REKLAMA

 

Patologia ogólna zapaleń
Zapalenie jest reakcją obronna organizmu, ktorej celem jest usuniecie lub zniszczenie przyczyny uszkodzenia, a także tkanek
objętych martwicą a wyniku pierwotnego uszkodzenia.
W procesie zapalenia bierze udział wiele rożnych Komorek- krwi, osocza, ścian naczyń oraz komorki macierzy pozakomorkowej
otaczającej tkankę łączną
Do Komorek krążących w krwiobiegu należą granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne, limfocyty, monocyty
i płytki
Wśrod białek osocza znajdują się czynniki krzepnięcia, kinino geny i składniki dopełniacza
Komorki ścian naczyń: komorki środbłonka i komorki mięśni gładkich
W obrębie tkanki łącznej znajdują się makrofagi, komorki tuczne i fibroblasty.
- schemat reakcji zapalnej:
Czynnik wywołujacy→uwolnienie mediatorow chemicznych zapalenia z osocza lub tkanki lacznej→odpowiedź komorkowa/
naczyniowa. Odczyn zapalny jest wygaszany gdy czynnik uszkadzający oraz mediatory zapalenia zostaną usunięte.

ZAPALENIE OSTRE
- stosunkowo krotki czas trwania (kilka godzin do kilku dni)
- wysiek zawiera plyny i bialka osocza
- naciek z neutrofili
1. Zmiany naczyniowe
· zmiany średnicy naczynia i przepływu naczyniowego zależą od siły i czasu trwania bodźca.
Po przejściowym (kilka sek) skurczu naczyń dochodzi do rozszerzenia tętniczek→miejscowy wzrost przepływu krwi i
przekrwienie łożyska naczyniowego. Jest powodem wystąpienia rumienia (erytema) i wzmożonego ucieplenia
Nastepnie- wzrost przepuszczalności naczyn mikrokrazenia prowadzi do wydostawania się bogatobialkowego plynu do
przestrzeni zewnatrznaczyniowej→ zwiekszenie stężenia RBC, wzrost lepkości krwi i zwolnienie przepływu (mikro dużo
krwinek czerw. W naczyniach= stasis czyli zastoj)
W warunkach zastoju leukocyty (głownie neutrofile) gromadzą się na powierzchni środbłonka= marginalizacja.
Następnie przylegają do niego i przechodzą do tk.środmiąższowej
· wzrost przepuszczalności ścian naczyń
W najwcześniejszej fazie zapalenia rozszerzenie się tętniczek i wzmożony przepływ prowadzą do wrostu ciśnienia
hydrostatycznego i przechodzenia płynu do przestrzeni zewnątrzkomorkowej (jest to przesięk). Płyn ten zawiera
niewielkie ilości białka.
Natomiast wskutek wzrostu przepuszczalności dochodzi do wysięku, ktory zawiera dużo białka, powodując spadek
ciśnienia osmotycznego w naczyniach, a wzrost w przestrzeni zewnątrzkomorkowej→ gromadzenie się wody i jonow w
przestrzeni pozanaczyniowej (obrzęk)

przyczyny wzrostu przepuszczalności:
-w wyniku skurczu komorek środbłonka powstają szczeliny międzykomorkowe w ścianie żyłek. Jest to proces
odwracalny indukowany przez histaminę, bradykininę, LTE i in.
Skurcz trwa 10-15 minut – jest to odpowiedź natychmiastowa przemijająca.
