REKLAMA

 


CHOROBY KOŚCI
WRODZONE I DZIEDZICZNE CHOROBY KOŚCI
- zmiany izolowane lub zespoły; zaburzenia strukturalne, obecność dodatkowych kości, nieprawidłowe zrastanie
- prowadzące do zmian w całym kośćcu- wpływ na wzrost, utrzymanie prawidłowej macierzy
- choroby metaboliczne wpływające na macierz kostną – zesp. Hurlera
ACHONDROPLAZJA
- najczęstsza wrodzona osteodyschondrodysplazja, gł. przyczyna karłowatości
- upośledzenie dojrzewania chrząstki w rozwijającej się płytce wzrostowej
- mutacja autosom. dominująca genow rec.3 dla czynnika wzrostu fibroblastow (FGFR3), krotkie ramię chrom.4 
przetrwała aktywacja FGFR3  hamowanie prawidłowej proliferacji chrząstki w pytce wzrostowej
- 20% występowania rodzinnego
- homozygoty (rzadko)  niedorozwoj klatki piersiowej  zgon w przebiegu niewydolności odd.
- heterozygoty (najczęstsza choroba nieletalna)  znaczne nieproporcjonalne skrocenia części prox. Kończyn, łukowate
wygięcie nog, uwydatnienie lordoz (łękowatość)
Morfologia – płytki chrzęstne wzrostowe zawierają hipoplastyczne lub bezładnie rozmieszczone grupy chondrocytow.
SAMOISTNA KRUCHOŚĆ KOŚCI (osteogenesis imperfecta)
- nieprawidłowy kolagen typu I (obecny w skorze, stawach, gałce ocznej, podstawowy składnik osteoidu)
- mutacje genow syntezy i wydzielania prokolagenu 1 i 2 oraz składania kolagenu
- autosom. domin.
- 4 postacie IO
- objawy: - mnogie złamania kości
- ciężkie postacie- zgony in utero/ tuż po urodzeniu
- może się ujawnić we wczesnym dzieciństwie (podejrzenie zesp. dziecka
maltretowanego)
- łagodne postacie nie skracają życia
- opoźnione wyrzynanie zębow
- utrata słuchu
- błękitne zabarwienie twardowek oka ( ilości kolagenu)
MARMURKOWATOŚĆ KOŚCI (osteopetrosis)
- niedostateczna aktywność osteoklastow
- autosom. domin./rec., heterogenne
- pogrubiałe, wysoce zmineralizowane i nadmiernie łamliwe kości
- z powodu zmniejszenia przestrzeni dla szpiku i hematopoezy: niedokrwistość,  PLT, podatność na zakażenia
- pogrubiałe kości mogą uciskać pnie nerwowe  porażenia nerwow czaszkowych
ZRZESZOTNIENIE KOŚCI (osteoporosis)
- masy kości i zaburzenia mikroarchitektury  kruchości i podatności na złamania
- liczby i grubości blaszek kostnych, ktora nie łączą się w beleczki
1. miejscowe (po długotrwałym unieruchomieniu)
2. uogolnione:
a) pierwotne: - pomenopauzalne (najczęstsza postać)
- starcze (obie płcie, ciężkość wzrasta z wiekiem,  gęstości kości)
- idiopatyczne
b) wtorne : - zaburzenia endokrynologiczne, nowotwory, związane z przewodem pokarmowym, uogolnione
choroby reumatyczne, związane z lekami i inne.
- mechanizm:
Osteoklasty powstają z makrofagow pod wpływem szlaku sygnalizacyjnego RANK/ ligand RANK. Ligand RANK związany
z błoną komorkową osteoblastu lub komorki zrębowej łączy się z receptorem RANK na powierzchni makrofaga
(aktywacja ścieżki transkrypcyjnej w jądrze). Dołącza się czynnik M-CSF ( stymulujący kolonię makrofagow). Makrofag
przekształca się w osteoklast.
Osteoprotegryna (OPG), wydzielana przez komorki zrębu i osteoblasty może działac jak receptorowa pułapka dla
ligandu RANK, uniemożliwiając łączenie się z rec.RANK na makrofagach. Przez hamowanie rożnicowania osteoklastow
zapobiega resorpcji kości.
