REKLAMA

 


1) Rodzaje uszkodzeń komórki
Komorki mogą adaptować się do fizjologicznych lub patologicznych bodźcow, dążąc do zachowania stanu rownowagi, co
umożliwia im przeżycie. Podstawowe odpowiedzi adaptacyjne to :
· Zanik (atrophia)
· Przerost (hypertrophia)
· Rozrost ( hyperplasia)
· Metaplazja
Po przekroczeniu zdolności adaptacyjnych następuje uszkodzenie komorki ( jest uszkodzenie odwracalne oraz
nieodwracalne prowadzące do śmierci komorki)
Schematy śmierci komorki:
- MARTWICA (najczęściej skrzepowa) następuje w efekcie niedokrwienia lub zadziałania substancji toksycznych.
Charakterystyczne- obrzęk komorek, denaturacja białek, rozpad organelli. Śmierć dużej liczby komorek może prowadzić
do niewydolności narządu.
- APOPTOZA- efekt uruchomienia programu „komorkowego samobojstwa”. Obumarłe w ten sposob komorki usuwane
są z minimalnym uszkodzeniem sąsiadujących tkanek. Występuje gdy konieczne jest usunięcie zbędnych tkanek (np. w
rozwoju zarodkowym) i w stanach patologicznych ( np. zmiany powstałe w przebiegu mutacji).

2) Przyczyny uszkodzeń komórki
- NIEDOBOR TLENU- hipoksja- nie mylić z niedokrwieniem, ktore wprawdzie jest najczęstszą przyczyną niedotlenienia, ale
nie jedyną. Poza tym hipoksja występuje w:
Stanach niedostatecznego utlenowania krwi (zapalenie płuc)
Zmniejszeniu zdolności krwi do przenoszenia tlenu (niedokrwistość, zatrucie CO)
- CZYNNIKI CHEMICZNE- Inie tylko znane subst.chem. (azbest, środki owadobojcze etc) W dużych stężeniach nawet glukoza
i sol mogą być szkodliwe (bo zmiana osmotyczności środowiska). Rownież wysokie ciśnienie parcjalne tlenu może być
toksyczne. Leki też.
- CZYNNIKI ZAKAŹNE- wszystko- pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby
- REAKCJE IMMUNOLOGICZNE
- DEFEKTY GENETYCZNE
- ZABURZENIA ODŻYWIANIA- niskobiałkowa i n niskoenergetyczna dieta ludzi Trzeciego Świata, niedobory witamin,
nadmierne spożycie pokarmow (otyłość otyłość cukrzycy), dieta miażdżycorodna.
- CZYNNIKI FIZYCZNE- uraz, wysoka temperatura promieniowanie, porażenie prądem, nagłe zmiany ciśnienia atm.
- STARZENIE SIĘ- powtarzające się urazy prowadzą do zwyrodnienia tkanek. Starzenie prowadzi do upośledzenia zdolności
replikacji i naprawy komorek i tkanek. Powoduje to zmniejszenie odpowiedzi na bodźce i urazy zewnętrzne, prowadząc do
śmierci.

3) Mechanizm uszkodzenia komórki
- odpowiedź komorki na uszkodzenie zależy od rodzaju uszkodzenia, czasu trwania i nasilenia bodźca.
- skutki zadziałania bodźca zależą od rodzaju, stanu, zdolności do adaptacji i genetycznie uwarunkowanych właściwości
uszkodzonej komorki, np.
mięsień poprz.prążkowany wytrzymuje niedokrwienie przez 2- 3 godz, a martwica mięśnia sercowego następuje po 20-
3- minutach.
lepiej radzą sobie dobrze odżywione komorki np. bogate w glikogen hepatocyty
lepiej tez mają te, ktore mają genetycznie uwarunkowaną zdolność wytwarzania wielu enzymow rozkładających
szkodliwe czynniki powstałe w niedotlenieniu.