Dotyczy tylko żyłek pozawłośniczkowych
-Rozsuwanie się komorek środbłonka
Biorą tu udział cytokiny (TNF i IL-1) powodując reorganizację białek cytoszkieletu → rozerwanie połączeń
międzykomorkowych → odrywanie się komorek od siebie (po 4-6 godzin od zadziałania bodźca)
Też jest przemijająca, ale kończy się 24h poźniej niż to wyżej
-Bezpośrednią przyczyną uszkodzenia środbłonka jest martwica komorek prowadząca do masywnego przecieku płynow
i białek
Występuje przy silnych bodźcach (oparzenia, zakażenia)
Często towarzyszy temu gromadzenie płytek i powstanie zakrzepow
Przeciek może utrzymywać się kilka dni, aż do naprawienia uszkodzenia lub powstania zakrzepicy
Jest to odpowiedź natychmiastowa utrwalona
Zachodzi zarowno w żyłkach, kapilarach jak i tętniczkach
Bezpośrednie uszkodzenie może spowodować opoźniony (2-12 h po zadziałaniu czynnika) przewlekły wzrost
przepuszczalności ktory trwa wiele godzin (dni) i dotyczy żyłek oraz naczyń kapilarnych. Np. urazy termiczne o
średnim/niewielkim nasileniu , promieniowanie X lub UV
-Uszkodzenie komorek środbłonka zależne od leukocytow
Następstwo gromadzenia się LEU, ktore uwalniają toksyczne związki tlenu i enzymy proteolityczne
W żyłkach i kapilarach płucnych
-Wzmożona transcytoza
Odbywa się drogą pęcherzykow środkomorkowych
Zwiększa przepuszczalność żyłek (zwłaszcza pod wpływem mediatorow jak VEGF)
Trans cytoza zachodzi przez kanały, ktore powstają ze zlewających się pęcherzykow
-Wyciek z nowo utworzonych naczyń
Bo są słabo wykształcone
Mają dużą ekspresję receptorow (np. dla VEGF)
2 Procesy komorkowe
Proces przechodzenia leukocytow z naczynia do tkanki można podzielić na (1) marginalizacja i toczenie się. (2) adhezja i
przechodzenie między komorkami środbłonka i (3) migracja LEU z przestrzeni środmiąższowej w kierunku sygnału
chemotaktycznego
funkcja środbłonek leukocyt
Toczenie się (neutrofile, monocyty,
limfocyty)
P- selektyna Białka połączone ze sjalo- Lewis X
Toczenie się (neutrofile, monocyty) GlyCam-1, CD34 L-selektyna
Toczenie się i adhezja (neutrofile,
monocyty, limfocyty T)
E-selektyna Białka połączone ze sjalo- Lewis X
Adhezja (eozyno file, monocyty,
limfocyty)
VCAM-1 Integryna VLA-4
Adhezja, zatrzymanie i przejście
przez ścianę naczynia (neutrofile,
monocyty, limfocyty)
ICAM-1
Integryny CD11/CD18 (LFA-1,
Mac-1)
Zatrzymanie, przechodzenie przez
ścianę naczynia (neutrofile,
monocyty, limfocyty)
CD31 (PECAM-1) CD31 (PECAM-1)
1. Marginalizacja i toczenie się
Słabe przejściowe toczenie się LEU związane jest z selekty nami (znajdują się na LEU i na środbłonku)
E- selektyna (na środbłonku), P- selektyna (środbłonek i płytki) i L-selektyna (LEU) wiążą się z oligocukrami + kwasem
sjalowym (sjalo-Lewis X na LEU), wchodzącymi w skład komorek docelowych
W niepobudzonych komorkach środbłonka P- selektyna występuje jedynie w wewnątrzkomorkowych ciałkach Weibel-
Palade’a. pod wpływm zadziałania np.histaminy/ trombiny, cząsteczki przedostają się na powierzchnię komorki i wiążą
z leukocytami.
Podobnie E-selektyna, lub ICAM-1 pojawia się na komorce dopiero po zadziałaniu TNF i IL-1
2. Adhezja i przechodzenie komorek
Zachodzi za pośrednictwem immunoglobulin środbłonka, ktore łączą się z integrynami na LEU
Środbłonkowe cząstki adhezyjne: ICAM-1, VCAM-1
Ekspresja tych cząstek wzbudzana jest przez IL-1 i TNF
Integryny (przezbłonowe glikoproteiny-heterodimery łańcuchow α i β- będące też receptorami dla macierzy
pozakomorkowej). Np. dla ICAM-1 są LFA1 i Mac-1, a dla VCAM-1 jest VLA-4.
Normalnie integryny nie mogą wiązać się z CAMami. Dopiero pod wpływem pewnych czynnikow (chemokiny, C5a
dopełniacza, PAF) zwiększa się ich powinowactwo do cząstek adhezyjnych i wtedy mogą się z nimi łączyć.
LEU przechodzą przez ściany naczyń głownie w żyłkach pozawłośniczkowych (rzadziej kapilary płucne)
W procesie przeciskania się między komorkami bierze udział płytkowo-środbł.cząstka adhezyjna PECAM-1 (lub CD31-
immunoglobulina)
Po przekroczeniu wiązań międzykomorkowych leukocyty miejscowo trawią błonę podstawną za pomocą kolagenaz.
