REKLAMA

 

49/52, Headache.Oksaloza (ang. oxalosis), czyli choroba wywołana przez kryształy szczawianu wapnia (ang. disease caused by calcium oxalate crystals) jest schorzeniem w przebiegu którego obserwuje się objawy zapalenia stawów i tkanek okołostawowych, a także rozwój nefrokalcynozy i niewydolności nerek jako jej następstwa. Objawy stawowe wywołane przez kryształy szczawianu wapnia trudno odróżnić od tych spowodowanych przez kryształy moczanu sodu w przebiegu dny moczanowej, czy tych wywołanych przez kryształy dwuwodnego pirofosforanu wapnia w przebiegu chondrokalcynozy (ang. CPPD - calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease, pseudogout).


1. OKSALOZA (CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ KRYSZTAŁY SZCZAWIANU WAPNIA) - ETIOPATOGENEZA

Pierwotna oksaloza jest bardzo rzadką wrodzoną chorobą metaboliczną. Zwiększona synteza kwasu szczawiowego w organizmie wynika z defektu co najmniej dwóch róznych enzymów, objawiając się podwyższonym jego stężeniem w surowicy krwi oraz powstawaniem kryształów szczawianu sodu w obrębie tkanek. W typowym przebiegu choroby przed ukończeniem 20 roku życia dochodzi do rozwoju nefrokalcynozy, niewydolności nerek, aż w końcu następuje śmierć pacjenta. W przebiegu oksalozy pierwotnej notuje się epizody ostrego bądź przewlekłego zapalenia stawów i tkanek okołostawowych. Pojawiają się one jednak w późniejszych latach trwania tego schorzenia.

Wtórna oksaloza jest znacznie częstsza - stanowi ona jedną z wielu nieprawidłowości metabolicznych towarzyszących schyłkowej niewydolności nerek. Choć od dawna opisywane były złogi szczawianu wapnia w obrębie narządów wewnętrznych, chrząstek i naczyń krwionośnych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, to dopiero na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ich występowaniam a zapaleniem stawów. U chorych tych stosowano długoterminowo hemodializy bądź dializy otrzewnowe, a wielu z nich otrzymywało kwas askorbinowy (kwas askorbinowy metabolizowany jest do szczawianów, których wydalanie jest upośledzone u osób z mocznicą - obecnie unika się jego podawania u chorych pozostających w programie dializ).


2. OKSALOZA (CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ KRYSZTAŁY SZCZAWIANU WAPNIA) - OBRAZ KLINICZNY, ROZPOZNANIE

Agregaty (złogi) szczawianu wapnia można stwierdzić w obrębie:


  • chrząstek stawowych,
  • kości,
  • tkanek okołostawowych,
  • błony maziowej.

W wymienionych lokalizacjach zachodzi też proces wytrącania kryształów prowadzący do ostrego zapalenia błony maziowej. Podobnie jak apatyty i kryształy dwuwodnego pirofosforanu wapnia agregaty szczawianu wapnia pobudzają proliferację (namnażanie się) komórek błony maziowej, a także stymulują uwalnianie przez nią enzymów - w efekcie dochodzi do postępującej destrukcji stawów. Dotychczas opisano złogi w obrębie kolan, stawów skokowych, stóp, łokci, nadgarstków oraz palców rąk.

W RTG stwierdzić można cechy chondrokalcynozy bądź obecność zwapnień zlokalizowanych w tkankach miękkich. Płyn stawowy ma najczęściej niezapalny charakter - liczba leukocytów jest mniejsza od 2000 w jednym mikrolitrze. Rzadziej stwierdza się słabo wyrażone cechy zapalenia. Kryształy szczawianu wapnia w świetle spolaryzowanym cechuje zmienna dwójłomność. Są one różnokształtne - najczęściej przyjmują kształt "podwójnej piramidy". Mogą zostać uwidocznione barwieniem czerwienią alizarynową


3. OKSALOZA (CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ KRYSZTAŁY SZCZAWIANU WAPNIA) - LECZENIE

Leczenie schorzenia nie jest satysfakcjonujące - terapia za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), kolchicyny oraz dostawowych wstrzyknięć glikokortykosteroidów (GKS) powoduje jedynie niewielką poprawę kliniczną. 

W przypadku oksalozy pierwotnej przeszczep wątroby prowadzi do znacznego zmniejszenia złogów szczawianu wapnia. 

