REKLAMA

 

HIPEC (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) czyli dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii jest relatywnie nową metodą leczenia przerzutów do otrzewnej, pozwalającą uzyskać znacznie lepsze wyniki niż dotychczas stosowane podejścia terapeutyczne. Wyniki leczenia za pomocą tej metody są tym lepsze, im mniej jest ognisk przerzutowych i zajmują one mniejszą powierzchnię.


1. HIPEC - OPIS METODY

W pierwszym etapie wykonuje się całkowitą lub prawie całkowitą cytoredukcję masy guza nowotworowego. Etap ten jest długotrwały i trwa zwykle kilka godzin, stąd pacjenci poddani takiemu zabiegowi muszą być w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej.

W drugim etapie do jamy otrzewnej zakłada się cztery dreny - dwa dreny podające płyn perfuzyjny oraz dwa dreny odbierające. Płyn podawany będzie dootrzewnowo w sposób ciągły w obwodzie zamkniętym za pomocą specjalnego urządzenia (Performer HT lub SunChip). Każdy z założonych drenów posiada termometr. Co więcej, temperatura monitorowana jest dodatkowo podprzeponowo, śródjelitowo oraz śródmiedniczo. Mierzy się także temperaturę centralną za pomocą czujnika wewnątrzprzełykowego lub cewnika Swan'a-Ganz'a umiejscowionego w tętnicy płucnej.

W trzecim etapie podaje się specjalny płyn perfuzyny (5 % roztwór glukozy, 0,9 % NaCl lub mleczan Ringera), w ilości od 2-4 litrów oraz o temperaturze wyjściowej 43-45 °C. Gdy osiągnięta zostanie temperatura w której obserwuje się synergistyczne działanie dwóch leków przeciwnowotworowych (zwykle około 41-42 °C) podawane są leki przeciwnowotworowe (cytostatyki). Po podaniu leków czas perfuzji waha się od 30 do 90 minut. Po upływie tego okresu usuwa się płyn z cytostatykiem, a następnie płucze się jamę otrzewnej około 3 litrami czystego płynu perfuzyjnego. Ten płyn również jest usuwany. 

HIPEC można wykonać metodą otwartą (przy otwartej jamie brzusznej), metodą zamkniętą (po zamknięciu powłok jamy brzusznej) lub metodą półotwartą/półzamkniętą (jama otrzewnej jest otwarta, lecz przykryta dość szczelnie syntetycznym materiałem).


2. HIPEC - MECHANIZM DZIAŁANIA

Wysoka temperatura płynu perfuzyjnego pozwala uzyskać wielokierunkowe działanie. Po pierwsze podwyższona temperatura pozwala na zwiększenie penetracji leków przeciwnowotworowych. Po drugie nasila działanie przeciwnowotworowe zastosowanych cytostatyków. Po trzecie sama jest czynnikiem uszkadzającym nieprawidłowe komórki nowotworowe.


3. HIPEC - ZASTOSOWANIE

HIPEC znajduje zastosowanie w:

 • przerzutach do otrzewnej raka jelita grubego,
 • przerzutach do otrzewnej raka jajnika,
 • przerzutach do otrzewnej raka żołądka,
 • przerzutach do otrzewnej mięsaków,
 • przerzutach do otrzewnej raka trzustki,
 • przerzutach do otrzewnej raka dróg żółciowych,
 • międzybłoniaku otrzewnej,
 • śluzaku rzekomym otrzewnej,
 • innych nowotworach otrzewnej.

4. HIPEC - WSKAZANIA

Przy kwalifikacji do dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii powinny być spełnione następujące warunki:
 • ograniczenie rozsiewu nowotworu do jamy otrzewnej
 • ograniczona rozległość zmian przerzutowych w obrębie otrzewnej (nie przekraczająca 20 punktów w skali Sugerbaker'a)
 • możliwość wykonania całkowitej lub prawie całkowitej cytoredukcji tkanki nowotworowej w trakcie zabiegu operacyjnego

5. HIPEC - OŚRODKI WYKONUJĄCE ZABIEG W POLSCE

1. Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3. Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
4. I Klinika Chirurgii Onkologicznej Dolnąśląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