Pierwsze 6- 24 godziny przeważają neutrofile, potem 24-48 monocyty (ponieważ istnieje sekwencja ekspresji cząstek
adhezyjnych rożnego typu w rożnych fazach odczynu zapalnego; poza tym neutrofile żyją tylko 24-48h)
3. Chemotaksja i aktywacja
Działanie chemotaktyczne na leukocyty mają: rozpuszczalne produkty komorek bakteryjnych, składniki dopełniacza
(zwłaszcza C5a), metabolity kwasu arachidonowego (zwłaszcza LTB4) i cytokiny (zwłaszcza hemokiny, np. IL-8)
Cząsteczki chemotaktyczne wiążą się ze swoistymi receptorami na powierzchni komorek, powodując aktywację
fosfolipazy C zależnej od białka G.
fosfolipazaC
PIP2 →→→ DAG + IP3
Wzrost stężenia Ca
Powstanie kurczliwych elementow
cytoszkieletu, potrzebnych do ruchu komorki
Leukocyty poruszają się za pomocą pseudopodiow, kotwiczących się w macierzy pozakomorkowej
Kierunek ruchu określa gęstość receptorow, reagujących z ligandami chemotaktycznymi
Powstanie DAG prowadzi do de granulacji i wydzielania enzymow lizosomalnych i generację przełomu oksydacyjnego
DAG i Ca aktywują fosfolipazę A2, ktora uczestniczy w przemianie kwasu arachidonowego
Wapń moduluje liczbę cząstek adhezyjnych i ich powinowactwo do ligandow
4. Fagocytoza i de granulacja
- fagocytoza zachodzi w trzech etapach:
(1)rozpoznanie i związanie cząstki docelowej przez LEU, (2) wchłonięcie cząstki z utworzeniem wakuoli, (3) neutralizacja i
rozpad pochłoniętego materiału.
Rozpoznanie odbywa się za pośrednictwem opsonin, np. IgG (zwłaszcza fragment Fc), składnik C3b dopełniacza, lektyny
osoczowe (wiążą one węglowodany zwane kolektynami ktore mają powinowactwo do grup cukrowych na powierzchni
mikroorganizmow)
Receptory na LEU: rec dla Fc IgG, rec dla skł. Dopełniacza (CR1, CR2, CR3) oraz C1q dla kolektyn.
Wiązanie cząstek docelowych otoczonych osponinami jest bodźcem do ich pochłaniania
Proces zabijania mikroorganizmow zachodzi dzięki aktywnym związkom tlenu
Następnie mikroorg. Jest trawiony przez kwaśne hydrolazy w obrębie lizosomu
Inne związki w LEU zabijające bakterie i inne takie paskudztwa: bakteriobojcze białko zwiększające przepuszczalność,
lizozym, głowne białko zasadowe, defensyny.
5. Zaburzenia funkcji leukocytow
-zaburzenia adhezji
Niedobor adhezji leukocytow 1 typu (LAD-1)- nieprawidłowa synteza podj. CD18β w LFA1 i Mac-1
LAD-2- brak sjalo- Lewis X
-zaburzenia funkcji bakteriobojczej
Przewlekła choroba ziarniniakowi (CGD)- niedobor elementow oksydazy NADPH- nie da się wytworzyć nadtlenkow
- defekty tworzenia fagolizosomu
Zespoł Chediaka- Higashiego- choroba genetyczna, w ktorej zachodzi zaburzenie dystrybucji organelli
cytoplazmatycznych- prowadzi to do upośledzonej de granulacji lizosomow do fagosomow. Zaburzone jet też
uwalnianie ziarnistości litycznych przez Tc (ciężkie upośledzenie odporności)
6. Chemiczne mediatory zapalenia
Mediatory mogą krążyć w osoczu (m.układowe wytwarzane przeważnie w wątrobie) lub powstawać na miejscu
(m.miejscowe)
osoczowe- dopełniacz, kininy, czynniki krzepnięcia- krążą w postaci nieaktywnych prekursorow. Miejscowe
magazynowane są w ziarnistościach w komorce i uwalniane są w momencie aktywacji komorki (np. histamina w
kom.tucznych), lub syntetyzowane de novo pod wpływem bodźca (np. prostaglandyny)
