REKLAMA

 

Dializat, czyli płyn dializacyjny (ang. dialysis fluid) jest wodnym roztworem elektrolitów dostarczanym do dializatora (czyli wyprodukowanego z tworzyw sztucznych urządzenia umożliwiającego przemieszczanie krwi i dializatu z bardzo dużą szybkością przez ich odpowiednie kompartmenty), do którego przechodzą podczas procesu hemodializy zgodnie z gradientem stężeń produkty przemiany materii oraz nadmiar wody z układu krwi. Szybkość transportu dyfuzyjnego wzrasta w zależności od wielkości gradientu stężeń, powierzchni błony dializacyjnej oraz współczynnika przepuszczalności błony.

1. DIALIZAT, PŁYN DIALIZACYJNY - SKŁAD

Stężenie potasu (K+) w płynie dializacyjnym (dializacie) może wynosić od 0 do 4 mmol/l w zależności od poziomu (stężenia) potasu w osoczu krwi pacjenta przed dializą.

Zawartość wapnia (Ca2+) w dializacie w ośrodkach dializacyjnych wynosi zazwyczaj 1,25 mmol/l (czyli 2,5 mEq/l), aczkolwiek w pewnych sytuacjach klinicznych konieczna może okazać się modyfikacja. Wyższe stężenie wapnia w płynie dializacyjnym może zostać zastosowane u pacjentów z hipokalcemią wynikającą z wtórnej nadczynności przytarczyc w przebiegu przewlekłej choroby nerek, bądź po ich usunięciu podczas operacji tarczycy (tyroidektomia całkowita, np. w przebiegu raka tarczycy).

Typowo stężenie sodu (Na+) w płynie dializacyjnym wynosi 140 mmol/l. Niższe stężenia sodu w dializacie są związane z większą częstością występowania skurczów mięśniowych, nudności i wymiotów, zmęczenia i osłabienia, a także hipotonii (niedociśnienia tętniczego). U pacjentów, u których podczas zabiegów hemodializy regularnie i często występuje hipotonia stosuje się nieraz profil sodowy, aby zrównoważyć zmiany osmolalności wynikające z usuwania mocznika. W czasie profilu sodowego stężenie sodu w płynie dializacyjnym (dializacie) jest obniżane w sposób liniowy, krokowy bądź wykładniczy od wartości rzędu 145-155 mEq/l (hipertonicznych) do izotonicznych 140 mEq/l pod koniec zabiegu. 

W czasie każdej dializy wykorzystuje się około 120 litrów wody - dla bezpieczeństwa dializowanego pacjenta jest ona poddawana procedurom filtracji, dejonizacji, zmiękczenia i odwróconej osmozy. Podczas odwróconej osmozy woda jest przepuszczana pod bardzo wysokim ciśnieniem przez błonę półprzepuszczalną, co skutkuje usunięciem zanieczyszczeń mikrobiologicznyh oraz znacznej większości (ponad 90%) rozpuszczonych w niej jonów.