KATEGORIA: ONKOLOGIA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, GINEKOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA

TAGI: hipec, hipec cancer, hipec surgery, hipec treatment, hipec chemotherapy, hipec cancer treatment, hipec procedure, hipec chemo, hipec behandeling, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, dootrzewnowa chemioterapia, dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna, dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii, chemioterapia perfuzyjna, chemioterapia perfuzyjna w hipertermii, hipec gdańsk, hipec kraków, hipec opinie, hipec w polsce, rak przerzuty, przerzuty, raka, przerzuty do otrzewnej, przerzuty raka do otrzewnej, przerzuty objawy, nowotwór przerzuty, rak jaknika, rak jajnika przerzuty, przerzuty raka jajnika, leczenie przerzutów HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy called) or intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy is a relatively new method of treatment of peritoneal metastases, which will produce much better results than previously used therapeutic approaches. The results of treatment using this method are the better, the less is metastatic and they occupy a smaller surface. HIPEC 1 - DESCRIPTION OF THE METHOD In a first stage, complete or almost complete cytoreduced tumor mass. This step is long and usually takes several hours, so patients receiving such treatment must be in good enough physical condition. In the second step into the peritoneal cavity drains assumed four - two drains feeding the perfusion fluid and receiving two drains. The fluid will intraperitoneally administered continuously in a closed circuit by a specific device (or SunChip Performer HT). Each of the drains have assumed thermometer. What is more, the temperature is further podprzeponowo monitored, and śródmiedniczo śródjelitowo. Is also measured by means of a central temperature sensor or wewnątrzprzełykowego-Ganz catheter Swan'a positioned in the pulmonary artery. In the third stage is given a special liquid perfuzyny (5% glucose solution, 0.9% NaCl or Ringer's lactate) in an amount of 2-4 liters and the initial temperature of 43-45 ° C. When the temperature is reached at which the observed synergistic effect of two anti-cancer drugs (usually around 41-42 ° C) are administered anticancer drugs (cytostatics). After a perfusion time of drug administration ranges from 30 to 90 minutes. After this period, the liquid is removed from the cytostatic and the peritoneal cavity is washed with about 3 liters of pure perfusion fluid. This fluid is also removed. HIPEC can be made by open (the open abdomen) using the closed (after the closure of the abdominal wall) or by semi-open / semi-closed (the peritoneal cavity is open, but covered fairly tight synthetic material). 2 HIPEC - MECHANISM OF ACTION The high temperature of the perfusion fluid allows for multidirectional. First, the elevated temperature can increase the penetration of anticancer drugs. Secondly potentiates the antitumor effect of cytostatics used. Thirdly, is itself a factor in damaging abnormal cancer cells. HIPEC 3 - APPLICATION HIPEC is used for peritoneal metastases of colorectal cancer, peritoneal metastases of ovarian cancer, peritoneal metastases of gastric cancer, sarcomas, peritoneal metastasis, peritoneal metastasis of pancreatic cancer, peritoneal metastases cholangiocarcinoma, międzybłoniaku peritoneal śluzaku alleged peritonitis, other cancers of the peritoneum. 