REKLAMA

 

Kilka dni temu prowadzony przeze mnie blog medyczny "lekarzkatowice.blogspot.com" zyskał nową domenę - "lekarz-katowice.pl". W związku z tą zmianą pojawiła się potrzeba wypozycjonowania serwisu pod nowym adresem. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że moim celem jest raczej dotarcie do większej liczby odbiorców niż pozycja w wyszukiwarce google poszczególnych artykułów/tekstów. Dlatego też nie usuwam starej domeny, a daję czytelnikom możliwość odwiedzania serwisu pod dwoma wyżej wymienionymi adresami internetowymi. W tym poście postaram się opisać zmiany, jakie zostały dokonane w ciągu kilku ostatnich dni w celu rozpowszechnienia strony. 

1. POZYCJONOWANIE (SEO, OPTYMALIZACJA DLA WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH)

Wiele osób jest pewnie zdania, że prowadzenie bloga (zwłaszcza o silnej wartości merytorycznej) to prosty i łatwy sposób na zarabianie. Chciałbym wszystkim czytelnikom wytłumaczyć dlaczego na dzień dzisiejszy na blogu wyświetlają się reklamy google adsense, tym bardziej że robię to dla realizowania własnej pasji i ustawicznego rozwoju zawodowego. W celu stworzenia serwisu poniosłem pewne koszty, które chciałbym żeby mi się chociaż częściowo zwróciły. Aby w polskich warunkach zarobić na blogu trzeba temu zadaniu poświęcić dość sporo czasu (pisać artykuły wyłącznie na tematy o 1-5 tys. wyszukiwań lokalnych miesięcznie wg google adwords, o tytułach zawierających frazy które nie występują w pierwszej dziesiątce wyników google, optymalizować artykuły pod względem słów kluczowych itp.). Z czasem wolnym jest u mnie dość ciężko, więc nie robię tego w tak profesjonalny sposób ;-) Wybieram tematykę, którą aktualnie czytam, z którą nie spotkałem się w czasie studiów, bądź która akurat mnie zainteresowała.

PONIESIONE KOSZTY


a) wpis do płatnych katalogów stron (widoczne na dole każdej podstrony serwisy - zdjęcie po prawej stronie)b) zakup programu do automatycznego pozycjonowania stronc) opłata za 6-miesięczne korzystanie z serweraPRZYCHODY

Na dzień dzisiejszy nie odnotowałem żadnych przychodów (i przy takim tempie zarabiania nie zapowiada się na to przez najbliższe 4 lata), gdyż próg wypłaty z google adsense wynosi obecnie 300 zł.


2. POP-UP FACEBOOK LIKE BOX PRZY PIERWSZYM WYŚWIETLENIU STRONY W PRZEGLĄDARCE

W związku z tym, że prowadzenie fanpage'u na facebook'u jest bardzo dobrym sposobem na zwiększenie liczby czytelników bloga, postanowiłem wprowadzić wyskakujące okienko "facebook like box", które pojawia się po około 10 sekundach od pierwszego wyświetlenia jakiejkolwiek podstrony serwisu, namawiając odwiedzających stronę do polubienia "facebookowego newslettera" lekarz katowice. Nie wyświetli się ono ponownie po odświeżeniu/podczas przeglądania jakiejkolwiek podstrony.


3. ASYNCHRONICZNE KODY REKLAM GOOGLE ADSENSE

W celu zwiększenia szybkości ładowania stron (zwłaszcza na urządzeniach mobilnych) reklamy google adsense są od dzisiaj (22.07.2014) ładowane asynchronicznie - najpierw wczytuje się zawartość (treść) strony, dopiero na samym końcu wczytują się reklamy. 


4. STATYSTYKI SERWISU - STAN WYJŚCIOWY

MIESIĘCZNA LICZBA ODWIEDZIN SERWISU

Dane pochodzące z google analytics z ostatniego miesiąca (od 23 czerwca do 22 lipca) wskazują, że strona została odwiedzona przez 956 unikalnych użytkowników

LICZBA DODANYCH WPISÓW PRZEZ PUBLIKERA

Program publiker działa od 48 godzin. Zadanie CRONA jest uruchamiane co jedną minutę. Aktualnie wysłał i opublikował z powodzeniem 98 wpisów (67 wpisów do katalogów, 31 wpisów do precli).


5. CELE

Chciałbym, aby do końca roku serwis był odwiedzany przez 10 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Następne podsumowanie planowane jest na przełom roku 2013 i 2014. Sprawdzę wtedy skuteczność moich działań mających na celu rozpowszechnienie serwisu. 