- CZTERY WRAŻLIWE UKŁADY WEWNĄTRZKOMORKOWE:
1) integralność błony kom. (homeostaza osmotyczna i jonowa)
2) produkcja ATP
3) synteza białek
4) integralność aparatu genetycznego
- ustanie czynności komorki następuje dużo wcześniej niż jej śmierć,
np. komorki serca tracą zdolność kurczenia po 1-2 min od niedokrwienia, a obumierają po 20- 30 minutach. Wewnętrzne
zmiany w komorkach są widoczne jeszcze poźniej, np. w sercu pod mikroskopem świetlnym po 6-12 godz a w elektr.po 2- 3
godz
· Ogolne mechanizmy biochemiczne
– Wyczerpanie ATP- zatrzymanie szlakow metabolicznych, utrata osmolarności, transportu, syntezy białek
– Brak tlenu/ powstanie reaktywnych związkow tlenu
– utrata rownowagi wapniowej- normalnie stęż Ca w komorce jest 10 000 razy mniejsze niż na zewnątrz.
Niedokrwienie lub toksyny prowadzą do napływu wapnia do cytozolu lub uwolnienia go z mitochondriow itp. W
ten sposob uczynniane są fosfolipazy (uszkadzają błonę), proteaz (białka), ATP-az i ednonukleaz.
– zaburzenia przepuszczalności błony- bezpośrednio przez toksyny bakt., białka wirusowe, dopełniacz, limfocyty Tc
itp. Mogą mieć też charakter wtorny (brak ATP, uczynnienie Ca- zależnych fosfolipaz)
– uszkodzenie mitochondriow- wzrost stęż. Wapnia, stres oksydacu=yjny, produkty rozpadu tłuszczow prowadzą do
powstania kanałow w wewn. Błonie mitochondrialnej, oraz wyciekania cytochromu c (ktory aktywuje apoptozę
komorki).
· Uszkodzenie wywołane niedokrwieniem i niedotlenieniem
niedokrwienie uszkadza tkanki szybciej niż niedotlenienie, ponieważ w niedotlenieniu mimo iż nie ma tlenu to
komorka może wytwarzać energię w mechanizmie beztlenowym, a w niedokrwieniu nie ma dostarczania zarowno
tlenu jak i substancji potrzebnych do metabolizmu beztlenowego. Nie ma też wypłukiwania szkodliwych metabolitow
przez krążącą krew.
Podstawowym procesem, na jaki wpływa niedotlenienie jest fosforyzacja oksydacyjna (spadek produkcji ATP). Skutki:
- spadek aktywności pompy sodowej- nagromadzenie sodu, utrata potasu- ostry obrzęk komorki (gromadzenie innych
metabolitow wzmaga obrzęk)
- wzrost glikolizy beztlenowej- spadek ATP, wzrost AMP ktory aktywuje fosfofruktokinazę. F. prowadzi do
wytwarzania ATP z glikogenu. To prowadzi do gromadzenia się kwasu mlekowego mlekowego fosforanow
nieorganiczny, przez co SPADA pH.
Jeśli niedokrwienie będzie się utrzymywać, dojdzie do coraz większych zaburzeń ( a w konsekwencji do
nieodwracalnego uszkodzenia), jeśli dopływ tlenu powroci to wszystkie zaburzenia się cofną.
· Uszkodzenia związane z niedokrwieniem i reperfuzją
nie zawsze przywrocenie krążenia jest korzystne i powoduje cofnięcie zaburzeń. Czasem może spowodować
pogłębienie uszkodzenia. Mechanizmy tego procesu:
- w wyniku porotu krążenia następuje wzrost stężenia wapnia w uszkodzonych omorkach, gdy nie są one jeszcze
zdolne do kontroli jonowej.
- reperfuzja uszkodzonych komorek prowadzi do napływu kom orek zapalnych, wydzielających wolne rodzniki
-nie w pełni zdrowe mitochondria nie potrafią całkowicie redukować tlenu, wytwarzają więc wolne rodniki.
Uszkodzone komorki nie mają wystarczających mechanizmow obrony przed nimi.
· Uszkodzenie przez wolne rodniki
-peroksydacja lipidow błonowych. Prowadzi do powstania reaktywnych, niestabilnych nadtlenkow, co
zapoczątkowuje reakcją autokatalityczną
-fragmentacja DNA. Wolne rodniki łączą się z wyminą prowadząc albo do śmierci albo do przemiany złośliwej.
-powstanie wiązań krzyżowych krzyżowych białkach. Przyspiesza to ich degradację i utratę zdolności enzymatycznej.