4 HIPEC - INDICATIONS When qualifications for intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy should be in the following conditions: reducing cancer has spread to the peritoneal cavity limited extent of metastatic disease within the peritoneum (not exceeding 20 points on a scale Sugerbaker'a) a possibility to make a complete or almost complete cytoreduction tumor tissue during surgery, HIPEC 5 - tREATMENT CENTRES CONDUCTING iN POLAND 1 Department of Oncological Surgery, Medical University of Gdansk 2 Department of Oncological Surgery, Medical University of Lublin, Poland 3 Department of Oncological Surgery Oncology Centre in Bydgoszcz, 4 and Department of Oncological Surgery Oncology Center Dolnąśląskiego Wroclaw CATEGORY: oNCOLOGY, oncological surgery, Gynaecology, GASTROENTEROLOGY TAGS: hipec, hipec cancer, hipec surgery, hipec treatment, hipec chemotherapy, hipec cancer treatment, hipec procedure, hipec chemo, hipec behandeling, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, intraperitoneal chemotherapy, intraperitoneal chemotherapy perfusion, intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy, chemotherapy perfusion, chemotherapy perfusion hyperthermia, hipec gdańsk, hipec Krakow, hipec opinions, hipec in Poland, cancer metastasis, metastasis, cancer, metastatic peritoneal cancer metastasis to peritoneal metastasis symptoms, tumor metastasis , ovarian cancer, metastatic ovarian cancer, metastatic ovarian cancer, HIPEC (hypertherme intraperitoneale Chemotherapie genannt) oder intraperitoneale hypertherme Perfusion Chemotherapie ist eine relativ neue Methode zur Behandlung von Bauchfellmetastasen, die viel bessere Ergebnisse als bisher verwendeten Therapieansätze produzieren wird. Die Ergebnisse der Behandlung mit dieser Methode die bessere ist, desto weniger metastatischen und sie haben eine kleinere Fläche einnehmen. HIPEC 1 - BESCHREIBUNG DER METHODE In einer ersten Stufe, vollständig oder fast vollständig cytoreduced Tumormasse. Dieser Schritt ist lang und dauert in der Regel mehrere Stunden, so dass Patienten, die eine solche Behandlung müssen in guter körperlicher Verfassung sein genug. Im zweiten Schritt in die Bauchhöhle Kanalisation angenommen 4-2 Kanalisation Fütterung der Perfusionsfluid und Empfangen von zwei Abläufen. Das Fluid wird kontinuierlich intraperitoneal in einem geschlossenen Kreislauf von einem bestimmten Gerät (oder SunChip Performer HT) verabreicht. Jeder der Kanalisation haben Thermometer angenommen. Was mehr ist, ist die Temperatur weiter podprzeponowo überwacht und śródmiedniczo śródjelitowo. Wird ebenfalls mittels eines Mitteltemperatursensor oder wewnątrzprzełykowego Swan'a-Ganz-Katheter in der Lungenarterie positioniert gemessen. In der dritten Stufe wird eine spezielle Flüssigkeit perfuzyny (5% Glucose-Lösung, 0,9% NaCl-oder Ringer-Lactat) in einer Menge von 2-4 Litern gegeben und die Anfangstemperatur von 43-45 ° C. Wenn die Temperatur erreicht ist, bei dem die beobachtete synergistische Wirkung von zwei Antikrebsmittel (in der Regel etwa 41-42 ° C), Antikrebsmittel verabreicht werden (Zytostatika). Nach einer Perfusionszeit der Arzneimittelverabreichung im Bereich von 30 bis 90 Minuten. Nach diesem Zeitraum wird die Flüssigkeit aus dem Zytostatikum entfernt und die Bauchhöhle wird mit etwa 3 Liter reines Perfusionsflüssigkeit gewaschen. Diese Flüssigkeit wird ebenfalls entfernt. HIPEC kann offen (der offenen Abdomen) werden mit (nach dem Verschluss der Bauchwand) oder durch halboffene / Halb geschlossen (die Bauchhöhle geöffnet ist, aber ziemlich eng gedeckt Kunststoff) die geschlossene. 2 HIPEC - Wirkmechanismus Die hohe Temperatur des Perfusionsfluid ermöglicht multidirektionale. Erstens kann die erhöhte Temperatur die das Eindringen von Krebsmedikamenten erhöhen. Zweitens verstärkt die Antitumorwirkung von Zytostatika eingesetzt. Drittens ist selbst ein Faktor schädlicher abnormalen Krebszellen. HIPEC 3 - ANWENDUNG HIPEC ist für die Bauchfellmetastasen von Darmkrebs, Bauchfellmetastasen von Eierstockkrebs, Bauchfellmetastasen von Magenkrebs, Sarkomen, Bauchfellmetastasen , Peritoneal-Metastasierung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gallengangskarzinom Bauchfellmetastasen, międzybłoniaku Peritonealdialyse verwendet śluzaku angeblichen Peritonitis, anderen Krebserkrankungen des Bauchfells. 