większość działą przez związanie się z receptorami
mogą pobudzać komorki docelowe do produkcji innych mediatorow o podobym działaniu (intensyfikacja zjawiska) lub
przeciwstawnym (prowadzą do hamowania reakcji)
mogą być swoiste i nieswoiste (zal.od komorki docelowej)
ich funkcja podlega ścisłej regulacji- szybki rozpad (poch.kw.arachidon.), inaktywacja enzymatyczna (kininaza
deaktywuje bradykininę), eliminacja (wymiatające przeciwutleniacze) lub zahamowanie (białka hamujące dopełniacz)
a) aminy naczynioaktywne
histamina występuje w kom tucznych, płytkach i neutrofilach
bodźce uwalniające: urazy fizyczne, reacje immunologiczne (IgE), fragmenty C3a i C5a dopełniacza (anafilatoksyny),
białka leukocytarne, neuropeptydy (substancja P), cytokiny (IL-1 i IL-8)
powoduje rozszerzenie tętniczek
głowny mediator wzrostu przepuszczalności naczyń (powoduje skurcz środbłonka i rozsunięcie komorek)
inaktywowana wkrotce po uwolnieniu przez histaminazę
serotonina działa podobnie, występuje w płytkach i uczestniczy w procesie ich agregacji
b) neuropeptydy
np. substancja P
przewodzą bodźce bolowe, regulują napięcie ścian naczyń i ich przepuszczalność
włokna nerwowe ktore je uwalniają znajdują się głownie w płucach i przewodzie pokarmowym
c) proteazy osoczowe
czynnik Hagemana (XII)- produkowany przez wątrobę, krąży w osoczu w nieaktywnej postaci
aktywacja po połączeniu z kolagenem, błoną podstawną lub pobudzonymi płytkami (uszkodzenie środbłonka)
kofaktor- kininogen ciężki (HMWK) zmienia formę nieaktywną w aktywną (XIIa)
aktywacja układu kinin prowadzi w końcu do powstania bradykininy (z jej prekursora HMWK). Innym aktywatorem cz.
XII jest kalikreina.
bradykinina powoduje wzrost przepuszczalności ścian naczyń, rozszerzenie naczyń i skurcz mięśniowki gładkiej oskrzeli
podana podskornie powoduje bol
dezaktywowana szybko przez kininazy
cz. XIIa w układzie krzepnięcia prowadzi do aktywacji trombiny, a w konsekwencji wytworzenia nierozpuszczalnego
skrzepu włoknika
cz. Xa (jeden z El. Pośrednich układu krzepnięcia) powoduje wzrost przepuszczalności ścian naczyń i migrację
leukocytow
trombina wmaga adhezję LEU do środbłonka i wytwarza fibryno peptydy
fibrynopeptydy zwiększają przepuszczalność naczyń i działają chemotaktycznie na LEU
cz. Hagemana inicjuje proces krzepnięcia i pobudza jednocześnie fibrynolizę (żeby była rownowaga)
aktywator plazminogenu i kalikreina rozcinają plazminogen, powstaje plazmina (prozeaza, ktora rozcina fibrynę),
rozpuszczając skrzep.
Produkty rozpadu fibryny powodują wzrost przepuszczalności ścian naczyń
Plazmina zmienia C3 na C3a, przez co wpływa na rozszerzenie naczyń i wzrost ich przepuszczalności (aktywuje też
czynnik Hagemana przez co wzmaga cały proces)
UKŁAD DOPEŁNIACZA składa się z kaskady białek osoczowych
W ukł.immunologicznym ostatecznym efektem działania tego układu jest powstanie kompleksu atakującego błonę
(MAC)
MAC powoduje perforowanie błon bakterii
Składniki dopełniacza obecne są w osoczu w postaci nieaktywnej
Najważniejszym elementem układu jest aktywacja C3 ktora może odbyć się na drodze klasycznej, lub alternatywnej
Droga klasyczna polega na wiązaniu C1 przez kompleks antygen-przeciwciało (kompleks ten aktywuje C3)
