REKLAMA

 

Cholecystozy przerostowe to wspólny termin obejmujący grupę schorzeń pęcherzyka żółciowego, charakteryzujących się nadmierną proliferacją prawidłowych struktur tkankowych. Należy do nich zaliczyć cholesterolozę (ang. cholesterolosis of gallbladder), gruczolakomięśniakowatość (ang. adenomyomatosis of the gallbladder) oraz polipy pęcherzyka żółciowego (ang. gallbladder polyps). Wskazaniem do cholecystektomii jest zarówno gruczolakomięśniakowatość, jak i cholesteroloza - jeśli wywołują one objawy kliniczne lub gdy towarzyszy im kamica żółciowa.1. CHOLECYSTOZY PRZEROSTOWE - CHOLESTEROLOZA

Cholesteroloza wiąże się z nieprawidłowym odkładaniem tłuszczów (przede wszystkim estrów cholesterolu) w obrębie tzw. blaszki właściwej ściany pęcherzyka żółciowego. W postaci rozlanej schorzenia (syn. pęcherzyk truskawkowy) błona śluzowa pęcherzyka żółciowego przybiera kolor ceglastoczerwony i jest usiana licznymi plamkami koloru jaskrawożółtego, odpowiadającymi depozytom tłuszczu. W postaci ograniczonej choroby widoczne są mnogie bądź pojedyncze polipy cholesterolowe pokrywające od wewnątrz ścianę pęcherzyka żółciowego. Prawie w połowie wszystkich przypadków cholesterolozy w świetle pęcherzyka żółciowego można stwierdzić kamienie cholesterolowe


2. CHOLECYSTOZY PRZEROSTOWE - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ

Gruczolakomięśniakowatość to termin przez który należy rozumieć łagodny przerost nabłonka wyściełającego od wewnątrz pęcherzyk żółciowy, z tworzeniem w jego dnie:


  • struktur rzekomogruczołowych,
  • zatok zewnętrznych,
  • zwężeń poprzecznych,
  • guzków (gruczolaków / gruczolakomięśniaków).

Uwypuklenie błony śluzowej, określane mianem zatok Rokitansky'ego-Aschoffa może być widoczne w doustnej cholecystografii jako nadmierne nagromadzenie się środka cieniującego. Nierzadko udaje się również uwidocznić charakterystyczne (dołkowate) ubytki wypełnienia kontrastem.


3. CHOLECYSTOZY PRZEROSTOWE - POLIPY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Częstość występowania w populacji osób dorosłych polipów pęcherzyka żółciowego ocenia się na ok. 5%. Nieprawidłowości obserwuje się znacznie częściej u mężczyzn. Badania polegające na pięcioletniej obserwacji pacjentów ze zmianami o charakterze polipów pęcherzyka żółciowego o średnicy mniejszej niż 1 cm wskazują, że zmiany istotne z punktu widzenia symptomatologii występują rzadko. Zabieg cholecystektomii jest zalecany u osób z objawami klinicznymi oraz u pacjentów bezobjawowych:
  • którzy ukończyli 50 lat,
  • u których wielkość (średnica) polipów przekracza 1 cm,
  • z wynikami kolejnych badań ultrasonograficznych (USG) wskazujących na powiększanie się zmian.

KATEGORIA: 
GASTROENTEROLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, RADIOLOGIA, HEPATOLOGIA, CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
TAGI: Cholecystozy hypertrophic is a common term covering a group of gallbladder disease, characterized by excessive proliferation of normal tissue structures. These should include the cholesterolosis of gallbladder (called. Cholesterolosis of gallbladder), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis of the gallbladder) and gallbladder polyps (called. Gallbladder Polyps). The indication for cholecystectomy is both gruczolakomięśniakowatość and cholesterolosis of gallbladder - if they cause clinical signs or when accompanied by gallstones. 1. CHOLECYSTOZY hypertrophic - cholesterolosis of gallbladder cholesterolosis of gallbladder associated with abnormal deposition of fats (mostly cholesterol esters) within the so-called. lamina propria of the gallbladder wall. In the form of diffuse disease (syn. Vesicle strawberry), gallbladder mucosa takes on the color of brick-and is dotted with numerous bright yellow color spots corresponding to fat deposits. The reduced form of the disease are visible, multiple or single polyps cholesterol covering the inside wall of the gallbladder. In almost half of all cases cholesterolozy in the light of the gall bladder stones of cholesterol can be observed. 2. CHOLECYSTOZY hypertrophic - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość is a term that should be understood by benign epithelial lining inside the gallbladder, to the establishment in its bottom: rzekomogruczołowych structures, external bays, lateral stenosis, nodules (adenomas / gruczolakomięśniaków). Mucous membrane protrusion, called Rokitansky-Aschoff sinuses can be seen in the oral cholecystografii as excessive accumulation of contrast agent. Often also manages to show characteristic (dołkowate) filling defects contrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrophic - polyps GALLBLADDER The prevalence in the adult population gallbladder polyps is estimated at approx. 5%. Irregularities observed significantly more often in men. Research involving the five-year follow-up of patients with changes in the nature of polyps of the gallbladder with a diameter smaller than 1 cm indicate that changes relevant to the symptomatology are rare. Cholecystectomy surgery is recommended in patients with clinical symptoms and asymptomatic patients: who have completed 50 years of whose (diameter) of polyps less than 1 cm, with the results of subsequent ultrasound (USG) indicating the expansion of the changes. CATEGORY: Gastroenterology, Internal Medicine, Radiology, Hepatology, GASTROINTESTINAL SURGERY Cholecystozy hypertrophe ist eine gemeinsame Bezeichnung für eine Gruppe von Erkrankungen der Gallenblase, gekennzeichnet durch übermäßige Vermehrung von normalen Gewebestrukturen. Diese sollten die cholesterolosis der Gallenblase (genannt. Cholesterolosis der Gallenblase), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatose der Gallenblase) und Gallenblase Polypen sind (genannt. Gallenblase Polypen). Die Indikation für Cholezystektomie ist sowohl gruczolakomięśniakowatość und cholesterolosis der Gallenblase - ob sie klinische Symptome verursachen, oder wenn durch Gallensteine ​​begleitet. 1. CHOLECYSTOZY hypertrophe - cholesterolosis der Gallenblase cholesterolosis der Gallenblase mit abnormen Ablagerung von Fetten (meist Cholesterinester) im Rahmen der so genannten verbunden. Lamina propria der Gallenblasenwand. In Form von diffusen Erkrankung (syn. Vesicle Erdbeere), nimmt der Gallenblase Schleimhaut von der Farbe der Ziegel und ist mit zahlreichen leuchtend gelben Farbe Spots entsprechenden Fettpolster punktiert. Die reduzierte Form der Krankheit, sind sichtbar, mehrere oder einzelne Polypen Cholesterin Abdecken der inneren Wand der Gallenblase. In cholesterolozy fast der Hälfte der Fälle in Anbetracht der Gallensteinen von Cholesterin beobachtet werden kann. 2. CHOLECYSTOZY hypertrophe - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość ist ein Begriff, durch gutartige epitheliale Auskleidung innerhalb der Gallenblase in seinem Boden zu verstehen sein sollte, um die Einrichtung: rzekomogruczołowych Strukturen, externe Buchten, laterale Stenose, Knötchen (Adenome / gruczolakomięśniaków). Schleimhaut Vorsprung, genannt Rokitansky-Aschoff Nebenhöhlen können in der Mund cholecystografii als übermäßige Ansammlung von Kontrastmittel zu sehen. Oft gelingt auch Kennlinie (dołkowate) zeigen Füllungsdefekte Kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrophe - Gallenblase Polypen Die Prävalenz in der erwachsenen Bevölkerung der Gallenblase Polypen bei ca. 5% geschätzt.. Unregelmäßigkeiten bei Männern signifikant häufiger beobachtet. Forschung an die Fünf-Jahres-Follow-up von Patienten mit Änderungen der Art von Polypen der Gallenblase mit einem Durchmesser kleiner als 1 cm zeigen, dass die für die Symptomatologie Änderungen sind selten. Cholezystektomie Operation bei Patienten mit klinischen Symptomen und asymptomatische Patienten empfohlen: die 50 Jahre, deren (Durchmesser) von Polypen von weniger als 1 cm durchgeführt haben, mit den Ergebnissen der nachfolgenden Ultraschall (USG), das die Erweiterung der Änderungen. KATEGORIE: Gastroenterologie, Innere Medizin, Radiologie, Hepatologie, gastrointestinalen Chirurgie Cholecystozy التصنع هو مصطلح شائع التي تغطي مجموعة من أمراض المرارة، والتي تتميز الانتشار المفرط للهياكل الأنسجة الطبيعية. ينبغي أن تشمل هذه الداء الكوليستيرولي من المرارة (وتسمى. الداء الكوليستيرولي من المرارة)، gruczolakomięśniakowatość (آنج. ورام عضلي غدي المرارة) والاورام الحميدة المرارة (وتسمى. الاورام الحميدة المرارة). إشارة لاستئصال المرارة على حد سواء gruczolakomięśniakowatość والداء الكوليستيرولي من المرارة - إذا كانت تسبب علامات سريرية أو عندما تكون مصحوبة حصى في المرارة. 1. CHOLECYSTOZY التصنع - الداء الكوليستيرولي المرارة الداء الكوليستيرولي المرارة المرتبطة ترسب غير طبيعية من الدهون (ومعظمهم من استرات الكوليسترول) داخل ما يسمى ب. الصفيحة المخصوصة للجدار المرارة. في شكل مرض منتشر (اصطناعي. الحويصلة الفراولة) والمرارة الغشاء المخاطي يأخذ على لون والطوب تنتشر فيها العديد من النقاط المضيئة اللون الأصفر الموافق رواسب الدهون. شكل تخفيض للمرض مرئية، متعددة أو واحدة الكولسترول الاورام الحميدة التي تغطي الجدار الداخلي للالمرارة. في ما يقرب من نصف جميع حالات cholesterolozy في ضوء الحجارة المرارة من الكوليسترول يمكن ملاحظتها. 2. CHOLECYSTOZY التصنع - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość هو المصطلح الذي ينبغي أن يكون مفهوما من قبل البطانة الظهارية الحميدة داخل المرارة، إلى إنشاء في القاع: هياكل rzekomogruczołowych والخلجان الخارجية، تضيق الجانبي، العقيدات (أورام / gruczolakomięśniaków). المخاطي بروز غشاء، ودعا الجيوب روكيتانسكي-أشوف يمكن أن ينظر في cholecystografii طريق الفم، والتراكم المفرط للعامل تباين. غالبا ما تدير أيضا لإظهار سمة (dołkowate) ملء العيوب التباين. 3. CHOLECYSTOZY التصنع - الاورام الحميدة المرارة ويقدر انتشار الاورام الحميدة في المرارة السكان البالغين في حوالي 5٪. مخالفات رصدت أكثر بكثير في الرجال. بحث تنطوي على خمس سنوات متابعة المرضى الذين يعانون من تغيرات في طبيعة الاورام الحميدة من المرارة التي يبلغ قطرها أصغر من 1 سم إلى أن التغييرات ذات الصلة إلى الأعراض نادرة. ويوصى جراحة استئصال المرارة في المرضى الذين يعانون من أعراض سريرية والمرضى الذين يعانون أعراض: الذين أتموا 50 عاما من الذين (قطر) من الاورام الحميدة أقل من 1 سم، مع نتائج الموجات فوق الصوتية لاحقة (USG) مما يدل على التوسع في التغييرات. الفئة: أمراض الجهاز الهضمي، الطب الباطني، والأشعة، الكبد، الجهاز الهضمي الجراحة Cholecystozy Гіпертрафічная гэта агульны тэрмін ахоплівае групу захворванняў жоўцевай бурбалкі, якое характарызуецца празмернай праліферацыі нармальных тканкавых структур. Яны павінны ўключаць у сябе cholesterolosis жоўцевай бурбалкі (так званы. Cholesterolosis жоўцевай бурбалкі), gruczolakomięśniakowatość (анг. Adenomyomatosis жоўцевай бурбалкі) і жоўцевай бурбалкі паліпы (так званы. Жоўцевай бурбалкі паліпаў). Паказаннем для холецистэктомии адначасова gruczolakomięśniakowatość і cholesterolosis жоўцевай бурбалкі - калі яны выклікаюць клінічныя прыкметы або ў суправаджэнні камянёў у жоўцевай бурбалцы. 1. CHOLECYSTOZY Гіпертрафічная - cholesterolosis жоўцевай бурбалкі cholesterolosis жоўцевай бурбалкі, звязанага з анамальным адкладаннем тлушчаў (у асноўным эфіраў халестэрыну) у так зв. ўласная пласцінка сценкі жоўцевай бурбалкі. У выглядзе дыфузнага захворванні (сін. Везікулы трускаўкі), жоўцевай бурбалкі слізістая абалонка бярэ на колер цэглы і ўсеяная шматлікімі ярка-жоўты колер плям, адпаведных тлушчавых адкладаў. Адноўленая форма захворвання бачныя, некалькі або адзін халестэрын паліпы пакрыцця ўнутранай сценкі жоўцевай бурбалкі. У амаль палова ўсіх выпадкаў cholesterolozy ў святле камянёў жоўцевай бурбалкі халестэрыну можа назірацца. 2. CHOLECYSTOZY Гіпертрафічная - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość гэта тэрмін, які варта разумець дабраякаснай эпітэліяльнай высцілання ўнутр жоўцевай бурбалкі, да стварэння ў яго ніжняй часткі: rzekomogruczołowych структуры, знешніх адсека, бакавыя стэноз, вузельчыкі (адэномы / gruczolakomięśniaków). Слізістая абалонка выступ, званы Рокитанский-Ашофф пазух можна ўбачыць у паражніны cholecystografii як празмернае назапашванне кантраснага рэчывы. Часта таксама кіруе, каб паказаць характэрную (dołkowate) запаўненне дэфектаў кантраст. 3. CHOLECYSTOZY гіпертрафаваныя - паліпы жоўцевай бурбалкі распаўсюджанасць у жоўцевай бурбалцы паліпы дарослага насельніцтва ацэньваецца ў каля 5% .. Няроўнасці назіраецца значна часцей у мужчын. Даследаванне з удзелам пяці гадоў назірання хворых са зменамі ў прыродзе паліпаў жоўцевай бурбалкі з дыяметрам менш за 1 см, паказваюць, што змены, якія адносяцца да сімптаматыцы рэдкія. Холецистэктомия аперацыя рэкамендуецца ў хворых з клінічнымі сімптомамі і бессімптомныя пацыентаў: якія скончылі 50 гадоў якога (дыяметр) паліпаў менш чым на 1 см, з вынікамі наступных УГД (УГД) з указаннем пашырэння зменаў. Раздзел: Гастроэнтерологія, Тэрапія, радыялогіі, гепаталогіі, страўнікава-кішачнай хірургіі Cholecystozy хипертрофична е общ термин обхваща група от заболяване на жлъчния мехур, характеризиращ се с прекомерна пролиферация на нормални тъканни структури. Те трябва да включват най cholesterolosis на жлъчния мехур (т.нар. Cholesterolosis на жлъчния мехур), gruczolakomięśniakowatość (Анг. Adenomyomatosis на жлъчния мехур) и жлъчния мехур полипи (т.нар. Жлъчния мехур полипи). Показанията за холецистектомия е gruczolakomięśniakowatość както и cholesterolosis на жлъчния мехур - ако те причиняват клинични признаци или когато са придружени от камъни в жлъчката. 1. CHOLECYSTOZY хипертрофична - cholesterolosis на жлъчния мехур cholesterolosis на жлъчния мехур свързва с нарушено отлагане на мазнини (предимно холестеролови естери) в рамките на т.нар. ламина проприа на стената на жлъчния мехур. Под формата на дифузно заболяване (син. Мехурче ягоди), жлъчния мехур лигавица приема цвета на тухли и е осеян с множество ярки жълти цветни петна, отговарящи на мастни натрупвания. Редуцираната форма на заболяването са видими, множествена или единична полипи холестерол, покриваща вътрешната стена на жлъчния мехур. В почти половината от всички случаи cholesterolozy в светлината на камъни в жлъчния мехур на холестерола може да се наблюдава. 2. CHOLECYSTOZY хипертрофична - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość е термин, който трябва да бъде разбран от доброкачествена епителната покривна вътре в жлъчния мехур, с изграждането на дъното му: rzekomogruczołowych структури, външни заливи, странично стеноза, нодули (аденоми / gruczolakomięśniaków). Лигавицата издатина, наречена Rokitansky-Aschoff синусите може да се види в устната cholecystografii като прекомерно натрупване на контрастно вещество. Често също успява да покаже характеристика (dołkowate) запълване дефекти контраст. 