4 HIPEC - HINWEISE Wenn Qualifikationen für die intraperitoneale hypertherme Perfusion Chemotherapie sollte in den folgenden Bedingungen: Verringerung der Krebs hat sich in der Bauchhöhle bedingt von Metastasen im Bauchfell ausbreiten die Möglichkeit, eine vollständige oder fast vollständige Cytoreduction machen (nicht mehr als 20 Punkte auf einer Skala Sugerbaker'a) Tumorgewebe während der Operation, HIPEC 5 - BEHANDLUNGS DIRIGIEREN iN POLEN 1 Klinik für Onkologische Chirurgie, Medizinische Universität Gdansk 2 Abteilung für onkologische Chirurgie, Medizinische Universität Lublin, Polen 3 Abteilung für Onkologische Chirurgie Onkologie-Zentrum in Bydgoszcz, 4 und Abteilung für Onkologische Chirurgie Onkologie-Center Dolnąśląskiego Breslau KATEGORIE: Onkologie, onkologische Chirurgie, Gynäkologie, Gastroenterologie TAGS: HIPEC, HIPEC Krebs, HIPEC Chirurgie, HIPEC Behandlung HIPEC Chemotherapie, HIPEC Krebsbehandlung, HIPEC Verfahren HIPEC Chemo, HIPEC behandeling, hypertherme intraperitoneale Chemotherapie, intraperitoneale Chemotherapie, intraperitoneale Chemotherapie Perfusion, intraperitoneale hypertherme Perfusion Chemotherapie, Chemotherapie Perfusion, Chemotherapie Perfusion Hyperthermie, HIPEC gdańsk, HIPEC Krakau, HIPEC Meinungen, HIPEC in Polen, Krebsmetastasen, Metastasen, Krebs, Metastasen Bauchfellkrebs Metastasen in Bauchfellmetastasen Symptome, Tumormetastasen , Eierstockkrebs, Eierstockkrebs Metastasen, metastasierendem Eierstockkrebs, Behandlung von metastasierendem CHIP (chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale appelé) ou une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale de perfusion est une méthode relativement nouvelle de traitement de métastases péritonéales, qui produit de bien meilleurs résultats que les approches thérapeutiques utilisées précédemment. Les résultats du traitement à l'aide de cette méthode sont le mieux, le moins est métastatique et ils occupent une surface plus petite. CHIP 1 - DESCRIPTION DE LA MÉTHODE Dans un premier temps, la masse totale ou presque totale tumeur cytoreduced. Cette étape est longue et prend généralement plusieurs heures, afin que les patients recevant ce traitement doit être en assez bonne condition physique. Dans la deuxième étape dans les drains de la cavité péritonéale supposé quatre à deux drains alimentant le liquide de perfusion et recevant deux drains. Le fluide sera par voie intrapéritonéale administrée en continu dans un circuit fermé par un dispositif spécifique (ou SunChip Performer HT). Chacune des drains ont assumé thermomètre. Qui plus est, la température est en outre podprzeponowo surveillé, et śródmiedniczo śródjelitowo. Est également mesuré à l'aide d'un capteur de température centrale ou wewnątrzprzełykowego-Ganz Swan'a positionné dans l'artère pulmonaire. Dans la troisième étape est proposée une perfuzyny spéciale de liquide (solution de glucose à 5%, NaCl à 0,9% ou du lactate de Ringer) dans une quantité de 4.2 litres et la température initiale de 43 à 45 ° C. Lorsque la température est atteinte au cours de laquelle l'effet synergique observé de deux médicaments anti-cancer (généralement autour de 41-42 ° C) sont administrés des médicaments anticancéreux (de cytostatiques). Après un temps de perfusion de l'administration du médicament va de 30 à 90 minutes. Après cette période, le liquide est retiré du cytostatique et la cavité peritoneale est lavée avec environ trois litres de liquide de perfusion pure. Ce fluide est également supprimée. CHIP peut être fait par open (l'abdomen ouvert) en utilisant le fermé (après la fermeture de la paroi abdominale) ou par semi-ouvert / semi-fermé (la cavité péritonéale est ouverte, mais couverte matériau synthétique assez serré). 