Droga alternatywna wywoływana jest przez wielocukry bakteryjne (np.endotoksyny), wielocukry złożone lub agregaty
IgA. W procesie tym bierze udział wiele białek osoczowych, np. properdyna, białka B i D
Niezależnie od drogi aktywacji, konwertaza C3 rozcina C3 na C3a i C3b
C3b wiąże się z konwertazą C3, tworząc konwertazę C5, ktora rozcina C5 z wytworzeniem C5a i aktywacją końcowych
etapow tworzenia MAC
Powstałe czynniki biorą udział w procesach zapalnych:
-zmiany naczyniowe: C3a i C5a (anafilatoksyny) zwiększają przepuszczalność naczyń i powodują ich rozszerzenie za
pośrednictwem histaminy uwolnionej z komorek tucznych. C5a uczestniczy też w przemianach kwasu arachidonowego
-aktywacja, adhezja i chemotaksja leukocytow: C5a aktywuje leukocyty (wzrost powinowactwa integryn), wywołuje też
działanie chemotaktyczne dla neutrofili, monocytow, eozynofili i bazofili
-fagocytoza- C3b i C3bi są silnymi opsoninami
d) metabolity kwasu arachidonowego: prostaglandyny, leukotrieny, lipoksyny
Pełnią funkcję „hormonow o niewielkim zasięgu”
Działają w miejscu uwolnienia, po czym są szybko trawione enzymatycznie lub tracą aktywność
Kwas arachidonowy jest składnikiem fosfolipidow błonowych
Bodźce mechaniczne, fizyczne, cemiczne, lub mediatory zapalenia (np. C5a) aktywują fosolipazy ktore uwalniają ten
kwas
Jeśli zadziała na niego cyklooksygenaza to powstaną prostaglandyny i tromboksany
Jeśli zadziała lipooksygenaza to powstaną leukotrieny i lipoksyny
Działanie eikozanoidow w zapaleniu:
Działanie metabolit
Skurcz naczyń Tromboksan A, leukotrieny C4, D4, E4
Rozszerzenie naczyń Prostacyklina PGI2, PGE1, PGE2,PGD2,lipoksyny
Wzrost przepuszczalności Leukotrieny C4, D4, E4
Chemotaksja i adhezja leukocytow Leukotrien B4, lipoksyny
Cyklooksygenaza COX-1 obecna jest w żołądku, a produkowane przez nią prostaglandyny chronią błonę śluzową przed
działąniem kwasu. Zahamowanie COX powoduje zmniejszenie reakcji zapalnej ale jednocześnie sprzyja owrzodzeniom
żołądka
e)czynnik aktywujący płytki (PAF)
Działą za pośrednictwem receptora związanego z białkiem G
Poza aktywacją płytek powoduje też skurcz naczyń krwionośnych i oskrzeli
Jego działanie naczyniorozszerzające i zwiększające przepuszczalność jest 100- 10 000 razy silniejsze niż histaminy
Zwiększa adhezję LEU, chemotaksję, degranulację i przełom oksydacyjny
Stymuluje syntezę eikozanoidow i in.mediatorow
f) cytokiny
produkowane głownie przez pobudzone limfocyty i makrofagi
modulują aktywność komorkową
należą tu: czynniki stymulujące tworzenie kolonii (CSF), czynniki wzrostu, interleukiny i chemokiny powodujące adhezję
i chemotaksję LEU
można podzielić je na 5 klas:
1. cytokiny regulujące czynność limfocytow, np. IL2 (pobudza proliferację), lub TGFβ (hamuje wzrost limfocytow)
2. związane z odpornością wrodzoną (TNF i IL-1)
3. aktywujące komorki zapalne (zwłaszcza makrofagi), np. IFNγ i IL-12
4. wykazujące działanie chemotaktyczne dla rożnych leukocytow
5. pobudzające krwi otworzenie, w tym pobudzające tworzenie kolonii GM-CSF i IL-3
IL1 i TNF
Produkowane przez makrofagi
Ich wydzielanie stymulowane jest przez endotoksynę, kompleksy immunologiczne, toksyny, uszkodzenie
mechaniczne, rożne mediatory zapalne
Mają zdolność aktywacji komorek środbłonka
