REKLAMA

 

Zapalenie najądrza (ang. epididymitis) jest schorzeniem, które typowo objawia się jednostronnym bólem moszny, gorączką oraz bolesnością palpacyjną wraz z obrzękiem najądrza w badaniu fizykalnym. W zależności od czynnika etiologicznego przebieg choroby może być łagodny - wówczas leczenie pacjenta może się odbywać w warunkach ambulatoryjnych, lub na tyle ciężki że chory wymaga bezwzględnie hospitalizacji wraz z parenteralnym (pozajelitowym) podaniem odpowiednich leków. Zapalenie najądrza jest najczęstszą przyczyną tzw. ostrej moszny u osób dorosłych. 


1. ZAPALENIE NAJĄDRZA (ANG. EPIDIDYMITIS) - PRZYCZYNY (ETIOLOGIA)

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia najądrzy jest Chlamydia trachomatis - patogen ten odpowiada za około 70% przypadków choroby w grupie aktywnych, heteroseksualnych mężczyzn poniżej 35 roku życia. 

U podłoża większości pozostałych przypadków zapalenia najądrzy leży infekcja Neisseria gonorrhoeae. Z praktycznego punktu widzenia istotny wydaje się fakt, że u wielu pacjentów stwierdza się współistnienie obu zakażeń ze współtowarzyszącym bezobjawowym zapaleniem cewki moczowej.

W grupie homoseksualistów podczas stosunków doodbytniczych nierzadko dochodzi do zakażenia bakteriami jelitowymi - najczęściej za zapalenie najądrzy w tej grupie odpowiada pałeczka okrężnicy (Escherichia coli)

Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa to dwa patogeny, które są najczęstszą przyczyną zapalenia najądrzy u pacjentów powyżej 35 roku życia. W tej sytuacji często w wywiadzie (anamnezie) stwierdza się przebyty niedawno zabieg urologiczny lub chirurgiczny


2. ZAPALENIE NAJĄDRZA (ANG. EPIDIDYMITIS) - RÓŻNICOWANIE, LECZENIE

U młodych pacjentów zgłaszających ostry jednostronny ból jądra, bez współistniejących objawów zapalenia cewki moczowej w pierwszej kolejności należy wykluczyć skręt jądra. W diagnostyce różnicowej pomocne jest badanie przepływu krwi metoda Dopplera, badanie chirurgiczne, jak również badania radioizotopowe.

W przypadku braku teakcji na właściwe leczenie przeciwbakteryjne  należy rozważyć możliwość obecności guza jądra bądź formy zakażenia przewlekłego (np. o etiologii gruźliczej - mykobakteryjnej). 