- patogeneza:
nieprawidłowa regulacja wspołdziałania RANK, ligandu RANK i OPG (np. z
powodu estrogenow)  aktywność osteoblastow i resorpcja kości  
aktywności osteoblastow i tworzenia kości
- ryzyko zachorowania – zależy od szczytu masy kostnej u młodych dorosłych (wpływ mają: aktywność fiz., genetyka,
dieta, stężenie hormonow); gęstość kości jest większa o mężczyzn i rasy czarnej
- wspołczynnik utraty masy kostnej- 0,7% rocznie
największa utrata: kręgi, szyjka kości udowej
- po 30 r.ż. każda powstała masa kości nie kompensuje już utraty
Czynniki wpływające na rozwoj choroby:
- ESTROGENY
a) ich spadek powoduje  produkcji IL1, IL6, TNF przez monocyty i inne kom. szpiku   puli prekursorow
osteoklastow
  produkcji ligandu RANK i M-CSF
  resorpcji i  formowania kości
b) stymulują wytwarzanie OPG
- TESTOSTERON
w wieku starszym powoduje  produkcji cytokin   metabolizmu kości
- GENETYCZNE
odmiany genu VDR (rec.wit.D) determinują gęstość kości
- MECHANICZNE
Spadek aktywności fiz., unieruchomienie, siedzący tryb życia
- DIETA
Przyswajanie Ca i wit.D (znaczenie mniejsze u dorastających dziewcząt)
Morfologia:
- utrata masy kostnej największa tam, gdzie najwięcej kości beleczkowej (gąbczastej)
- beleczki cienkie, oddalone od siebie, poszerzone kanały Haversa
- nieznacznie nasilona akt. osteoklastow
- w pozostałych częściach kości prawidłowa zawartość minerałow i macierzy białkowej
Klinicznie:
- na początku- bezobjawowe
- wczesna diagnostyka: dwufotonowa absorpcjometria rtg; poźniej rtg
- złamania: trzonow kręgow, miednicy, uda, (wymagają unieruchomienia u starszych, zgon z powodu zatorowości
płucnej, zapalenia płuc)
Leczenie:
- suplementacja estrogenow  tempo utraty kości i Ca, ale nie odwraca istniejących już zmian
- przyjmowanie Ca w diecie przed 30 r.ż. zmniejsza ryzyko
- suplementacja Ca u starszych nieznacznie  tempo zmian
- bifosfoniany  resorpcję kości
- SERMs – wybiorcze modulatory rec. estrogenu
- Jeśli nie można przyjmować estrogenow – kalcytonina  częstość złamań
KRZYWICA (rahitis) I ROZMIĘKANIE KOŚCI (osteomalacia)
- z powodu  wit.D  mineralizacji kości, nadmiar osteoidu
CHOROBY KOŚCI TOWARZYSZĄCE NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC
Skutki działania PTH:
- stymulacja osteoklastow,  resorpcji kości i  uwalniania Ca (pośrednio, przez  ligandu RANK)
-  resorpcji Ca w cewkach nerkowych
-  syntezy akt. postaci wit.D  resorpcji Ca w jelicie i uwalniania Ca z kosci
· pierwotna nadczynność przytarczyc – PTH jest bezpośrednio odpowiedzialny za zmiany kostne
· wtorna nadczynność przytarczyc (zwykle choroby nerek)
 zniszczenie miąższu nerek w przewlekłej niewydolności i hiperfosfatemia hamująca akt. nerkowej hydroksylazy
powodują
  poziomu wit.D ,  absorpcji Ca w jelitach , kwasicę metaboliczną, odkładanie Al. w kościach
 to wszystko powoduje nieprawidłową mineralizację osteoidu
Morfologia:
- warstwa korowa i beleczkowa zanikają
- resorpcja kości najsilniejsza podokostnowo- najlepiej widoczna na rtg II i III palca po stronie promieniowej, środkowe
paliczki
- erozja powierzchni kości
- w jamach szpikowych dużo luźnej tkanki łącznej i naczyń
- złogi hemosyderyny  osteoklasty  reaktywne kom. olbrzymie  guz brunatny
- zmiany torbielowate
ROPNE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU (osteomyelitis purulenta)
rozsiew bakterii do kości – drogą krwionośną ( najczęściej)
- bezpośrednio z ostrego ogniska zakażenia w przyległych tkankach
- uraz, złamania otwarte, operacje ortopedyczne
- najczęstsze bakterie: S. Aureus, dwoinki zapalenia płuc, paleczki G-, u noworodkow paciorkowce grB i E.Coli, Salmonella
u chorych na anemię sierpowatą; w 50% przyczyna pozostaje nieznana
Klinicznie:
- obj. ogolne (u dorosłych mogą nie wystąpić): gorączka, osłabienie, leukocytoza
- obj. miejscowe ( u dzieci nieznaczne): bol, obrzmienie, zaczerwienienie
- rtg- zmiany mogą być niewidoczne przez pierwsze 7 dni
- badanie radioizotopowe!