KATEGORIA: CHOROBY WEWNĘTRZNE, NEFROLOGIA
TAGI: płyn micelarny, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do płukania, płyn wspomagania, płyn do chłodnicy, płyn do wspomagania, płyn do spryskiwaczy, płyn do prania, płyn lugola, peritoneal fluid, peritoneal dialysis, peritoneal dialysis fluid, kidney dialysis, what is dialysis, fluid overload, fluid restriction dialysis, dialysis machine, dialysis treatment, peritoneal fluid, peritoneal dialysis, peritoneal dialysis fluid, kidney dialysis, what is dialysis, fluid overload, fluid restriction dialysis, dialysis machine, dialysis treatment, dialysate fluid, peritoneal dialysis fluid, peritoneal fluid, peritoneal dialysis, kidney dialysis, what is dialysis, renal dialysis, fluid overload, fluid restriction dialysis, dialysis treatment, dialysate, dialysis, hemodialysis dialysis, hemodialysis patients, peritoneal, peritoneal dialysis, hemodialysis catheter, what is hemodialysis, hemodialysis technician, hemodialysis machine, hemodialysis treatment, dializa nerek, dializa otrzewnowa, centrum dializa, dializy, hemodializa, co to dializa, dializa nerki, dializa renala, dializa peritoneala, centru de dializa, kidney dialysis, kidney, peritoneal dialysis, dialysis center, davita, davita dialysis, renal dialysis, what is dialysis, dialysis jobs, hemodialysis, kidney failure symptoms, renal, renal failure, kidney renal failure, kidney disease, signs kidney failure, kidney failure causes, niewydolność nerek objawy, przewlekła niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, dieta niewydolność nerek, niewydolność nerek leczenie, niewydolność serca, choroby nerek, niewydolność nerek przyczyny, niewydolność krążenia, The dialysate which the dialysis fluid (called dialysis fluid) is an aqueous solution of electrolytes supplied to the dialyzer (i.e., produced from plastic device allowing the movement of the blood and dialysate at very high speed by their respective compartments) to which they undergo during the hemodialysis process in accordance with the concentration gradient waste products and excess water from the blood. Diffusive transport rate increases depending on the size of the concentration gradient, and the dialysis membrane surface of the membrane permeability coefficient. 1 dialysate, dialysis fluid - COMPOSITION The concentration of potassium (K +) in the dialysis fluid (dialysate) may be from 0 to 4 mmol / l, depending on the level (concentration) of potassium in the blood plasma of the patient before dialysis. Calcium (Ca2 +) in the dialysate in dialysis centers is typically 1.25 mmol / l (or 2.5 mEq / l), although in certain clinical situations it may be necessary modification. Higher levels of calcium in the dialysis fluid can be used in patients with hypocalcemia resulting from secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease, or after their removal during thyroid surgery (thyroidectomy total, for example, in the course of thyroid cancer). Typically the concentration of sodium (Na +) in the dialysis fluid is 140 mmol / l The lower sodium concentration in the dialysate are associated with a higher incidence of muscle cramps, nausea and vomiting, fatigue and weakness, and hypotension (hypotension). In patients in whom the regular hemodialysis hypotension often occurs often used sodium profile to balance osmolality changes resulting from the removal of urea. At the time profile of the concentration of sodium bicarbonate in the dialysis fluid (dialysate) is reduced in a linear, exponential bądx step of the value of the order of 145-155 mEq / l (hypertonic) isotonic to 140 mEq / l at the end of surgery. During each dialysis uses about 120 liters of water - for the safety of the patient dialysis procedures, it is subjected to filtration, deionization, softening and reverse osmosis. When reverse osmosis water is passed at high pressure through a semipermeable membrane, resulting in the removal of impurities and mikrobiologicznyh large majority (over 90%) ions dissolved in it. Das Dialysat, die die Dialyseflüssigkeit (als Dialyseflüssigkeit) ist eine wässrige Lösung von Elektrolyten zugeführt, um den Dialysator, denen sie während der Hämodialyse-Verfahren in Übereinstimmung mit dem Konzentrationsgefälle unterzogen (d. h. von Kunststoff Vorrichtung, die die Bewegung des Blutes und der Dialysierflüssigkeit mit sehr hoher Geschwindigkeit durch ihre jeweiligen Kammern hergestellt) Abfallprodukte und überschüssiges Wasser aus dem Blut. Diffusive Transportgeschwindigkeit zunimmt, je nach Größe des Konzentrationsgradienten und der Dialysemembran Oberfläche der Membran Permeabilitätskoeffizient. 