Aktywują fibroblasty powodując nasilenie ich proliferacji i wytwarzania macierzy pozakomorkowej
Wywołują odpowiedź układową ostrej fazy, związaną z uszkodzeniem lub zakażeniem ( gorączka, senność, synteza
białek w wątrobie, wyniszczenie, uwolnienie do krążenia neutrofilow i ACTH)
TNF obniża ciśnienie we wstrząsie septycznym i powoduje zmniejszenie kurczliwości serca i zwiotczenie mięsni
gładkich
Chemokiny
Określone hemokiny powodują rekrutację poszczegolnych populacji komorkowych w miejsce zakażenia
Mogą pobudzać komorki prekursorowe szpiku
Mogą przyciągać i pobudzać fibroblasty i miocyty gładkie
Utrzymują gradient chemotaktyczny w macierzy pozakomorkowej, niezbędny do ruchu komorek zapalnych
Chemokiny CKC (np. IL-8) działają głownie na neutrofile, w odpowiedzi na IL-1 i TNF
Chemokiny CC (np. białko chemotaktyczne monocytow- MCP-1 i białko zapalne makrofagowMIP-1α, RANTESczynnik
chemotaktyczny dla limfocytow TCD4+ oraz monocytow, eotaksyna działająca na eozyno file
g) tlenek azotu i wolne rodniki tlenowe
NO syntetyzowany jest z argininy, O2 i NADPH. NOS- synteza tlenku azotu katalizuje reakcję (jej aktywność zależna jest
od stężenia Ca)
Funkcja NO w zapaleniu:
Rozszerzenie naczyń
Przeciwdziała aktywacji płytek na wszystkich etapach
Hamuje rekrutację LEU w ogniskach zapalnych
Działa zabojczo na mikroorganizmy w pobudzonych makrofagach
Wolne rodniki
Uwalniane są z neutrofilow i makrofagow po zadziałaniu czynnikow chemotaktycznych, kompleksow
immunologicznych lub fagocytozy
Jon nadtlenkowy zamieniany jest na aktywne związki tlenowe
W małych stężeniach związki te powodują zwiększoną ekspresję mediatoro zapalnych potęgując samo zapalenie
W dużych stężeniach uszkadzają tkanki (inicjują krzepnięcie i zwiększają przepuszczalność naczyń uszkadzając
środbłonek,; aktywują proteazy; inaktywują antyproteazy, trawiąc macierz pozakomorkową; bezpośrednio
uszkadzają komorki)
Mechanizmy obronne organizmu: katalaza, dysmutaza, glutation
h) składniki lizosomow
Proteazy kwaśne (tylko w lizosomach)
Proteazy obojętne- elastaza, katepsyna, kolagenaza (zachowują aktywność w macierzy, poza lizosomom) rozcinają C3 i
C5, prowadząc do powstania bradykininy
Mechanizmy obronne przed nadmiernym naciekiem- antyproteazy:
α2- makroglobulina
α1- antytrypsyna
tabelka podsumowująca ten przydługi wywod o chemokinach ktorych mam już mega dość!!!!
Zjawiska towarzyszące zapaleniu Odpowiedzialne mediatory
Rozszerzenie naczyń Prostaglandyny, NO
Wzrost przepuszczalności naczyń Histamina, serotonina
C3a, C5a(uwalniają ww aminy biogenne)
Bradykinina
Leukotrieny C4, D4, E4
PAF
Chemotaksja i aktywacja leukocytow C5a
Leukotrien B4
Produkty bakteryjne
Chemokiny (np. IL-8)
gorączka IL-1, IL-6, TNF
Prostaglandyny
bol Prostaglandyny
Bradykinina
Uszkodzenie tkanek Enzymy lizosomalne neutrofilow i makrofagow
Metabolity tlenu
NO
6. Następstwa ostrego zapalenia
· Rozejście
Gdy zapalenie trw krotko i jest słabo nasilone
Gdy uszkodzenie jest minimalne a tkanka jest zdolna do odtworzenia komorek
Tkanka wraca do stanu wyjściowego pod względem histologicznym i czynnościowym
Wspołdziałające siły drenażu limfatycznego i zdolności makrofagow prowadzą do ustąpienia obrzęku , usunięcia
komorek zapalnych i pochłonięcia pozostałości zniszczonych komorek.