- powikłania: złamania patologiczne, bakteriemia, zapalenie wsierdzia
(rzadziej: skrobawica uogolniona, przetoki drenujące skorę lub okoliczne
tkanki, rak płaskonabłonkowy w kanale przewlekłej przetoki, mięsaki)
Morfologia – ostre:
- obfity naciek z granulocytow w miejscu wniknięcia bakterii
- dzieci- gł. przynasady kości długich (bo tam wolniejszy przepływ krwi)
- dorośli- trzony kręgow (bo dobrze unaczynione)
- martwica w ciągu kilku dni z powodu  enzymow i ciśnienia w jamie szpikowej oraz z powodu oddzielenia okostnej
- podokostnowe ropnie (gł. u dzieci, bo u nich okostna przywiera słabiej do kory), szerzące się do stawow i nasad
- może szerzyć się na tkanki miękkie i wzdłuż kości długich
Morfologia – przewlekłe:
- napływ komorek przewlekłego zapalenia może wywołać reakcje naprawcze: aktywacja osteoklastow, proliferacja
fibroblastow, powstawanie nowej kości
- martwiak (sequestrum) – pozostałość martiwczej kości, może być resorbowany przez osteoklasty
- otoczka/ trumienka (involutrum) – większy martwaiak otoczony rąbkiem odcznowym
- ropień Brodiego – ropień dobrze odgraniczony przez sklerotycznie zmienioną kość (bakterie mogą wewnątrz przetrwać
wiele lat)
GRUŹLICZE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU (osteomyelitis tuberculosa)
- jako powikłanie 1-3% gruźlicy płuc
- szerzenie przez ciągłość lub drogą krwionośną (kości długie i kręgi)
· choroba Potta – zapalenie kręgow- ich zniekształcenie i zapadanie może powodować zaburzenia
neurologiczne. Szerzy się na otaczające tkanki miękkie, powstaje ropień zimny (opadowy) w mięśniu
biodrowo- lędźwiowym.
- zmiany mnogie u osob z niedoborami immunologicznymi
- początek zakażenia najczęściej w maziowce (bo st. tlenu)
- poźniej w nasadach ( zapalenie ziarniniakowe z martwicą serowatą i niszczeniem kości)
CHOROBA PAGETA (osteitis deformans)
- Fazy:
1)osteolityczna- akt. osteoklastow, ilości komorek, niszczenie kości
2)mieszana- proliferacja osteoklastow i osteoblastow
3)osteosklerotyczna- gęsta, zmineralizowana kość, akt. komorek
- efekt: kość bardziej gęsta, ale słabsza  zniekształcenia i złamania
Patogeneza (hipoteza!):
- powolne zakażenie Paramyxowirusem :
 ekspresja rec. RANK powstają osteoklasty o akt. resorpcyjnej
 stymulacja osteoblastow  IL6 i akt. osteoblastow
Morfologia:
- zmiany pojedyncze lub mnogie (90%)
- najczęściej kręgosłup, czaszka, kości miednicy
- faza1) zastępowanie szpiku przez luźną tkankę łączną, bogato unaczynioną,
beleczki wyścielone olbrzymimi osteoklastami wielojądrowymi
- faza2) resorpcja + tworzenie
- faza3) odkładaie nieprawidłowej kości, brak prawidłowych blaszek
znaczne pogrubienie kości zbitej i beleczkowej
elementy nowej kości tworzą przypadkową mozaikę!!
Klinicznie:
- zwykle 40 r.ż., mężczyźni, zdarzają się przypadki rodzinne
- predysponuje do mięsaka kości (1%), rokowanie wtedy b. niepomyślne
- zwykle bezobjawowa
-  fosfatazy zasadowej (bo akt. osteoblastyczna)
- czasem gdy wczesne zmiany obficie unaczynione- ucieplenie tkanek powyżej kości
- gdy zaawansowane - rzutu serca (bardzo rzadko zastoinowa niewydolność krążenia)
- w fazie2 bole głowy, powiększenie obwodu głowy, zaburzenia widzenia i głuchota ( spowodowane zniekształceniem
kości i uciskiem na nerwy czaszkowe)
- bole kręgosłupa, złamania kręgow, ucisk pni nerwowych – kalectwo
- odkształcanie kości długich (poprzeczne złamania)
- w fazie3 wydalania Ca z moczem ( w osoczu Ca i P w normie)
NOWOTWORY KOŚCI
- częściej przerzutowe (z: prostaty, piersi, płuc, nerek, przew.pokarmowego, tarczycy)
- osteolityczne częściej niż blastyczne, ale w jednym ognisku mogą występować oba typy
- czynniki ryzyka: choroba Pageta, przewlekłe zapalenie kości, promieniowanie
- dziedziczne zesp. nowotworowe: zesp. Gardnera (mnogie kostniaki), rodzinny retinoblastoma (mięsaki
kościopochodne)
- wszystkie grupy wiekowe i każda okalizacja, trudna diagnostyka
Kościotworcze:
· łagodne: - kostniak
- kostniak kostninowy
- kostniak zarodkowy
· złośliwe: - kostniakomięsak pierwotny.
