REKLAMA

 

W związku z powszechnie docierającymi sygnałami o problemach w kontaktach ze spółką Znany Lekarz sp. z o.o. prowadzącą serwis internetowy www.znanylekarz.pl, zamieszczam proponowany model postępowania, mający prowadzić do usunięcia z tego serwisu danych osobowych lekarza lub lekarza dentysty, który nie życzy sobie być w nim ujawniony.

Do celów dowodowych na potrzeby ewentualnego późniejszego postępowania przede wszystkim należy wykonać tzw. zrzut ekranu, obejmujący profil lekarza na portalu znanylekarz.pl. Wykonuje się go w taki sposób, że po otwarciu strony znany lekarz i wyświetleniu swojego profilu naciska się klawisz "Print Screen" (na niektórych klawiaturach opisany jest jako "Prn Scrn" lub "Prt Sc"). Po dokonaniu takiej operacji należy otworzyć dowolny program komputerowy służący do obróbki grafiki (w systemach Windows jest to domyślnie MS Paint) na tym samym komputerze oraz nacisnąć przycisk "Wklej" (Ctrl+V). Uzyskany plik należy zapisać na dysku twardym komputera i wydrukować, opisując datą wykonania zrzutu ekranu.

Do spółki administrującej portalem należy przesłać pismo stanowiące sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, którego wzór można pobrać np. na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Pismo to należy przeczytać i uzupełnić o dane osoby kierującej oraz datę wysłania, a następnie odręcznie podpisać. Do celów dowodowych rekomendowane jest wysłanie pisma na wskazany w nim adres spółki listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli informacje zawarte w projekcie pisma nie odpowiadają w pełni sytuacji lekarz, należy je odpowiednio zmodyfikować. Jedną podpisaną kopię należy zachować dla siebie.

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru pisma przez spółkę Znany Lekarz sp. z o.o. należy odczekać ok. 3 tygodni, który to okres uwzględnia termin określony w piśmie oraz czas konieczny na doręczenie odpowiedzi. Jeżeli spółka nie udzieli odpowiedzi, można podjąć próbę kontaktu telefonicznego w celu wyjaśnienia losu pisma. Niezależnie od treści rozmowy telefonicznej należy nalegać na udzielenie pisemnej odpowiedzi na pismo. Jeżeli otrzymana odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca lub pomimo bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki nie zostanie udzielona, można skierować pismo opisane w następnym akapicie poniżej.

Skierowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, której wzór można pobrać na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Pismo to należy przeczytać i uzupełnić o dane osoby kierującej, datę skierowania, jak też wszelkie wykropkowane miejsca w treści uzasadnienia i w liście załączników oraz odręcznie podpisać. Wskazane jest uzupełnienie pkt I (4) uzasadnienia o opis innych praw, które zdaniem lekarza zostały naruszone, a których nie wymieniono w tym punkcie, względnie usunięcie akapitów opisujących naruszenia przepisów, które są dla lekarza bez znaczenia. Jeżeli punkt ten dla kierującego jest w całości akceptowalny, należy usunąć tekst zaznaczony w nim na czerwono. Jedną podpisaną kopię pisma należy zachować dla siebie.

Po wysłaniu powyższego pisma do GIODO należy stosować się do zaleceń, które zostaną wydane przez ten organ w związku z prowadzonym postępowaniem.

Należy również pamiętać, że wydanie decyzji przez GIODO wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Ważne jest, że obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku, więc dowód jej dokonania należy dołączyć do wniosku. Zapłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Numer konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

*opracowano na podstawie biuletynu informacyjnego WIL


KATEGORIA: ETYKA LEKARSKA

Prześlij komentarz

 
Top