KATEGORIA: REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA, CHOROBY METABOLICZNE
TAGI: oxalate, calcium, calcium oxalate, oxalato, oxalato calcio, oxalato de calcio, oxalate crystals, calcium oxalate stones, ossalato, ossalato di calcio Oksaloza (called oxalosis), a disease caused by calcium oxalate crystals (called Disease Caused by calcium oxalate crystals) is a disorder in the course of the observed symptoms of arthritis and periarticular tissues and the development of nephrocalcinosis and renal failure as its consequences. Articular manifestations induced by calcium oxalate crystals are difficult to distinguish from those caused by sodium urate crystals in gouty arthritis, or those caused by calcium pyrophosphate dihydrate crystals in the course of chondrocalcinosis (called CPPD - calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease, pseudogout). 1 OKSALOZA (disease caused by calcium oxalate crystals) - etiology original oksaloza is a very rare congenital metabolic disease. Increased synthesis of oxalic acid in the body results from the defect of at least two different enzymes, revealing its concentration is elevated in the serum and formation of sodium oxalate crystals in tissues. In a typical course of the disease before the age of 20 years comes to the development of nephrocalcinosis, renal failure, and eventually death occurs the patient. In the course of the primary oksalozy is recorded episodes of acute or chronic arthritis and periarticular tissues. They appear, however, in the later years of the disease. Secondary oksaloza is much more common - it is one of a number of metabolic abnormalities associated end-stage renal failure. Although for a long time have been reported deposits of calcium oxalate within the internal organs, cartilage and blood vessels in patients with chronic renal failure, it is only in the early eighties of the twentieth century demonstrated a causal relationship between their occurrence and arthritis. In these patients used long-term hemodialysis or peritoneal dialysis, and many of them received ascorbic acid (ascorbic acid is metabolized to oxalate, which excretion is impaired in patients with uremia - now avoids his administration in patients remaining in the dialysis). 2 OKSALOZA (disease caused by calcium oxalate crystals) - CLINICAL, DIAGNOSIS units (deposits) of calcium oxalate can be concluded within: articular cartilage, bones, periarticular tissues, synovium. In these locations there is a process leading to the precipitation of crystals of acute synovitis. Just as apatite and calcium pyrophosphate dihydrate krystały aggregates of calcium oxalate stimulate proliferation (multiplication August) of synovial cells, and stimulate the release of its enzymes - the result is the progression of joint destruction. Deposits have been described within the knees, ankles, feet, elbows, wrists and fingers. The X-ray tell you the features of chondrocalcinosis or the presence of calcifications located in the soft tissues. Synovial fluid is the most ignitable character - the number of leukocytes is less than the 2000 one microliter. Less states weakly expressed features of inflammation. Calcium oxalate crystals in polarized light has a variable birefringence. They are of various shapes - most often take the form of "double pyramid". They can be visualized alizarin red staining. 