3. CHOLECYSTOZY хипертрофични - полипи на жлъчния мехур Разпространението в жлъчния мехур полипи възрастното население възлиза на около 5%.. Нередности наблюдават значително по-често при мъжете. Изследвания, включващи петгодишния проследяване на пациенти с промени в характера на полипи на жлъчния мехур с диаметър по-малък от 1 см показват, че промените, свързани с симптоматиката са редки. Холецистектомия операция се препоръчва при пациенти с клинични симптоми и асимптоматични пациенти: които са завършили 50 години от чиито (диаметър) на полипи по-малко от 1 см, с резултатите от последващото ултразвук (USG), показващи разширяването на промените. КАТЕГОРИЯ: гастроентерология, вътрешни болести, радиология, Hepatology, стомашно-чревна операция Cholecystozy féihòu shì yī zhǒng chángjiàn de shùyǔ, hángài zǔ dǎnnáng jíbìng, qí tèzhēng wèi zhèngcháng de zǔzhī jiégòu guòdù zēngzhí. Qízhōng yīng bāokuò dǎnnáng cholesterolosis(diàoyòng.Cholesterolosis dǎnnáng),gruczolakomięśniakowatość(ANG. Xiàn jī zēngshēng zhèng dǎnnáng) hé dǎnnáng xíròu (diàoyòng. Dǎnnáng xíròu). Gāi zhǐ zhēng dǎnnáng qiēchú shù jì gruczolakomięśniakowatość hé dǎnnáng cholesterolosis - rúguǒ tāmen yǐnqǐ de línchuáng zhèngzhuàng huò bàn yǒu dǎn jiéshí de shíhòu. 1. CHOLECYSTOZY féihòu - yǔ zhīfáng zhōng de suǒwèi de yìcháng chénjī (zhǔyào shi dǎngùchún zhǐ) xiāngguān lián de dǎnnáng de dǎnnáng cholesterolosis de cholesterolosis. Dǎnnáng bì de zhānmó gùyǒu céng. Zài mímàn xìng bìngbiàn (SYN. Náng pào cǎoméi) de xíngshì, dǎnnáng niánmó chéngxiàn de zhuān hé diǎnzhuìzhe xiāngyìng de zhīfáng duījī dàliàng de liàng huángsè bāndiǎn de yánsè. Gāi jíbìng de huányuán xíngshì shì kějiàn de, duō gè huò dāngè xíròu dǎngùchún fùgài dǎnnáng de nèibì. Zài suǒyǒu qíngkuàng xià, jīhū yībàn cholesterolozy dǎngùchún de dǎnnáng jiéshí de guāng kěyǐ bèi guānchá dào. 2. CHOLECYSTOZY féidà - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆGruczolakomięśniakowatość shì yīnggāi yóu liángxìng shàngpí chènlǐ kěyǐ lǐjiě de dǎnnáng nèi, jiànlì zài qí dǐbù de yīgè shùyǔ:Rzekomogruczołowych jiégòu, wàibù tuō jià, héngxiàng xiázhǎi, jié jié (xiàn liú/gruczolakomięśniaków). Zhānmó túqǐ, chēng wèi luō - ā shì dòu kěyǐ kàn chū, zài kǒuqiāng cholecystografii zuòwéi zàoyǐng jì de guòdù jīlěi. Wǎngwǎng huán guǎnlǐ xiǎnshì tèxìng (dołkowate) chōngyíng quēsǔn de duìbǐ. 3. CHOLECYSTOZY féidà - dǎnnáng xíròu zài chéngrén rénkǒu dǎnnáng xíròu de fǎ bìng lǜ gūjì wèi yuē 5%. Wéiguī nánxìng guānchá xiǎnzhù gèngjiā pínfán. Yánjiū shèjí de wǔ nián suífǎng de huànzhě de biànhuà de zhíjìng dǎnnáng xíròu dì xìngzhì xiǎo chāoguò 1 límǐ biǎomíng xiāngguān de zhèngzhuàng de biànhuà shì hǎnjiàn de. Dǎnnáng qiēchú shù, jiànyì huànzhě de línchuáng zhèngzhuàng hé wú zhèngzhuàng huànzhě: Shuí yǐ wánchéng xíròu bù dào 1 límǐ de, qí (zhíjìng) wèi 50 niánlái, suízhe hòuxù chāoshēngbō de zhǐshì de biànhuà péngzhàng de jiéguǒ (USG). Lèibié: Xiāohuà nèikē, nèikē, fàngshè kē, gānbìng, wèi cháng dào shǒushù Hipertrofični Cholecystozy je uobičajeni izraz obuhvaća skupinu šećerne bolesti, naznačen time, prekomjernim proliferacije normalnih tkiva struktura. To bi trebalo uključivati ​​cholesterolosis od žučnog mjehura (zove. Cholesterolosis od žučnog mjehura), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis od žučnog mjehura) i žučnog mjehura polipa (zove. Žučnjaka polipi). Indikacija za kolecistektomije je i gruczolakomięśniakowatość i cholesterolosis od žučnog mjehura - ako oni uzrokuju kliničke znakove ili u pratnji žučnih kamenaca. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofična - cholesterolosis od žučnjaka cholesterolosis od žučnog mjehura povezana s abnormalnim taloženja masti (uglavnom holesterolester) u tzv. lamina propria od žučnog mjehura zid. U obliku difuznog bolesti (sin. Vezikula jagoda), žučnog mjehura sluznica poprima boju cigle i nižu se brojne svijetle žute boje točaka koje odgovaraju masnih naslaga. Smanjeni oblik bolesti vidljivi, višestruka ili pojedinačni polipi kolesterola pokriva unutar zida žučnog mjehura. U gotovo polovica svih slučajeva cholesterolozy u svjetlu kamenja žučna kesica kolesterola može se promatrati. 2. CHOLECYSTOZY hipertrofična - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość je pojam koji treba razumjeti benigne epitela sluznice unutar žučni mjehur, do osnivanja u dnu: rzekomogruczołowych struktura, vanjskih uvala, lateralna stenoze, čvorići (adenoma / gruczolakomięśniaków). Sluznice izbočina, zove Rokitansky-Aschoff sinusa može se vidjeti u usnoj cholecystografii kao prekomjernog nakupljanja kontrastnog sredstva. Često uspijeva pokazati karakterističan (dołkowate) punjenje grešaka kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofične - polipi žuč prevalencija u populaciji odraslih stanovnika žučnog mjehura polipa procjenjuje se na cca 5%.. Nepravilnosti uočeno značajno češće u muškaraca. Istraživanje uključuje petogodišnju praćenje bolesnika s promjenama u prirodi polipa žučnjaka promjera manjeg od 1 cm pokazuju da su promjene važne za simptomatologije su rijetki. Kolecistektomija operacije preporuča se kod pacijenata s kliničkim simptomima i asimptomatskih bolesnika: koji su završili 50 godina čije (promjer) polipa manje od 1 cm, s rezultatima naknadne ultrazvuka (USG) ukazuju na širenje promjena. KATEGORIJA: Gastroenterology, Interna medicina, Radiologija, Hepatology, gastrointestinalna kirurgija Cholecystozy hypertrofickou je běžný termín zahrnující skupinu onemocnění žlučníku, vyznačující se tím, nadměrné proliferace normálních tkáňových struktur. Ty by měly zahrnovat cholesterolosis žlučníku (tzv. Cholesterolosis žlučníku), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis žlučníku) a žlučníku polypů (tzv. Žlučníku polypů). Indikace pro cholecystektomií je jak gruczolakomięśniakowatość a cholesterolosis žlučníku - v případě, že způsobují klinické příznaky, nebo v doprovodu žlučovými kameny. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofické - cholesterolosis žlučníku cholesterolosis žlučníku spojené s abnormálním ukládáním tuků (většinou esterů cholesterolu) v rámci tzv. lamina propria stěny žlučníku. Ve formě difúzní onemocnění (syn. Vesikulu jahoda), žlučník sliznice má na barvě cihla-a je posetý četnými jasně žluté barevné skvrny, které odpovídají tukové zásoby. Redukovaná forma nemoci jsou viditelné, vícenásobné nebo jednorázové polypy cholesterolu pokrývající vnitřní stěny žlučníku. Téměř polovina všech případů cholesterolozy ve světle žlučníku kameny cholesterolu lze pozorovat. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofické - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość je termín, který by měl být chápán benigní epitelu uvnitř žlučníku, k založení v jejím dně: rzekomogruczołowych struktury, externí pozice, boční chlopně uzliny (adenomy / gruczolakomięśniaków). Sliznice výstupek, nazvaný Rokitansky-Aschoff dutiny může být viděn v ústní cholecystografii jako nadměrným hromaděním kontrastního činidla. Často se také dokáže ukázat charakteristika (dołkowate) naplnění vady kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofické - polypy žlučníku prevalence v dospělé populaci žlučníku polypů se odhaduje na cca 5%.. Nesrovnalosti pozorovány významně častěji u mužů. Výzkum zahrnující pětiletý navazující pacientů se změnami v povaze polypů žlučníku s průměrem menším než 1 cm naznačují, že změny týkající se symptomatologie jsou vzácné. Cholecystektomie chirurgie se doporučuje u pacientů s klinickými příznaky a asymptomatických pacientů: kteří absolvovali 50 let, jehož (průměr) polypů méně než 1 cm, s výsledky následného ultrazvuku (USG), což ukazuje na expanzi změn. Kategorie: Gastroenterologie, Vnitřní lékařství, radiologie, Hepatology, gastrointestinální operací Cholecystozy hypertrofisk er en fælles betegnelse for en gruppe af galdeblæresygdom, kendetegnet ved overdreven proliferation af normale vævsstrukturer. Disse bør omfatte cholesterolosis af galdeblæren (kaldet. Cholesterolosis af galdeblæren), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis af galdeblæren) og galdeblære polypper (kaldet. Galdeblære polypper). Indikationen for kolecystektomi er både gruczolakomięśniakowatość og cholesterolosis af galdeblæren - hvis de forårsager kliniske tegn eller når de ledsages af galdesten. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - cholesterolosis af galdeblæren cholesterolosis af galdeblæren forbundet med abnorm aflejring af fedtstoffer (hovedsagelig cholesterolestere) inden for såkaldte. lamina propria af galdeblæren væg. I form af diffuse sygdomme (syn. Vesicle jordbær), galdeblære mucosa tager på farven på mursten og er oversået med mange lyse gule farve pletter svarende til fedtdepoter. Den reducerede form af sygdommen er synlige, flere eller enkelt polypper cholesterol dækker den indvendige væg af galdeblæren. I næsten halvdelen af ​​alle tilfælde cholesterolozy i lyset af de galdeblære sten af ​​kolesterol kan observeres. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość er et begreb, der skal forstås ved godartede epitelforingen inde i galdeblæren, til etablering i bunden: rzekomogruczołowych strukturer, eksterne bugter, lateral stenose, knuder (adenomer / gruczolakomięśniaków). Slimhinder fremspring, kaldet Rokitansky-Aschoff bihuler kan ses i den mundtlige cholecystografii som overdreven ophobning af kontrastmiddel. Ofte også formår at vise karakteristik (dołkowate) fyldning defekter kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofiske - polypper galdeblæren Udbredelsen i den voksne befolkning galdeblære polypper er anslået til ca. 5%.. Uregelmæssigheder observeret signifikant hyppigere hos mænd. Forskning, der omfatter de fem-års follow-up af patienter med ændringer i karakteren af ​​polypper i galdeblæren med en diameter mindre end 1 cm tyder på, at ændringer er relevante for symptomatologi er sjældne. Kolecystektomi kirurgi anbefales til patienter med kliniske symptomer og asymptomatiske patienter: der har afsluttet 50 års hvis (diameter) af polypper mindre end 1 cm, med resultaterne af den efterfølgende ultralyd (USG) med angivelse af udvidelsen af ​​ændringerne. KATEGORI: Gastroenterologi, Intern Medicin, Radiologi, Hepatologi, GASTROINTESTINAL KIRURGI Cholecystozy hüpertroofiline on ühine mõiste hõlmab gruppi sapipõie haigus, mida iseloomustab liigne levik normaalse koe struktuure. Need peaksid hõlmama cholesterolosis sapipõie (nn. Cholesterolosis sapipõie), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis sapipõie) ja sapipõie polüübid (nn. Sapipõie polüübid). Märge koletsüstektoomia on nii gruczolakomięśniakowatość ja cholesterolosis sapipõie - kui nad põhjustada kliinilisi tunnuseid või kui sellega kaasneb sapikivid. 1. CHOLECYSTOZY hüpertroofiline - cholesterolosis sapipõie cholesterolosis sapipõie seotud ebanormaalne ladestumine rasvad (peamiselt kolesterooli estrite) jooksul nn. sidekoekihti sapipõie seina. Kujul hajutatud haigus (syn. Vesiikulite maasikas), sapipõie limaskesta võtab värvi tellistest ja on pikitud palju erekollane värvus laigud vastab rasva ladestumist. Vähendatud haiguse vormi on nähtavad mitmekordne või ühe polüübid kolesterooli hõlmavad siseseinale sapipõie. Peaaegu pooltel juhtudel cholesterolozy valguses sapipõiekivid kolesterooli võib täheldada. 2. CHOLECYSTOZY hüpertroofiline - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość on termin, mis tuleks mõista healoomuline limaskesta sees sapipõie, et ettevõttes alt: rzekomogruczołowych struktuurid, välise lahed, külgne stenoos, sõlmed (adenoomide / gruczolakomięśniaków). Limaskesta väljaulatuv, nimetatakse Rokitansky-Aschoff nina võib näha suulise cholecystografii nagu liigne kontrastaine. Sageli ka õnnestub näidata iseloomulik (dołkowate) täites defekte kontrasti. 3. CHOLECYSTOZY hüpertroofiline - polüübid sapipõie levimus täiskasvanud elanikkonna sapipõie polüübid on hinnanguliselt u. 5%. Avastatud rikkumiste puhul tunduvalt sagedamini meestel. Research kaasates viieaastase järelkontroll patsientidel muutusi milline polüübid sapipõie läbimõõduga väiksemad kui 1 cm näitavad, et muudatuste kohta sümptomaatika on haruldased. Koletsüstektoomia kirurgia patsientidel on soovitatav kliiniliste sümptomitega asümptomaatilist patsiendid: kes on läbinud 50 aastat, kelle (läbimõõt) polüüpide alla 1 cm, seejärel selle tulemustest ultraheli (USG), mis näitab laienemine muutusi. KATEGOORIA: Gastroenteroloogia, Internal Medicine, radioloogia, Hepatoloogia, seedetrakti operatsiooni Cholecystozy hypertrofiset on yhteinen termi, joka kattaa ryhmän sappirakkosairaus, tyypillistä liiallinen leviäminen normaalia kudosta rakenteita. Näihin tulisi kuulua cholesterolosis sappirakon (kutsutaan. Cholesterolosis sappirakko), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis sappirakon) ja sappirakon polyypit (kutsutaan. Sappirakon polyypit). Indikaatio cholecystectomy on sekä gruczolakomięśniakowatość ja cholesterolosis sappirakon - jos ne aiheuttavat kliinisiä oireita tai seurassa sappikiviä. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofinen - cholesterolosis sappirakon cholesterolosis sappirakon liittyvät epänormaaleihin laskeuman rasvojen (enimmäkseen kolesterolin esterit) sisällä ns. lamina propria sappirakon seinämän. Muodossa hajakuormituksen taudin (syn. Vesirakkuloiden mansikka), sappirakon limakalvon ottaa värin tiili-ja on täynnä lukuisia kirkkaan keltainen väri paikat vastaavat rasvakertymiä. Vähensi muodossa tauti ovat näkyvissä, useita tai yhden polyypit kolesterolin kattaa sisäseinään sappirakon. Lähes puolet kaikista tapauksista cholesterolozy valossa sappirakko kivet kolesteroli voidaan havaita. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofinen - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość on termi, joka olisi ymmärrettävä hyvänlaatuinen epiteelisolujen sisällä sappirakon, perustamista sen pohja: rzekomogruczołowych rakenteet, ulkoisia lahdet, sivusuunnassa ahtauma, kyhmyjä (adenoomia / gruczolakomięśniaków). Limakalvojen uloke, jota kutsutaan Rokitansky-Aschoff poskionteloiden voidaan nähdä suun cholecystografii kuin liiallinen kertyminen varjoaineen. Usein hoitaa myös osoittaa ominaisuus (dołkowate) täyttö vikoja kontrasti. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofinen - polyypit sappirakon esiintyvyys aikuisväestössä sappirakon polyypit arvioidaan olevan n. 5%. Väärinkäytöksiä havaitaan merkitsevästi useammin miehillä. Tutkimus liittyy viiden vuoden seuranta-potilaiden muutosten luonteen polyypit sappirakon joiden halkaisija on pienempi kuin 1 cm, osoittavat, että muutokset liittyvät oireita ovat harvinaisia. Cholecystectomy leikkaus suositellaan potilaille kliinisiä oireita ja oireettomilla potilailla: jotka ovat suorittaneet 50 vuotta, joiden (halkaisija) polyyppien alle 1 cm, tulokset myöhempien ultraäänen (USG) osoittaa laajennus muuttuu. LUOKKA: Gastroenterologia, sisätautien, radiologian, Hepatology, ruuansulatuskanavan leikkauksen Cholecystozy hypertrophique est un terme commun couvrant un groupe de maladies de la vésicule biliaire, caractérisée par une prolifération excessive des structures de tissus normaux. Ceux-ci devraient inclure le cholesterolosis de la vésicule biliaire (appelé. Cholestérolose de la vésicule biliaire), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adénomyomatose de la vésicule biliaire) et polypes vésiculaires (appelé. Polypes vésicule biliaire). L'indication de la cholécystectomie est à la fois gruczolakomięśniakowatość et cholesterolosis de la vésicule biliaire - si elles causent des signes cliniques ou lorsqu'ils sont accompagnés par des calculs biliaires. 1. CHOLECYSTOZY hypertrophique - cholesterolosis de la vésicule biliaire cholesterolosis de la vésicule biliaire associée à un dépôt anormal de matières grasses (principalement des esters de cholestérol) dans la même dite. lamina propria de la paroi de la vésicule biliaire. Dans la forme de la maladie diffuse (syn. Vésicule fraise), la vésicule biliaire muqueuse prend la couleur de la brique et est parsemée de nombreuses taches de couleur jaune vif correspondant à des dépôts de graisse. La forme réduite de la maladie sont visibles, simple ou multiple cholestérol polypes couvrant la paroi interne de la vésicule biliaire. Dans presque la moitié de tous les cas cholesterolozy à la lumière des pierres de la vésicule biliaire de cholestérol peut être observée. 2. CHOLECYSTOZY hypertrophique - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość est un terme qui doit être compris par épithélium bénigne intérieur de la vésicule biliaire, de la création, en son fond: structures rzekomogruczołowych, baies externes, la sténose latérale, des nodules (adénomes / gruczolakomięśniaków). Muqueuse saillie de la membrane, appelée sinus Rokitansky-Aschoff peut être vu dans la cholecystografii orale qu'une accumulation excessive d'agent de contraste. Souvent gère aussi montrer caractéristique (dołkowate) des défauts de remplissage contraste. 3. CHOLECYSTOZY hypertrophiques - polypes vésicule biliaire La prévalence dans les polypes vésiculaires de la population adulte est estimée à environ 5%.. Irrégularités observés significativement plus fréquemment chez les hommes. Les recherches portant sur les cinq ans de suivi des patients avec des changements dans la nature des polypes de la vésicule biliaire avec un diamètre inférieur à 1 cm indiquent que les modifications pertinentes à la symptomatologie sont rares. chirurgie de cholécystectomie est recommandé chez les patients avec des symptômes cliniques et les patients asymptomatiques: qui ont terminé 50 années dont (diamètre) des polypes de moins de 1 cm, avec les résultats de l'échographie ultérieure (USG) indiquant l'expansion des changements. CATÉGORIE: gastroentérologie, médecine interne, de radiologie, d'hépatologie, CHIRURGIE GASTRO- Cholecystozy υπερτροφική είναι ένας κοινός όρος που καλύπτει μία ομάδα από ασθένεια της χοληδόχου κύστης, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολικό πολλαπλασιασμό των κανονικών δομών ιστών. Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν το cholesterolosis της χοληδόχου κύστης (που ονομάζεται. Cholesterolosis της χοληδόχου κύστης), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis της χοληδόχου κύστης) και πολύποδες της χοληδόχου κύστης (που ονομάζεται. Χοληδόχου κύστης πολύποδες). Η ένδειξη για χολοκυστεκτομή είναι τόσο gruczolakomięśniakowatość και cholesterolosis της χοληδόχου κύστης - εάν προκαλούν κλινικά συμπτώματα ή όταν συνοδεύονται από πέτρες στη χολή. 1. CHOLECYSTOZY υπερτροφική - cholesterolosis της χοληδόχου κύστης cholesterolosis της χοληδόχου κύστης που σχετίζεται με την παθολογική εναπόθεση λιπαρών ουσιών (κυρίως εστέρες χοληστερόλης) στο πλαίσιο του λεγόμενου. lamina propria του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης. Με τη μορφή της διάχυτης νόσου (συν. Vesicle φράουλα), βλεννογόνο της χοληδόχου κύστης παίρνει το χρώμα του τούβλου και είναι διάσπαρτη με πολλά έντονο κίτρινο χρώμα σημεία που αντιστοιχούν στα αποθέματα λίπους. Η μειωμένη μορφή της νόσου είναι ορατά, πολλαπλά ή μονά πολύποδες χοληστερίνη καλύπτει το εσωτερικό τοίχωμα της χοληδόχου κύστης. Στις μισές σχεδόν όλες τις περιπτώσεις cholesterolozy υπό το φως των λίθων της χοληδόχου κύστης της χοληστερόλης μπορεί να παρατηρηθεί. 2. CHOLECYSTOZY υπερτροφική - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość είναι ένας όρος που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από καλοήθη επιθηλιακά επένδυση στο εσωτερικό της χοληδόχου κύστης, με την ίδρυση, το κάτω μέρος του: rzekomogruczołowych δομών, εξωτερικών χώρων, πλευρική στένωση, οζίδια (αδενώματα / gruczolakomięśniaków). Βλεννογόνων προεξοχή μεμβράνη, που ονομάζεται Rokitansky-Aschoff κόλπων μπορεί να δει κανείς στην προφορική cholecystografii ως υπερβολική συσσώρευση του παράγοντα αντίθεσης. Συχνά καταφέρνει επίσης να παρουσιάσει χαρακτηριστικά (dołkowate) την πλήρωση ελαττώματα αντίθεση. 3. CHOLECYSTOZY υπερτροφική - πολύποδες της χοληδόχου κύστης Η επικράτηση στη χοληδόχο κύστη πολύποδες ενήλικου πληθυσμού εκτιμάται σε περίπου 5%.. Παρατυπίες που παρατηρήθηκαν σημαντικά συχνότερα στους άνδρες. Έρευνα που αφορούν την πενταετή παρακολούθηση των ασθενών με αλλαγές στη φύση των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης με διάμετρο μικρότερη από 1 cm δείχνουν ότι οι αλλαγές σχετίζονται με την συμπτωματολογία είναι σπάνιες. Χειρουργική επέμβαση χολοκυστεκτομή συνιστάται σε ασθενείς με κλινικά συμπτώματα και ασυμπτωματικούς ασθενείς: οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 50 χρόνια του οποίου η (διάμετρος) των πολυπόδων λιγότερο από 1 εκατοστό, με τα αποτελέσματα των μεταγενέστερων υπερήχων (USG) υποδεικνύει την επέκταση των αλλαγών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γαστρεντερολογία, Παθολογίας, Ακτινολογίας, Hepatology, γαστρεντερικής χειρουργικής επέμβασης Cholecystozy hipertrófica es un término común que abarca un grupo de enfermedades de la vesícula biliar, que se caracteriza por una proliferación excesiva de las estructuras de tejido normal. Estos deben incluir el colesterolosis de la vesícula biliar (llamado. Colesterolosis de la vesícula biliar), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomiomatosis de la vesícula biliar) y los pólipos de la vesícula biliar (llamado. Los pólipos de la vesícula biliar). La indicación de colecistectomía es tanto gruczolakomięśniakowatość y colesterolosis de la vesícula biliar - si causan signos clínicos o cuando acompañados de cálculos biliares. 1. CHOLECYSTOZY hipertrófica - colesterolosis de la vesícula biliar colesterolosis de la vesícula biliar asociada con la deposición anormal de las grasas (principalmente ésteres de colesterol) dentro de la llamada. la lámina propia de la pared de la vesícula biliar. En la forma de la enfermedad difusa (syn. Vesícula fresa), la mucosa de la vesícula biliar toma el color del ladrillo y está salpicada de numerosas manchas amarillas brillantes de color correspondientes a los depósitos de grasa. La forma reducida de la enfermedad son visibles, múltiple o única colesterol pólipos que cubre la pared interior de la vesícula biliar. En casi la mitad de todos los casos cholesterolozy a la luz de las piedras de la vesícula biliar de colesterol se puede observar. 2. CHOLECYSTOZY hipertrófica - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość es un término que debe entenderse por revestimiento epitelial benigno dentro de la vesícula biliar, al establecimiento en su parte inferior: estructuras rzekomogruczołowych, bahías externas, estenosis lateral, nódulos (adenomas / gruczolakomięśniaków). Protrusión de la membrana mucosa, llamados senos Rokitansky-Aschoff se puede ver en la cholecystografii vía oral como la acumulación excesiva de agente de contraste. A menudo también se las arregla para mostrar característica (dołkowate) llenando contraste defectos. 3. CHOLECYSTOZY hipertróficas - pólipos vesiculares La prevalencia en los pólipos vesiculares de población adulta se estima en aproximadamente 5%.. Las irregularidades observadas significativamente más a menudo en los hombres. Investigaciones con los cinco años de seguimiento de los pacientes con los cambios en la naturaleza de los pólipos de la vesícula biliar con un diámetro menor que 1 cm indica que los cambios relacionados con la sintomatología son raros. Se recomienda la cirugía de colecistectomía en pacientes con síntomas clínicos y los pacientes asintomáticos: que hayan completado 50 años de cuyos (diámetro) de los pólipos de menos de 1 cm, con los resultados de la ecografía posterior (USG) que indican la expansión de los cambios. CATEGORÍA: Gastroenterología, Medicina Interna, Radiología, Hepatología, GASTROINTESTINAL CIRUGÍA Cholecystozy hypertrofische is een algemene term die een groep van galblaas ziekte, gekenmerkt door overmatige proliferatie van normaal weefsel structuren. Deze moeten onder meer de cholesterolosis van de galblaas (genoemd. Cholesterolosis van de galblaas), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis van de galblaas) en galblaas poliepen (genoemd. Galblaas poliepen). De indicatie voor cholecystectomie is zowel gruczolakomięśniakowatość en cholesterolosis van galblaas - als ze veroorzaken klinische symptomen of onder begeleiding van galstenen. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofe - cholesterolosis galblaas cholesterolosis galblaas door abnormale afzetting van vetten (veelal cholesterol esters) in de zogenaamde. lamina propria van de galblaas muur. In de vorm van diffuse ziekte (syn. Vesicle aardbei), galblaas slijmvlies neemt de kleur van de bakstenen en is bezaaid met tal van heldere gele kleur vlekken overeenkomt met vetophopingen. De gereduceerde vorm van de ziekte zichtbaar zijn, uit één of meerdere poliepen cholesterol die de binnenwand van de galblaas. In bijna de helft van de gevallen cholesterolozy in het licht van de galblaas stenen cholesterol kan worden waargenomen. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofische - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość is een term die moet worden begrepen door goedaardige epitheel in de galblaas, de vestiging in de bodem: rzekomogruczołowych structuren, externe bays, laterale stenose, knobbeltjes (adenomen / gruczolakomięśniaków). Slijmvlies uitsteeksel genoemd Rokitansky-Aschoff sinussen te zien in de orale cholecystografii buitensporige accumulatie van contrastmiddel. Vaak beheert ook karakteristieke (dołkowate) laten vullen gebreken contrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofische - poliepen galblaas De prevalentie in de volwassen bevolking galblaas poliepen wordt geschat op ongeveer 5%.. Onregelmatigheden waargenomen significant vaker bij mannen. Onderzoek met vijf jaar follow-up van patiënten met wijzigingen in de aard van poliepen van de galblaas met een diameter kleiner dan 1 cm aan dat wijzigingen in de symptomatologie relevant zijn zeldzaam. Cholecystectomie operatie wordt aanbevolen bij patiënten met klinische symptomen en asymptomatische patiënten: die hebben afgerond 50 jaar van wie de (diameter) van poliepen minder dan 1 cm, met de resultaten van de daaropvolgende ultrasound (USG) met vermelding van de uitbreiding van de veranderingen. CATEGORIE: Gastro-enterologie, interne geneeskunde, radiologie, Hepatology, GASTROINTESTINAL CHIRURGIE Is Cholecystozy hipeartrófach téarma coitianta a chlúdaíonn ar ghrúpa de galar gallbladder, arb iad is sainairíonna iomadú iomarcach de struchtúr fíochán gnáth. Ba chóir go mbeadh Áirítear orthu cholesterolosis an gallbladder (ar a dtugtar. Cholesterolosis de gallbladder), gruczolakomięśniakowatość (ANG. Adenomyomatosis an gallbladder) agus polyps gallbladder (ar a dtugtar. Polyps Gallbladder). Is é an léiriú do cholecystectomy gruczolakomięśniakowatość agus cholesterolosis an gallbladder araon - má siad faoi deara comharthaí cliniciúla nó nuair ag gabháil leis gallstones. 1. CHOLECYSTOZY hipeartrófach - cholesterolosis de cholesterolosis gallbladder gallbladder de a bhaineann le sil neamhghnácha de saillte (den chuid is mó eistir colaistéaról) laistigh den mar a thugtar air. propria lainne an bhalla gallbladder. I bhfoirm galar idirleata (sion. Vesicle sútha talún), a thógann mhúcóis gallbladder ar an dath bríce-agus tá sé dotted le iomadúla spotaí dath geal buí fhreagraíonn do taiscí saille. Is iad an fhoirm laghdaithe an galar infheicthe, iolrach nó aonair colaistéaról polyps a chlúdaíonn an bhalla taobh istigh de na gallbladder. Is féidir I mbeagnach leath de na cásanna cholesterolozy i bhfianaise na clocha bladder Gall colaistéaról a urramú. Is GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość téarma ba chóir a thuiscint líneáil epithelial éadroma taobh istigh den gallbladder, le bunú ina bun - 2. CHOLECYSTOZY hipeartrófach: Struchtúir rzekomogruczołowych, bánna seachtracha, stenosis cliathánach, nodules (adenomas / gruczolakomięśniaków). Is féidir le protrusion membrane múcasacha, ar a dtugtar sinuses Rokitansky-Aschoff feiceáil sa cholecystografii bhéal mar carnadh iomarcach de gníomhaire gcodarsnacht. Is minic Bainistíonn chun a thaispeáint tréith (dołkowate) a líonadh lochtanna gcodarsnacht. 3. CHOLECYSTOZY hipeartrófach - polyps gallbladder Is é an leitheadúlacht na polyps gallbladder daonra fásta measta ag thart ar 5%.. Neamhrialtachtaí deara i bhfad níos minice i fir. Taighde a bhaineann le cúig bliana leantach na n-othar a bhfuil athruithe i nádúr na polyps an gallbladder le trastomhas iúl níos lú ná 1 cm go bhfuil athruithe a bhaineann leis an symptomatology annamh. Tá máinliacht cholecystectomy molta in othair le comharthaí cliniciúla agus othair asymptomatic: a chríochnaigh 50 bliain a bhfuil a (trastomhas) de polyps níos lú ná 1 cm, le torthaí na ultrafhuaime ina dhiaidh sin (USG) a léiríonn an leathnú na n-athruithe. CATAGÓIR: Gaistreintreolaíocht, Leigheas Inmheánach, Raideolaíocht, Heipiteolaíocht, gastrointestinal MÁINLIACHT Cholecystozy ofvöxtur er algeng orð sem nær hópi gallblöðru sjúkdómur, sem einkennist af of miklu útbreiðslu venjulegum mannvirki vefjum. Þetta skal fela í sér cholesterolosis af gallblöðru (kallast. Cholesterolosis af gallblöðru), gruczolakomięśniakowatość (ANG. Adenomyomatosis í gallblöðru) og gallblöðru separ (kallast. Gallblöðru separ). Ákvörðun um Landspítali er bæði gruczolakomięśniakowatość og cholesterolosis af gallblöðru - ef þeir valda klínískum einkennum eða í fylgd með gallsteina. 