- kostniakomięsak wtorny
Chrzęstnotworcze:
· łagodne: - wyrośl chrzęstno- kostna
- chrzęstniak
- chrzęstniakomięsak
KOSTNIAK(osteoma)
- 40-50 r.ż.
- glowa, szyja, zatoki,
- pojedyncze, twarde, egzofityczne rozrosty na powierzchni kości
- zbudowane z kości niedojrzałej i blaszkowatej, wyglądają jak prawidowa kość
- nie naciekają, nie złośliwieją
KOSTNIAK KOSTNINOWY (osteoid osteoma)
- przynasady k. udowej i piszczelowej, 20-30 r.ż., mężczyźni
- średnica do 2 cm
- miejscowy bol, mija po ASA
Morfologia:
- przeplatające się dojrzewające beleczki kostne otoczone osteoblastami
- rtg- dobrze odgraniczone, częściej w korze, w środku przejaśnienie – indus- ale może ulegać mineralizacji i sklerotyzacji,
obecny rąbek sklerotyczny
- zrąb z tkanki łącznej
- wyst. komorki olbrzymie
KOSTNIAK ZARODKOWY (osteoblastoma)
- 10-20 r.ż. , kręgosłup
- większe niż kostninowe
- bol trudniejszy do zlokalizawania, nie reaguje na ASA
- może odrastać
Morfologia jak wyżej
KOSTNIAKOMIĘSAK
- najczęstszy pierwotny złośliwy mezenchymalny,
- kom. nowotworowa produkuje osteoid
Pierwotny:
- najczęściej w okolicy stawu kolanowego , przynasada dalsza kości udowej, bliższe kości piszczelowej i ramiennej
- 10-20r.ż., mężczyźni
- mutacje genu supresorowego nowotworu TP53, nadekspresja MDM2, mutacje genow dla retinoblastoma, utrata
heterozygotyczności w 3p, 13q, 17p, 18q
Wtorny
- jako powiklanie innych prcesow
- kość udowa, ramieniowa, miednica
- 40 r.ż.
Morfologia:
- rośnie na zewnątrz, unosi okostną (trojkąt Codmana), wrasta do jamy szpikowej
- może być obecna chrząstka
- duży guz o zatartych granicach
- może być polimorfizm, kom. olbrzymie
Klinicznie:
- szybko rośnie, boli
- pierwszy objaw to często złamanie
- agresywne, przerzuty drogą krwionośną często do płuc
WYROŚL KOSTNOCHRZĘSTNA(osteochondroma) / egzostoza
- przynasady kości długich, narośla o szerokiej podstawie
- 10-30 r.ż.
- zawiera dojrzałą kość i chrzęstną pokrywę
- 1/3 wszystkich łagodnych nowotworow kości
- przestają się rozwijać wraz z ustaniem wzrostu osobniczego
- zwykle pojedyncze, mnogie w przypadkach rodzinnych ( i takie mogą przekształcic się w mięsaka)
CHRZĘSTNIAK(chondroma)
- małe kości rąk i stop, 30-50 r.ż.
- dobrze odgraniczone, przypominają prawidłową chrząstkę, rosną w jamie szpikowej
- zbudowane z dojrzałej chrząstki szklistej z nielicznymi chondrocytami
- rzadko mnogie lub dziedziczne
- choroba Olliera- mnogie, po jednej sronie ciała (atypia)
- zesp. Maffucciego – mnogie (atypia) + naczyniaki tkanek miękkich
- 1/3 – przemiana w chrzęstniakomięsaka
CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK
- z komorek mezenchymalnych ktore prod. macierz chrzęstną, nie produkują osteoidu
- najczęstsze po kostniakomięsakach
- 40-60 r.ż., mężczyźni
- bark, miednica, żebra, cz.bliższa kości udowej
- czasem bolesne
- przerzuty drogą krwi, najczęściej do płuc
Morfologia:
- rozwija się w jamie szpikowej najczęściej, ekspansywny rozrost, niszczy korę
- obraz histologiczny bardzo zrożnicowany
GUZ OLBRZYMIOKOMÓRKOWY KOŚCI (osteoclastoma)
- nasady kości długich (dalsza kości udowej i promieniowej, bliższa piszczelowej i ramiennej)
- 20-40 r.ż.