· Bliznowacenie lub włoknienie
Gdy uszkodzenie jest bardzo rozległe lub tkanka niezdolna do regeneracji
Masywny wysięk włoknikowy nie zostaje całkowicie wchłonięty. Ulega on organizacji z tworzeniem tkanki łącznej,
prowadząc do włoknienia
W przypadku masywnych naciekow może dojść do powstania ropni
· Progresja do zapalenia przewlekłego

ZAPALENIE PRZEWLEKŁE
Cechy charakterystyczne:
Naciek z komorek jednojądrowych- makrofagi, limfocyty, komorki plazmatyczne
Niszczenie tkanek
Naprawa z angiogenezą i włoknieniem
Zapalenie przewlekłe jest wtedy, gdy odczyn zapalny nie może się rozejść ze względu na utrzymujący się bodziec zapalny lub z
powodu zaburzeń gojenia
Np. owrzodzenie trawienne dwunastnicy
· Zapalenie przewlekłe rozwija się w przypadkach:
Zakażeń wirusowych
Zakażeń wywołanych przez określone mikroorganizmy- prątki krętka bladego i niektore grzyby (wywołują odpowiedź
typu poźnego- delayed hipersensivity), ktora może kończyć się reakcją ziarniniakowi
Przedłużającej się ekspozycji na związki toksyczne- cząstki krzemu prowadzące do pylicy-silicosis, przewlekle
podwyższone stężenie lipidow prowadzące do miażdżycy
Chorob autoimmunologicznych, np. RZS, lub stwardnienie rozsiane
· Mediatory zapalenia przewlekłego:
Makrofagi
Mogą być rozproszone w tkance łącznej lub tworzyć skupiska (np. komorki Kupffera w wątrobie)- wtedy pełnią
rolę filtrow wychwytujących materiał cząsteczkowy i informują o tym limfocyty T i B
T1/2 wynosi 1 dzień
Pod wpływem czynnikow chemotaktycznych monocyty opuszczają krew i zamieniają się w większe makrofagi
Mają zdolność fagocytozy
Proces aktywacji makrofaga polega na zwiększeniu jego wymiarow, wzroście enzymow lizosomalnych i aktywności
metabolicznej
Aktywacja następuje pod wpływem IFNγ, endotoksyn bakteryjnych, rożnych mediatorow zapalenia ostrego, oraz
białek macierzy (np. fibronektyny)
Substancje uwalniane przez makrofag:
- kwaśne i obojętne proteazy
- składniki dopełniacza C1- C5
- properdyna
- czynniki krzepnięcia V i VIII
- czynnik tkankowy
- reaktywne związki tlenu
- NO
- eikozanoidy
- IL-1, TNF
- czynniki wzrostu, powodujące wzrost mm. Gładkich, fibroblastow i produkcję macierzy
IL-4 i TNF mogą powodować zlewanie się makrofagow prowadząc do powstania komorek olbrzymich
wielojądrowych
Limfocyty, komorki plazmatyczne, eozynofile i komorki tuczne
Limfocyty T i B używają tych samych cząstek adhezyjnych co makrofagi (mają też te same hemokiny powodujące
ich migrację)
Limfocyty produkują IFNγ ktory pobudza makrofagi, a makrofag IL-1 i TNF ktore pobudzają limfocyt
Komorki plazmatyczne to zrożnicowane limfocyty B, produkujące przeciwciała przeciw antygenom w ognisku
zapalnym
Eozynofile- ich ziarnistości zawierają głowne białko zasadowe MBP działające toksycznie na pasożyty i powodujące
lizę komorek nabłonkowych
Komorki tuczne = strażnicy. Zaopatrzeni są w IgE przeciw niektorym antygenom. Po kontakcie z antygenem
uwalniają histaminę i eikozanoidy. Odgrywają kluczową rolę w reakcji anafilaktycznej. Wytwarzają też TNF
· Zapalenie ziarniniakowe (inflammatio granulomatosa)
-zapalenie przewlekłe, charakteryzujące się skupianiem się pobudzonych makrofagow przypominających swoim wyglądem
komorki nabłonka płaskiego (komorki nabłonkowate)
- formowanie ziarniniakow nie zawsze prowadzi do eradykacji czynnika sprawczego ktory zazwyczaj jest bardzo oporny,
jednak może „odgrodzić” czynnik ten od reszty tkanek
- przykłady
1. Bakteryjne:
Gruźlica
Trąd
Kiła
Choroba kociego pazura
2. Pasożytnicze
schistosomiaza
3. grzybicze
histoplazmoza
blastomykoza
kryptokokoza
kokcydioidomykoza
4. związane z metalami i pyłami
pylica krzemowa
pylica berylowa
5. związane z ciałem obcym
szwy chirurgiczne, implanty piersi, protezy naczyniowe
6. idiopatyczne
sarkoidoza
-zapalenie ziarniniakowe morfologicznie:
Centralnie położony jest obszar martwicy (nie zawsze)
Otoczony jest skupiskiem makrofagow nabłonkowatych, naokoło ktorych przebiega pasmo limfocytow stale
pobudzająych makrofagi.
Pod wpływem cytokin uwalnianych przez makrofagi, dookoła tego wszystkiego pojawiają się fibroblasty i komorki
tkanki łącznej.