 ANTYOKSYDANTY: katalaza, glutation, dysmutaza, witaminy A,C,E, beta karoten
· uszkodzenie chemiczne
- działanie bezpośrednie- wiązanie ze składnikiem molekularnym lub organellą komorkową (np. chlorek rtęci)
- nieaktywne subst chemiczne zostają przetworzone do aktywnych metabolitow. Najczęściej odpowiedzialny jest
cytP450 (np. czterochlorek węgla CCl4- środek czyszczący)

4) Adaptacja komórki do uszkodzenia
a) adaptacja fizjologiczna- odp komorki na stymulację hormonalną lub mediatorami chemicznymi (np. powiększenie
gruczołow piersiowych i laktacja w ciąży)
b) adaptacja patologiczna- opiera się na tym samym, tylko że tu komorka dopasowuje się do niekorzystnych warunkow
żeby przetrwać.
Mechanizmy adaptacyjne dzielimy na „w gorę” lub „w doł” (zwiększona lub zmniejszona ilość receptorow)
Adaptacja komorki może się wiązać z produkcją białek (np. białka szoku termicznego, synteza kolagenu w przewlekłych
zapaleniach, włoknienie itp.)
· Zmiany adaptacyjne dotyczące wzrostu i rożnicowania komorek:
1) ZANIK- atrofia
- Jest to zmniejszenie wymiarow komorki, spowodowane utratą substancji komorkowej.
- jeśli dotyczy wielu komorek może prowadzić do zmniejszenia całego narządu
- przyczyny: zmniejszenie obciążenia, odnerwieni, zmniejszony dopływ krwi, nieodpowiednie odżywienie, utrata
stymulacji hormonalnej, starzenie
- na poziomie komorkowym jest to zmniejszenie komorki do wymiaru ktory umożliwia jeszcze przeżycie
-następuje redukcja elementow strukturalnych komorki
-kluczowa rola należy do regulacji rozpadu białek (lizosomy, szlak ubikwityno- proteasomowy, wakuole
autofagocytarne)
2) PRZEROST- hipertrofia
- Jest to zwiększenie wymiarow komorek, a co za tym idzie- całych narządow.
- fizjologiczny i patologiczny
- w wyniku zapotrzebowania funkcjonalnego lub stymulacji hormonalnej
- przerost i rozrost mogą wystąpić jednocześnie (macica w ciąży)
- patologia- serce w nadciśnieniu, przerost kardiomiocytow po zawale (kompensacja obumarłych komorek)
- komorki poprzecznie prążkowane mogą reagować tylko przerostem (bo są dojrzałe i nie mają zdolności podziału)
3) ROZROST- hiperplazja
- jest to zwiększenie liczby komorek narządu lub tkanki.
- rozrost fizjologiczny dzieli się na R.HORMONALNY- sutek w ciąży i R.KOMPENSACYJNY po usunięciu lub
uszkodzeniu narządu (np po resekcji wątroby dochodzi do odbudowania brakującej części narządu), lub gojenie
ran.
- rozrost patologiczny jest w większości spowodowany nadmierną stymulacją przez hormony lub czynniki wzrostu.
4) METAPLAZJA
- jest to odwracalna zmiana jednego typu dojrzałych komorek (nabłonkowych lub mezenchymalnych) w inny
dojrzały typ, ktory lepiej toleruje niekorzystne warunki.
- np. pojawienie się nabłonka płaskiego w miejsce oddechowego oddechowego palaczy (takąmetaplazję może też
powodować niedobor wit A)
- nowy nabłonek jest trwalszy ale oznacza utratę ważnych elementow obronnych (np. wydzielanie śluzu)
- utrzymujące się czynniki, ktore wywołały metaplazję mogą prowadzić do powstania nowotworu w nabłonku
zmienionym metaplastycznie.