- zmiany lityczne niszczące korę; podobne do osteoklastow komorki olbrzymie oraz owalne lub wrzecionowate komorki
jednojądrzaste(=nowotworowe)
- 20% wszystkich łagodnych zmian kości
Klinicznie:
- bol, mylony z zapaleniem stawu
- biologia nieprzewidywalna: może dawać wznowy, złośliwieć wskutek naświetlania, złośliwe de novo, histologicznie
łagodne mogą przerzutować do płuc
z grupy MIĘSAKa EWINGA (EWS)
1) mięsak kostny Ewinga (najczęściej)
2) postac pozakostna
3) prymitywny nowotwor neuroektodermalny (PNET) (najczęściej)
4) neuroepithelioma
5) guz Askina
- pochodzenie neuroektodermalne
- translokacje- fuzja genow EWS na chrom.22q12 z ETS (gł. FLI 11q24 i ERG 21q22)
- chimeryczne białka stymulują transkrypcję, rozregulowanie rożnicowania i dojrzewania kom.
- dzieci i młodzież, szczyt 20-30 r.ż.
- trzony kości długich i przynasady (kość udowa, piszczel, miednica)
Morfologia:
- w jamie szpikowej, miękki, ekspansywny guz, wnika pod okostną (obraz „łupin cebuli”)
- małe niebieskie komorki (zawierają glikogen) – marker MIC2 służy do rozrożnienia z innymi neo o takim obrazie:
neuroblastoma, mięśniakomięsak prążkowanokomorkowy, chłoniak.
Klinicznie:
- bol, zapalenie, gorączka
DYSPLAZJA WŁÓKNISTA
- łagodna zmiana nowotworopodobna
- zamiast kości beleczkowej- tkanka łączna i wyspy nieprawidłowej kości
Postacie:
1) zajęcie jednej kości (70%)
- prawdopodobnie to zaburzenie rozwojowe
- pojawia się w czasie dorastania, potem się uspokaja
- żebra, kość udowa, piszczel, żuchwa, szczęka, sklepienie czaszki
- powoduje miejscową deformację, złamania
2) zajęcie wielu kości (25%) (rzadko przechodzi w mięsaka)
- pojawie się wcześniej, powikłania nawet w wieku dorosłym
- wtarzoczaszka, miednica, udo, bark
- deformacje, złamania, ogranicza ruch
3) wiele kości + zaburzenia endokrynologiczne (rzadko przechodzi w mięsaka)
- u kobiet
- zmiany po jednej stronie ciała, przebarwienia typu kawa z mlekiem, przedwczesne dojrzewanie
- zesp. McCune’a – Albrighta
- może wspołwystępować z nadczynnością tarczycy i Cushingiem
Morfologia:
- przepuszcza prom rtg, rąbek sklerotyczny
- fibroblasty, kolagen, wyspy młodej kości
CHOROBY STAWÓW
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW(osteoarthritis)
- głownie zmiany w chrząstce, wtornie w kości
- w starszym wieku, w stawach najbardziej obciążonych
- mogą powstawać wtornie w wyniku zaburzeń metabolicznych (hemochromatoza, cukrzyca) i uprzednich deformacji,
otyłości
- rola czynnikow genetycznych, estrogenow, ryzyko proporcjonalne do gęstości kości
- wczesna faza: chrząstka zawiera więcej wody, mniej proteoglikanow, produkcji i degradacji kolagenu II, IL1, TNF i
NO
-  wytrzymałości na ściskanie i sprężystości
- w odpowiedzi na to głębiej położone chondrocyty produkują kolagen i proteoglikany aż przestają nadążać
Morfologia:
- powiększenie i nieregularne rozmieszczenie chondrocytow, fibrylizacja (rozszczepienie) – scieńczała chrząstka z
pionowymi szczelinami
- chrząstka może zostać całkowicie zniszczona, poniżej kość słoniowa (sklerotyzacja podchrzęstna)
- fragmenty mogą się odrywać, powstają torbiele wewnątrz kości (płyn stawowy)
