REKLAMA

 

49/52, Headache.Limfocytarne zapalenie opon mózgowych i splotów naczyniowych [naczyniówkowych] (LCM z ang. lymphocytic choriomeningitidis) jest schorzeniem przenoszonym przez pospolitą mysz domową (Mus musculus) na ludzi poprzez "aerozole" powstające z jej wydzielin i wydalin. Wirus LCM będący czynnikiem etiologicznym schorzenia - jeden z arenawirusów - utrzymuje się w populacji myszy głównie przez transmisję wertykalną od zakażonych samic. Mysz z wrodzonym zakażeniem przez całe swoje życie pozostaje w stanie wiremii z wysokimi stężeniami wirusa we wszystkich tkankach. Innym ogniwem w łańcuchu epidemiologicznym schorzenia są zakażone kolonie chomików domowych. 1. LIMFOCYTARNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I SPLOTÓW NACZYNIOWYCH [NACZYNIÓWKOWYCH] - ZASTOSOWANIE I EPIDEMIOLOGIA WIRUSA LCM

Wirus LCM jest dość szeroko stosowany w laboratoriach immunologicznych jako model badawczy do badania czynności limfocytów T. Wirus ten może skrycie zakażać kultury komórkowe oraz pasażowane linie komórek rakowych, powodując zakażenia wśród naukowców i opiekunów zwierząt, pracujących w ośrodkach badawczych. 

Chorzy z limfocytarnym zapaleniem opon mózgowych i splotów naczyniówkowych w wywiadzie mogą podawać zamieszkiwanie w budynku z gryzoniami lub jakiekolwiek inne narażenie na kontakt z gryzoniami. 

Szacunkowo ocenia się, że przeciwciała przeciwko wirusowi LCM występują u około 5 do 10% populacji USA, Argentyny oraz endemicznie w Niemczech. 


2. LIMFOCYTARNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I SPLOTÓW NACZYNIOWYCH [NACZYNIÓWKOWYCH] - OBJAWY, OBRAZ KLINICZNY

Limfocytarne zapalenie opon mózgowych i splotów naczyniówkowych w swoim przebiegu różni się od typowego zespołu gorączki z bólami mięśni stopniowym rozwojem objawów. Spośród stanów, które sporadycznie towarzyszą schorzeniu należy wymienić:


 • zapalenie jąder,
 • przejściowe łysienie,
 • kaszel,
 • zapalenie gardła
 • zapalenie stawów
 • wysypkę plamistogrudkową.


Szacuje się, że u niespełna 25 % chorych osób przez okres 3-7 dni utrzymuje się gorączka, która następnie nawraca po krótkiej remisji. Nawrotowi gorączki towarzyszą silne bóle głowy, wymioty i nudności, a także utrzymujące się przez okres około 1 tygodnia objawy oponowe.

Chorzy z opisanym powyżej przebiegiem klinicznym schorzenia praktycznie zawsze całkowicie zdrowieją, podobnie jak osoby z ewidentnymi objawami zapalenia mózgu. Powrót do zdrowia może jednak zostac opóźniony pojawieniem się przejściowego wodogłowia


3. LIMFOCYTARNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I SPLOTÓW NACZYNIOWYCH [NACZYNIÓWKOWYCH] - BADANIA DODATKOWE

W początkowej, gorączkowej fazie choroby powszechnie stwierdzana jest leukopenia i małopłytkowość (trombocytopenia). Wtedy też zwykle udaje się wyizolować wirusa z krwi.

W fazie neuroinfekcji wirus może zostać wykryty w PMR (płynie mózgowo-rdzeniowym), we krwi natomiast są już obecne przeciwciała. Początek odpowiedzi immunologicznej prowadzi do związanego z komórkami T immunopatologicznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

W fazie oponowej liczba jednojądrzastych komórek (pleocytoza) w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) waha się od kilkuset do kilku tysięcy w jednym mikrolitrze. W jednej trzeciej wszystkich przypadków stwierdza się obniżenie stężenia glukozy

Test ELISA wykrywający przeciwciała klasy IgM w surowicy i PMR jest zwykle dodatni. Niedawno opracowano testy RT-PCR do badań płynu mózgowo-rdzeniowego. Świeże zakażenia przenoszone podczas przeszczepiania narządów nie noszą cech rozwoju odpowiedzi immunologicznej obserwowanej w przypadku piorunującego przebiegu (analogicznie do gorączki Lassa) - stąd dla ustalenia rozpoznania wymagane są badania immunohistochemiczne lub RT-PCR