KATEGORIA: ZMIANY (OD ADMININSTRATORA)
TAGI: A few days ago I run a blog medical "lekarzkatowice.blogspot.com" gained a new domain - "doctor-katowice.pl". In connection with this change, there is a need to position the service at the new address. At this point I want to emphasize that my purpose is rather to reach a wider audience than the position in the search engine google individual articles / texts. Therefore, do not just delete the old domain, and give readers the opportunity to visit the site under two above-mentioned Internet addresses. In this post I will try to describe the changes that have been made in the past few days in order to disseminate the page. 1 POSITIONING SEO (Search Engine Optimisation) Many people are firmly of the opinion that a blog (especially the strong merits) is a simple and easy way to make money. I would like all readers to explain why to date on blog ads showing up google adwords, the more I do it for the passion and pursue their own continuing professional development. In order to create the site have suffered some costs that I would like to have asked me though. To the Polish conditions to earn a blog you need to dedicate quite a bit of time (to write articles on topics of only 1-5 ​​thousand. Local searches per month, with titles containing phrases that are not in the top ten google results, optimize the articles in terms of keywords, etc. ). With free time is for me quite hard, so do not do it in such a professional way;-) I choose the theme you are currently reading, with whom I have not met during their studies, or who are just interested me. COSTS a) entry to paid web directories (see below) katalog.gazeta.pl - 7,38 zł katalog.wp.pl - 11,07 zł katalogseo24.pl - 2,44 zł katalog.hoga.pl - 7,32 zł gwiazdor.pl - 11,07 zł katalog.bajery. pl - 2,46 zł katalog.di.com.pl - 20,91 zł katalog.stronwww.eu - 3,69 zł katalogseo.net.pl - 11,07 zł katalog.onet.pl - 11 zł katalog.interia. pl - 11,07 zł TOTAL: 99,48 zł b) of the purchase program for automatic positioning of pages publiker version 3.5.1 - 373, 23 zł integration module Antigate.com and DeathByCaptcha.eu - 89,48 zł TOTAL: 462, 71 zł   c) the fee for the 6-month use of server hosting service active mini nazwa.pl - 47,97 zł TOTAL: 610.16 zł INCOME For the time being not noticed any revenues (and at such a pace to make no promises on this in the coming year ) as the threshold for payment from google adsense is currently PLN 300. My account is 11 zł 20 cents;-) 2 POP-UP BOX FACEBOOK LIKE THE FIRST page appears BROWSER therefore, that the conduct fanpage on facebook is a very good way to increase the number of blog readers, I decided to enter the pop-up "facebook like box" that appears after about 10 seconds of the first display any pages of the site, urging visitors to the site to like "facebookowego newsletter" doctor katowice. It does not appear again after refreshing / when viewing any page. CATEGORY: CHANGES (A FEW WORDS FROM ADMININSTRATORA) Vor ein paar Tagen habe ich ein Blog führen medizinische "lekarzkatowice.blogspot.com" gewann eine neue Domain - "Arzt-katowice.pl". Im Zusammenhang mit dieser Änderung ist es notwendig, um den Dienst an der neuen Adresse zu positionieren. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass mein Ziel ist es vielmehr, ein breiteres Publikum als die Position in der Suchmaschine google einzelnen Artikeln / Texten erreichen. Daher müssen nicht nur die alte Domain zu löschen, und geben den Lesern die Möglichkeit, die Website unter beiden oben genannten Internetadressen finden. In diesem Beitrag werde ich versuchen, die Änderungen, die in den vergangenen Tagen, um die Seite zu verbreiten gemacht worden sind zu beschreiben. 