3 OKSALOZA (disease caused by calcium oxalate crystals) - TREATMENT Treatment of the disease is not satisfactory - therapy using non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), colchicine, and intraarticular injections of corticosteroids (CS) causes only a small clinical improvement. In the case of primary liver oksalozy leads to a substantial reduction of calcium oxalate deposits. CATEGORY: rheumatology, nephrology, ORTHOPAEDICS, METABOLIC DISEASES TAGS: oxalate, calcium, calcium oxalate, oxalato, oxalato calcio, calcio oxalato de, oxalate crystals, calcium oxalate stones, ossalato, ossalato di calcio, Oksaloza (genannt Oxalose), eine Erkrankung, die durch Kalziumoxalatkristallen verursacht (genannt Krankheit durch Kalziumoxalatkristallen verursacht wird) ist eine Störung im Verlauf der beobachteten Symptome von Arthritis und periartikuläre Gewebe und die Entwicklung Nephrocalcinose und Nierenversagen als ihre Folgen. Artikulären Manifestationen von Kalziumoxalatkristallen induziert sind schwer von den durch Natrium Uratkristalle in Gichtarthritis verursacht wird, oder die von Calciumpyrophosphat-Dihydrat-Kristallen im Verlauf der Chondrocalcinose (genannt CPPD - Calciumpyrophosphat-Dihydrat Kristallabscheidung Krankheit, Pseudogicht) verursacht unterscheiden. 1 OKSALOZA (Krankheit, die durch Kalziumoxalatkristallen verursacht) - Ätiologie Original oksaloza ist eine sehr seltene angeborene Stoffwechselerkrankung . Erhöhte Synthese von Oxalsäure in den Körper ergibt sich aus dem Mangel von zumindest zwei verschiedene Enzyme, offenbart seine Konzentration im Serum und der Bildung von Kristallen in Natriumoxalat Gewebe erhöht. In einem typischen Verlauf der Erkrankung vor dem Alter von 20 Jahren kommt für die Entwicklung der Nephrokalzinose, Nierenversagen und schließlich zum Tod des Patienten auftritt. Im Verlauf des Primär oksalozy aufgezeichnet akute oder chronische Arthritis und periartikuläre Gewebe. Sie erscheinen jedoch in den späteren Jahren der Krankheit. Sekundäre oksaloza ist sehr viel häufiger - es ist eines aus einer Reihe von Stoffwechselstörungen assoziiert Endstadium Nierenversagen. Obwohl lange Zeit wurden in den inneren Organen, Knorpel und Blutgefäßen bei Patienten mit chronischem Nierenversagen gemeldet Ablagerungen aus Calciumoxalat, ist es nur in den frühen achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts zeigte eine kausale Beziehung zwischen ihrem Auftreten und Arthritis. Bei diesen Patienten verwendet langfristige Hämodialyse oder Peritonealdialyse, und viele von ihnen erhielten Ascorbinsäure (Ascorbinsäure zu Oxalat, die Ausscheidung ist bei Patienten mit Urämie beeinträchtigt metabolisiert - seine Regierung bei Patienten in der Dialyse restlichen vermeidet jetzt). Gelenkknorpel, Knochen, periartikulären Gewebe, Synovia: - 2 OKSALOZA (Krankheit, die durch Kalziumoxalatkristallen verursacht) Klinische, Diagnose Einheiten (Einlagen) von Calcium-Oxalat kann innerhalb abgeschlossen werden. An diesen Stellen gibt es einen Prozess, der zur Ausfällung von Kristallen von akuter Synovitis. So wie Apatit und Kalzium-Pyrophosphat-Dihydrat Krystaly Aggregate von Kalziumoxalat stimulieren die Proliferation (Vermehrung August) der Gelenkzellen und die Veröffentlichung seiner Enzyme zu stimulieren - das Ergebnis ist das Fortschreiten der Gelenkzerstörung . Einlagen wurden in den Knie, Knöchel, Füße, Ellbogen, Handgelenke und Finger beschrieben. Der X-ray erzählen Sie die Eigenschaften Chondrokalzinose oder das Vorhandensein von Verkalkungen in den Weichteilen entfernt. Gelenkflüssigkeit ist die zündfähigen Charakter - die Anzahl der Leukozyten weniger als einem Mikroliter der 2000. Weniger Staaten schwach ausgeprägt Merkmale der Entzündung. Calcium-Oxalat-Kristalle im polarisierten Licht hat eine variable Doppelbrechung. Sie sind in verschiedenen Formen - meist in Form von "Doppelpyramide". Sie können visualisiert werden Alizarin-Rot-Färbung. 