· Rodzaje subkomorkowej odpowiedzi na uszkodzenie:
a)katabolizm lizosomalny (hetero- i autofagocytoza)
-heterofagocytoza- fago i pinocytoza (granulocyty obojętnochłonne i makrofagi)
-autofagocytoza (usuwanie starych organelli i remodeling komorki)
b) przerost SER
c) zmiany w mitochondriach (wzrost ilości w przeroście, zmniejszenie w zaniku, mogą rosnąć do dużych rozmiarow
rozmiarow hepatocytach u osob niedożywionych i alkoholikow, miopatie mitochondrialne- duża liczba dużych
mitoochondriow z nieprawidłowymi grzebieniami)
d) nieprawidłowa budowa cytoszkieletu (zaburzenia organizacji mikrotubul mogą być przyczyną niepłodności, oraz
przewlekłych zapaleń drog oddechowych- zesp. Kartagenera. Mikrotubule są potrzebe do migracji leukocytow
leukocytow fagocytozy. Tworzą też wrzeciono podziałowe.
e) białka wstrząsu termicznego (HSP)- aktywowane są przez bodziec uszkadzający i przywracają białkom
prawidłowy kształt, dzięki czemu mogą one odzyskać swoją funkcję. Jeśli białku nie zostanie przywrocony
prawidłowy kształt to jest ono niszczone w proteasomie.
· Złogi wewnątrzkomorkowe
1) stłuszczenie (steatosis)- każde nagromadzenie TAG w obrębie komorek podścieliska
- jest wyznacznikiem odwracalnego uszkodzenia
- może pojawić się w sąsiedztwie komorek, ktore uległy martwicy
- najczęściej dotyczy wątroby (też w sercu, mięśniach szkieletowych, nerce innych)
- może być pod wpływem toksyn, w niedożywieniu, niedoborze białek, otyłości, niedotlenieniu, ALKOHOL!
- morfologicznie- obecność wakuol w komorkach podścieliska; występuje głownie w wątrobie wątrobie i w sercu.
W wątrobie we wczesnym stłuszczeniu małe okołojądrowe wakuole (makro niewidoczne); w poźnym wakuole zlewają
się spychając jądro na brzeg komorki (makro widoczne żołte zabarwienie wątroby)
W sercu stłuszczenie jest wynikiem niedotlenienia (wtedy „serce tygrysie”- szkliste pasma słuszczonych komorek na
przemian z pasmami prawidłowych kardiomiocytow) lub pewnych rodzajow zapaleń (np. błonicy).
2) cholesterol i jego estry
-komorki fagocytarne często w procesach patologicznych przeładowane są lipidami (Tag, cholesterol)
- makrofagi przeładowane lipidami wypełniają siędrobnymi wakuolami otoczonymi błoną= komorki piankowate
- w miażdżycy komorki te przyczyniają się do żołtego zabarwienia blaszek miażdżycowych miażdżycowych uczestniczą w
patogenezie uszkodzenia
- w hiperlipidemiach powodują powstanie xanthomata na skorze
3) białka
-gromadzenie się białek może być efektm ich nadmiernej syntezy lub nadmiernego przedostawania się
-np. gdy uszkodzona jest błona filtracyjna kłębuszka (zesp.nerczycowy) to wychwyt białek drogą pinocytozy wzmaga się
i prowadzi do powstania rożowych hialinowych kropelek kropelek cytoplazmie (proces odwracalny)
-ciałka Russela- nowo zsyntetyzowane immunoglobuliny w RER niektorych plazmocytow
- ciałko Mallory’ego (hialina alkoholowa)- kwasochłonny cytoplazmatyczny wtręt w hepatocytach alkoholikow
-sploty neurofibrylarne w mozgu chorych na Alzheimera
4) glikogen
-efekt zaburzenia metabolizmu glikogenu lub glukozy
- w źle kontrolowanej cukrzycy odkłada się w nabłonku cewek nerkowych, kardiomiocyach i kom. Beta wysp
Langerhansa
- w glikogenozach defekty enzymatyczne powodują nadmierne spichrzanie glikogenu i śmierć komorek
5) barwniki
-mogą być egzo lub endogenne
-najczęstszym egzogennym jest pył węglowy, ktory zaczernia miąższ płuca(anthracosis) i okoliczne węzły chłonne.
Masywne złogi mogą prowadzić do pylicy węglowej.
-barwniki endogenne to lipofuscyna, melanina i pochodne hemoglobiny
-lipofuscyna (barwnik zużycia)- brunatna, gromadzi się głownie w sercu, wątrobie mozgu, jako wyraz zużycia lub
starzenia. Jest kompleksem tłuszczowo-białkowym powst.przez peroksydacje kwasow tłuszczowych błon kom. Jest
nieszkodliwa. Może być wyznacznikiem uszkodzenia wolnymi rodnikami. Jej obfite występowanie w tkance to ZANIK
BRUNATNY.