1. CHOLECYSTOZY ofvöxtur - cholesterolosis af gallblöðru cholesterolosis af gallblöðru tengist óeðlilegri útfellingu fitu (aðallega kólesterólestera) innan svokallaða. lamina propria í gallblöðru vegg. Í formi útbreiddrar sjúkdómsins (syn. Sæðisblöðrung jarðarber), gallblöðru slímhúð tekur á lit múrsteinn-og dotted með fjölmörgum gulum lit blettur samsvara fitu innlán. Afoxaö form sjúkdómsins eru sýnilegar, heila- og eða einn separ kólesteról sem nær til innri vegg gallblöðru. Í næstum helmingur af öllum tilfellum cholesterolozy í ljósi gallblöðru steinum kólesteróls má sjá. 2. CHOLECYSTOZY ofvöxtur - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość er hugtak sem ætti að skilja eftir góðkynja þelquvefinn inni í gallblöðru, stofnun í botn þess: rzekomogruczołowych mannvirki, Ytri stæði, hlið öðrum megin, hnökra (kirtilæxli / gruczolakomięśniaków). Slímhúð útstæðri, heitir Rokitansky-Aschoff ennisholur og sjá má á inntöku cholecystografii sem of uppsöfnun skuggaefninu. Oft tekst líka að sýna einkennandi (dołkowate) fylla galla andstæða. 3. CHOLECYSTOZY Læknafélag - separ gallblöðru Algengi hjá fullorðnum gallblöðru separ er áætlaður u.þ.b. 5%.. Regluleysi marktækt oftar hjá körlum. Rannsóknir sem felur í sér fimm ára eftirfylgni sjúklinga við breytingar á eðli separ í gallblöðru með þvermál minna en 1 cm til kynna að breytingar sem skipta máli fyrir einkennum eru sjaldgæf. Gallblöðruaðgerðir skurðaðgerð er ráðlögð hjá sjúklingum með klínískum einkennum og einkennalausum sjúklingum: sem hafa lokið 50 ára hverra (þvermál) á sepum minna en 1 cm, með niðurstöður síðari ómskoðun (USG) gefa til kynna stækkun breytingar. Flokkur: Gastroenterology, Innri Medicine, röntgendeildar Hepatology, Meltingarfæri Skurðlækningar Cholecystozy hidai wa, seijōna soshiki kōzō no kajō zōshoku o tokuchō to tan'nō shikkan no gun o ōu ippantekina yōgodesu. Korera wa,(tan'nō no. Cholesterolosis to yoba reru) tan'nō no cholesterolosis, gruczolakomięśniakowatość (tan'nō no ANG. Senkinshu-shō) to tan'nō porīpu (to yoba reru. Tan'nō porīpu) o fukumubekidesu. Tan'nō tekishutsu-jutsu no tekiō wa ryōhō gruczolakomięśniakowatość to tan'nō no cholesterolosisdearu - karera wa rinshō chōkō o hikiokosu baai ya tanseki o tomonau toki. 1. CHOLECYSTOZY no hidai - iwayuru uchi shibō (omo ni koresuterōruesuteru) no ijō chinchaku ni kanren shita tan'nō no tan'nō cholesterolosis no cholesterolosis. Tan'nō kabe no nenmaku koyū-sō. Biman-sei shikkan (Shin. Beshikuruichigo) no keitaide wa, tan'nō nenmaku wa, to renga shibō chinchaku ni taiō suru tasū no azayakana kiiro supotto ga tenzai shite iru no iro ni narimasu. Byōki no kangen-gata wa tan'nō no naiheki o ōu yō ni, menimieru fukusū matawa tan'itsu no porīpukoresuterōrudesu. Zen shōrei no hobo hansū wa, koresuterōru no tan'nō kesseki no hikari ni cholesterolozy de kansatsu suru koto ga dekimasu. Rzekomogruczołowych kōzō, gaibu bei, yoko kyōsaku, kessetsu (senshu/ gruczolakomięśniaków): - 2 CHOLECYSTOZY no hidai G R U C zora komi Ę Ś nia kowa T O Ś Ć Gruczolakomięśniakowatość wa, sono teibu ni kakuritsu ni, tan'nō-nai no ryōsei jōhi-sō ni yotte rikai sa rerubeki yōgodesu. Rokitansukī - ashofu hora to yoba reru nenmaku tokki wa, zōei-zai no kajōna chikuseki to shite keikō cholecystografii ni miru koto ga dekimasu. Ōku no baai, mata, kekkan no kontorasuto o jūten tokusei (dołkowate) o hyōji suru yō ni kanri shite imasu. 3. CHOLECYSTOZY no hidai -. Porīpu wa, seijin jinkō no tan'nō porīpu ni okeru yūbyōritsu wa yaku 5-pāsento to suitei sa rete tan'nō. Ōtotsu ga dansei de yūi ni ōku hinpan ni kansatsu sa remashita. 1 Senchimētoru yori mo shōkei to tan'nō no porīpu no seishitsu no henka o yūsuru kanja no 5-nenkan no forōappu o tomonau kenkyū wa shōjō ni kanren suru henkō ga maredearu koto o shimeshite imasu. Tan'nō tekishutsu-jutsu wa, rinshō shōjō oyobi mu shōkō-sei kanja no kanja ni suishō sa remasu. Sonogo no chōonpa (USG) no kekka wa, henka no kakudai o shimesu to tomoni, sono (chokkei) porīpu no 1 cm-miman no 50-nenkan o shūryō shita mono. CATEGORY: Shōkakinaika, hōshasen-ka, kanzō, shōkakigeka Cholecystozy hipertrofinė yra bendra sąvoka, apimanti daug tulžies pūslės liga grupę, kuriai būdinga didelio platinimo normalių audinių struktūros. Tai turėtų apimti tulžies pūslės cholesterolosis (vadinamas. Cholesterolosis iš tulžies pūslės), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis iš tulžies pūslės) ir tulžies pūslės polipai (vadinamas. Tulžies pūslės polipai). Už cholecistektomijos nuoroda yra tiek gruczolakomięśniakowatość ir cholesterolosis iš tulžies pūslės - jeigu jie gali sukelti klinikiniai požymiai arba kai lydi tulžies pūslės akmenlige. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofinė - cholesterolosis iš tulžies pūslės cholesterolosis iš tulžies pūslės susijęs su nenormaliu nusėdimo riebalų (daugiausia cholesterolio esteriai) per taip vadinamas. Lamina Propria iš tulžies pūslės sienelės. Į pasklidosios ligos (sin. Pūslelėmis braškių) forma, tulžies pūslės gleivinė įgauna plytų ir yra punktyras su daug ryškiai geltonos spalvos dėmės, atitinkančių riebalų sankaupos spalvos. Sumažintas ligos forma yra matomi, vieną ar keletą polipų cholesterolio apimantis vidinę sienelę tulžies pūslės. Be beveik pusė visais atvejais cholesterolozy į tulžies pūslės akmenų, cholesterolio šviesos gali būti stebimas. 2. CHOLECYSTOZY hipertrofinė - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość yra terminas, kuris turi būti suprantama gerybinės epitelio gleivine viduje tulžies pūslės, kūrimu jos apačioje: rzekomogruczołowych struktūras, Išorės Bays, šoninė stenozė, mazgelių (adenomų / gruczolakomięśniaków). Gleivinės iškyšulys, vadinamas Rokitansky-Aschoff sinusai gali būti vertinamas burnos cholecystografii kaip pernelyg kaupimo kontrastinę medžiagą. Dažnai taip pat sugeba parodyti savybę (dołkowate) pildymo defektų kontrastą. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofinė - polipai tulžies pūslės į suaugusiųjų populiacijos tulžies pūslės polipai paplitimas yra maždaug maždaug 5%.. Reikšmingai dažniau Pažeidimai pastebėtas vyrams. Ištyrus penkerių metų tolesnę pacientų su pokyčiais polipų iš tulžies pūslės skersmuo pobūdžio mažesnis nei 1 cm rodo, kad, susijusios su simptomatiką pokyčiai yra reti. Cholecistektomijos chirurgija rekomenduojama pacientams, sergantiems klinikiniais simptomais ir besimptomis pacientai, kurie baigė 50 metų nuo kurio (skersmuo) polipų Mažiau nei 1 cm, su vėlesniu ultragarsu rezultatus (USG), kuriame nurodyta pokyčių plėtrą. KATEGORIJA: Gastroenterologijos, Vidaus medicina, Radiologija, Hepatologijos operuotas virškinimo traktas Cholecystozy hypertrophic sit terminus communis coetus operientes Cholecystitis morbo, insignitur nimia propagationem librorum normalis textus defixos. Hi includunt cholesterolosis Cholecystitis (quae aorta. Cholesterolosis Cholecystitis), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis vesicula fellis) et vesicula Illos Polypos (quae aorta. Gallbladder Humanáque). Id signum est pro cholecystectomy gruczolakomięśniakowatość et cholesterolosis Cholecystitis - si causant clinical signorum, vel caritate superveniente a gallstones. 1. CHOLECYSTOZY hypertrophic - cholesterolosis Cholecystitis cholesterolosis Cholecystitis vero depositio fats coniungitur cum abnormal (plerumque cholesterol esters) infra sic dicta. murum in vesicam lamina propria. In forma diffuse morbo (syn. Kleinblasige fragum), vesicula mucosa takes se de colore lateritia, et visuntur numerosis splendida; colorem maculis correspondens adipem deposits. Morbi forma reducta visibilis, seu vesicae una murum Polypos operit ventrem turpis. Dimidium fere in omnibus lumen cholesterolozy eu fellis vesica lapides possint. 2. CHOLECYSTOZY hypertrophic - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość est terminus aliquis, qui intelligeretur per benigna epithelial lining inside folliculo est, ad instauratione in quod fundum eius: rzekomogruczołowych structuras, externa damnificandum lateralibus stenosis, nodules (Adenomas / gruczolakomięśniaków). Lichênas attribuere, dicitur Rokitansky-AschofT saggitalis potest oral cholecystografii ut nimia cumulus contraponuntur, agentis. Saepe etiam procurat ostendere Characteristica (dołkowate) implens defectus antithesis. 3. CHOLECYSTOZY hypertrophic - Illos Polypos folliculum Invaluisset est in adulto populatio folliculum Illos Polypos est aestimata approx. V%. Observari irregularitates significantly magis saepe in hominibus. Research intra quinquennium natura sequitur mutationem Polypos patientibus diametrum minorem in vesicam pertinent ad I cm symptomate indicant mutationes sunt rara. Cholecystectomy surgery commendatur in patientibus Volume symptoms et asymptomatic aegros: qui expletum L annis cujus (diameter) Illos Polypos of minus quam I cm, cum quod praecessi Per subsequentium ultrasound (USG) demonstrando de expansionem mutationes. CATEGORY: Gastroenterology, Medicine, Radiology, Hepatology, Gastrointestinal MEDICINA Cholecystozy hipertrofiska ir kopīgs termins, kas aptver grupu žultspūšļa slimību, ko raksturo pārmērīga izplatīšanās normālu audu struktūru. Tie būtu jāietver cholesterolosis no žultspūšļa (sauc. Cholesterolosis no žultspūšļa), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis no žultspūšļa) un žultspūšļa polipi (sauc. Žultspūšļa polipi). Par holecistektomijas norāde ir gan gruczolakomięśniakowatość un cholesterolosis no žultspūšļa - ja tie izraisa klīnisku pazīmju vai ja kopā ar žultsakmeņi. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofiska - cholesterolosis no žultspūšļa cholesterolosis no žultspūšļa, kas saistīti ar patoloģisku izgulsnējas tauku (galvenokārt holesterīna esteru) ietvaros tā saukto. lamina propria no žultspūšļa sienas. Formā difūza slimības (syn. Vezikulu zemeņu), žultspūšļa gļotādas uzņemas krāsu ķieģeļu un ir izraibināta ar daudziem spilgti dzeltenu krāsu plankumi, kas atbilst tauku slānis. Samazināta slimības formu ir redzami, daudzkārtu vai viena polipi holesterīna aptver iekšējo sieniņu žultspūšļa. Gandrīz puse no visiem gadījumiem cholesterolozy ņemot žultspūšļa akmeņi holesterīna var novērot. 2. CHOLECYSTOZY hipertrofiska - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość ir termins, kas jāsaprot ar labdabīgu epitēlija odere iekšpusē žultspūšļa, izveidei tās apakšā: rzekomogruczołowych konstrukcijām, ārējā līči, sānu stenoze, mezgliņu (adenomas / gruczolakomięśniaków). Gļotādu izvirzījuma, ko sauc Rokitansky-Aschoff blakusdobumu var redzēt mutiskajā cholecystografii kā pārmērīga uzkrāšanās kontrastvielu. Bieži vien arī izdodas parādīt raksturīgo (dołkowate) uzpildes defektu kontrastu. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofiska - polipi žultspūšļa pieaugušo populācijā žultspūšļa polipi izplatība tiek lēsta aptuveni 5%.. Pārkāpumi novēroti ievērojami biežāk vīriešiem. Research iesaistot piecu gadu pēcpārbaudes pacientu ar izmaiņām dabā polipu no žultspūšļa, kuru diametrs ir mazāks par 1 cm norāda, ka izmaiņas, kas attiecas uz simptomu ir reti. Holecistektomijas operācija ir ieteicama pacientiem ar klīniskiem simptomiem un asimptomātiskiem pacientiem: kuri ir pabeiguši 50 gadus no kuru (diametrs) polipu mazāks par 1 cm, ar sekojošu ultraskaņas rezultātiem (LRV) norāda paplašināšanos izmaiņām. KATEGORIJA: Gastroenteroloģijas, Internal Medicine, radioloģija, Hepatoloģija, zarnu trakta operācija Cholecystozy hypertrofisk er en fellesbetegnelse som dekker en gruppe av galleblæren sykdom, preget av overdreven spredning av normale vev strukturer. Disse bør omfatte cholesterolosis av galleblæren (kalt. Cholesterolosis av galleblæren), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis av galleblæren) og galleblæren polypper (kalt. Galleblære Polypper). Indikasjonen for kolecystektomi er både gruczolakomięśniakowatość og cholesterolosis av galleblæren - hvis de forårsaker kliniske tegn eller når ledsaget av gallestein. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - cholesterolosis av galleblæren cholesterolosis av galleblæren assosiert med unormal deponering av fett (hovedsakelig kolesterol estere) innenfor den såkalte. lamina propria i galleblæren veggen. I form av diffuse sykdom (syn. Vesikkel jordbær), tar galleblæren slimhinnen på fargen på murstein og er stiplet med mange lyse gule farge flekker som tilsvarer fettlagre. Den reduserte formen av sykdommen er synlige, flere eller enkelt polypper kolesterol som dekker innerveggen av galleblæren. I nesten halvparten av alle tilfeller cholesterolozy i lys av galleblæren steiner av kolesterol kan observeres. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość er et begrep som bør bli forstått av benign epitelbelegg inne i galleblæren, til etablering i bunnen: rzekomogruczołowych strukturer, eksterne bukter, lateral stenose, knuter (adenomer / gruczolakomięśniaków). Slimhinnen fremspring, kalt Rokitansky-Aschoff bihulene kan sees i munn cholecystografii som overdreven akkumulering av kontrastmiddel. Ofte også klarer å vise karakteristiske (dołkowate) fylling av feil kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofiske - polypper galleblæren Forekomsten i den voksne befolkningen galleblæren polypper er anslått til ca 5%.. Uregelmessigheter observert signifikant oftere hos menn. Forskning som involverer de fem-års oppfølging av pasientene med endringer i naturen av polypper i galleblæren med en diameter som er mindre enn 1 cm indikerer at forandringer av betydning for symptomatologien er sjeldne. Kolecystektomi kirurgi anbefales hos pasienter med kliniske symptomer og asymptomatiske pasienter: som har fullført 50 år med hvis (diameter) av polypper mindre enn 1 cm, med resultatene av påfølgende ultralyd (USG) indikerer utvidelse av endringene. KATEGORI: Gastroenterology, Internal Medicine, radiologi, Hepatology, gastrointestinale operasjoner Cholecystozy hipertrófica é um termo comum que abrange um grupo de doenças da vesícula biliar, caracterizado pela proliferação excessiva de estruturas de tecidos normais. Estas devem incluir a colesterolose da vesícula biliar (chamado. Colesterolose da vesícula biliar), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomiomatose da vesícula biliar) e pólipos da vesícula biliar (chamado. Vesícula biliar pólipos). A indicação para colecistectomia é tanto gruczolakomięśniakowatość e colesterolose da vesícula biliar - se eles causam sinais clínicos ou quando acompanhados por cálculos biliares. 