Często w obrębie ziarniniakow znajdują się komorki olbrzymie wielojądrowe, powstałe w wyniku zlania się z sobą
wielu makrofagow

Udział naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych w procesie zapalnym
Połączenia międzykomorkowe w naczyniach limfatycznych mają luźną formę, co umożliwia pozostanie płynu
pozakomorkowego i chłonki w rownowadze
W przypadku zapalenia, przepływ chłonki zostaje przyspieszony, co umożliwia usunięcie obrzękow, leukocytow i
fragmentow zniszczonych komorek
W przypadku nasilonego zapalenia, naczynia chłonne mogą też transportować mediatory zapalenia. Prowadzi to do
zapalenia naczyń chłonnych (lymphangitis) oraz węzłow chłonnych (lymphadenitis)
Powiększanie węzłow chłonnych jest zazwyczaj związane z prolfiferacją limfocytow i makrofagow oraz przerostu fagocytow
(jest to odczynowe zapalenie ww chłonnych- lymphadenitis reactiva)
Zazwyczaj zapora z węzłow chłonnych wystarcza do zatrzymania szerzenia się zapalenia
Jeśli zapalenie złamie tą zaporę i bakterie dostaną się do naczyń krwionośnych to wystąpi bakteriemia
Następną barierą obronną są komoRki żerne wątroby, śledziony i szpiku kostnego
W masywnych zakażeniach mikroorganizmy rozsiewają się dalej, zajmując najczęściej zastawki serca, opony mozgowordzeniowe,
nerki (ropne zapalenie nerek) i stawy (septyczne zapalenie stawow)

Typy morfologiczne zapaleń ostrych i przewlekłych
1. zapalenie surowicze
obfita, wodnista, ubogobiałkowa wydzielina (wysięk)
pochodzi z osocza, lub międzybłonka wyściełającego otrzewną, opłucną i osierdzie
np. Pęcherz skorny, w następstwie oparzenia lub zakażenia wirusowego
2. zapalenie włoknkowe
· następstwo poważnych uszkodzeń, w ktorych dochodzi do znacznego wzrostu przepuszczalności naczyń
· barierę środbłonka może pokonać nawet fibrynogen
· histologicznie widoczne są skupiska włoknika, stanowiące kwasochłonną sieć nitek
· zlep ten może ulec organizacji z całkowitym powrotem pierwotnej struktury lub może powtać blizna
3. zapalenie ropne
· towarzyszy mu powstanie ropy (pus), składającej się z neutrofilow, obumarłych komorek i płynu obrzękowego
· szczegolnie ropotworcze są gronkowce
· ropień jest ograniczonym skupiskiem wysięku ropnego, powstającym w wyniku rosiewu drobnoustrojow do
głębokich warstw tkankowych lub nadkażenia obszarow martwiczych
· ropnie składają się z centralnej martwicy, otoczonej pasmem neutrofilow. Obecne są też poszerzone naczynia i
proliferujące fibroblasty
· z czasem ropień może zostać zastąpiony tkanką łączną
4. Owrzodzenie
· Zapalenie prowadzące do przerwania ciągłości nabłonka
· Może być następstwem urazowego lub toksycznego uszkodzenia nabłonka
· W wartswie podnabłonkowej zazwyczaj toczy się już proces zapalny
· Np. Owrzodzenie trawienne żołądka i dwunastnicy
· Początkowo naciek z neutrofilow i poszerzone naczynia
· W zmianach przewlekłych komorki zapalenia przewlekłego

Ogólnoustrojowe następstwa zapaleń
· Może być reakcja ostrej fazy- czyli objawy ostrego zakażenia wirusowego- gorączka, senność, złe samopoczucie, brak
łaknienia, przyspieszony rozpad białek mięśni, spadek ciśnienia tętniczego, synteza białek wątrobowych- dopełniacz itp.
I przesunięcia w puli leukocytow krążących
· Najważniejsze mediatory ostrej fazy: IL-1, IL-6 i TNF- cytokiny uwalniane kaskadowo przez limfocyty i in. W odpowiedzi
na jakiś bodziec uszkadzający.
· TNF pobudza IL1 ktora pobudza IL6
· Leukocytoza- liczba LEU wzrasta do 15- 20 tys/μl. Moze osiągać wartość 40 – 100 tys (odczyn białaczkowy)
· W leukocytozie występuje przesunięcie w lewo- dużo młodych neutrofilow. Leukocyty wzrastają po TNF, IL1 i CSF
· Bakterie powodują neutrofilię
· Pasożyty powodują eozynofilię
· Mononukleoza, świnka, rożyczka powodują limfocytozę. Jednak w większości chorob wirusowych limfocyty spadają
· Leukopenia występuje w nowotworach

Prześlij komentarz

 
Top