KATEGORIA: CHOROBY ZAKAŹNE, UROLOGIA, WENEROLOGIA
TAGI: Inflammation of the epididymis (epididymitis called) is a disorder that typically manifests itself unilateral scrotal pain, fever and tenderness on palpation along with swelling of the epididymis on physical examination. Depending on the etiologic factor of the disease may be mild - the treatment of the patient can be performed on an outpatient basis, or so severe that the patient requires hospitalization strictly with parenteral (parenteral) administration of appropriate medications. Epididymitis is the most common cause of so-called. acute scrotum in adults. First epididymitis (called epididymitis) - CAUSES (ETIOLOGY) The most common etiological factor is inflammation of the epididymis Chlamydia trachomatis - the pathogen responsible for about 70% of cases of the disease in a group of active, heterosexual men under 35 years of age. At the root of most of the remaining cases, the infection is inflammation of the epididymis of Neisseria gonorrhoeae. From a practical point of view, important is the fact that many patients have coexistence of both infections with współtowarzyszącym asymptomatic urethritis. In the group of homosexuals during rectal relations often become infected intestinal bacteria - mostly for epididymitis in this group corresponds to Escherichia coli (Escherichia coli). Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa are the two pathogens, which are the most common cause of epididymitis in patients over 35 years of age. In this situation, often in history (anamnesis) noted a history of recent surgery or urological surgery. 2 epididymitis (called epididymitis) - DIVERSIFICATION, TREATMENT 
In young patients of acute unilateral testicular pain without concomitant symptoms of urethritis should first rule out torsion of the testicle. The differential diagnosis is helpful to study rpzepływu Doppler blood, surgical exploration, as well as radioisotope studies. In the absence of a proper treatment teakcji rpzeciwbakteryjne should consider the possibility of the presence of testicular tumor or forms of chronic infection (eg, tuberculous - mycobacterial). CATEGORY: INFECTIOUS DISEASES, UROLOGY, Venereology Entzündung der Nebenhoden (Epididymitis) ist eine Erkrankung, die in der Regel manifestiert sich einseitige Hodenschmerzen , Fieber und Zärtlichkeit bei Palpation mit Schwellung der Nebenhoden bei der körperlichen Untersuchung. Je nach ätiologischer Faktor der Erkrankung kann mild sein - die Behandlung des Patienten können ambulant durchgeführt werden, oder so stark, dass der Patient einen Krankenhausaufenthalt strikt parenterale (parenterale) Verabreichung entsprechender Medikamente. Epididymitis ist die häufigste Ursache der sogenannten. akute Hodensack bei Erwachsenen. Erste Epididymitis (Nebenhodenentzündung genannt) - Ursachen (Ätiologie) Die häufigste ätiologische Faktor ist eine Entzündung der Nebenhoden Chlamydia trachomatis - die für etwa 70% der Fälle der Krankheit in einer Gruppe von aktiven, heterosexuellen Männern unter 35 Jahren Erreger. An der Wurzel der meisten restlichen Fällen ist die Infektion Entzündung des Nebenhodens von Neisseria gonorrhoeae. Von einem praktischen Standpunkt aus wichtig ist die Tatsache, dass viele Patienten Koexistenz beider Infektionen mit współtowarzyszącym asymptomatischen Urethritis. In die Gruppe der Homosexuellen während der rektalen Darmbakterien infizierten Beziehungen werden oft - vor allem für Nebenhodenentzündung in dieser Gruppe entspricht Escherichia coli (Escherichia coli). Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa sind die beiden Erreger, die die häufigste Ursache der Nebenhodenentzündung bei Patienten über 35 Jahre alt sind. In dieser Situation oft in der Geschichte (Anamnese) stellte fest, eine Geschichte der letzten Operation oder urologische Chirurgie. 2 Nebenhodenentzündung (Epididymitis genannt) - Diversifizierung, BEHANDLUNG Bei jungen Patienten der akuten einseitigen Hodenschmerzen ohne begleitende Symptome der Urethritis sollte zunächst ausschließen, Torsion des Hodens. Die Differentialdiagnose ist hilfreich, um rpzepływu-Doppler-Blut, chirurgische Exploration, sowie Radioisotop Studien zu studieren. In Ermangelung einer richtigen Behandlung teakcji rpzeciwbakteryjne sollte die Möglichkeit der Anwesenheit von Hodentumor oder Formen der chronischen Infektion (- Mykobakterien zB tuberkulöse) zu berücksichtigen. KATEGORIE: Infektionskrankheiten, Urologie, Venerologie Inflammation de l'épididyme (épididymite appelé) est un trouble qui se manifeste typiquement se unilatérale douleur du scrotum, de la fièvre et de sensibilité au toucher avec un gonflement de l'épididyme à l'examen physique. Selon le facteur étiologique de la maladie peut être bénigne - le traitement du patient peut être effectué sur une base de patient, ou si graves que le patient doit être hospitalisé strictement parentérale (voie parentérale) l'administration de médicaments appropriés. Épididymite est la cause la plus fréquente de soi-disant. scrotum aigu chez les adultes. Première épididymite (appelée épididymite) - CAUSES (ÉTIOLOGIE) Le facteur étiologique le plus courant est l'inflammation de la Chlamydia trachomatis épididyme - l'agent pathogène responsable d'environ 70% des cas de la maladie dans un groupe d'hommes hétérosexuels, actifs de moins de 35 ans. 
A la racine de la plupart des autres cas, l'infection est une inflammation de l'épididyme de Neisseria gonorrhoeae. D'un point de vue pratique, important est le fait que de nombreux patients ont coexistence des deux infections avec współtowarzyszącym urétrite asymptomatique. Dans le groupe des homosexuels lors des relations du rectum deviennent souvent des bactéries intestinales infectées - la plupart du temps pour l'épididymite dans ce groupe correspond à Escherichia coli (Escherichia coli). Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa sont les deux agents pathogènes, qui sont la cause la plus fréquente d'épididymite chez les patients de plus de 35 ans. Dans cette situation, souvent dans l'histoire (anamnèse) a noté des antécédents de chirurgie récente ou urologique. 2 épididymite (appelée épididymite) - diversification, de traitement Chez les jeunes patients de douleur testiculaire unilatérale aiguë sans symptômes concomitants de l'urétrite doit d'abord éliminer la torsion du testicule. Le diagnostic différentiel est utile d'étudier rpzepływu Doppler sang, l'exploration chirurgicale, ainsi que des études de radio-isotopes. En l'absence d'un traitement approprié de rpzeciwbakteryjne teakcji devrait envisager la possibilité de la présence d'une tumeur testiculaire ou des formes de l'infection chronique (par exemple, tuberculeux - mycobactérienne). Catégorie: MALADIES INFECTIEUSES, urologie, vénéréologie

Prześlij komentarz

 
Top