1 Positionierung SEO (Search Engine Optimisation) Viele Menschen sind der festen Überzeugung, dass ein Blog (vor allem die starken Verdienste) ist eine einfache und einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich möchte allen Lesern zu erklären, warum auf Blog Anzeigen geschaltet Google AdWords stammen, je mehr ich tue es für die Leidenschaft und ihre eigene berufliche Entwicklung zu verfolgen. Um die Website zu erstellen haben einige Kosten, die möchte ich mich aber gefragt haben gelitten. Um die polnischen Bedingungen, um ein Blog, das Sie ziemlich viel Zeit widmen (zum Artikel zu Themen von nur 1 bis 5000 zu schreiben. Lokale Suchanfragen pro Monat, mit Titel, die Sätze, die in den Top Ten der Google-Ergebnisse nicht brauchen zu verdienen, optimieren die Artikel in Bezug auf Schlüsselwörter, usw. ). Mit freie Zeit ist für mich sehr schwer, so tun Sie es nicht in einer professionellen Art und Weise;-) ich das Thema, das Sie gerade lesen, mit denen ich während des Studiums nicht erfüllt, oder wer einfach nur interessiert mich wählen. KOSTEN a) Eintritt bezahlt Web-Verzeichnisse (siehe unten) katalog.gazeta.pl - 7,38 zł katalog.wp.pl - 11,07 zł katalogseo24.pl - 2,44 zł katalog.hoga.pl - 7,32 zł gwiazdor.pl - 11,07 zł katalog.bajery. pl - 2,46 zł katalog.di.com.pl - 20,91 zł katalog.stronwww.eu - 3,69 zł katalogseo.net.pl - 11,07 zł katalog.onet.pl - 11 zł katalog.interia. pl - 11,07 zł TOTAL: 99,48 zł b) des Kaufprogramm für die automatische Positionierung der Seiten publiker Version 3.5.1 - 373, 23 zł Integrationsmodul Antigate.com und DeathByCaptcha.eu - 89,48 zł TOTAL: 462, 71 zł   c) die Gebühr für die 6-Monats-Nutzung von Server-Hosting-Service aktiv mini nazwa.pl - 47,97 zł TOTAL: 610,16 zł Einkommen für die Zeit, die keine Einnahmen nicht bemerkt (und in einem solchen Tempo, keine Versprechungen zu diesem Thema im kommenden Jahr zu machen ) als Schwelle für die Zahlung von Google AdSense ist derzeit 300 PLN. Mein Konto ist 11 zł 20 Cent;-) 2 POP-UP-BOX FACEBOOK wie die erste Seite erscheint BROWSER daher, dass das Verhalten Fanpage auf Facebook ist ein sehr guter Weg, um die Zahl der Blog-Leser zu erhöhen, beschloss ich, geben Sie das Pop-up "Facebook Like Box", die nach etwa 10 Sekunden der ersten Anzeige alle Seiten der Website angezeigt wird, drängen die Besucher der Website auf "facebookowego Newsletter" Arzt Katowice mögen. Es muss nicht wieder nach dem Aktualisieren / beim Betrachten keine Seite angezeigt werden. KATEGORIE: ÄNDERUNGEN (ein paar Worte von ADMININSTRATORA) Il ya quelques jours je lance un blog médical "lekarzkatowice.blogspot.com" a gagné un nouveau domaine - "médecin-katowice.pl". Dans le cadre de ce changement, il est nécessaire de positionner le service à la nouvelle adresse. À ce point, je tiens à souligner que mon but est plutôt d'atteindre un public plus large que la position dans le google moteur de recherche des articles individuels / textes. Par conséquent, ne vous contentez pas de supprimer l'ancien domaine, et donner aux lecteurs la possibilité de visiter le site sous deux adresses Internet mentionnées ci-dessus. Dans ce post, je vais essayer de décrire les changements qui ont été faits au cours des derniers jours dans le but de diffuser la page. 1 POSITIONNEMENT SEO (Optimisation des moteurs de recherche) Beaucoup de gens sont fermement d'avis que le blog (en particulier les mérites solides) est un moyen simple et facile de faire de l'argent. Je voudrais que tous les lecteurs d'expliquer pourquoi à ce jour sur le blog des annonces montrant des google adwords, plus je le fais pour la passion et de poursuivre leur propre développement professionnel continu. Afin de créer le site ont subi des coûts que je voudrais m'ont demandé si. Pour les conditions polonaises de gagner un blog, vous devez consacrer un peu de temps (à écrire des articles sur des sujets de seulement 1 à 5000. Recherches locales par mois, avec des titres contenant des phrases qui ne sont pas dans les dix premiers résultats de Google, optimiser les articles en termes de mots clés, etc ). Avec le temps libre est pour moi très difficile, il ne faut pas le faire de manière professionnelle;-) choisir le thème que vous lisez actuellement, avec qui je n'ai pas rencontré