3 OKSALOZA (Krankheit, die durch Kalziumoxalatkristallen verursacht) - BEHANDLUNG Die Behandlung der Krankheit ist nicht zufriedenstellend - Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR), Colchicin, und intraartikuläre Injektionen von Kortikosteroiden (CS) bewirkt nur eine kleine klinische Verbesserung. Im Fall von primären Leber oksalozy führt zu einer wesentlichen Reduktion von Calciumoxalat Ablagerungen. KATEGORIE: Rheumatologie, Nephrologie, ORTHOPÄDIE, Stoffwechselerkrankungen TAGS: Oxalat-, Calcium-, Calcium-Oxalat, Oxalat, Oxalato calcio, calcio Oxalato de, Oxalat-Kristalle, Calcium-Oxalat-Steine, ossalato, ossalato di calcio, Oksaloza (appelé oxalose), une maladie causée par le calcium des cristaux d'oxalate (appelée maladie causée par le calcium des cristaux d'oxalate) est un trouble au cours des symptômes observés de l'arthrite et les tissus péri-articulaires et le développement de néphrocalcinose et une insuffisance rénale que ses conséquences. Manifestations articulaires induites par calcium cristaux d'oxalate sont difficiles à distinguer de ceux qui sont causés par des cristaux d'urate de sodium dans l'arthrite goutteuse, ou ceux qui sont causés par le pyrophosphate de calcium cristaux de dihydrate au cours de la chondrocalcinose (appelé RPC-I - pyrophosphate de calcium cristal maladie de dépôt de dihydrate, pseudo-goutte). Une OKSALOZA (maladie provoquée par des cristaux d'oxalate de calcium) - étiologie oksaloza originale est une maladie métabolique congénitale très rare. Augmentation de la synthèse de l'acide oxalique dans l'organisme entraîne de la défectuosité d'au moins deux enzymes différentes, révélant sa concentration est élevée dans le sérum et la formation de cristaux d'oxalate de sodium dans les tissus. Dans une évolution typique de la maladie avant l'âge de 20 ans est de l'élaboration de la néphrocalcinose, l'insuffisance rénale, et finalement la mort chez le patient. Au cours de la oksalozy primaire est enregistré épisodes d'arthrite aiguë ou chronique et les tissus péri-articulaires. Ils semblent, cependant, dans les dernières années de la maladie. Oksaloza secondaire est beaucoup plus fréquent - il est l'un d'un certain nombre d'anomalies métaboliques insuffisance rénale au stade terminal associés. Bien que depuis longtemps ont été signalés dépôts d'oxalate de calcium dans les organes internes, le cartilage et les vaisseaux sanguins chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, ce n'est que dans les années quatre-vingt du XXe siècle fait preuve d'un lien de causalité entre leur présence et l'arthrite. Chez ces patients, utilisé hémodialyse à long terme ou la dialyse péritonéale, et beaucoup d'entre eux ont reçu de l'acide ascorbique (acide ascorbique est métabolisé en oxalate, qui l'excrétion est altérée chez les patients atteints d'urémie - évite désormais son administration chez les patients restant dans la dialyse). 2 OKSALOZA (maladie provoquée par des cristaux d'oxalate de calcium) - CLINIQUE, les unités de diagnostic (dépôts) d'oxalate de calcium peuvent être conclus dans le secteur: le cartilage articulaire, les os, les tissus péri-articulaires, synoviale. Dans ces endroits, il ya un processus conduisant à la précipitation de cristaux de synovite aiguë. Tout comme agrégats apatite et de calcium pyrophosphate dihydrate krystały d'oxalate de calcium stimulent la prolifération (multiplication Août) de cellules synoviales, et stimulent la libération de ses enzymes - le résultat est la progression de la destruction articulaire. Dépôts ont été décrits dans les genoux, les chevilles, les pieds, les coudes, les poignets et les doigts. La radiographie vous dire les caractéristiques de la chondrocalcinose ou la présence de calcifications situées dans les tissus mous. Le liquide synovial est le caractère le plus inflammable - le nombre de leucocytes est inférieur à un microlitre du 2000. Moins d'états caractéristiques de l'inflammation faiblement exprimées. Cristaux d'oxalate de calcium dans la lumière polarisée a une biréfringence variable. Ils sont de différentes formes - prendre plus souvent la forme de «double pyramide". Ils peuvent être visualisés coloration rouge alizarine. 