- wzrost proliferacji na obrzeżach- wyrośla kostne (osteophyton), kolce kostne,
- zapalenie
Klinicznie:
- stawy biodrowe, kolanowe, międzykręgowe lędźwiowe, szyjne, międzypaliczkowe, I nadgarstkowo-środręczny i
skokowo-środstopny
- usztywnienie i głęboki rwący bol (RANO) nasilający się podczas ruchu
- trzeszczenie, obrzęk, wysięk
- guzki Heberdena u kobiet na dalszych międzypaliczkowych
- zniekształcenie, bez zarastania stawu( w przeciwieństwie do RZS)
DNA MOCZANOWA (diathesis urica)
- nadmierne gromadzenie w tkankach kwasu moczowego
- powtarzające się epizody ostrego zapalenia stawow, odkładanie guzkow dnawych, przewlekłe zniekształcenia stawow
- nie u wszystkich z hiperurykemią dochodzi do rozwoju dny
- najczęściej występuje pierwotna nadprodukcja kw.moczowego z lub bez zwiększonego wydalania (przyczyny niejasne),
rzadziej przyczyną choroby jest zmniejszone wydalanie moczanow
- choroba Lescha- Nyhana – brak enzymu HGPRT (katalizuje łączenie wolnych puryn z PRPP na szlaku rezerwowym
syntezy nukleotydow) sprzężony z X
- tylko u mężczyzn, wzrost wydalania kw.moczowego, zaburzenia neuro, upośledzeine umysłowe, samookaleczenia
- nagromadzenie PRPP i wzrost syntezy de novo puryn
- w rezultacie kw.moczowego
 mniej nasilony niedobor- bole w wieku dorastania, zab. neuroloogiczne
- dna wtorna - wytwarzania moczanow wskutek rozpadu komorek (leczenie nowotworow)
-  wydalanie w niewydolności nerek, diuretyki tiazydowe
Mechanizm:
- wytrącają się kryształy moczanow jednosodowych( blade igły), ktore aktywują dopełniacz, powstaje C3a i C5a,
nagromadzenie neutrofilow i makrofagow w jamie szpikowej i maziowce
- fagocytoza kryształow przez neutrofileuwalnianie wolnych rodnikow i leukotrienowrozpad neutrofilow uwalnianie
enzymow lizosomalnychuszkodzenie tkanki i zapalenie
- fagocytoza przez makrofagi uwolnienie IL1, IL6, IL8, TNFreakcja zapalna, wydzielenie proteazuszkodzenie
- zapalenie mija w ciągu kilku dni/tyg.
Klinicznie:
- ostre zapalenie stawow,
- artropatia dnawa,
- guzki dnawe (bezbolesne) w tkankach miękkich (nieregularne kredowobiałe złogi, przy granicy torebki stawowej,
powodują przewlekłe zapalenie ziarniniakowe)
- nefropatia dnawa – kryształy zatykają cewki nerkowe, tworzą się kamienie nerkowe
- u mężczyzn 30 r.ż.
Fazy:
1)bezobjawowa hiperurykemia
2)ostry napad dny z zapaleniem stawow
3)okres międzynapadowy
4)przewlekła dna z guzkami dnawymi
- miejscowy nagły i silny bol jedno-, poźniej wielostawowy
- paluch, środstopie, pięta, kolano, nadgarstek
- powoduje zniekształcenia, owrzodzenia
- nefropatia, nawracające zapalanie odmiedniczkowe, przewlekła niewydolność nerek
ZAKAŻENIA STAWÓW
OSTRE ROPNE ZAPALENIE STAWOW
- najczęściej gonokoki, gronkowce, paciorkowce, H. influenzae, G-, Salmonella
- w wyniku urazu, bakteriemii, przez ciągłość, w niedoborach immunolog.
- Bol, gorączka, naciek nautrofilow
CHOROBA Z LYME (borelioza)
- Borrelia burgdorferi na ludzi od gryzoni za pośrednictwem kleszczy
1) namnożenie krętkow w miejscu ukąszenia- zaczerwienienie z twardym, bladym cetrum (erythema
chronicum migrans, ustępuje po kilku tyg.) + gorączka i powiększenie węzłow.