au cours de leurs études, ou qui êtes juste m'intéressait. FRAIS a) entrée aux annuaires web payés (voir ci-dessous)  katalog.gazeta.pl - 7,38 zł katalog.wp.pl - 11,07 zł katalogseo24.pl - 2,44 zł katalog.hoga.pl - 7,32 zł gwiazdor.pl - 11,07 zł katalog.bajery. pl - 2,46 zł katalog.di.com.pl - 20,91 zł katalog.stronwww.eu - 3,69 zł katalogseo.net.pl - 11,07 zł katalog.onet.pl - 11 zł katalog.interia. pl - 11,07 zł TOTAL: 99,48 zł b) du programme d'achat pour le positionnement automatique des pages publiker la version 3.5.1 - 373, 23 zł module d'intégration Antigate.com et DeathByCaptcha.eu - 89,48 zł TOTAL: 462, 71 zł    c) la redevance pour l'utilisation de 6 mois de service d'hébergement serveur mini-nazwa.pl actif - 47,97 zł TOTAL: 610,16 zł REVENU Pour l'instant pas remarqué tous les revenus (et à un tel rythme ne pas faire de promesses à ce sujet dans l'année à venir ) que le seuil de paiement de google adsense est actuellement PLN 300. Mon compte est de 11 zł 20 cents;-) 2 POP-UP BOX Facebook Like la première page apparaît navigateur donc, que la conduite fanpage sur facebook est un très bon moyen d'augmenter le nombre de lecteurs du blog, j'ai décidé de entrer dans le pop-up "facebook comme boîte" qui apparaît après environ 10 secondes de la première présentation des pages du site, invitant les visiteurs sur le site pour vous "facebookowego newsletter" médecin katowice. Il ne semble pas nouveau après l'actualisation / lors de la visualisation de page. CATÉGORIE: CHANGEMENTS (QUELQUES MOTS DE ADMININSTRATORA) Hace unos días me encuentro un blog médico "lekarzkatowice.blogspot.com" ganó un nuevo dominio - "doctor-katowice.pl". En relación con este cambio, hay una necesidad de posicionar el servicio en la nueva dirección. En este punto quiero hacer hincapié en que mi propósito es más bien llegar a un público más amplio que la posición en el motor de búsqueda de google artículos individuales / textos. Por lo tanto, no basta con eliminar el antiguo dominio, y dar a los lectores la oportunidad de visitar el sitio bajo dos direcciones de Internet mencionadas anteriormente. En este post voy a tratar de describir los cambios que se han hecho en los últimos días con el fin de difundir la página. 1 POSICIONAMIENTO SEO (Search Engine Optimization) Muchas personas son de la firme opinión de que un blog (en especial los méritos fuertes) es una manera simple y fácil de hacer dinero. Me gustaría que todos los lectores para explicar por qué hasta la fecha en los anuncios del blog a aparecer de AdWords de Google, más lo hago por la pasión y perseguir sus propios desarrollo profesional continuo. Con el fin de crear el sitio han sufrido algunos de los costos que me gustaría haber pedido a mí, sin embargo. Para las condiciones de Polonia para ganar un blog que necesita dedicar un poco de tiempo (para escribir artículos sobre temas de sólo 1 a 5000. Búsquedas locales al mes, con títulos que contengan frases que no están en los diez primeros resultados de google, optimizar los artículos en términos de palabras clave, etc ). Con el tiempo libre es para mí muy difícil, así que no hacerlo de una manera tan profesional;-) elijo el tema que usted está leyendo, con quien no he conocido durante sus estudios, o que es sólo me interesa. GASTOS a) entrar en los directorios web pagados (ver más abajo)  katalog.gazeta.pl - 7,38 zł katalog.wp.pl - 11,07 zł katalogseo24.pl - 2,44 zł katalog.hoga.pl - 7,32 zł gwiazdor.pl - 11,07 zł katalog.bajery. pl - 2,46 zł katalog.di.com.pl - 20,91 zł katalog.stronwww.eu - 3,69 zł katalogseo.net.pl - 11,07 zł katalog.onet.pl - 11 katalog.interia EUR. pl - 11,07 zł Total: 99,48 zł b) del programa de compra para la colocación automática de las páginas publiker versión 3.5.1 - 373, 23 zł módulo de integración Antigate.com y DeathByCaptcha.eu - 89,48 zł Total: 462, 71 zł   c) la tasa por el uso de 6 meses de servicio de alojamiento de servidor de mini nazwa.pl activa - 47,97 zł Total: 610,16 zł INGRESOS Por el