3 OKSALOZA (maladie causée par le calcium des cristaux d'oxalate) - TRAITEMENT Le traitement de la maladie n'est pas satisfaisante - traitement utilisant des médicaments non-stéroïdiens anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), la colchicine, et les injections intra-articulaires de corticostéroïdes (CS) ne provoque qu'une légère amélioration clinique. Dans le cas de oksalozy primitif du foie mène à une réduction substantielle des dépôts d'oxalate de calcium. CATÉGORIE: rhumatologie, néphrologie, ORTHOPEDIE, maladies métaboliques TAGS: oxalate de calcium, d'oxalate de calcium, oxalate, oxalato calcio, calcio oxalate de cristaux d'oxalate de calcium, d'oxalate, ossalato, ossalato di calcio, Oksaloza (llamado oxalosis), una enfermedad causada por cristales de oxalato de calcio (llamado enfermedad causada por cristales de oxalato de calcio) es un trastorno en el curso de los síntomas observados de la artritis y los tejidos periarticulares y el desarrollo de nefrocalcinosis y la insuficiencia renal como sus consecuencias. Manifestaciones articulares inducidos por cristales de oxalato de calcio son difíciles de distinguir de los causados ​​por cristales de urato de sodio en la artritis gotosa, o los causados ​​por cristales de dihidrato de pirofosfato de calcio en el curso de la condrocalcinosis (llamado de CPPD - pirofosfato de calcio dihidrato cristalina de la enfermedad de deposición, la seudogota). 1 OKSALOZA (enfermedad causada por cristales de oxalato de calcio) - etiología oksaloza original es una enfermedad metabólica congénita muy rara. El aumento de la síntesis de ácido oxálico en el cuerpo resulta del defecto de al menos dos enzimas diferentes, revelando su concentración es elevada en el suero y la formación de cristales de oxalato de sodio en los tejidos. En un curso típico de la enfermedad antes de la edad de 20 años viene al desarrollo de nefrocalcinosis, insuficiencia renal, y, finalmente, la muerte se produce el paciente. En el curso de la oksalozy primaria se registra episodios de artritis aguda o crónica y tejidos periarticulares. Aparecen, sin embargo, en los años posteriores de la enfermedad. Oksaloza secundaria es mucho más común - que es uno de un número de anormalidades metabólicas asociadas insuficiencia renal en fase terminal. Aunque durante mucho tiempo se han reportado depósitos de oxalato de calcio dentro de los órganos internos, cartílago y vasos sanguíneos en pacientes con insuficiencia renal crónica, es sólo en la década de los ochenta del siglo XX demostrado una relación causal entre su ocurrencia y la artritis. En estos pacientes se utiliza la hemodiálisis a largo plazo o la diálisis peritoneal, y muchos de ellos recibieron ácido ascórbico (ácido ascórbico se metaboliza en oxalato, que la excreción se encuentra alterada en los pacientes con uremia - ahora evita su administración en pacientes que permanecen en la diálisis). 2 OKSALOZA (enfermedad causada por cristales de oxalato de calcio) - CLÍNICA, DIAGNÓSTICO unidades (depósitos) de oxalato de calcio puede ser concluido dentro: el cartílago articular, los huesos, los tejidos periarticulares, membrana sinovial. En estos lugares hay un proceso que conduce a la precipitación de cristales de sinovitis aguda. Así como agregados krystały dihidrato apatita de calcio y pirofosfato de oxalato de calcio estimulan la proliferación (multiplicación de agosto) de las células sinoviales, y estimulan la liberación de sus enzimas - el resultado es la progresión de la destrucción de la articulación. Los depósitos se encuentran descritos en las rodillas, los tobillos, los pies, los codos, las muñecas y los dedos. La radiografía le diga las características de condrocalcinosis o la presencia de calcificaciones localizadas en los tejidos blandos. El líquido sinovial es el personaje más inflamable - el número de leucocitos es inferior a la un microlitro 2000. Menos estados débilmente expresadas características de la inflamación. Cristales de oxalato de calcio en la luz polarizada tiene una birrefringencia variable. Ellos son de diferentes formas - más a menudo toman la forma de "pirámide doble". Ellos se pueden visualizar tinción con rojo de alizarina. 