2 CHIP - MÉCANISME D'ACTION La température élevée du liquide de perfusion permet multidirectionnel. Tout d'abord, la température élevée peut augmenter la pénétration des médicaments anticancéreux. Deuxièmement potentialise l'effet anti-tumoral des cytostatiques utilisés. Troisièmement, est elle-même un facteur dans les cellules cancéreuses anormales nuisibles. CHIP 3 - APPLICATION CHIP est utilisé pour des métastases péritonéales du cancer colorectal, des métastases péritonéales du cancer de l'ovaire, des métastases péritonéales du cancer gastrique, les sarcomes, métastases péritonéales, métastases péritonéales du cancer du pancréas, métastases péritonéales cholangiocarcinome, międzybłoniaku péritonéale śluzaku allégué péritonite, d'autres cancers du péritoine. 4 CHIP - INDICATIONS Quand qualifications pour la chimiothérapie perfusion hyperthermique intrapéritonéale doit être dans les conditions suivantes: réduire le cancer s'est propagé à la cavité mesure limitée péritonéale de la maladie métastatique dans le péritoine (ne dépassant pas 20 points sur un Sugerbaker'a échelle) la possibilité de faire une cytoréduction complète ou presque complète tissu tumoral pendant la chirurgie, CHIP 5 - CENTRES DE TRAITEMENT CONDUITE eN POLOGNE 1 Département de chirurgie oncologique, Université médicale de Gdansk 2 Département de chirurgie oncologique, Université médicale de Lublin, Pologne 3 Département de chirurgie oncologique Centre d'oncologie à Bydgoszcz, 4 et Département de chirurgie oncologique au Centre d'oncologie Dolnąśląskiego Wroclaw CATÉGORIE: oncologie, chirurgie oncologique, Gynécologie, TAGS gASTROENTÉROLOGIE: CHIP, cancer CHIP, la chirurgie de la CHIP, le traitement CHIP, la chimiothérapie CHIP, le traitement du cancer CHIP, procédure de CHIP, CHIP chimio, behandeling CHIP, la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, chimiothérapie intrapéritonéale, chimiothérapie intrapéritonéale perfusion, chimiothérapie intrapéritonéale de perfusion hyperthermique, la chimiothérapie perfusion, la perfusion de chimiothérapie hyperthermie, gdańsk CHIP, CHIP Cracovie, avis CHIP, CHIP en Pologne, les métastases du cancer, les métastases, le cancer, les métastases du cancer métastatique péritonéale à des symptômes de métastases péritonéales, la métastase des tumeurs , le cancer des ovaires, le cancer ovarien métastatique, le cancer ovarien métastatique, le traitement des métastases HIPEC (quimioterapia intraperitoneal con hipertermia llama) o quimioterapia intraperitoneal con hipertermia de perfusión es un método relativamente nuevo de tratamiento de las metástasis peritoneales, lo cual producirá resultados mucho mejores que los enfoques terapéuticos utilizados anteriormente. Los resultados del tratamiento con este método son el mejor, el menos es metastásico y que ocupan una superficie menor. HIPEC 1 - DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO En una primera etapa, la masa tumoral citorreducida completa o casi completa. Este paso es largo y por lo general toma varias horas, por lo que los pacientes que reciben este tratamiento debe estar en buena condición física suficiente. En el segundo paso en el alcantarillado cavidad peritoneal asumido cuatro hasta dos desagües que alimentan el líquido de perfusión y que reciben dos drenajes. El fluido se administraron por vía intraperitoneal de forma continua en un circuito cerrado por un dispositivo específico (o SunChip Artista HT). Cada uno de los desagües han asumido termómetro. Lo que es más, la temperatura es más podprzeponowo monitoreado, y śródjelitowo śródmiedniczo. Se mide también por medio de un sensor de temperatura central o wewnątrzprzełykowego-Ganz Swan'a catéter colocado en la arteria pulmonar. En la tercera etapa se da una perfuzyny líquido especial (solución de glucosa al 