2) Wczesny okres rozsiewu drogą krwionośną- obrączkowe zmiany skorne, powiększenie węzłow,
wędrujące zapalenie stawow, bole mięsni, zaburzenia rytmu serca, zapalenie osierdzia i mięsnia
sercowego, zapalenie opon, zajęcie nerwow czaszkowych (powstają przeciwciała, ale czasem brak)
3) Poźny okres rozsiewu, po 2-3 latach od ukąszenia- przewlekłe zapalenie stawow i zapalenie mozgu,
niedowład nerwow czaszkowych, „skora pergaminowa”
- najczęściej kolano, bark, łokieć
Morfologia:
- początkowo przypomina RZS
- zapalenie tętnic! z obrazem „łupin cebuli”
- poźniej ubytki w chrząstce
- gdy zapalenie opon- w płynie m-rdz dużo komorek – limfocyty, plazmatyczne i p/ciała p/krętkowe
CHOROBY MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
NEUROGENNY ZANIK MIĘŚNI
Morfologia:
- włokna mięśniowe są kanciaste, atroficzne, zaburzenia aktywności niektorych enzymow
- zmiany we włoknach szybkich (typu II) i wolnych (typu I)
- często jako zanik grupowy
- w przypadku regeneracji nerwu, morfologia może wrocic do normy
- grupowanie typow włokien – zanik naprzemiennego występowania włokien rożnych typow
- choroba Werdinga- Hoffmana – wrodzony rdzeniowy zanik mięsni typu I – rozległy zanik grup włokien, między nimi
pojedyncze włokna hipertroficzne
Klinicznie:
- osłabienie siły mięśniowej- nieznaczne aż do niewydolności oddechowej
 u noworodkow- uogolniona hipotonia „zesp. wiotkości niemowląt”
ZANIK WŁOKIEN MIĘŚNIOWYCH TYPU II
- jedno z najczęstszych zaburzeń mięśni szkieletowych
- wskutek nie używania mięśni, stosowania glikokortykosterydow i endogennym podwyższonym poziomem kortyzolu
Morfologia:
- włokna kanciaste i atroficzne, ale brak zaniku grup
MIASTENIA (nużliwość mięśni)
- nabyta, autoimmunologiczna,
- zaburzenia transmisji nerwowo- mięśniowej powodują osłabienie mięśni
- w każdym wieku, młodsze częściej kobiety, starsi mężczyźni
- przeciwciała p/receptorowi dla Ach, w złączu nerwowo-mięśniowym obecne Ig oraz składowe dopełniacza
- wspołwystępowanie z SLE, RZS, zesp. Sjogrena, choroby grasicy
Morfologia:
- znikome zmiany
- skupiska limfocytow- lymphorrhagies
- „uproszczenie” budowy złącza
Klinicznie:
- początek podstępny lub nagły
- objawy nasilają się w ciągu dnia, bo osłabienie następuje po pobudzeniach
- zajęte mięśnie gałek ocznych: ptosis (opadanie powieki) i diplopia (podwojne widzenie)
- gdy wypowiedź pacjenta się przedłuża przyjmuje postać nosowej
- powoli postępuje
- może prowadzić do niewydolności oddechowej
- poziom osłabienia nie zawsze jest proporcjonalny do ilości przeciwciał
ZESPOŁ MIASTENICZNY LAMBERTA- EATONA
- zwykle w towarzystwie raka drobnokomorkowego płuca
- wyprzedza rozpoznanie nowotworu
- p/ciała p/presynaptycznej części złącza
MIOPATIE ZAPALNE
- zapalenie wielomięśniowe, skorno- mięśniowe, wtrętowe,
- w przebiegu toksoplazmozy, wągrzycy, włośnicy
- wirus grypy, Coxackie, HIV  nieswoiste pobolewania aż do piorunującej martwicy z mioglobinurią i niewydolnością
nerek
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE’A (DMD)
- sprzężona z X (Xp21- jeden z największych genow człowieka),
- brak dystrofiny (białko strukturalne, łączy części sarkomeru z błoną komorkową
- obj. pojawiają się ok.5 r.ż., śmierć ok.20 r.ż. (niewydolność oddechowa, zapalenie płuc, zastoinowa niewydolność
krążenia, zaburzenia rytmu)
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BACKERA (BMD)
- sprzężona z X
- dystrofina o nieprawidłowej budowie
- objawy mniej nasilone niż w DMD, występują poźniej
Morfologia (DMD i BMD):
- znaczne rożnice w wielkości włokien (wspołistnienie przerostu i zaniku)
- zmiany degeneracyjne, martwica oraz cechy regeneracji
- dużo tkanki łącznej , włoknienie środmiąższowe
Klinicznie (DMD i BMD):
- zwykle mężczyźni
- wczesne objawy: ogolna niezgrabność ruchowa, niewydolność mięsni obręczy barkowej i biodrowej, niektore mięsnie
mogą przerastać (łydki)
INNE MIOPATIE
- wywołane wrodzonymi chorobami metabolicznymi, zab. mitochondrialne, subst. toksyczne
NOWOTWORY
TŁUSZCZAK
- najczęstszy nowotwor tkanek miękkich
- pojedyncze (przypadki dziedziczone – mnogie), sporadyczne, rosną wolno,
- boli tylko angiolipoma
Morfologia:
- miękkie, żołte, położone powierzchownie są otorebkowane, wewnątrzmięśniowe- nie odgraniczone
- zbudowane zwykle z dojrzałej tkanki
- często ulega zmianom krwotocznym – ostry brzuch
TŁUSZCZAKOMIĘSAK
- 50-6O r.ż.