-melanina- brązowo-czarna. Powst.przez utlenianie tyrozyny. Syntetyzowana tylko w melanocytach, w naskorku. Chroni
przed promieniami UV. Może występować w warstwie podstawnej naskorka (piegi) lub w makrofagach skory.
-hemosyderyna- złotożołta lub brązowa, pochodzi z hemoglobiny. Gromadzi si…ę w tkankach, w ktorych jest nadmiar
żelaza( Fe w tkankach związane jest z apoferrytyną, ktora tworzy micele ferrytyny). Hemosyderyna to duże złogi mieli
ferrytyny— H. pojawia się w miejscu krwawienia np. siniak.
-Hemosyderoza- przeładowanie organizmu żelazem. Odkłada się ono w rożnych narządach i tkankach. Najpierw pojawia
się w wątrobie, szpiku, śledzionie i w węzłach chłonnych (wszędzie żelazo obecne jest w makrofagach), makrofagach
czasem obejmując inne narządy. Hemosyderoza występuje w przebiegu: 1.zwiększonej absorpcji żelaza z pożywieniem
2.upośledzenia utylizacji żelaza 3.niedokrwistości hemolitycznych 4.przetoczeń krwi. W większości przypadkow
układowych hemosyderoz żelazo nie prowadzi do uszkodzenia funkcji ani struktury. Z kolei masywne odkładanie żelaza
prowadzi do HEMOCHROMATOZY, w ktorej uszkodzenie tkanek powoduje włoknienie wątroby, niewydolność serca,
cukrzycę.
· Zwapnienia patologiczne
morfologicznie- złogi wapnia mają wygląd białych grudek, są twarde. Histologicznie złogi powstają wewnątrz- i
zewnątrzkomorkowo. Z czasem może pojawić się heterotopowa tkanka kostna.
 wapnienie dystroficzne- gdy zwapnienia powstają w tkankach martwych lub obumierających. Stężenie wapnia w
surowicy jest prawidłowe.
- występuje w większości martwic (np. blaszka miażdżycowa)
- często jest przyczyną zaburzenia czynności jakiejś struktury (np. wapnienie płatkow zastawek w wyniku starzenia)
- patogeneza obejmuje inicjację (w pęcherzykach macierzy powstają fosforany wapnia) oraz przyrastanie (wzrost
kryształu). Proces zależy od stężenia wapnia, fosforanow, obecności inhibitorow i kolagenu (kol.przyspiesza)
 wapnienie przerzutowe- odkładanie soli wapnia w prawidłowych tkankach. Niemal zawsze oznacza jakieś
zaburzenie metabolizmu wapnia (hiperkalcemia).
-przyczyny hiperkalcemii : zwiększone wydzielanie PTH; niszczenie kości (np.choroba Pageta, unieruchomienie, lub
nowotwor- szpicak, białaczka, lub przerzuty do kości); zaburzenia związane z wit. D (zatrucie witaminą D, lub
sarkoidoza); niewydolność nerek (retencja fosforanow prowadzi do wtornej nadczynności przytarczyc).

5) Odwracalne i nieodwracalne uszkodzenie komórki
a) mechanizmy ogolne
jak wyżej- istnieją cztery podatne systemy:
1) integralność błony kom. (homeostaza osmotyczna i jonowa)
2) produkcja ATP
3) synteza białek
4) integralność aparatu genetycznego
W określonym przedziale komorka potrafi rownoważyć zaburzenia w tych systemach. Jednak bardzo silny lub długo trwający
bodziec prowadzi do „progu nieodwracalnego uszkodzenia” . nieodwracalne uszkodzenie zaburza fosforyzację oksydacyjną, a co
za tym idzie- syntezę ATP. Przerwanie ciągłości błony kom. Jest czynnikiem krytycznym prowadzącym do uszkodzenia komorki, a
wapń jest mediatorem zmian morfologicznych podczas śmierci komorki.
