REKLAMA

 

U  wielu pacjentów z sepsą i towarzyszącą ciężką chorobą ogólnoustrojową, niewydolnością wielonarządową lub SIRS (ang. systemic inflammatory response syndrome) dochodzi do wystąpienia encefalopatii bez oczywistego wyjaśnienia. Stan ten określany jest mianem encefalopatii septycznej. Encefalopatia septyczna objawia się klinicznie jako rozlane zaburzenia funkcji mózgu bez wyraźnych objawów ogniskowych. 


1. ENCEFALOPATIA SEPTYCZNA - PATOGENEZA

U chorych z sepsą (posocznicą) ogólnoustrojowa reakcja na czynniki zakaźne prowadzi do uwolnienia krążących w ustroju mediatorów zapalnych. Wydaje się, że przyczyniają się one do wystąpienia encefalopatii. Ciężka choroba w połączeniu z zespołem układowej odpowiedzi zapalnej (SIRS) może doprowadzić również do wystąpienia niewydolności wielonarządowej. Encefalopatia septyczna może pojawić się w sytuacji wyraźnej sepsy, ciężkiego oparzenia, urazu, a nawet w przypadku gdy czynnik zakaźny nie został dokładnie zidentyfikowany.

Specyficzne mediatory prowadzące do zaburzeń neurologicznych nadal nie są znane, natomiast wiadomo, że encefalopatia nie jest prostym skutkiem zaburzeń metabolicznych w niewydolności wielonarządowej. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy uważa się, że istotną rolę w encefalopatii septycznej odgrywają cytokiny takie jak czynnik martwicy guza (TNF ang. tumor necrosis factor) oraz interleukiny: IL-1, IL-2, IL-6.


2. ENCEFALOPATIA SEPTYCZNA - OBRAZ KLINICZNY

Najczęściej w przebiegu encefalopatii septycznej można zaobserwować takie objawy jak zaburzenia orientacji, stan zmącenia, pobudzenie oraz wahania poziomu przytomności.

W cięższych przypadkach, szczególnie w sytuacji niewydolności hemodynamicznej, obniżenie poziomu czuwania może być znacznie bardziej wyraźne i czasami przechodzić w śpiączkę.

Można zaobserwować także występowanie wzmożonych odruchów głębokich oraz objawów odhamowania czołowego - takich jak odruch chwytny czy odruch pyszczkowy. Ponadto w przebiegu encefalopatii septycznej mogą wystąpić nieprawidłowe ruchy o charakterze mioklonii, drżenia lub drżenia o charakterze trzepotania (asterixis).


3. ENCEFALOPATIA SEPTYCZNA - ROKOWANIE

Śmiertelność pacjentów z encefalopatią septyczną o nasileniu powodującym śpiączkę sięga 50 %, niemniej jednak liczba ta zasadniczo odzwierciedla stopień nasilenia leżącego u podłoża ciężkiego schorzenia, a nie jest izolowanym skutkiem encefalopatii septycznej.

Pomyślne leczenie leżącego u podłoża ciężkiego schorzenia ogólnoustrojowego niemal zawsze powoduje całkowite ustąpienie encefalopatii, z wyjątkowo rzadko występującym utrzymywaniem się głębokiego długotrwałego upośledzenia funkcji poznawczych


4. ENCEFALOPATIA SEPTYCZNA - BADANIA DODATKOWE

Ustalenie rozpoznania często sprawia trudności, ze względu na liczne potencjalne przyczyny zaburzeń funkcji neurologicznych u ciężko chorych pacjentów. Wymagane jest zatem wykluczenie przyczyn strukturalnych, metabolicznych, toksycznych oraz zakaźnych (np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenia mózgu).

U pacjentów umierających z powodu ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego mogą występować w surowicy krwi podwyższone stężenia biomarkera uszkodzenia mózgu - białka S-100β. W tej sytuacji obserwuje się także neuropatologiczne objawy apoptozy neuronów i niedokrwiennego uszkodzenia mózgu. 

KATEGORIA: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA, CHOROBY ZAKAŹNE, NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA
TAGI: sepsa, posocznica, sepsis, bacteria, bacterial, encefalopatia, encefalopatia septyczna, septic encephalopathy, niewydolność wielonarządowa, SIRS, systemic inflammatory response syndrome, imflammation, inflammatory response, mózg, cortex, cerebrum, cerebrail, brain, miediatory zapalne, mediatory zapalenia, inflammation mediators, mediators of inflammation, zespół układowej odpowiedzi zapalnej, oparzenie, uraz, ciężkie oparzenie, zaburzenia neurologiczne, neurological disorders, czynnik martwicy guza, czynnik martwicy nowotworu, TNF, tumor necrosis factor, interleukina, interleukiny, IL-1, IL-2, IL-6, zaburzenia orientacji, stań splątania, splątanie, pobudzenie, przytomność, poziom przytomności, poziom czuwania,. czuwanie, śpiączka, odruchy głębokie, wzmożone odruchy głębokie, objawy odhamowania, odruch chwytny, odruch pyszczkowy, mioklonie, mioklonia, mioclonus, mioclonia, mioklonus, drżenia, trembling, trzepotanie, asterixis, upośledzenie funkcji poznawczych, funkcje poznawcze, białko S-100, przyczyny strukturalne, przyczyny metaboliczne, toksyny, toksyna, przyczyny toksyczne, zakażenie, infekcja, przyczyny infekcyjne, przyczyny zakaźne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, meningitis, zapalenie mózgu, cerebritis, neonatal sepsis, sepsis infection, sepsis symptoms, surviving sepsis, sepsis shock, what is sepsis, septic, aseptic, sepsis guidelines, blood sepsis, definition sepsis, * encephalopathy, dear sirs, sirs criteria, the sirs, sepsis sirs, sirs researcher, sirs discoverer, sirs and madams, posocznica objawy, sepsa posocznica, posocznica ryb, posocznica dzieci, posocznica u ryb, posocznica choroba, co to posocznica, sepsa objawy, sepsa napoli, sepsa u dzieci, choroba sepsa, interleukin 2, interleukin 1, interleukin 6, interleukin receptor, interleukin 10, interleukin 8, interferon interleukin, interleukin 4, interleukin beta, cytokine, cytokiny, cytokina

Prześlij komentarz

 
Top