5%, el 0,9% de NaCl o lactato de Ringer) en una cantidad de 2.4 litros y la temperatura inicial de 43 a 45 ° C. Cuando se alcanza la temperatura a la que el efecto sinérgico observado de dos fármacos contra el cáncer (por lo general alrededor de 41 a 42 ° C) se administran medicamentos contra el cáncer (citostáticos). Después de un tiempo de perfusión de la administración del fármaco oscila entre 30 y 90 minutos. Después de este período, el líquido se elimina de la citostático y la cavidad peritoneal se lavó con aproximadamente 3 litros de fluido de perfusión pura. También se elimina Este fluido. HIPEC puede hacerse mediante procedimiento abierto (abdomen abierto) con el cerrado (tras el cierre de la pared abdominal) o semi-abierto / semi-cerrado (la cavidad peritoneal está abierto, pero cubierto de material sintético bastante estrecho). 2 HIPEC - MECANISMO DE ACCIÓN La alta temperatura del líquido de perfusión permite multidireccional. En primer lugar, la temperatura elevada puede aumentar la penetración de medicamentos contra el cáncer. En segundo lugar potencia el efecto antitumoral de los citostáticos utilizados. En tercer lugar, es en sí mismo un factor en las células cancerosas anormales perjudiciales. HIPEC 3 - APLICACIÓN HIPEC se utiliza para las metástasis peritoneales de cáncer colorrectal, metástasis peritoneales de cáncer de ovario, metástasis peritoneales de cáncer gástrico, los sarcomas, metástasis peritoneal, metástasis peritoneal de cáncer de páncreas, metástasis peritoneales colangiocarcinoma, międzybłoniaku peritoneal śluzaku alegó la peritonitis, otros tipos de cáncer del peritoneo. 4 HIPEC - INDICACIONES Cuando calificaciones para perfusión de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal deben estar en las condiciones siguientes: reducir el cáncer se ha propagado a la cavidad peritoneal de forma limitada de la enfermedad metastásica dentro del peritoneo (que no exceda de 20 puntos en una Sugerbaker'a escala) la posibilidad de hacer una citorreducción completa o casi completa tejido tumoral durante la cirugía, HIPEC 5 - CENTROS DE TRATAMIENTO REALIZAR eN POLONIA 1 Departamento de Cirugía Oncológica, Universidad de Medicina de Gdansk Departamento 2 de Cirugía Oncológica, Universidad Médica de Lublin, Polonia 3 Departamento de cirugía Oncológica Centro de Oncología en Bydgoszcz, 4 y el Departamento de cirugía Oncológica Centro de Oncología Dolnąśląskiego Wroclaw CATEGORÍA: oncología, cirugía oncológica, ginecología, GASTROENTEROLOGÍA TAGS: HIPEC, cáncer HIPEC, cirugía HIPEC, tratamiento de HIPEC, quimioterapia HIPEC, el tratamiento del cáncer HIPEC, procedimiento de HIPEC, HIPEC quimio, behandeling HIPEC, quimioterapia intraperitoneal con hipertermia, la quimioterapia intraperitoneal, la quimioterapia intraperitoneal perfusión, la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia de perfusión, la perfusión de quimioterapia, hipertermia perfusión de quimioterapia, gdańsk HIPEC, HIPEC Cracovia, opiniones HIPEC, HIPEC en Polonia, la metástasis del cáncer, metástasis, el cáncer, la metástasis del cáncer metastásico peritoneal a los síntomas de metástasis peritoneales, metástasis tumoral , cáncer de ovario, cáncer de ovario metastásico, cáncer de ovario metastásico, el tratamiento de metástasisHIPEC (гипертермическая внутрибрюшинного химиотерапия называется) или внутрибрюшинно гипертермическая перфузии химиотерапия является относительно новым методом лечения перитонеального метастазов, которые будут производить гораздо лучшие результаты, чем ранее использованных терапевтических подходов. Результаты лечения с использованием этого метода, тем лучше, тем меньше метастатическим и они занимают меньшую поверхность. HIPEC 1 - ОПИСАНИЕ МЕТОДА На первом этапе, полное или почти полное cytoreduced масса опухоли. Этот шаг долго и, как правило, занимает несколько