish translation into english spanish translation medical spanish translation of spanish translation of english spanish translation of english words spanish translation online spanish translation phrase spanish translation sentence spanish translation service spanish translation services spanish translation site spanish translation sites spanish translation software spanish translation to spanish translation to english free dictionary spanish translation to english translation spanish translation to english translation free spanish translation to spanish spanish translation website spanish translation websites spanish translation word spanish translation words spanish translations spanish translations free spanish translations online spanish translations to english spanish translator free spanish translators spanish translators online spanish vocabulary dictionary spanish website translation spanish word reference spanish word translation spanish words spanish words and translation spanish words english translation spanish words in english spanish words in english translation spanish words to english translation spanish words translation spanish words translation in english spanish words with english translation spanish-english english-spanish medical dictionary spañish dict spañish to english translation speak in spanish spelling of the word staph antibiotics staph infection staph infection antibiotics std antibiotics std treatment antibiotics stem cell therapy stomach bacteria strep antibiotics strep throat antibiotics strep throat treatment without antibiotics strong antibiotics strongest antibiotic strongest natural antibiotic sulfa antibiotics sulfa antibiotics list sulfa based antibiotics sulfa based antibiotics list sulfonamide antibiotics superbugs and antibiotics suprax antibiotic swiss to english translation symptoms of a yeast infection symptoms of bacterial infection symptoms of yeast infection symptoms syphilis rash syphilis antibodies syphilis antibody syphilis cause syphilis caused by syphilis causes syphilis chancre symptoms syphilis disease syphilis how is it transmitted syphilis infection syphilis information syphilis is caused by syphilis is caused by a syphilis is caused by what syphilis latent syphilis latent stage syphilis rash images syphilis rash symptoms syphilis rash treatment syphilis sore pictures syphilis symptoms rash syphilis syphilis syphilis syphilis syphilis syphilis tertiary stage syphilis transmitted syphilis treponema systemic antibiotics t pallidum ab t pallidum ab test t pallidum antibodies t pallidum antibody t pallidum igg t pallidum igg + igm t pallidum screening t pallidum test t pallidum treatment t. pallidum t. pallidum infection t. pallidum pertenue t.pallidum positive taiwanese translation taking antibiotics taking probiotics with antibiotics talking spanish dictionary tamil to english tamil to english translation tazocin antibiotic tb antibiotics technical spanish translation tetracycline antibiotic tetracycline antibiotics that is spanish translation the cause of syphilis the causes of syphilis the dictionary free the english dictionary the free dictionary english the free dictionary english spanish the free dictionary in english the free medical dictionary the free spanish dictionary the translated in spanish the translation in spanish the visual dictionary the websters dictionary this translation spanish throat infection throat infection antibiotics thrush antibiotics thrush from antibiotics thymosis to english dictionary to english to spanish translation to palate to translation in spanish tonsillitis antibiotics too much antibiotics tooth abscess antibiotics tooth infection antibiotics toothache antibiotics topical antibiotic topical antibiotics tppa - t.pallidum traduction english spanish translate czech to english translate dictionary into english translate english to farsi translate english to persian translate farsi to english translate from english to english translate from english to english dictionary translate from english to spain translate from spanish translate greek to english translate into spanish translate portuguese to spanish translate service translate spanish to translate spanish words translate to spanish from english translate words into translated from english to spanish translated from spanish translated into spanish translated spanish translating dictionaries translating english to spanish translating spanish translation and dictionary translation dictionary free translation english and spanish translation english dictionary translation english english translation english spanish free translation english spanish words translation english to english translation english to english dictionary translation english to spanish dictionary translation for english to spanish translation for spanish translation from english to arabic translation from english to english translation from english to spanish for free translation from english to spanish free translation from english to spanish words translation from spanish translation hindi to english translation in english to spanish translation in spanish translation in spanish for free translation into english from spanish translation into spanish translation italian to english translation of english to spanish translation of english to spanish words translation of in spanish translation of spanish into english translation of spanish to english words translation of words from english to spanish translation online translation service translation services translation spanish english free translation spanish to translation spanish to english to spanish translation spanish to english words translation to english to spanish translation to spanish free translation translation spanish translations english translations english free translations english spanish translations english to spanish translations for spanish translations from english translations from english to spanish translations from spanish to english translations into english translations into spanish translations spanish translations to english translations to spanish translator english a español translator english spanish translator english to english translator english to italian translator english to persian translator english to spanish translator english to spanish free translator for spanish translator from english to spanish translator ingles español translator spanish english translator spanish to translator to english translators translators english to spanish translators spanish to english treatment treatment for chlamydia treatment for yeast infection treponema pallidum antibodies treponema pallidum antibody treponema pallidum disease treponema pallidum pallidum treponema pallidum syphilis treponema species treponema syphilis treponema vdrl treponemal antibodies treponemal tests for syphilis triple antibiotic triple antibiotic ointment tygacil antibiotic types of antibiotic types of antibiotics types of penicilin unabridged dictionary unabridged dictionary free unabridged dictionary online urdu dictionary urdu to english dictionary urdu to english translation urinary tract infection urinary tract infection antibiotics use of antibiotics uses of antibiotics uses of penicilin uti antibiotic uti antibiotic treatment uti antibiotics uti treatment antibiotic uti treatment without antibiotics vantin antibiotic vdrl treponema veterinary antibiotics viral diseases viral infection viral infection symptoms viral infections viral meningitis virus antibiotics visual dictionary web medical dictionary webester dic webester dictionary webesters dictionary websteronline dictionary websters dictionary websters dictionary definition websters dictionary online websters dictionery websters free dictionary websters free online dictionary websters online dictionary websters online dictonary webstersdictionary webstersonlinedictionary what antibiotic for sinus infection what antibiotic for uti what antibiotics treat bronchitis what antibiotics treat chlamydia what antibiotics treat gonorrhea what antibiotics treat mrsa what antibiotics treat pneumonia what antibiotics treat sinus infections what antibiotics treat strep throat what antibiotics treat uti what are antibiotics what are antibiotics used for what are some antibiotics what are the causes of syphilis what cause syphilis what causes syphilis what causes yeast infections what do antibiotics do what does antibiotic mean what is a antibiotic what is a bacterial infection what is a natural antibiotic what is a yeast infection what is antibiotic what is antibiotic resistance what is antibiotics what is bronchitis what is english definition what is syphilis what is syphilis caused by what is the best antibiotic for strep throat what is the causative agent what is the cause of syphilis what is the causes of syphilis what is the syphilis what is this in english translation what translated to spanish when translated in spanish when translated spanish where can i buy antibiotics where can i get antibiotics where can i get antibiotics for chlamydia where to get antibiotics where translation spanish who invented antibiotics who translated to spanish whooping cough antibiotics why translated in spanish why translated to spanish word translation spanish word translator word translator english to spanish words dictionary english words english to spanish words from english to spanish words in english and spanish words in english to spanish words in english translated to spanish words in spanish translated to english words translated from english to spanish words translation from english to spanish words translation in spanish world english dictionary yaws yeast infection yeast infection after antibiotics yeast infection antibiotics yeast infection caused by antibiotics yeast infection causes yeast infection cure yeast infection cures yeast infection from antibiotics yeast infection in dogs yeast infection in men yeast infection in women yeast infection symptoms yeast infection treatment yeast infections yogurt and antibiotics z pack antibiotic z pack antibiotics z pak antibiotic zbulimi i penicilines zinnat antibiotic zithromax antibiotic словарь с английского на английский трепонема палидум بنسلين ج دیکشنری طبی

Prześlij komentarz

 
Top