1. CHOLECYSTOZY hipertrófica - colesterolose da vesícula biliar colesterolose da vesícula biliar associada à deposição anormal de gorduras (principalmente ésteres de colesterol), dentro do chamado. lâmina própria da parede da vesícula biliar. Sob a forma de doença difusa (syn. Vesicle morango), vesícula biliar mucosa assume a cor de tijolo e é pontilhada com numerosas manchas cor amarela brilhante que correspondem a depósitos de gordura. A forma reduzida da doença são o colesterol pólipos visível, múltipla ou simples que cobre a parede interior da vesícula biliar. Em quase metade dos casos cholesterolozy à luz das pedras da vesícula biliar de colesterol pode ser observada. 2. CHOLECYSTOZY hipertrófica - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość é um termo que deve ser entendido por revestimento epitelial benigno no interior da vesícula biliar, para o estabelecimento, em sua parte inferior: estruturas rzekomogruczołowych, baias externas, estenose lateral, nódulos (adenomas / gruczolakomięśniaków). Protrusão membrana mucosa, chamado seios Rokitansky-Aschoff pode ser visto na cholecystografii oral como a acumulação excessiva de agente de contraste. Muitas vezes também consegue mostrar característica (dołkowate) preenchimento de defeitos contraste. 3. CHOLECYSTOZY hipertróficas - pólipos da vesícula biliar A prevalência nos pólipos da vesícula biliar população adulta é estimado em cerca de 5%.. Irregularidades observada uma frequência significativamente superior nos homens. Pesquisas envolvendo a cinco anos de acompanhamento de pacientes com alterações na natureza dos pólipos da vesícula biliar com um diâmetro menor que 1 cm indicam que alterações relevantes à sintomatologia são raros. Cirurgia colecistectomia é recomendado em doentes com sintomas clínicos e pacientes assintomáticos: que tenham completado 50 anos de cujo (diâmetro) de pólipos menos de 1 cm, com os resultados de ultra-som subsequente (USG) que indicam a expansão das mudanças. CATEGORIA: Gastroenterologia, Medicina Interna, Radiologia, Hepatology, GASTROINTESTINAL CIRURGIA Cholecystozy гипертрофическая это общий термин охватывает группу заболеваний желчного пузыря, характеризующееся чрезмерной пролиферации нормальных тканевых структур. Они должны включать в себя cholesterolosis желчного пузыря (так называемый. Cholesterolosis желчного пузыря), gruczolakomięśniakowatość (анг. Adenomyomatosis желчного пузыря) и желчного пузыря полипы (так называемый. Желчного пузыря полипов). Показанием для холецистэктомии одновременно gruczolakomięśniakowatość и cholesterolosis желчного пузыря - если они вызывают клинические признаки или в сопровождении камней в желчном пузыре. 1. CHOLECYSTOZY гипертрофическая - cholesterolosis желчного пузыря cholesterolosis желчного пузыря, связанного с аномальным отложением жиров (в основном эфиров холестерина) в так наз. собственная пластинка стенки желчного пузыря. В виде диффузного заболевания (син. Везикул клубники), желчного пузыря слизистая оболочка берет на цвет кирпича и усеяна многочисленными ярко-желтый цвет пятен, соответствующих жировых отложений. Восстановленная форма заболевания видны, несколько или один холестерин полипы покрытия внутренней стенки желчного пузыря. В почти половина всех случаев cholesterolozy в свете камней желчного пузыря холестерина может наблюдаться. 2. CHOLECYSTOZY гипертрофическая - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość это термин, который следует понимать доброкачественной эпителиальной выстилки внутрь желчного пузыря, к созданию в его нижней части: rzekomogruczołowych структуры, внешних отсека, боковые стеноз, узелки (аденомы / gruczolakomięśniaków). Слизистая оболочка выступ, называемый Рокитанский-Ашофф пазух можно увидеть в полости cholecystografii как чрезмерное накопление контрастного вещества. Часто также управляет, чтобы показать характерную (dołkowate) заполнение дефектов контраст. 3. CHOLECYSTOZY гипертрофированные - полипы желчного пузыря распространенность в желчном пузыре полипы взрослого населения оценивается в около 5%.. Неровности наблюдается значительно чаще у мужчин. Исследование с участием пяти лет наблюдения больных с изменениями в природе полипов желчного пузыря с диаметром меньше 1 см, показывают, что изменения, относящиеся к симптоматике редки. Холецистэктомия операция рекомендуется в больных с клиническими симптомами и бессимптомных пациентов: которые закончили 50 лет которого (диаметр) полипов менее чем на 1 см, с результатами последующих УЗИ (УЗИ) с указанием расширения изменений. Раздел: Гастроэнтерология, Терапия, радиологии, гепатологии, желудочно-кишечной хирургии Cholecystozy hipertrofica este un termen comun care acoperă un grup de boli vezicii biliare, caracterizată prin proliferarea excesivă a structurilor tisulare normale. Acestea ar trebui să includă cholesterolosis colecistului (numite. Cholesterolosis colecistului), gruczolakomięśniakowatość (Ang. Adenomyomatosis a vezicii biliare) și polipi vezicii biliare (numit. Veziculei biliare polipi). Indicația pentru colecistectomie este atât gruczolakomięśniakowatość și cholesterolosis colecistului - în cazul în care provoacă semne clinice sau dacă sunt însoțite de calculi biliari. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofică - cholesterolosis colecistului cholesterolosis de colecist asociate cu depunerea anormala a grăsimilor (mai ales esteri de colesterol) în cadrul așa-numitul. lamina propria a peretelui vezicii biliare. În formă de boală difuze (syn. Veziculelor capsuni), vezicii biliare mucoasa ia culoarea de cărămidă și este punctată cu numeroase pete luminoase de culoare galben corespunzătoare depozitelor de grasime. Forma redusă a bolii sunt vizibile, multiple sau singur colesterolul polipi acoperă peretele interior al vezicii biliare. În aproape jumătate din toate cazurile cholesterolozy în lumina pietrele vezicii biliare de colesterol pot fi observate. 2. CHOLECYSTOZY hipertrofică - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość este un termen care ar trebui să fie înțeleasă de căptușeală epiteliale benigne interiorul vezicii biliare, la stabilirea în fund: structuri rzekomogruczołowych, golfuri externe, stenoza lateral, noduli (adenoame / gruczolakomięśniaków). Proeminență mucoaselor, numit sinusurilor Rokitansky-Aschoff poate fi văzut în cholecystografii bucală acumularea excesivă de agent de contrast. Adesea reușește să arate caracteristici (dołkowate) umplere contrast defecte. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofice - polipi vezica biliara Prevalența in polipi vezicii biliare populația adultă este estimată la aproximativ 5%.. Nereguli observate semnificativ mai frecvent la barbati. De cercetare care implica cinci ani de urmarire a pacientilor cu schimbări în natura polipi de vezicii biliare, cu un diametru mai mic de 1 cm indica faptul ca modificări relevante pentru simptomatologia sunt rare. Chirurgie colecistectomia este recomandat la pacienții cu simptome clinice și pacienții asimptomatici: care au absolvit 50 ani de a cărei (diametru) de polipi mai mici de 1 cm, cu rezultatele ultrasunete ulterioare (USG) indică extinderea schimbărilor. CATEGORIA: Gastroenterologie, Medicina Interna, Radiologie, Hepatologie, GASTROINTESTINAL CHIRURGIE Цхолецистози хипертрофични је уобичајен термин који обухваћа групу обољење жучне кесе, коју карактерише прекомерном пролиферације нормалних структура ткива. Ово би требало да укључује цхолестеролосис од жучне кесе (који се зове. Цхолестеролосис жучне кесе), груцзолакомиесниаковатосћ (Анг. Аденомиоматосис жучне кесе) и жучне кесе полипе (тзв. Жучне кесе полипи). Индикација за холецистектомије је и груцзолакомиесниаковатосћ и цхолестеролосис жучне кесе - ако проузрокују клиничке знаке или када у пратњи камена у жучи. 1. ЦХОЛЕЦИСТОЗИ хипертрофични - цхолестеролосис жучне кесе цхолестеролосис од жучне кесе повезане са ненормалним таложење масти (углавном холестерол естара) у оквиру тзв. ламина проприа жучи зида. У облику дифузне болести (син. Весицле јагоде), жучна кеса слузнице поприма боју цигле и прошарана бројним светлих тачака жуте боје које одговарају масних наслага. Смањена облик болести су видљиве, вишеструки или један полипи холестерола који покрива унутрашњем зиду жучне кесе. У готово половина свих случајева цхолестеролози у светлу камења жучне кесе холестерола може се посматрати. 2. ЦХОЛЕЦИСТОЗИ хипертрофични - ГРУЦЗОЛАКОМИЕСНИАКОВАТОСЋ Груцзолакомиесниаковатосћ је термин који треба да се разуме бенигне епителне облоге унутар жучне кесе, до успостављања у свом дну: рзекомогруцзоłовицх структура, спољних залива, латерал стенозе, чворићи (аденома / груцзолакомиесниаков). Слузокожа изданак, назван Рокитански-Асцхофф синуси могу се видети у усменој цхолецистографии као претеране акумулације контрастног агенса. Често такође успева да покаже карактеристичне (доłковате) пуњење недостатака контраст. 3. ЦХОЛЕЦИСТОЗИ хипертрофични - полипи жучне кесе преваленција у популацији одраслих жучне кесе полипи се процењује на око 5%.. Уочене неправилности знатно чешће код мушкараца. Истраживања која укључује пет-иеар фоллов-уп пацијената са променама у природи полипа жучне кесе са пречником мањим од 1 цм указују да промене релевантне за симптома су ретки. Холецистектомија операција се препоручује код пацијената са клиничким симптомима и асимптоматских пацијената: који су завршили 50 година чији (пречник) полипа мање од 1 цм, са резултатима накнадне ултразвук (УСГ) указују на ширење промена. КАТЕГОРИЈА: гастроентеролога, Интерна медицина, Радиологија, хепатологију, гастроинтестиналног хирургија Cholecystozy hypertrofickou je bežný termín zahŕňajúci skupinu ochorení žlčníka, vyznačujúci sa tým, nadmerné proliferácia normálnych tkanivových štruktúr. Tie by mali zahŕňať cholesterolosis žlčníka (tzv. Cholesterolosis žlčníka), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis žlčníka) a žlčníka polypov (tzv. Žlčníka polypov). Indikácie pre cholecystektómii je ako gruczolakomięśniakowatość a cholesterolosis žlčníka - v prípade, že spôsobujú klinické príznaky, alebo v sprievode žlčovými kameňmi. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofické - cholesterolosis žlčníka cholesterolosis žlčníka spojené s abnormálnym ukladaním tukov (väčšinou esterov cholesterolu) v rámci tzv. lamina propria steny žlčníka. Vo forme difúzna ochorenie (syn. Vezikúl jahoda), žlčník sliznice má na farbe tehla-a je posiaty početnými jasne žltej farebné škvrny, ktoré zodpovedajú tukové zásoby. Redukovaná forma choroby sú viditeľné, viacnásobné alebo jednorazové polypy cholesterolu pokrývajúca vnútorné steny žlčníka. Takmer polovica všetkých prípadov cholesterózy vo svetle žlčníku kamene cholesterolu možno pozorovať. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofické - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość je termín, ktorý by mal byť chápaný benígne epitelu vnútri žlčníka, k založenia v jej dne: rzekomogruczołowych štruktúry, externé pozície, bočné chlopne uzliny (adenómy / gruczolakomięśniaków). Sliznica výstupok, nazvaný Rokitansky-Aschoff dutiny môže byť videný v ústnej cholecystografiu ako nadmerným hromadením kontrastného činidlá. Často sa tiež dokáže ukázať charakteristika (dołkowate) naplnenie vady kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofické - polypy žlčníka prevalencia v dospelej populácii žlčníka polypov sa odhaduje na cca 5% .. Nezrovnalosti pozorované významne častejšie u mužov. Výskum zahŕňajúci päťročný nadväzujúce pacientov so zmenami v povahe polypov žlčníka s priemerom menším ako 1 cm naznačujú, že zmeny týkajúce sa symptomatológie sú zriedkavé. Cholecystektómii chirurgia sa odporúča u pacientov s klinickými príznakmi a asymptomatických pacientov: ktorí absolvovali 50 rokov, ktorého (priemer) polypov menej ako 1 cm, s výsledkami následného ultrazvuku (USG), čo ukazuje na expanziu zmien. Kategória: Gastroenterológia, Vnútorné lekárstvo, rádiológia, hepatológ, gastrointestinálne operácií Cholecystozy hipertrofična je skupni naziv za skupino bolezni žolčnika, označen s prekomerno razraščanje normalnih tkivnih struktur. Te morajo vključevati cholesterolosis o žolčnika (imenovano. Cholesterolosis iz žolčnika), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis žolčnika) in žolčnika polipi (imenovan. Žolčnika polipi). Indikacija za holecistektomijo je tako gruczolakomięśniakowatość in cholesterolosis na žolčniku - če jih povzroči klinične znake ali če ga spremlja žolčnih kamnov. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofična - cholesterolosis iz žolčnika cholesterolosis v žolčniku, povezane z nenormalno odlaganjem maščob (predvsem estrov holesterola) v tako imenovani. lamina Propria žolčnika steno. V obliki razpršenega bolezni (syn. Vesicle jagoda), žolčnika sluznica je na barvo opeke in je prepredena s številnimi svetlo rumeno barvo lis, ki ustrezajo maščobnih oblog. Reducirana oblika bolezni so vidne, multipla ali enojna polipi holesterola pokriva notranjo steno žolčnika. V skoraj polovici vseh primerov cholesterolozy v luči kamni žolčnika holesterola je mogoče opaziti. 2. CHOLECYSTOZY hipertrofična - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość je izraz, ki ga je treba razumeti benigne epitelijske obloge v notranjosti žolčnika, z vzpostavitvijo v svojem dnu: rzekomogruczołowych struktur, zunanji zalivi, bočna stenozo, vozlički (adenomov / gruczolakomięśniaków). Sluznica izboklina, imenovana Rokitanskya-Aschoff sinusov je mogoče videti v ustni cholecystografii kot pretirano kopičenje kontrastnega sredstva. Pogosto tudi uspe prikazati značilno (dołkowate) polnjenje okvar kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofične - polipov žolčnika razširjenost v žolčnika polipov na odraslega prebivalstva, ki je ocenjena na približno 5%.. Nepravilnosti opazili pomembno pogosteje pri moških. Raziskave, ki vključuje petletno spremljanje bolnikov s spremembami v naravi polipov žolčnika s premerom manj kot 1 cm, kažejo, da so spremembe, ki so pomembni za simptomatike redki. Holecistektomija kirurgija se priporoča pri bolnikih s kliničnimi simptomi in asimptomatskih bolnikih: ki so dopolnili 50 let, od katerih (premer) polipov manj kot 1 cm, z rezultati naknadne ultrazvoka (USG), ki označuje razširitev sprememb. KATEGORIJA: gastroenterologijo, Interna medicina, radiologija, Hepatology, operacijo na prebavilih Cholecystozy hypertrofisk är en vanlig term som täcker en grupp av sjukdomar i gallblåsan, som kännetecknas av överdriven proliferation av normala vävnadsstrukturer. Dessa bör omfatta cholesterolosis av gallblåsan (kallas. Cholesterolosis av gallblåsan), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis i gallblåsan) och gallblåsan polyper (kallas. Gallblåsan polyper). Indikationen för kolecystektomi är både gruczolakomięśniakowatość och cholesterolosis av gallblåsan - om de orsakar kliniska tecken eller i sällskap med gallsten. 1. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - cholesterolosis av gallblåsan cholesterolosis av gallblåsan samband med onormal avsättning av fett (mestadels kolesterolestrar) inom den så kallade. lamina propria i gallblåsan väggen. I form av diffus sjukdom (syn. Vesikel jordgubbar), tar gallblåsan slemhinna på färgen på tegel och är beströdd med många ljusa gula fläckar färg motsvarar fettdepåer. Den reducerade formen av sjukdomen är synliga, flera eller enstaka polyper kolesterol som täcker den inre väggen i gallblåsan. I nästan hälften av alla fall cholesterolozy mot bakgrund av gallblåsa stenar av kolesterol kan observeras. 2. CHOLECYSTOZY hypertrofisk - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość är en term som bör förstås av godartad epitelbeklädnaden inne i gallblåsan, till etableringen i sin botten: rzekomogruczołowych strukturer, externa vikar, lateral stenos, knutor (adenom / gruczolakomięśniaków). Slemhinnor utstick, som kallas Rokitansky-Aschoff bihålor kan ses i den muntliga cholecystografii som överdriven ansamling av kontrastmedel. Ofta också lyckas visa karakteristiska (dołkowate) fyllning defekter kontrast. 3. CHOLECYSTOZY hypertrofiska - polyper gallblåsan Prevalensen i den vuxna befolkningen gallblåsan polyper uppskattas till ca 5%.. Oegentligheter observerade signifikant oftare hos män. Forskning som innefattar fem års uppföljning av patienter med förändringar i form av polyper i gallblåsan med en diameter mindre än 1 cm tyder på att förändringar är relevanta för symtom är sällsynta. Kolecystektomi kirurgi rekommenderas till patienter med kliniska symtom och asymtomatiska patienter: som har genomgått 50 år vars (diameter) av polyper mindre än 1 cm, med resultaten av efterföljande ultraljud (USG) indikerar expansion av förändringarna. KATEGORI: Gastroenterology, Internal Medicine, radiologi, Hepatology, mag-tarmkirurgin Cholecystozy hipertrofik normal doku yapılarının aşırı çoğalması ile karakterize safra kesesi hastalığı bir grup kapsayan ortak bir terimdir. Bunlar (safra kesesinin. Kolesterolozis denir) safra kesesi kolesterolozis, gruczolakomięśniakowatość (safra kesesi ang. Adenomyomatosis) ve safra kesesi polip içermelidir (adlandırılır. Safra kesesi polipleri). kolesistektomi endikasyonu hem gruczolakomięśniakowatość ve safra kesesi Kolesterolozis - onlar klinik bulguları neden oluyorsa ya da safra taşı eşliğinde zaman. 1. CHOLECYSTOZY hipertrofik - sözde içinde yağların anormal birikimi (çoğunlukla kolesterol esterleri) ile ilişkili safra kesesi safra kesesi kolesterolozis Kolesterolozis. Safra kesesi duvarının lamina propria. Yaygın hastalığı (syn. Vesikül çilek) şeklinde, safra kesesi mukozası-ve tuğla yağ mevduat karşılık gelen çok sayıda parlak sarı renkli lekeler ile noktalı bir renk alır. Hastalığın indirgenmiş şekli safra kesesi iç duvarını kaplayan, görünür çoklu veya tekli polipleri kolesterol bulunmaktadır. Tüm durumlarda, hemen hemen yarısı kolesterol safra kesesi taşlarının ışığında cholesterolozy olarak gözlenebilir. Rzekomogruczołowych yapıların dış koyları, yanal darlık, nodüller (adenomlar / gruczolakomięśniaków): - 2. CHOLECYSTOZY hipertrofik GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość kendi alt kurulması için, safra kesesi içinde iyi huylu epitel astarı tarafından anlaşılmalıdır bir terimdir. Rokitansky Aschoff sinüsler adı mukus membran çıkıntısı, kontrast maddenin aşırı birikimi gibi oral cholecystografii görülebilir. Genellikle de kusurlar kontrast doldurma özelliği (dołkowate) göstermek için yönetir. 3. CHOLECYSTOZY hipertrofik -. Polipler yetişkin nüfusun safra kesesi polipi görülme sıklığı yaklaşık% 5 olarak tahmin edilmektedir safra kesesi. Usulsüzlükler erkeklerde anlamlı olarak daha sık görülen. Çapında safra kesesi poliplerin niteliğine değişiklikleri ile hastaların beş yıllık takibi kapsayan araştırma 1 cm'den küçük belirti ilgili değişiklikler nadir olduğunu göstermektedir. Değişikliklerin genişleme gösteren sonraki ultrason sonuçları (USG) ile, 50 yıl kimin (çap) 1 cm'den az poliplerin tamamlanan adres: kolesistektomi cerrahisinde klinik belirti ve asemptomatik hastalarda olan hastalarda önerilmektedir. KATEGORİ: Gastroenteroloji, İç Hastalıkları, Radyoloji, Hepatoloji, GASTROİNTESTİNAL CERRAHİSİ Cholecystozy гіпертрофічна це загальний термін охоплює групу захворювань жовчного міхура, що характеризується надмірною проліферації нормальних тканинних структур. Вони повинні включати в себе cholesterolosis жовчного міхура (так званий. Cholesterolosis жовчного міхура), gruczolakomięśniakowatość (анг. Adenomyomatosis жовчного міхура) і жовчного міхура поліпи (так званий. Жовчного міхура поліпів). Показанням для холецистектомії одночасно gruczolakomięśniakowatość і cholesterolosis жовчного міхура - якщо вони викликають клінічні ознаки або в супроводі каменів у жовчному міхурі. 1. CHOLECYSTOZY гіпертрофічна - cholesterolosis жовчного міхура cholesterolosis жовчного міхура, пов'язаного з аномальним відкладенням жирів (в основному ефірів холестерину) в так зв. власна пластинка стінки жовчного міхура. У вигляді дифузного захворювання (син. Везикуло полуниці), жовчного міхура слизова оболонка бере на колір цегли і всіяна численними яскраво-жовтий колір плям, відповідних жирових відкладень. Відновлена ​​форма захворювання видно, декілька або один холестерин поліпи покриття внутрішньої стінки жовчного міхура. У майже половина всіх випадків cholesterolozy у світлі каменів жовчного міхура холестерину може спостерігатися. 2. CHOLECYSTOZY гіпертрофічна - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość це термін, який слід розуміти доброякісної епітеліальної вистилки всередину жовчного міхура, до створення в його нижній частині: rzekomogruczołowych структури, зовнішніх відсіки, бічні стеноз, вузлики (аденоми / gruczolakomięśniaków). Слизова оболонка виступ, званий Рокитанський-Ашофф пазух можна побачити в порожнині cholecystografii як надмірне накопичення контрастної речовини. Часто також управляє, щоб показати характерну (dołkowate) заповнення дефектів контраст. 3. CHOLECYSTOZY гіпертрофовані - поліпи жовчного міхура поширеність в жовчному міхурі поліпи дорослого населення оцінюється в близько 5% .. Нерівність спостерігається значно частіше у чоловіків. Дослідження за участю п'яти років спостереження хворих зі змінами в природі поліпів жовчного міхура з діаметром менше 1 см, показують, що зміни, які стосуються симптоматиці рідкісні. Холецистектомія операція рекомендується в хворих з клінічними симптомами і безсимптомних пацієнтів: які закінчили 50 років якого (діаметр) поліпів менш ніж на 1 см, з результатами подальших УЗД (УЗД) із зазначенням розширення змін. Розділ: Гастроентерологія, Терапія, радіології, гепатології, шлунково-кишкової хірургії Cholecystozy hypertroffig yn derm cyffredin sy'n cwmpasu grŵp o glefyd gallbladder, a nodweddir gan doreth gormodol o strwythurau meinwe arferol. Dylai'r rhain gynnwys y cholesterolosis o goden fustl (a elwir yn. Cholesterolosis o gallbladder), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis o'r gallbladder) a polypau gallbladder (a elwir yn. Polypau Gallbladder). Mae'r arwydd gyfer colesystectomi yn y ddau gruczolakomięśniakowatość a cholesterolosis o goden fustl - os ydynt yn achosi arwyddion clinigol neu yng nghwmni gallstones. 1. CHOLECYSTOZY hypertroffig - cholesterolosis o gallbladder cholesterolosis o gallbladder gysylltiedig â dyddodiad annormal o frasterau (esterau colesterol yn bennaf) o fewn yr hyn a elwir. lamina propria y wal goden fustl. Yn y ffurf o glefyd gwasgaredig (Syn. Fesigl mefus), mwcosa goden fustl yn cymryd ar y lliw o frics-ac yn frith o nifer o smotiau lliw melyn llachar sy'n cyfateb i adneuon braster. Mae ffurf lleihau y clefyd yn weladwy, lluosog neu unigol colesterol bolypau sy'n cynnwys y wal tu mewn i'r goden fustl. Mewn bron i hanner yr holl achosion cholesterolozy yng ngoleuni'r meini goden fustl o golesterol gellir gweld. 2. CHOLECYSTOZY hypertroffig - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość yn derm y dylid ei deall gan leinin epithelial diniwed y tu mewn i'r goden fustl, i'r sefydliad yn ei gwaelod: Strwythurau rzekomogruczołowych, baeau allanol, stenosis ochrol, nodiwlau (adenomas / gruczolakomięśniaków). Gall ymestyn allan bilen mwcaidd, a elwir yn sinysau Rokitansky-Aschoff i'w gweld yn y cholecystografii lafar fel cronni gormod o asiant cyferbyniad. Yn aml, hefyd yn rheoli i ddangos nodwedd (dołkowate) llenwi diffygion cyferbyniad. 3. CHOLECYSTOZY hypertroffig - polypau gallbladder nifer yr achosion yn y polypau goden fustl poblogaeth oedolion Amcangyfrifir mai tua 5%.. Afreoleidd-dra a arsylwyd yn sylweddol amlach mewn dynion. Ymchwil sy'n cynnwys y pum mlynedd dilynol o gleifion â newidiadau yn natur polypau y goden fustl â diamedr llai nag 1 cm yn dangos bod newidiadau perthnasol i'r symptomeg yn brin. Llawdriniaeth colesystectomi Argymhellir mewn cleifion â symptomau clinigol a chleifion asymptomatig: sydd wedi cwblhau 50 mlynedd o'i (diamedr) o polypau llai nag 1 cm, gyda chanlyniadau uwchsain dilynol (USG) yn dangos ehangiad y newidiadau. CATEGORI: Gastroenteroleg, Meddygaeth Mewnol, Radioleg, Hepatoleg, y stumog a'r perfedd FEDDYGFA Cholecystozy hipertrófiás gyakori kifejezés, amely egy csoportja epehólyag-betegség, jellemzi a túlzott elszaporodása normális szöveti struktúrák. Ennek tartalmaznia kell a cholesterolosis epehólyag (ún. Cholesterolosis epehólyag), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomyomatosis az epehólyag) és az epehólyag polipok (ún. Epehólyag polipok). A jelzés cholecystectomiát egyszerre gruczolakomięśniakowatość és cholesterolosis az epehólyag - ha az általuk okozott klinikai tüneteket vagy ha ehhez epekő. 1. CHOLECYSTOZY hipertrófiás - cholesterolosis epehólyag cholesterolosis epehólyag kapcsolódó rendellenes lerakódását zsírok (főleg koleszterin-észterek) belül az úgynevezett. lamina propria az epehólyag fala. Formájában diffúz betegség (szín. Vesicle eper), epehólyag nyálkahártya veszi a színe tégla-és tarkított számos élénksárga színű foltok megfelelő zsírlerakódás. A csökkentett formában a betegség látható, többszörös vagy egyszeri polipok koleszterin kiterjedő belső falán az epehólyag. Csaknem felében minden esetben cholesterolozy fényében az epehólyag kövek koleszterin figyelhető meg. 2. CHOLECYSTOZY hipertrófiás - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość egy olyan kifejezés, hogy meg kell érteni, jóindulatú epithel borítást epehólyag, hogy a létesítmény alsó: rzekomogruczołowych szerkezetek, külső öblök, oldalirányú szűkület, csomók (adenoma / gruczolakomięśniaków). Nyálkahártya kiemelkedés, az úgynevezett Rokitansky-Aschoff melléküregek látható a szóbeli cholecystografii például a túlzott felhalmozódása a kontrasztanyag. Gyakran is sikerül megmutatni jellemző (dołkowate) kitöltésével hibák szemben. 3. CHOLECYSTOZY hipertrófiás - polipok epehólyag gyakorisága a felnőtt lakosság körében epehólyag polipok becsült kb. 5%. Szabálytalanságok szignifikánsan gyakrabban a férfiak. Járó kutatás ötéves utánkövetés betegek változások a természetben a polipok az epehólyag egy átmérője kisebb, mint 1 cm-jelzik, hogy változások releváns a tüneteket ritkák. Cholecystectomia műtét javasolt a betegek klinikai tünetek és tünetmentes betegek: akik 50 éves, akinek (átmérő) polipok kevesebb, mint 1 cm, amelynek eredményeit a későbbi ultrahang (USG) jelzi a bővítés a változásokat. KATEGÓRIA: Gastroenterology, belgyógyászat, radiológia, Hepatology, gasztrointesztinális sebészetben Cholecystozy ipertrofica è un termine comune che copre un gruppo di malattie della colecisti, caratterizzata da eccessiva proliferazione di strutture dei tessuti normali. Queste dovrebbero includere la colesterolosi della colecisti (chiamato. Colesterolosi di cistifellea), gruczolakomięśniakowatość (ang. Adenomiomatosi della cistifellea) e polipi della colecisti (chiamato. Colecisti polipi). L'indicazione per colecistectomia è sia gruczolakomięśniakowatość e colesterolosi della colecisti - se causano segni clinici o se accompagnati da calcoli biliari. 1. CHOLECYSTOZY ipertrofica - colesterolosi di cistifellea colesterolosi della colecisti associata con la deposizione anormale di grassi (soprattutto esteri del colesterolo) nell'ambito del cosiddetto. lamina propria della parete della colecisti. Sotto forma di malattia diffusa (sin. Vesicle fragola), cistifellea mucosa assume il colore di mattoni ed è punteggiato da numerose brillanti macchie di colore giallo corrispondenti a depositi di grasso. La forma ridotta della malattia sono visibili, multipla o singola colesterolo polipi che copre la parete interna della cistifellea. In quasi la metà di tutti i casi cholesterolozy alla luce delle pietre cistifellea di colesterolo può essere osservato. 2. CHOLECYSTOZY ipertrofica - GRUCZOLAKOMIĘŚNIAKOWATOŚĆ Gruczolakomięśniakowatość è un termine che deve essere compreso da rivestimento epiteliale benigno all'interno della cistifellea, allo stabilimento nel suo fondo: strutture rzekomogruczołowych, baie esterne, stenosi laterale, noduli (adenomi / gruczolakomięśniaków). Protrusione delle mucose, chiamato seni Rokitansky-Aschoff può essere visto nella cholecystografii orale eccessivo accumulo di mezzo di contrasto. Spesso riesce anche a mostrare caratteristiche (dołkowate) difetti di riempimento contrasto. 