b) Mechanizmy uszkodzenia nieodwracalnego
Nieodwracalność procesu charakteryzują dwa zjawiska:
1. niemożność odwrocenia zaburzeń funkcjonowania mitochondriow (zahamowanie fosforyzacji oksydacyjnej i
produkcji ATP) nawet po ustąpieniu czynnika wywołującego (np. przywrocenie ukrwienia)
2. powstanie głębokich zaburzeń funkcji błony komorkowej (utrata regulacji objętości, zwiększona przepuszczalność,
defekty ultrastrukturalne). Czynniki powodujące zniszczenie błony:
- utrata fosfolipidow błonowych
- zaburzenia budowy cytoszkieletu
- wolne rodniki
- produkty rozpadu lipidow (powodują obniżenie napięcia powierzchniowego)
Końcowym efektem uszkodzenia błony jest masywny wyciek substancji wewnątrzkomorkowych i masywny napływ wapnia.
c) Mechanizmy uszkodzenia odwracalnego oraz śmierć komorki- martwica
1. uszkodzenie odwracalne
Zmiany ultrastrukturalne:
- zmiany w obrębie błony (uwypuklenia-blebs, zaburzenia wyglądu mikrokosmkow, rozluźnienie połączeń
międzykomorkowych)
- zmiany w mitochondriach (obrzęk i bezpostaciowe zagęszczenia bogate w fosfolipidy)
- zmiany w retikulum (odłączanie się rybosomow, rozpad polisomow)
- zmiany w jądrze (rozpad elementow ziarnistych ziarnistych włokienkowych)
Zmiany morfologiczne w mikroskopie świetlnym:
- obrzęk komorki- zwyrodnienie wodniczkowe (degeneratio hyropica)
- słuszczenie- pojawienie się wakuol lipidowych (pod wpływem np.niedotlenienia)- zachodzi głownie w hepatocytach i
kardiomiocytach.
2. Martwica czyli zmiany nieodwracalne
Jest to sekwencja zmian morfologicznych następującyh w martwej komorce w obrębie żywej tkanki.
Najczęstsza jest martwica skrzepowa, charakteryzująca się obrzękiem komorek, denaturacją białek i rozpadem organelli.
enzymatyczne trawienie białek- autoliza (jeśli enzymy pochodzą z martwych komorek) lub heteroliza (jeśli pochodzą z
komorek zapalnych).
denaturacja białek
Do pełnego rozwoju procesow potrzeba kilku godzin (pod mikroskopem po 4- 12 godz)
Morfologicznie:
- martwe komorki są kwasochłonne (barwienie eozyną), bo brak RNA odpowiedzialnego za zasadochłonność.
- cytoplazma „zjedzona przez mole” (wakuole)
- zmiana w jądrze może przebiegać na trzy sposoby:
1.rozpad (karyolisis) spopod. DNA-zą;
2.obkurczenie (pyknosis) ze zwiększoną zasadochłonnością
3.fragmentacja (karryorhexis)
po 1- 2 dniach jądro zanika całkowicie
W zależności od tego ktory proces wystąpił najpierw (denaturacja czy auto(hetero)liza), martwicę dzielimy na:
a) skrzepową
-pierwotny proces- denaturacja (zarowno białek strukturalnych jak i enzymatycznych- dlatego zahamowana jest liza enzymat.)
-np. zawał serca
- śmierć z powodu niedokrwienia we wszystkich tkankach z wyjątkiem mozgowej.
b) rozpływną
- charakterystyczna dla miejscowych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (silny bodziec dla białych krwinek)
- także śmierć OUN
c) martwica serowata
- najczęściej w gruźlicy
-centralny obszar martwicy przypomina biały ser
-mikro: bezpostaciowa ziarnista masa otoczona rąbkiem ziarniniakowatej reakcji zapalnej
i teraz martwice nie stanowiące oddzielnego rodzaju ale omowione oddzielnie:
- zgorzelinowa- niedokrwienna martwica skrzepowa (często w obrębie kończyn) z komponentą rozpływną.
- m. tkanki tłuszczowej- ogniskowe obszary destrukcji tkanki tłuszczowej (typowo w uszkodzeniu trzustki- OZT; aktywowane
enzymy trzustkowe wydostające się z przewodow trzustkowych, upłynniają lipidy błon komorkowych i hydrolizują estry TAG.
Uwolnione kwasy tłuszczowe wiążą się z wapniem, tworząc widoczne makroskopowo kredowobiałe obszary (zmydlone
tłuszcze).