3 OKSALOZA (enfermedad causada por cristales de oxalato de calcio) - TRATAMIENTO El tratamiento de la enfermedad no es satisfactorio - terapia que utiliza medicamentos no esteroides antiinflamatorios (AINE), colchicina, y las inyecciones intraarticulares de corticosteroides (CS) hace que sólo una pequeña mejoría clínica. En el caso de oksalozy primario de hígado conduce a una reducción sustancial de depósitos de oxalato de calcio. CATEGORÍA: reumatología, nefrología, ORTOPEDIA, Enfermedades Metabólicas TAGS: oxalato de calcio, oxalato de calcio, oxalato, calcio oxalato, calcio oxalato de cristales de oxalato, piedras de oxalato de calcio, ossalato, ossalato di calcio, Oksaloza (так называемый oxalosis), заболевание, вызываемое кальция кристаллов оксалата (называется заболевание, вызываемое кальция кристаллов оксалата) это расстройство, в ходе наблюдаемых симптомов артрита и периартикулярных тканей и развитие нефрокальциноза и почечной недостаточности, как его последствия. Суставные проявления, вызванные кальция кристаллов оксалата трудно отличить от тех, которые вызваны кристаллов урата натрия в подагрического артрита, или те, которые вызваны кальция пирофосфата кристаллов дигидрата в ходе хондрокальциноз (так называемый CPPD - кальция дигидрат, пирофосфат болезнь осаждение кристаллов, псевдоподагра). 1 OKSALOZA (заболевание, вызываемое кальция кристаллов оксалата) - этиология оригинальный oksaloza является очень редким врожденные болезни обмена веществ. Повышенный синтез щавелевой кислоты в организме приводит от дефекта по меньшей мере двух различных ферментов, выявление его концентрации повышается в сыворотке крови и образования кристаллов оксалата натрия в тканях. В типичном течении заболевания в возрасте до 20 лет приходит к развитию нефрокальциноза, почечной недостаточности и в конечном итоге смерть наступает пациента. В ходе первичной oksalozy записывается эпизоды острого или хронического артрита и вокруг суставных тканей. Они появляются, однако, в последние годы заболевания. Вторичный oksaloza является гораздо более распространенным - это один из ряда метаболических нарушений, связанных терминальной стадии почечной недостаточности. Хотя в течение длительного времени не поступало месторождений оксалата кальция в внутренних органов, хрящей и кровеносных сосудов у пациентов с хронической почечной недостаточностью, это только в начале восьмидесятых годов двадцатого века показали, причинную связь между их возникновения и артрита. У этих больных использовали долгосрочного гемодиализа или перитонеального диализа, и многие из них получили аскорбиновую кислоту (аскорбиновая кислота метаболизируется до оксалата с мочой, что нарушается у пациентов с уремией - теперь избегает его администрацию у пациентов, остающихся в диализа). 2 OKSALOZA (заболевание, вызываемое кальция кристаллов оксалата) - клиническая, диагностика единиц (вклады) из оксалата кальция могут быть завершено в течение: суставного хряща, костей, периартикулярных тканей, синовиальной оболочки. В этих местах есть процесс, ведущий к выпадению кристаллов острого синовита. Так же, как апатит и кальция пирофосфата дигидрата krystały агрегаты оксалата кальция стимулируют пролиферацию (размножение август) синовиальных клеток, и стимулирует высвобождение его ферментов - результат прогрессирование разрушения суставов. Депозиты были описаны в колени, лодыжки, ноги, локти, запястья и пальцев. Рентгеновская рассказать вам особенности хондрокальциноз или присутствие кальцификации, расположенных в мягких тканях. Синовиальной жидкости наиболее горючий характер - число лейкоцитов меньше 2000 Один микролитр. Менее государства слабо выражены черты воспаления. Оксалата кальция кристаллы в поляризованном свете имеет переменную двулучепреломления. Они имеют различные формы - чаще всего принимают форму «двойной пирамиды». Они могут быть визуализированы ализарином красным окрашивание. 