часов, поэтому пациенты, получающие такое лечение должно быть в достаточно хорошей физической форме. На втором этапе в брюшную полость стоков предполагается четыре - два канализацию кормления перфузии жидкости и получение двух канализацию. Жидкость будет внутрибрюшинно вводили непрерывно в замкнутом контуре по конкретным устройством (или SunChip исполнитель HT). Каждый из стоков предположили термометр. Более того, температура в дальнейшем podprzeponowo мониторинг и śródmiedniczo śródjelitowo. Также измеряется с помощью центрального датчика температуры или wewnątrzprzełykowego-Ganz катетера Swan'a, расположенным в легочной артерии. На третьем этапе дается специальная жидкость perfuzyny (5% раствор глюкозы, 0,9% NaCl или лактата Рингера) в количестве 2-4 литров и начальная температура 43-45 ° С. Когда температура достигается при которой наблюдается синергетический эффект двух противораковых препаратов (как правило, около 41-42 ° С) вводят противоопухолевых препаратов (цитостатиков). После перфузии время введения препарата составляет от 30 до 90 минут. После этого периода, жидкость удаляется из цитостатический и брюшной полости промывают около 3 литров чистого перфузионной жидкости. Эта жидкость также удаляется. HIPEC могут быть сделаны путем открытого (открытой брюшной полости) с помощью закрытого (после закрытия брюшной стенки) или полуоткрытый / полузакрытый (брюшной полости открыт, но покрыты довольно плотный синтетический материал). 2 HIPEC - МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ Высокая температура перфузионной жидкости позволяет разнонаправленной. Во-первых, повышение температуры может увеличить проникновение противораковых лекарственных средств. Во-вторых усиливает противоопухолевый эффект цитостатиков, используемых. В-третьих, само по себе является фактором вредного аномальных раковых клеток. HIPEC 3 - ПРИМЕНЕНИЕ HIPEC используется для перитонеального метастазов колоректального рака, перитонеальных метастазов рака яичников, брюшины метастазами рака желудка, саркомы, перитонеального метастазирования, перитонеального метастазирования рака поджелудочной железы, перитонеального метастазов холангиокарцинома, międzybłoniaku брюшины śluzaku якобы перитонит, других видов рака брюшины. 4 HIPEC - ПОКАЗАНИЯ При квалификации для внутрибрюшинного гипертермической перфузии химиотерапии должны быть в следующих условиях: снижение рак распространился на брюшную полость ограниченной степени метастазов в брюшину (не более 20 баллов по шкале Sugerbaker'a) возможность сделать полную или почти полную циторедукция ткани опухоли во время операции, HIPEC 5 - ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ в ПОЛЬШЕ 1 Департамента Онкологическая хирургия, Медицинский университет Гданьск 2 Отдел онкологии хирургии, медицинский университет Люблина, Польша 3 Отдел Онкологическая хирургия онкологического центра в Быдгоще, 4 и Департамента Онкологическая хирургия онкологический диспансер Dolnąśląskiego Вроцлав КАТЕГОРИИ: онкология, онкологические операции, гинекологии, гастроэнтерологии тему: HIPEC, HIPEC рак, HIPEC хирургия, HIPEC лечение, HIPEC химиотерапия, HIPEC лечения рака, процедура HIPEC, HIPEC химио, HIPEC behandeling, гипертермическая внутрибрюшинного химиотерапия, внутрибрюшинно химиотерапия, внутрибрюшинно химиотерапии перфузии, внутрибрюшинного гипертермическая перфузии химиотерапия, химиотерапия перфузии, химиотерапия перфузии гипертермия, HIPEC gdańsk, HIPEC Краков, HIPEC мнения, HIPEC в Польше, рак метастазы, метастазы, рак, метастатический перитонеальный рак метастазы в брюшной симптомов метастазирования, метастазирование опухолей , рак яичников, метастатическим раком яичников, метастатическим раком яичников, лечение метастатического treatment of metastatic 
Następny (nowszy)
Nowszy post
Poprzedni (starszy)
To jest najstarszy post.

Prześlij komentarz

 
Top