3. CHOLECYSTOZY ipertrofiche - polipi della colecisti La prevalenza nei polipi della colecisti popolazione adulta è stimata a circa il 5%.. Irregolarità osservate significativamente più spesso negli uomini. La ricerca che coinvolge i cinque anni di follow-up di pazienti con cambiamenti nella natura di polipi della colecisti con un diametro inferiore a 1 cm indicano che i cambiamenti rilevanti alla sintomatologia sono rare. Chirurgia colecistectomia è raccomandato nei pazienti con sintomi clinici e pazienti asintomatici: che hanno completato 50 anni di cui (diametro) di polipi di meno di 1 cm, con i risultati di una successiva ecografia (USG) che indicano l'espansione delle modifiche. CATEGORIA: Gastroenterologia, Medicina Interna, Radiologia, Hepatology, GASTROINTESTINALE CHIRURGIA abdominal problems about cancer acute gall bladder symptoms adrenal after effects of gall bladder removal after effects of gall bladder surgery after gall bladder removal after gall bladder surgery after gallbladder removal after gallbladder removal diet after gallbladder removal surgery after gallbladder surgery after gallbladder surgery diet after gallbladder surgery pain after removal of gallbladder all gall bladder symptoms aloo chole aloo chole recipe aloo tikki chole aloo tikki chole recipe alu chole amritsari chole amritsari chole recipe amritsari chole recipe tarla dalal anatomy of gall bladder anatomy pictures appendix authentic chole bhature recipe authentic punjabi chole recipe authentic punjabi cooking authentic recipes from india bad gall bladder bad gall bladder symptoms bad gallbladder symptoms best chole recipe bhature chole bile cancer bile duct bile duct stones bile symptoms biliary colic biliary colic symptoms bitter gall bladder bladder and gallbladder bladder cancer bladder cancer causes bladder cancer images bladder cancer pictures bladder cancer surgery bladder cancer symptoms bladder cancer treatment bladder gall bladder images bladder operation bladder picture bladder pictures bladder removal bladder removal surgery bladder stones bladder stones symptoms bladder surgery bladder symptoms bladder test bladder tests bladder tumor butter chicken recipe c hole ca gall bladder calculi in gall bladder calories in chole calories in chole bhature cancer cancer bladder cancer gall bladder symptoms cancer gallbladder cancer in bladder cancer in gallbladder cancer in the bladder cancer of bladder cancer of gall bladder symptoms cancer of gallbladder cancer of the bladder cancer of the gall bladder cancer of the gall bladder symptoms cancer of the gallbladder cancer of the pancreas cancer operation cancer surgery cancer types cause of gall stones cause of gallstones causes for gallstones causes gall bladder symptoms causes gallstones causes of bladder cancer causes of gall stones causes of gallbladder cancer causes of gallbladder problems causes of gallstone causes of gallstones ch lo e chana chole chana ingredients chana masala spices chef chole chhole bhture chhole chatpate recipe in hindi chick a peas chicken curry chicken curry recipes chicken recipes in hindi chickpeas in india chief gall chloé chloé wang chole chole 2009 chole adams chole agnew chole b chole batura chole batura recipe chole batura recipes chole bature chole bature recipe chole bhatura chole bhatura recipe chole bhature chole bhature calories chole bhature punjabi chole bhature punjabi recipe chole bhature recipe chole bhature recipe by sanjeev kapoor chole bhature recipe by sanjeev kapoor in hindi chole bhature recipe by tarla dalal chole bhature recipe hindi chole bhature recipe in hindi chole bhature recipe sanjeev kapoor chole bhature recipe video chole bhature sanjeev kapoor chole biryani chole black chole boots chole brand chole bridges chole calories chole chaat chole chaat recipe chole chana chole chana recipe chole chawal chole chawal recipe chole clothing chole creations chole curry chole curry recipe chole dress chole dresses chole fashion chole film chole glasses chole in english chole island chole island tanzania chole kulcha chole kulcha recipe chole kulche chole kulche recipe chole lamb chole love chole maffia chole mafia chole marcie chole masala chole masala recipe chole masala recipe sanjeev kapoor chole masala recipe video chole masala sanjeev kapoor chole meaning chole mitchell chole mjini chole mjini lodge chole mjini lodge mafia island chole moretz chole mortez chole movie chole name chole outlet chole palak chole palak recipe chole parfume chole perfum chole perfume chole purfume chole puri chole puri recipe chole receipe chole recepie chole recipe chole recipe by sanjeev kapoor chole recipe in hindi chole recipe in marathi chole recipe punjabi chole recipe sanjeev kapoor chole recipe sanjeev kapoor video chole recipe tarla dalal chole recipe vahrehvah chole recipe video chole recipes chole recipie chole rice chole s chole saag chole sanjeev kapoor chole sevigny chole smith chole sullivan chole sunglass chole sunglasses chole the movie chole tikki chole wallet chole wang cholecystitis symptoms cirrhosis of the liver clohe cloé collapsed gall bladder common bile duct contracted gall bladder cookery recipes cooking by tarla dalal cooking dishes cooking indian dishes cooking indian food cooking punjabi dishes cooking reci cooking recipes in hindi chole bhature cooking recipes videos cooking recipies cooking with indian spices cooking with tarla dalal cost of gall bladder operation cost of gall bladder removal cost of gall bladder surgery cure for gall stones cure for gallstones define gall diet after gall bladder removal diet after gall bladder surgery diet after gallbladder removal diet after gallbladder removed diet after gallbladder surgery diet for gall bladder diet for gall bladder problems diet for gall stones diet for gallbladder diet for gallbladder removal diet for gallstones diet gall bladder dieta pęcherzyk żółciowy diseased gall bladder symptoms diseased gallbladder dishes high in protein dishes of india dishes vegetarian dissolve gall stones dissolve gallstones dissolve gallstones naturally dissolving gall stones dissolving gallstones distended gall bladder dry chole recipe early gallbladder symptoms early symptoms of gallstones easy chole recipe easy indian food effects of gall bladder removal end stage liver disease enlarged gall bladder enlarged gall bladder symptoms enlarged gallbladder favorite dishes to make fluid around gallbladder food dishes in india food food channel food food channel india food of punjab in hindi food recipes of india foods to avoid with gall bladder problems foods to avoid with gall stones foods to avoid with gallstones foods to eat after gall bladder surgery french chole fried chana recipe function of gall bladder function of the gall bladder functions of gall bladder gal bladder gal bladder pain gal bladder symptoms gal l galbladder galblader gall gall & gall aanbiedingen gall and gall gall badder gall baldder gall baldder attack gall bladdar gall bladdder gall bladde gall bladder gall bladder abdominal pain gall bladder ailments gall bladder anatomy gall bladder and gall stones gall bladder attach gall bladder attack gall bladder attack relief gall bladder attack symptoms gall bladder attack symptons gall bladder attack treatment gall bladder attacks gall bladder back pain gall bladder bile gall bladder blockage gall bladder body system gall bladder burst gall bladder calcification gall bladder cancer gall bladder cancer prognosis gall bladder cancer symptoms gall bladder cleanse gall bladder cleansing gall bladder constipation gall bladder contracted gall bladder crystals gall bladder cure gall bladder cures gall bladder cyst gall bladder cyst symptoms gall bladder cysts gall bladder detox gall bladder diagram gall bladder diet gall bladder diet after surgery gall bladder diet recipes gall bladder diet restrictions gall bladder diet sheet gall bladder diets gall bladder discomfort gall bladder disease gall bladder disease diet gall bladder disease symptoms gall bladder diseases gall bladder disorders gall bladder distended gall bladder dyskinesia gall bladder explosion gall bladder failure gall bladder flush gall bladder flush hoax gall bladder food gall bladder foods gall bladder foods to avoid gall bladder friendly foods gall bladder function gall bladder function after removal gall bladder functions gall bladder functions and problems gall bladder gall stones gall bladder health gall bladder human gall bladder human body gall bladder illness gall bladder images gall bladder in french gall bladder in hindi gall bladder in spanish gall bladder infection gall bladder infection causes gall bladder infection symptoms gall bladder infection treatment gall bladder infections gall bladder inflamation gall bladder inflammation gall bladder info gall bladder information gall bladder issue gall bladder issues gall bladder laparoscopic gall bladder lesion gall bladder located gall bladder location gall bladder malfunction gall bladder medication gall bladder op gall bladder operation gall bladder operation recovery gall bladder operation side effects gall bladder operations gall bladder or gallbladder gall bladder pain gall bladder pain location gall bladder pain relief gall bladder pain symptoms gall bladder pains gall bladder photo gall bladder photos gall bladder pics gall bladder picture gall bladder pictures gall bladder polyp gall bladder polyps gall bladder problem gall bladder problem symptoms gall bladder problems gall bladder problems after surgery gall bladder problems in dogs gall bladder problems symptoms gall bladder questionnaire gall bladder recovery gall bladder relief gall bladder remedies gall bladder removal gall bladder removal cancer gall bladder removal diet gall bladder removal effects gall bladder removal long term effects gall bladder removal operation gall bladder removal recovery gall bladder removal side effects gall bladder removal surgery gall bladder removal symptoms gall bladder removed gall bladder removed diet gall bladder retroperitoneal gall bladder rupture gall bladder side effects gall bladder signs gall bladder size gall bladder sludge gall bladder sludge symptoms gall bladder spasm gall bladder spasms gall bladder stone gall bladder stone causes and treatment gall bladder stone diet gall bladder stone images gall bladder stone operation gall bladder stone pictures gall bladder stone removal gall bladder stone removal naturally gall bladder stone removal surgery gall bladder stone removal without surgery gall bladder stone surgery gall bladder stone symptoms gall bladder stone treatment gall bladder stones gall bladder stones symptoms gall bladder surgeon gall bladder surgeons gall bladder surgeries gall bladder surgery gall bladder surgery complications gall bladder surgery cost gall bladder surgery diet gall bladder surgery recovery gall bladder surgery risks gall bladder surgery video gall bladder surgury gall bladder symptom gall bladder symptoms gall bladder symptoms after removal gall bladder symptoms after surgery gall bladder symptoms and treatment gall bladder symptoms diet gall bladder symptoms in children gall bladder symptoms in men gall bladder symptoms in women gall bladder symptoms men gall bladder symptoms nausea gall bladder symptoms pain gall bladder symptoms symptom checker gall bladder symptoms test gall bladder symptoms treatment gall bladder symptoms uk gall bladder symptoms women gall bladder symptons gall bladder symtoms gall bladder symtons gall bladder syndrome gall bladder syptoms gall bladder system gall bladder systems gall bladder systoms gall bladder test gall bladder test for function gall bladder testing gall bladder tests gall bladder thickening gall bladder transplant gall bladder treatment gall bladder treatment natural gall bladder treatment options gall bladder treatments gall bladder trouble gall bladder trouble symptoms gall bladder tumor gall bladder ultrasound gall bladder uses gall bladder what does it do gall bladder what is it gall bladder where is it gall bladder wiki gall bladder.com gall bladders gall blader gall blader attack gall blader diet gall blader pain gall blader removal gall blader stone gall blader stones gall blader symptoms gall blatter gall blatter attack gall blatter symptoms gall boots gall cancer gall cleanse gall definition gall en gall gall en gall aanbiedingen gall medicine gall pain gall s gall sludge gall solicitors gall stone gall stone diet gall stone flush gall stone pain gall stone removal gall stone surgery gall stone symptoms gall stone treatment gall stones gall stones diet gall stones pictures gall stones symptoms gall stones treatment gall symptoms gall uniforms gall wasp gallbladder gallbladder after removal gallbladder after surgery gallbladder and gallstones gallbladder and liver gallbladder attack gallbladder attack after removal gallbladder attack diet gallbladder attack relief gallbladder attack symptoms gallbladder attack symptoms treatment gallbladder attack treatment gallbladder attacks gallbladder attacks symptoms gallbladder cancer gallbladder cancer causes gallbladder cancer prognosis gallbladder cancer symptoms gallbladder cancer treatment gallbladder causes gallbladder cleanse gallbladder diet gallbladder diet after removal gallbladder diet after surgery gallbladder diets gallbladder disease gallbladder disease diet gallbladder disease symptoms gallbladder disease treatment gallbladder diseases gallbladder flush gallbladder function gallbladder function problems gallbladder gallstones gallbladder health gallbladder images gallbladder infection gallbladder liver gallbladder location gallbladder location in body gallbladder location pain gallbladder location picture gallbladder operation gallbladder pain gallbladder pain after surgery gallbladder pain location gallbladder pain location picture gallbladder pain relief gallbladder pain symptoms gallbladder pain treatment gallbladder picture gallbladder pictures gallbladder polyp symptoms gallbladder polyps gallbladder problems gallbladder problems symptoms gallbladder problems treatment gallbladder remedies gallbladder removal gallbladder removal diet gallbladder removal operation gallbladder removal pictures gallbladder removal side effects gallbladder removal surgery gallbladder removal symptoms gallbladder removed gallbladder sludge gallbladder sludge diet gallbladder sludge symptoms gallbladder sludge treatment gallbladder stone gallbladder stone symptoms gallbladder stones gallbladder stones diet gallbladder stones pain gallbladder stones removal gallbladder stones surgery gallbladder stones symptoms gallbladder stones treatment gallbladder stones treatment without operation gallbladder surgeons gallbladder surgery gallbladder surgery complications gallbladder surgery diet gallbladder surgery