1 Dialysat, Dialyseflüssigkeit - ZUSAMMENSETZUNG Die Konzentration von Kalium (K +) in der Dialysierflüssigkeit (Dialysat) kann von 0 bis 4 mmol / l, abhängig von der Höhe (Konzentration) Kalium im Blutplasma des Patienten vor Dialyse. Calcium (Ca 2 +) im Dialysat bei Dialysezentren typischerweise 1,25 mmol / l (oder 2,5 mmol / l), obwohl in bestimmten klinischen Situationen kann es notwendig sein Modifikation. Höhere Mengen an Calcium in der Dialyseflüssigkeit bei Patienten mit Hypokalzämie von sekundärem Hyperparathyreoidismus bei chronischer Nierenerkrankung , verwendet werden, oder nach der Entnahme bei Schilddrüsenoperationen (thyroidectomy Gesamtbeispielsweise im Verlauf von Schilddrüsenkrebs). Typischerweise ist die Konzentration von Natrium (Na +) in der Dialysierflüssigkeit 140 mmol / l Die untere Natrium-Konzentration im Dialysat mit einer höheren Inzidenz von Muskelkrämpfen, Übelkeit und Erbrechen, Müdigkeit und Schwäche, und Hypotonie (Hypotonie) verbunden. Bei Patienten, bei denen die regelmäßige Hämodialyse Hypotonie tritt häufig oft Natrium-Profil verwendet werden, um die Osmolalität Änderungen aus der Entfernung von Harnstoff resultierende Gleichgewicht. Im zeitlichen Verlauf der Konzentration von Natriumbicarbonat in der Dialysierflüssigkeit (Dialysat) in einer linearen, exponentiellen bądx Schritt der Wert in der Größenordnung von 145-155 mEq / l (hypertonische) isotonischen bis 140 mEq / l am Ende der Operation reduziert. Während jeder Dialyse verwendet etwa 120 Liter Wasser - für die Sicherheit der Patienten Dialyseverfahren, das die Filtration, Entionisierung, Erweichung unterzogen wird und Umkehrosmose. Wenn Umkehrosmose wird bei hohem Druck durch eine semipermeable Membran geleitet, was in der Entfernung von Verunreinigungen und mikrobiologicznyh große Mehrheit (über 90%) in ihr gelösten Ionen. TAGS: mizellaren Flüssigkeit, ein Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Spülflüssigkeit, die Flüssigkeit zu unterstützen, einen Ölkühler, das Fluid zu unterstützen, Waschflüssigkeit, Spülflüssigkeit, Lugol-Lösung, Peritonealflüssigkeit, Peritonealdialyse Peritonealdialyselösung, Nierendialyse, Was ist die Dialyse, Flüssigkeitsüberlastung, Fluidbegrenzungs Dialyse, Dialysemaschine, Dialyse, Peritonealflüssigkeit, Peritonealdialyse Peritonealdialyselösung, Dialyse, was Dialyse, Flüssigkeitsüberlastung, Fluidbegrenzungs Dialyse, Dialysemaschine, Dialyse, Dialysefluid, Peritoneal-Dialyse-Flüssigkeit, Peritonealflüssigkeit, Peritonealdialyse, Dialyse, was ist die Dialyse, Dialyse, Flüssigkeitsüberladung, Flüssigkeitsrestriktion Dialyse, Dialysebehandlung, Dialysat, Dialyse, Hämodialyse Dialyse, Hämodialyse-Leute-Team, Peritoneal-, Peritoneal-Dialyse, Hämodialyse-Katheter, was ist Hämodialyse, Hämodialyse-Techniker, Hämodialyse-Maschine, Hämodialyse-Behandlung, Dialyse, Peritonealdialyse, Dialysezentrum, Dialyse, Hämodialyse, die Dialyse, Dialyse, Dialyse Renala, Peritonealdialyse, das Zentrum de Dialyse, Dialyse-, Nieren-, Peritoneal-Dialyse, Dialyse Zentrum, Davita, Davita Dialyse, Dialyse, was ist die Dialyse, Dialyse Arbeitsplätze, Hämodialyse, Nierenversagen Symptome, Nieren-, Nierenversagen , Nierennierenversagen, Nierenerkrankungen, Nierenversagen Zeichen, Nierenversagen Ursachen, Symptome von Nierenversagen, chronische Niereninsuffizienz , akutes Nierenversagen, Nierenversagen Ernährung, Behandlung von Nierenversagen , Herzversagen, Nierenerkrankungen, Nierenversagen Ursachen, Herzversagen,

Prześlij komentarz

 
Top