Zakażenie wirusem LCM powinno być podejrzewane u każdego pacjenta z ostrą chorobą gorączkową przebiegającą z wyraźną leukopenią i małoplytkowością. W przypadkach aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wystąpienie jakiegokolwiek z poniżej wymienionych objawów bezwzględnie powinno wzbudzić podejrzenie LCM:


 • dorosły wiek,
 • niskie stężenie glukozy w PMR,
 • wyraźnie zaznaczony okres prodromalny z gorączką,
 • sezonowe występowanie jesienią,
 • liczba komórek jednojądrzastych w PMR przekraczająca 1000 w jednym mikrolitrze.


4. LIMFOCYTARNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I SPLOTÓW NACZYNIOWYCH [NACZYNIÓWKOWYCH] - SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Zakażenie wirusem LCM u kobiet ciężarnych może prowadzić do infekcji płodu z następstwami w postaci wrodzonego wodogłowia i zapalenia siatkówki i naczyniówki. Ponieważ matczyne zakażenie może przebiegać łagodnie (jedynie jako krótkotrwałe schorzenie gorączkowe), w przypadku podejrzenia infekcji wirusem LCM (a szczególnie przy współistniejącym wodogłowiu z ujemnymi wynikami w kierunku zakażeń TORCH) należy poszukiwac rpzeciwciał przeciwko wspomnianemu wirusowi zarówno u matki, jak i u płodu.