pain gallbladder surgery pictures gallbladder surgery recovery gallbladder surgery side effects gallbladder symptoms gallbladder symptoms after removal gallbladder symptoms and treatment gallbladder symptons gallbladder symtoms gallbladder systems gallbladder treatment gallbladder treatment without surgery gallblader gallblader symptoms galled galling galling definition gallstone gallstone attack treatment gallstone bladder gallstone cancer gallstone cleanse gallstone diet gallstone flush gallstone images gallstone in gallbladder gallstone operation gallstone pain gallstone pain location gallstone pain symptoms gallstone pain treatment gallstone pictures gallstone removal gallstone removal surgery gallstone surgery gallstone symptoms gallstone symptoms and treatment gallstone treatment gallstones gallstones after surgery gallstones and cancer gallstones bladder gallstones cancer gallstones causes gallstones causes and symptoms gallstones diet gallstones foods to avoid gallstones images gallstones in bile duct gallstones in bladder gallstones in gallbladder gallstones in liver gallstones in the gallbladder gallstones natural treatment gallstones operation gallstones pain gallstones pain location gallstones pain symptoms gallstones pictures gallstones removal gallstones removal surgery gallstones surgery gallstones symptoms gallstones symptoms and causes gallstones symptoms and treatment gallstones symptoms pain gallstones symptoms treatment gallstones treatment gallstones treatment without surgery gallstones without gallbladder gaul bladder gaulbladder goan recipes gull bladder hernia symptoms hiatal hernia symptoms home remedies for gall stones home remedies for gallstones homeopathic medicine for gall bladder stone how big is a gall bladder how do you get gallstones how make chole bhature in hindi how to cook delicious vegetarian food how to cook healthy vegetable dishes how to cook indian food how to cure gallstones how to diagnose gallstones how to dissolve gallstones how to dissolve gallstones naturally how to get rid of gall stones how to make punjabi dishes in hindi how to make punjabi recipes how to make vegetarian dishes how to operate gall bladder stone how to remove gallstones how to treat gallstones human gallbladder human organs images of gallbladder images of gallstones india recipes indian chicken curry recipes indian chole recipe indian cooking indian cooking dishes indian cooking masala indian cooking sites indian cooking tips indian cooking vegetarian indian cooking videos indian food items indian food recepies indian foods indian recipes video indian veg cooking indian vegetarian cooking indianfood indianrecipes indigestion symptoms infected gall bladder infected gall bladder symptoms infected gall bladder symptoms pictures infected gallbladder inflamed gall bladder inflamed gall bladder symptoms information about cancer information on cancer ingredients for making bread ingredients for masala ingredients in making bread ingredients of making bread ingredients to make a curry ingredients to make bread irritable bowel syndrome jain chole recipe kamica pęcherzyka żółciowego kerala recipes keyhole surgery gall bladder khana khazana khana pakana kidney kidney cancer kidney cancer symptoms kidney infection kidney infection symptoms kidney pain kidney stones kidney stones symptoms kidneys kulche chole kulche chole recipe laparoscopic gallbladder removal laparoscopic gallbladder surgery law and litigation litigation in law liver liver cancer liver cancer symptoms liver disease liver disease gall bladder symptoms liver functions liver gall bladder cleanse liver gallbladder liver gallstones liver pain liver problems liver problems after gallbladder removal liver stones symptoms liver symptoms living without a gall bladder living without a gallbladder location of bladder location of gall bladder location of gallbladder location of gallbladder pain location of the gall bladder location of the gallbladder love chole lung cancer symptoms maharashtrian recipes making dishes masala dishes masala for india masala recipes in hindi max and chole meaning of chole medication for gallstones medicine for gall bladder stone medicine for gallstones movie chole natural cure for gall stones natural cures for gall stones natural gallstone removal natural gallstone treatment natural remedies for gall stones natural remedies for gallstones natural treatment for gallstones no gall bladder diet no gallbladder diet non functioning gall bladder non veg recipes north indian food oak gall operation of gallbladder ovarian cancer symptoms overactive gall bladder pain after gallbladder removal pain after gallbladder surgery pain from gallbladder pain from gallstones pain gallbladder pain with gallstones pakistani chole recipe palak chole pancreas pancreas cancer pancreas disease pancreas function pancreas pain pancreas problems pancreas surgery pancreas symptoms pancrease pancreatic pancreatic cancer pancreatic cancer causes pancreatic cancer prognosis pancreatic cancer symptoms pancreatic cancer symptoms in women pancreatic cancer treatment pancreatic disease pancreatic duct pancreatitis pancreatitis pain pancreatitis symptoms panjabi recipes passing gallstones peas chick peshawari chole picture gall bladder picture of a gall bladder picture of a gallbladder picture of bladder picture of gall bladder picture of gall stones picture of gallbladder picture of gallstones pictures of gall bladder pictures of gall stones pictures of gallbladder pictures of gallstones pindi chole recipe plant gall polipy polipy pęcherzyka żółciowego polipy pęcherzyka żółciowego dieta polipy pęcherzyka żółciowego objawy polyps in gall bladder polyps in gallbladder poori chole porcelain gall bladder porcelain gallbladder position of gall bladder post gall bladder removal post gall bladder surgery post gall bladder surgery diet post gallbladder diet post gallbladder surgery post gallbladder surgery diet powiększony pęcherzyk żółciowy problems after gallbladder removal problems after gallbladder removal surgery problems after gallbladder surgery problems with gallbladder punjabi chole punjabi chole bhature punjabi chole bhature recipe punjabi chole by sanjeev kapoor punjabi chole masala punjabi chole masala recipe punjabi chole recipe punjabi chole recipe sanjeev kapoor punjabi chole recipe video punjabi cooking punjabi dishes punjabi dishes recipe punjabi dishes veg punjabi food dishes punjabi khana cooking punjabi recipes punjabi recipes in punjabi punjabi spices punjabi veg punjabi veg recipes punjabi vegetarian dishes puri chole puri chole recipe pęcherzyk żółciowy pęcherzyk żółciowy anatomia pęcherzyk żółciowy cienkościenny pęcherzyk żółciowy echoujemny pęcherzyk żółciowy forum pęcherzyk żółciowy kamienie pęcherzyk żółciowy leczenie pęcherzyk żółciowy objawy pęcherzyk żółciowy obkurczony pęcherzyk żółciowy polip pęcherzyk żółciowy położenie pęcherzyk żółciowy usunięcie pęcherzyk żółciowy wymiary pęcherzyk żółciowy zagięty pęcherzyk żółciowy zapalenie pęcherzyk żółciowy złogi receipes recepies recip[es recipe chole recipe chole bhature recipe for chickpeas curry recipe for chole recipe for chole bhature recipe for chole bhature by sanjeev kapoor recipe for chole masala recipe for punjabi chole recipe from india recipe in punjabi recipe of chole recipe of chole bhature recipe of chole bhature by sanjeev kapoor recipe of chole masala recipe of punjabi chole recipe using chickpeas recipes for chole recipes for chole bhature recipes from india recipes in hindi recipes of bhatura in hindi recipes of chole recipes of chole bhature recipes punjabi recipes using chickpeas recipies recovery from gallbladder surgery remedies for gallstones removal gallbladder removal of bladder removal of gall bladder removal of gall bladder operation removal of gallbladder removal of gallstones removal of gallstones surgery removal of the bladder remove bladder remove gallbladder remove gallbladder surgery remove gallstones removing gallbladder resepi in hindi ruptured gall bladder symptoms saag chole sanjeev kapoor chole sanjeev kapoor chole bhature recipe sanjeev kapoor chole recipe sanjeev kapoor paneer recipes sanjeev kapoor veg recipes sanjiv kapoor see by chole see by chole bag side effects of gall bladder removal side effects of gall bladder surgery side effects of gallstones signs and symptoms of gallstones signs of a bad gall bladder signs of bad gall bladder signs of gall bladder attack signs of gall bladder problems signs of gall stones signs of gallbladder signs of gallbladder stones signs of pancreatic cancer sludge in gall bladder sludge in gall bladder symptoms sludge in the gall bladder sluggish gall bladder small gallstones small intestines south indian cooking southindianrecipes spices and ingredients spices dishes spices masala spleen spleen problems spleen symptoms stomach cancer stomach cancer symptoms stone in gall bladder stone in gall bladder symptoms stone in gallbladder stones in gall bladder stones in gall bladder symptoms stones in gallbladder stones in the gallbladder surgery for cancer surgery for gallbladder surgery for gallbladder removal surgery for gallstones surgery gallbladder surgery of gallbladder surgery of gallbladder removal surgery to remove gallstones surgical cancer swollen gall bladder symptoms symptom of gallstones symptoms symptoms after gallbladder removal symptoms after gallbladder surgery symptoms bladder cancer symptoms for gallbladder symptoms for gallbladder attack symptoms for gallbladder problems symptoms for gallstones symptoms for gallstones pain symptoms gall bladder symptoms gall bladder attack symptoms gall bladder problems symptoms gall stones symptoms gallbladder symptoms gallbladder disease symptoms gallstones symptoms of a bad gall bladder symptoms of a bad gallbladder symptoms of a gall bladder attack symptoms of a gallbladder symptoms of a gallbladder attack symptoms of bad gall bladder symptoms of bad gallbladder symptoms of bladder cancer symptoms of bladder stones symptoms of gall bladder symptoms of gall bladder attack symptoms of gall bladder attacks symptoms of gall bladder cancer symptoms of gall bladder disease symptoms of gall bladder pain symptoms of gall bladder problems symptoms of gall bladder stones symptoms of gall bladder trouble symptoms of gall stones symptoms of gallbladder symptoms of gallbladder attack symptoms of gallbladder cancer symptoms of gallbladder disease symptoms of gallbladder pain symptoms of gallbladder problems symptoms of gallbladder stones symptoms of gallstone symptoms of gallstone pain symptoms of gallstones symptoms of gallstones attack symptoms of gallstones in women symptoms of gallstones pain symptoms of gallstones uk symptoms of kidney cancer symptoms of kidney infection symptoms of kidney stones symptoms of liver cancer symptoms of pancreatic cancer symptoms of pancreatitis symptoms of stomach cancer symptons of gall bladder symptons of gall bladder attack symptons of gall stones symtoms of gall bladder symtoms of gall bladder attack symtoms of gall stones tamil cooking tarla dalal cooking tarla recipes tests for gallstones the bladder the gall bladder the gallbladder tikki chole tikki chole recipe treating gallstones treatment for bladder cancer treatment for gall bladder symptoms treatment for gall stones treatment for gallbladder treatment for gallbladder attack treatment for gallbladder pain treatment for gallbladder stones treatment for gallstone treatment for gallstones treatment gallstones treatment of bladder cancer treatment of gallstone treatment of gallstones unmitigated gall urinary bladder urinary tract infection using pomegranate molasses usunięty pęcherzyk żółciowy vah re vah chole veg cooking veg dishes vegetarian dishes vegetarian recipes in hindi what are gall bladder symptoms what are gall stones what are gallbladder symptoms what are gallstone symptoms what are gallstones what are gallstones symptoms what are symptoms of gall bladder problems what are symptoms of gallbladder what are symptoms of gallbladder attack what are symptoms of gallbladder problems what are symptoms of gallstones what are the causes of gallstones what are the symptoms of a bad gall bladder what are the symptoms of a gall bladder attack what are the symptoms of a gallbladder attack what are the symptoms of gall bladder what are the symptoms of gall bladder disease what are the symptoms of gall bladder problems what are the symptoms of gall stones what are the symptoms of gallbladder what are the symptoms of gallbladder attack what are the symptoms of gallbladder problems what are the symptoms of gallstones what are the symptoms of gallstones attack what cancer what causes bile what causes bladder cancer what causes gall stones what causes gallbladder cancer what causes gallbladder problems what causes gallbladder stones what causes gallstone what causes gallstones what does a gall bladder do what does the gall bladder do what is a gall bladder what is a gallbladder what is a gallbladder attack what is bladder cancer what is gall bladder what is gall bladder symptoms what is gallbladder what is gallbladder pain what is gallbladder surgery what is pancreatic cancer what is the bladder what is the cancer what is the function of gallbladder what is the gall bladder what is the gallbladder for what is the symptoms of gallstones what is the treatment for gallstones what to do for a gallbladder attack what to do for gall bladder attack what to do for gallbladder attack what to do for gallbladder pain what to eat after gall bladder surgery what to eat with gall stones when to remove gallbladder where do you get gallbladder pain where is gall bladder where is gall bladder located where is gall bladder pain where is gallbladder where is my gall bladder where is my gallbladder located where is the gall bladder where is the gall bladder located where is the gall bladder situated where is the gall bladder symptoms where is the gallbladder where is the gallbladder in the body where is the gallbladder located where is your gall bladder where is your gall bladder located where is your gall bladder symptoms where is your gallbladder where is your gallbladder located whipple procedure whipple surgery why remove gallbladder woreczek żółciowy woreczek żółciowy położenie www.chole www.food food recipes.com www.gall www.gall bladder www.gall bladder.com www.tarladalal.com in hindi

Prześlij komentarz

 
Top