3 OKSALOZA (заболевание, вызываемое кальция кристаллов оксалата) - ЛЕЧЕНИЕ Лечение заболевания не является удовлетворительным - терапия с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), колхицин и внутрисуставных инъекции кортикостероидов (КС) вызывает лишь небольшую клиническое улучшение. В случае первичного oksalozy печени приводит к существенному уменьшению кальция оксалата месторождений. Раздел: ревматология, нефрология, ортопедия, диабет, заболевания тему: оксалаты, кальций, оксалат кальция, оксалат, оксалат Calcio, Calcio оксалат де, оксалата кристаллы, оксалата кальция камни, ossalato, ossalato ди калсио, Oksaloza (chēng wèi oxalosis), yǐnqǐ cǎosuān gài jīngtǐ de jíbìng (chēng wèi jíbìng yóu cǎosuān gài jiéjīng yǐnqǐ de) wèi guānjié yán hé guānjié zhōuwéi de zǔzhī hé shèn gài zhí chénzhuó hé shèn shuāijié zuòwéi qí hòuguǒ de fāzhǎn suǒ guānchá dào de zhèngzhuàng de guòchéng de wěnluàn. Yòudǎo cǎosuān gài jīngtǐ guānjié biǎoxiàn shì hěn nán cóng nàxiē zài tòngfēng xìng guānjié yán yǐnqǐ de nà niàosuān yán jiéjīng, huò nàxiē zài chondrocalcinosis de guòchéng (chēng wèi CPPD - jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù jiéjīng chénjī bìng, jiǎ xìng tòngfēng) suǒ yǐnqǐ de jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù jiéjīng qūfēn. 1 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jiéjīng bìng) - bìngyīn yuánlái oksaloza shì yīzhǒng fēicháng hǎnjiàn de xiāntiān xìng dàixiè xìng jíbìng. Cǎosuān zài tǐnèi jiéguǒ yóu zhìshǎo liǎng zhǒng bùtóng de méi, jiēshì qí nóngdù quēxiàn de héchéng zēngjiā shēng gāo cǎosuān nà jīngtǐ zài zǔzhī zhōng de xiěqīng hé dìcéng zhōng. Zài jíbìng de diǎnxíng guòchéng qián 20 nián de niánlíng lái shèn gàihuà de fāzhǎn, shèn gōngnéng shuāijié, bìng zuìzhōng dǎozhì sǐwáng fāshēng de huànzhě. Zài zhǔ oksalozy de guòchéng zhōng bèi jìlù de jíxìng huò mànxìng guānjié yán hé guānjié zhōuwéi zǔzhī zhōng de qíngjié. Tāmen de chūxiàn, dànshì, zài yǐhòu de jǐ nián zhī zhèng. Cì jí oksaloza shì gèng wéi chángjiàn - tā shì yīgè shùzì xiàng guān lián de zhōngmò qí shèn gōngnéng shuāijié de dàixiè yìcháng zhōng de yīgè. Suīrán hěn zhǎng yīduàn shíjiān yīzhí zài zhìliáo mànxìng shèn gōngnéng shuāijié de bàodǎo cǎosuān gài chénjī nèizàng, ruǎngǔ hé xiěguǎn nèi, tā zhǐshì zài èrshí shìjì bāshí niándài chū zhèngshí qí fāshēng yǔ guānjié yán zhī jiān de yīnguǒ guānxì. Zài zhèxiē huànzhě chángqí shǐyòng xiěyè tòuxī huò fùmó tòuxī, qízhōng xǔduō rén shōu dào de kànghuàixiěsuān (wéishēngsù C dàixiè wèi cǎosuān yán, zhè shì páixiè niàodú zhèng huànzhě shòu sǔn - xiànzài kěyǐ bìmiǎn tā liú zài tòuxī bìngrén de guǎnlǐ). Guānjié ruǎngǔ, gǔgé, guānjié zhōuwéi zǔzhī, huá mó: - 2 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jiéjīng bìng) de línchuáng, zhěnduàn dānwèi cǎosuān gài (cúnkuǎn), kě nèi jiéshù. Zài zhèxiē wèizhì shàng yǒu yīgè dǎozhì jíxìng huá mó yán de jiéjīng de xīchū guòchéng. Zhèngrú cǎosuān gài lín huī shí hé jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù krystały jùjí cìjī zēngzhí de huá mó xìbāo (chéng 8 yuè), bìng cìjī qí méi de shìfàng - jiéguǒ shì guānjié pòhuài de jìnzhǎn. Xīgài, jiǎohuái, jiǎo, zhǒu, wàn hé shǒuzhǐ nèi de cúnkuǎn yǐ bèi miáoshù. De tòushì gàosù nǐ chondrocalcinosis huò wèiyú ruǎnzǔzhī gàihuà de cúnzài de tèzhēng. Huá yè shì zuì yì rán de zìfú - báixìbāo de shùmù xiǎoyú 2000 1 wēi shēng. Guó shào ruò biǎodá yánzhèng de tèdiǎn. Zài piānzhèn guāng zhōng cǎosuān gài jīngtǐ jùyǒu kě biàn shuāng zhéshè. Tāmen shì gèzhǒng xíngzhuàng - zuì jīngcháng cǎiqǔ “shuāng jīnzìtǎ” de xíngshì. Tāmen kěyǐ bèi kěshìhuà qiàn sù hóng rǎnsè. 