KATEGORIA: CHOROBY ZAKAŹNE, WIRUSOLOGIA LEKARSKA, MIKROBIOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, GINEKOLOGIA
TAGI: zapalenie opon mózgowych, zapalenie opon objawy, zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, odkleszczowe zapalenie opon, zapalenie opon rdzeniowych, kleszczowe zapalenie opon, zapalenie opon muzgowych, zapalenie mózgu, zapalenie zatok, zapalenie opon mozgowych, kleszczowe zapalenie mózgu, zapalenie mózgu objawy, wirusowe zapalenie mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, japońskie zapalenie mózgu, opryszczkowe zapalenie mózgu, rodzaje splotów, chirurg, chirurg naczyniowy, lekarz naczyniowy, chirurg naczyniowy warszawa, lekarz chirurg naczyniowy, chirurg naczyniowy nfz, chirurgia naczyniowa, naczyniowiec, chirurg naczyniowy poznań, dobry chirurg naczyniowy, leukemia, lymphocytic leukemia, chronic lymphocytic, chronic, chronic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, acute lymphocytic, acute, acute lymphocytic leukemia, acute leukemia, rattus, rattus rattus, rattus norvegicus, mus musculus genome, mus musculus domesticus, bos taurus, mus domesticus, pan troglodytes, danio rerio, raton mus musculus, lcm of, what is lcm, gcf lcm, lcm calculator, gcf, find lcm, hcf lcm, hcf, lcm and gcf, hcf and lcm, zapalenie jądra, zapalenie jąder objawy, ból jąder, orchitis, orchite, orquitis, hodenentzündung, orquite, epididymitis, epididymo-orchitis, orchitis epididymitis, epididymo orchitis, orchitis mumps, plackowate łysienie, na łysienie, androgenowe łysienie, łysienie forum, łysienie kobiet, łysienie leczenie, wypadanie włosów, łysienie u kobiet, łysienie mężczyzn, loxon, na kaszel, suchy kaszel, kaszel u dziecka, syrop na kaszel, na suchy kaszel, mokry kaszel, co na kaszel, sposoby na kaszel, kaszel domowe sposoby, kaszel u dzieci, wodogłowie objawy, wodogłowie płodu, wodogłowie u dzieci, wodogłowie zdjęcia, wodogłowie u niemowląt, wodogłowie u dorosłych, wodogłowie zastawka, soalan pmr, pmr 2012, pmr 2013, pmr 2011, karangan, karangan pmr, sejarah pmr, keputusan pmr, pmr 30, pmr 2010, csf leak, csf fluid, csf protein, normal csf, csf pressure, what is csf, csf, g csf, cfs, csf analysis, pigmentosa retinitis, pigmentosa, cmv, cmv retinitis, retinitis pigmentosa treatment, retinitis pigmentaria, retina pigmentosa, retinitis symptoms, retinitis pigmentosa cure, what is retinitis, liga światowa, sport, siatkówka polska, siatkówka na żywo, wyniki siatkówka, siatkówka gry, live siatkówka, siatkówka kobiet, siatkówka online, sport siatkówka, siatkówka plażowa, csf pleocytosis, lymphocytic pleocytosis, definition pleocytosis, pleocytosis meningitis, pleocytosis in csf, mononuclear pleocytosis, Lymphocytic meningitis and vascular strands [choroidal] (LCM stands for lymphocytic choriomeningitidis) is a disease carried by common homely mouse (Mus musculus) to humans through "aerosols" arising from its secretions and excretions. LCM virus disease which is the aetiological agent - one of arenaviruses - is maintained mainly by mouse populations vertical transmission from infected females. Mouse with congenital infection throughout his life remains in the viral load of high concentrations of the virus in all tissues. Another link in the chain of epidemiological diseases are infected colonies pet hamsters, 1 lymphocytic meningitis and vascular plexuses [choroidal] - APPLICATION AND EPIDEMIOLOGY LCM VIRUS, LCM virus is quite widely used in immunological laboratories as a research model to study the function of lymphocytes T. This virus can infect secretly cell culture and passaged cancer cell lines, causing infection among scientists and animal caregivers, working in research centers. Patients with lymphocytic meningitis and choroidal weaves history may indicate residence in a building with rodents or any other exposure to rodents. It is roughly estimated that LCM virus antibodies occur in about 5 to 10% of the U.S. population, Argentina and endemic in Germany. 2 lymphocytic meningitis and vascular plexuses [choroidal] - SYMPTOMS, CLINICAL Lymphocytic meningitis and weaves choroidal in your course different from the typical band fever with muscle pain gradual development of symptoms. Among the conditions that occasionally accompany a Condition include: orchitis, transient alopecia, cough, pharyngitis, arthritis, plamistogrudkową rash. It is estimated that in less than 25% of patients over a period of 3-7 days the fever persists, which is then converted after a short remission. Recurrence of fever accompanied by severe headaches, vomiting and nausea, as well as persisting for a period of about 1 week meningeal signs. Patients with clinical course of the above-described condition completely recover practically always, like those with evident signs of encephalitis. Recovery may be delayed, however, the appearance of the transition hydrocephalus. 3 lymphocytic meningitis and vascular plexuses [choroidal] - ADDITIONAL RESEARCH In the initial febrile phase of the disease commonly ascertained leukopenia and thrombocytopenia (thrombocytopenia). Then it usually manages to isolate the virus from the blood. Neuroinfection During virus can be detected in CSF (cerebrospinal fluid), while the blood antibodies are already present. The beginning of an immune response leading to T cell-associated inflammation immunopatologicznego meningitis. In the phase of the tire the number of mononuclear cells (pleocytosis) in cerebrospinal fluid (CSF) ranges from hundreds to thousands in one microliter. In one third of all cases, it is concluded glucose lowering. ELISA detection of IgM antibodies in serum and CSF is generally positive. Recently, a RT-PCR assays for testing the cerebrospinal fluid. Fresh transmitted infections during transplantation development did not wear characteristics of the immune response observed in the case of fulminant course (similar to Lassa fever) - thus for the diagnosis immunohistochemical studies are required or RT-PCR. LCM virus infection should be suspected in any patient with an acute feverish illness disease with distinct leukopenia and thrombocytopenia. In cases of aseptic meningitis meningitis occurrence of any of the following symptoms should arouse suspicion absolutely LCM: adult age, low concentration of glucose in the CSF, pronounced prodromal period with fever, seasonal occurrence in the autumn, mononuclear cells in CSF exceeding 1000 in one microliter. 4 lymphocytic meningitis and vascular plexuses [choroidal] - SPECIAL SITUATIONS LCM virus infection in pregnant women can lead to infection of the fetus with consequences in the form of congenital hydrocephalus and inflammation of the retina and choroid. Because maternal infection can proceed smoothly (only as a short-term illness with fever) in case of suspected infection LCM (especially with coexisting hydrocephalus with negative results in the direction of the TORCH infections) should be Searching rpzeciwciał against said virus both in the mother and in the fetus. CATEGORY: INFECTIOUS DISEASES, MEDICAL virology, MICROBIOLOGY, NEUROLOGY, PEDIATRICS, INTERNAL DISEASES, Gynaecology

Prześlij komentarz

 
Top