momento no se dio cuenta de todos los ingresos (ya un ritmo tal de hacer ninguna promesa sobre esto en el próximo año ) como el umbral para el pago de adSense de Google es actualmente 300 PLN. Mi cuenta es 11 zł 20 centavos;-) 2 POP-UP BOX Facebook Like La primera página aparece NAVEGADOR por lo tanto, que la conducta fanpage en facebook es una muy buena manera de aumentar el número de lectores del blog, decidí entrar en el pop-up "facebook como la caja" que aparece después de unos 10 segundos de la primera pantalla de las páginas del sitio, instando a los visitantes a este sitio se como "newsletter facebookowego" doctor Katowice. No aparece de nuevo después de actualizar / al visualizar cualquier página. CATEGORÍA: CAMBIOS (UNAS PALABRAS ADMININSTRATORA) 3 STATISTICS SERVICE - STATE OUTPUT NUMBER OF VISITORS SERVICE MONTHLY data from google analytics from last miesiąa (from 23 June to 22 July) indicate that the site was visited by 956 unique visitors. NUMBER OF ENTRIES ADDED BY PUBLIKERA publiker program runs from 48 hours. Cron job runs every minute. Currently, sent and published a successful 98 entries (67 entries in the directory, 31 entries pretzels). 4 OBJECTIVES I would like to get to the end, the service was visited by 10,000 unique users per month. Next summary is planned for the turn of the year 2013 and 2014. Then check the effectiveness of my efforts to disseminate the site. 3 STATISTIK SERVICE - STATE OUTPUT ZAHL DER BESUCHER SERVICE monatlichen Daten von Google Analytics von den letzten miesiąa (von 23. Juni - 22. Juli) zeigen, dass die Website wurde von 956 Besuchern besucht. Zahl der durch PUBLIKERA publiker Programm hinzugefügt läuft von 48 Stunden. Job läuft jede Minute. Derzeit versendet und veröffentlicht eine erfolgreiche 98 Einträge (67 Einträge im Telefonbuch, 31 Einträge Brezeln). 4 ZIELE Ich möchte bis zum Ende erhalten, wurde der Service von 10.000 Unique Usern pro Monat besucht. Weiter Zusammenfassung ist für die Jahreswende 2013 und 2014 geplant. Dann überprüfen Sie die Wirksamkeit meiner Bemühungen, um die Website zu verbreiten.SERVICE 3 STATISTIQUES - ETAT DE SORTIE NOMBRE DE VISITEURS SERVICE données mensuelles de google analytics de dernière miesiąa (du 23 Juin to 22 Juillet) indiquent que le site a été visité par 956 visiteurs uniques. NOMBRE DE PARTICIPATIONS ajoutée par programme publiker PUBLIKERA fonctionne à partir de 48 heures. Cron s'exécute toutes les minutes. Actuellement, envoyé et publié un succès 98 entrées (67 entrées dans le répertoire, 31 entrées bretzels). 4 OBJECTIFS je voudrais arriver à la fin, le service a été visité par 10 000 visiteurs uniques par mois. Résumé prochaine est prévue pour la fin de l'année 2013 et 2014. Ensuite, vérifier l'efficacité de mes efforts pour diffuser le site. SERVICIO DE ESTADÍSTICA 3 - ESTADO DE SALIDA NUMERO DE VISITANTES DE SERVICIO MENSUAL datos de Google Analytics de las ultimas miesiąa (desde 23 Junio ​​hasta 22 Julio) indican que el sitio fue visitado por 956 visitantes únicos. NUMERO DE PARTICIPANTES Agregado por programa publiker PUBLIKERA corre a partir de 48 horas. Cron trabajo se ejecuta cada minuto. Actualmente, enviado y publicado un exitoso 98 entradas (67 entradas en el directorio, 31 entradas pretzels). 4 OBJETIVOS me gustaría llegar a la final, el servicio fue visitada por 10.000 usuarios únicos al mes. Siguiente sumario está previsto para finales del año 2013 y 2014. A continuación, compruebe la eficacia de mis esfuerzos por difundir el sitio.

Prześlij komentarz

  1. Przy częstym dodawaniu wpisów z dobrą, ciekawą oraz unikalną treścią można zgromadzić spory ruch. Kwestia czasu, oraz po raz drugi ciekawych artykułów.

    OdpowiedzUsuń
  2. Wzrost odwiedzin robi wrażenie :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Social Media mają coraz większe znaczenie w reklamie jednak nadal uważam, że pozycjonowanie oraz reklama Adwords dają najlepsze efekty. Szczególnie ta ostatnia metoda.

    OdpowiedzUsuń

 
Top