3 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jīngtǐ bìng) - gāi jíbìng de zhìliáo de zhìliáo shì bùnéng lìng rén mǎnyì - shǐyòng fēi zāi tǐ lèi kàng yán yào (NSAIDs), qiū shuǐxiān jiǎn, hé pízhí lèigùchún de guānjié nèi zhùshè (CS) de zhìliáo jǐn dǎozhì shǎoliàng de línchuáng gǎishàn. Yuán fā xìng gān'ái oksalozy de qíngkuàng xià dǎozhì dàfú jiǎnshǎo cǎosuān gài chénjī. Lèibié: Fēngshī bìng, shènzàng bìng, gǔkē, dàixiè xìng jíbìng biāoqiān: Cǎosuān yán, gài, cǎosuān gài, cǎosuān, cǎosuān yìjiǎ, yìjiǎ cǎo suān gēn dé, cǎo suān yán jiéjīng, cǎo suān gài jiéshí, ossalato, ossalato èr yìjiǎ, Oksaloza (chēng wèi oxalosis) huò jíbìng yǐnqǐ de cǎosuān gài jīngtǐ (chēng wèi jíbìng yóu cǎosuān gài jiéjīng yǐnqǐ de) shì yī zhǒng jíbìng, qízhōng guòchéng shì guānchá guānjié yán hé guānjié zhōuwéi de zǔzhī hé shèn gài zhí chénzhuó hé shèn shuāijié zuòwéi qí hòuguǒ de fǎ zhǎn de zhèngzhuàng. Yòudǎo cǎosuān gài jīngtǐ guānjié biǎoxiàn shì hěn nán cóng nàxiē zài tòngfēng xìng guānjié yán yǐnqǐ de nà niào suān yán jiéjīng, huò nàxiē zài chondrocalcinosis de guòchéng (chēng wèi CPPD - jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù jiéjīng chénjī bìng, jiǎ xìng tòngfēng) suǒ yǐnqǐ de jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù jiéjīng qūfēn. 1 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jiéjīng bìng) - bìngyīn yuánlái oksaloza shì yī zhǒng fēicháng hǎnjiàn de xiāntiān xìng dàixiè xìng jíbìng. Cǎosuān zài tǐnèi jiéguǒ yóu zhìshǎo liǎng zhǒng bùtóng de méi, jiēshì qí nóngdù quēxiàn de héchéng zēngjiā shēng gāo cǎosuān nà jīngtǐ zài zǔzhī zhōng de xiěqīng hé dìcéng zhōng. Zài jíbìng de diǎnxíng guòchéng qián 20 nián de niánlíng lái shèn gàihuà de fǎ zhǎn, shèn gōngnéng shuāijié, bìng zuìzhōng dǎozhì sǐwáng fāshēng de huànzhě. Zài zhǔ oksalozy de guòchéng zhōng bèi jìlù de jíxìng huò mànxìng guānjié yán hé guānjié zhōuwéi zǔzhī zhōng de qíngjié. Tāmen de chūxiàn, dànshì, zài yǐhòu de jǐ nián zhī zhèng. Cì jí oksaloza shì gèng wéi chángjiàn - tā shì yīgè shùzì xiàng guān lián de zhōng mòqí shèn gōngnéng shuāijié de dàixiè yìcháng zhōng de yīgè. Suīrán hěn zhǎng yīduàn shíjiān yīzhí zài zhìliáo mànxìng shèn gōngnéng shuāijié de bàodào cǎosuān gài chénjī nèizàng, ruǎngǔ hé xiěguǎn nèi, tā zhǐshì zài èrshí shìjì bāshí niándài chū zhèngshí qí fāshēng yǔ guānjié yán zhī jiān de yīnguǒ guānxì. Zài zhèxiē huànzhě chángqí shǐyòng xiěyè tòuxī huò fùmó tòuxī, qízhōng xǔduō rén shōu dào de kànghuàixiěsuān (wéishēngsù C dàixiè wèi cǎosuān yán, zhè shì páixiè niàodú zhèng huànzhě shòu sǔn - xiànzài kěyǐ bìmiǎn tā liú zài tòuxī bìngrén de guǎnlǐ). Guānjié ruǎngǔ, gǔgé, guānjié zhōuwéi zǔzhī, huá mó: - 2 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jiéjīng bìng) de línchuáng, zhěnduàn dānwèi cǎosuān gài (cúnkuǎn), kě nèi jiéshù. Zài zhèxiē wèizhì shàng yǒu yīgè dǎozhì jíxìng huá mó yán de jiéjīng de xīchū guòchéng. Zhèngrú cǎosuān gài lín huī shí hé jiāo línsuān gài èr shuǐhé wù krystały jùjí cìjī zēngzhí de huá mó xìbāo (chéng 8 yuè), bìng cìjī qí méi de shìfàng - jiéguǒ shì guānjié pòhuài de jìnzhǎn. Xīgài, jiǎohuái, jiǎo, zhǒu, wàn hé shǒuzhǐ nèi de cúnkuǎn yǐ bèi miáoshù. De tòushì gàosù nǐ chondrocalcinosis huò wèiyú ruǎnzǔzhī gàihuà de cúnzài de tèzhēng. Huá yè shì zuì yì rán de zìfú - báixìbāo de shùmù xiǎoyú 2000 1 wēi shēng. Guó shào ruò biǎodá yánzhèng de tèdiǎn. Zài piānzhèn guāng zhōng cǎosuān gài jīngtǐ jùyǒu kě biàn shuāng zhéshè. Tāmen shì gè zhǒng xíngzhuàng - zuì jīngcháng cǎiqǔ “shuāng jīnzìtǎ” de xíngshì. Tāmen kěyǐ bèi kěshìhuà qiàn sù hóng rǎnsè. 3 OKSALOZA (yóu cǎosuān gài jīngtǐ bìng) - gāi jíbìng de zhìliáo de zhìliáo shì bùnéng lìng rén mǎnyì - shǐyòng fēi zāi tǐ lèi kàng yán yào (NSAIDs), qiū shuǐxiān jiǎn, hé pízhí lèigùchún de guānjié nèi zhùshè (CS) de zhìliáo jǐn dǎozhì shǎoliàng de línchuáng gǎishàn. Yuán fā xìng gān'ái oksalozy de qíngkuàng xià dǎozhì dàfú jiǎnshǎo cǎosuān gài chénjī. Lèibié: Fēngshī bìng, shènzàng bìng, gǔkē, dàixiè xìng jíbìng biāoqiān: Cǎosuān yán, gài, cǎosuān gài, cǎosuān, cǎosuān yìjiǎ, yìjiǎ cǎo suān gēn dé, cǎo suān yán jiéjīng, cǎo suān gài jiéshí, ossalato, ossalato èr yìjiǎ

Prześlij komentarz

 
Top