- położone głęboko w jamie brzusznej i kończynach dolnych
- typ śluzowaty i okrągłokomorkowy – translokacje chromosomalne
Morfologia:
- dobrze odgraniczony
- typy: wysoko dojrzały, śluzowaty (oba rosną powoli), okrągłokomorkowy, polimorficzny (oba bardziej złośliwe- wznowy
i przerzuty drogą krwi do płuc), odrożnicowany
GUZKOWE ZAPALENIE POWIĘZI (fasciitis nodularis)
- odczynowy i samoustępujący rozrost fibroblastow
- u młodych dorosłych, rośnie w ciągu kilku tygodni, czasem boli
- zwykle kończyny gorne i tułow
- zmiana nieotorebkowana, powerzchowne dobrze odrganiczone  3 cm.
- pękate fibroblasty na śluzowym podścielisku, obecne figury podziału, ale nie nieprawidłowe
WŁOKNIAKOWATOŚĆ (fibromatoza)
- stały miejscowy rozrost fibroblastyczny
- nacieka okoliczne tkanki, nawroty, możliwa miejscowa złośliwość, ale nie przerzuty
- nie poddaje się leczeniu chirurgicznemu
Typy:
- powierzchowna – rozwija się w powięziach powierzchownych, zniekształca, łagodna
fibromatoza dłoniowa (przykurcz Dupuytrena)
fibromatoza prącia (choroba Peyronie)
- głęboka –skłonność do nawrotow i miejscowa złośliwość
włokniec (desmoid tumor) w jamie brzusznej, mięśniach tułowia i kończyn może występować w przebiegu zesp.
Gardnera (polipy gruczolakowate w j.grubym, kostniaki w kościach oraz głębokie fibromatozy)
Morfologia:
- zależy od lokalizacji
- zmiana może być rożnie odgraniczona
WŁOKNIAKOMIĘSAK
- złośliwy, pojedynczy, w tkankach głębokich: udo, kolano, przestrzeń zaotrzewnowa
- przerzuty, wznowy, rośnie wiele lat
WŁOKNIAK HISTIOCYTARNY
- w skorze i tkance podskornej guzki łagodne, dobrze odgraniczone, ruchome
- nacieka, ale nie głęboko
- fuzja genow – prowadzi do autokrynowej pętli wytwarzania PDGF
WŁOKNIAKOMIĘSAK HISTIOCYTARNY
- 50-70 r.ż.
- w mięśniach głębokich kończyn i zaotrzewnowo
- wznowy miejscowe, przerzuty
MIĘŚNIAKOMIĘSAK PRĄŻKOWANOKOMORKOWY (rhabdomyosarcoma)
- niemowlęta, dzieci i młodzież (najczęstszy mięsak u dzieci)
- typ zarodkowy : głowa i szyja, drogi moczowo- płciowe, zaotrzewnowo
(translokacje i fuzje, chimeryczny brak PAX3-FKHR:)
- typ pęcherzykowy: w wieku dorastania, kończyny, przewody nosowe i zatoki
- typ polimorficzny u dorosłych
Morfologia:
- obraz zmienny
- mięsak groniasty ( sarcoma botryoides)- powierzchowne, miękie, galaretowate
- warstwa kambialna- skupiane komorek nowotworowych tuż pod śluzowką
MAZIOWCZAK ZŁOSLIWY (sarcoma synoviale)
- z tkanki mezenchymalnej, zwykle w okolicy stawow
- translokacja chromosomalna
Morfologia:
- rożne rozmiary i odgranczenie
- komponent nabłonkowy tworzy gruczoły + sznury kom. przypominających fibroblasty

Prześlij komentarz

 
Top