Ostatecznie większość komorek martwiczych zostaje strawiona enzymatycznie pozakomorkowo lub przez fagocyty. Jeśli komorki
martwicze lub ich pozostałości nie zostaną zupełnie wyeliminowane to mogą przyciągać sole wapniowe i prowadząc do
wapnienia dystroficznego.

6) Apoptoza- zaprogramowana śmierć komórki
 Zachodzi podczas następujących procesow:
- zaprogramowanej destrukcji komorek podczas embriogenezy w czasie implantacji, organogenezy i inwolucji
towarzyszącej rozwojowi zarodka
- inwolucji fizjologicznej zależnej od hormonow (endometrium w czasie menstruacji, lub prostata po kastracji)
- śmierć komorek w tkankach szybko proliferujących, jak nabłonek krypt jelitowych lub komorki nowotworowe
- eliminacja autoreaktywnych limfocytow T w grasicy, śmierć limfocytow bez cytokin lub śmierć komorek indukowana
przez limfocyty Tc
- po zadziałaniu czynnikow uszkadzających DNA (np. temperatura, leki przeciwnowotworowe)- uruchamiają one
autodestrukcję komorki (np. przez białko TP35)
 Mechanizmy apoptozy:
1. bodźce wywołujące:
- zaprogramowana odśrodkowo (podczas rozwoju)
- brak czynnika wzrostowego
- interakcje receptora z liganiem i uwolnienie limf. Tc
- czynniki uszkadzające (promieniowanie)
- sygnały przezbłonowe wzmagające apoptozę: TNFR (np. cząstka FAS), zawierają one wewnątrzkomorkową „domenę
śmierci”, ktora aktywuje kaspazy i enzymy, prowadząc do śmierci komorki.
- istnieją też sygnały osłabiające apoptozę
2. kontrola i integracja
- istnieją dwa alternatywne szlaki:
a) bezpośrednie przekazanie bodźcow śmierci przez białka adaptorowe do mechanizmu wykonawczego
b) regulacja przepuszczalności mitochondriow przez białka z rodziny BCL-2 ( hamują one apoptozę, zapobiegając
zwiększeniu przepuszczalności błony mitochondrialnej i stabilizują białka). Białka BAX i BAD przyspieszają apoptozę.
Wykonanie:
- przecinanie białek przez kaspazy (caspas ma aktywną cysteinę, białko przecina tam gdzie jest kwas asparaginowy= c
jak cysteina, aspas jak kwas asparaginowy)
-masywne tworzenie wiązań krzyżowych wywołane aktywacją transglutaminazy
- rozpad DNA pod wpływem nukleaz zależnych od Ca i Mg
Usuwanie martwych komorek
- kom. apoptotyczne i ich fragmenty mają swoiste receptory, ktore pozwalają na ich wykrycie i wyeliminowanie

7) Starzenie się komórki
- Są dwie teorie- wewnętrznego starzenia się komorki (proces ten zapisany jest w materiale genetycznym) i zużycia komorki
(mimo procesow naprawczych, długotrwałe skutki wpływow zewnętrznych w końcu przeważają i komorka się starzeje)
1. teoria wewnętrznego starzenia ma dwa mechanizmy:
· Niekompletna replikacja końciwych odcinkow chromosomow (skracanie telomerow)
· Geny zegarowe
2.teoria zużycia
· Polega na kumulacji błędow w DNA na skutek niewydolnych proceso naprawczych- szybkość kumulacji tych
błędow decyduje o szybkości starzenia (jak w progerii)
· Wadliwa naprawa DNA występuje u ludzi z zespołem Cockayne’a i ataksja- teleangiektazja- pacjenci z tymi
chorobami szybciej się starzeją
· Uszkodzenia następują pod wpływem wolnych rodnikow- promieniowanie X, brak glutationu i innych
przeciwutleniaczy
· Drugi mechanizm zużycia komorek polega na posttranslacyjnej modyfikacji białek- oksydacja przez wolne rodniki
lub glikozylacja nieenzymatyczna prowadząca do powstania AGE (tworzy wiązania krzyżowe w białkach), np. W
soczewce glikozylacja prowadzi do powstania zaćmy starczej

Prześlij komentarz

 
Top