REKLAMA

 


1. PRĄCIE
A) Wady rozwojowe:
 Spodziectwo (hypospadias)
o Częściej niż wierzchniactwo
o U 1/300 żywych noworodkow płci męskiej
o Nieprawidłowe położenie ujścia cewki moczowej na brzusznej powierzchni prącia
o Ujście cewki często ulega zwężeniu lub zaciśnięciu, to daje niedrożność i wzrost ryzyka zakażeń ukł. moczowego
o Czasem związane z innymi wadami rozwojowymi układu płciowego (przepuklina pachwinowa, wnętrostwo)
 Wierzchniactwo (epispadias)
o Nieprawidłowe położenie ujścia cewki na powierzchni grzbietowej prącia
o Często jest przyczyną zastoju moczu, czasem może też powodować nietrzymanie moczu
B) Zapalenia
 Balanitis (lub balanoposthitis)
o Zapalenie charakterze miejscowym, dotyczy żołędzi prącia lub odpowiednio żołędzi i napletka
o Gł. u mężczyzn nieobrzezanych, gdzie zła higiena prowadzi do gromadzenia się mastki pod napletkiem
/mastka= drażniąca mieszanina złuszczonych kom. nabłonkowych, wydzieliny gruczołow potowych oraz szczątkow
tkankowych/
o Zaczerwienienie, obrzęk i tkliwość dystalnej części prącia, czasem z obecnością treści ropnej
 Stulejka (phimosis)
o Jest to niemożność odprowadzenia napletka z żołędzi prącia
o Może być wrodzona, ale częściej jest następstwem bliznowacenia, wtornego do miejscowego zapalenia
o W większości przypadkow towarzyszą tu cechy zapalenia dystalnej części prącia
o Siłowe odprowadzenie zwężonego napletka może dać upośledzenie krążenia krwi w obrębie żołędzi prącia →
przekrwienie, obrzęk i bolesność dystalnej części prącia (zadzierzgnięcie napletka =paraphimosis)
o W zaawansowanych przypadkach zatrzymanie odpływu moczu
 Infekcje grzybicze (np. kandydoza)
o Mogą objąć skorę prącia i moszny
o Sprzyja im wysoka temp, wilgotność i zaniedbania higieniczne
o Może być u osob zdrowych, ale najczęściej u chorych na cukrzycę
o Wrzodziejące zmiany + świąd + bolesność żołędzi, moszny
o Bioptaty zawierają pączkujące postaci drożdżaka i pseudostrzępki widoczne w powierzchownych warstwach
naskorka
C) Nowotwory
 Rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale penis)
o Jest to większość nowotworow prącia
o 0,25% nowotworow złośliwych
o Większość >40r.ż. u nieobrzezanych
o Przyczyny: brak higieny (mastka), zakażenia HPV (16,18)
/smoła węglowa, sadza – rozwoj raka skory moszny, ale raczej nie prącia/
o Wygląd: szara, grudkowata zmiana, pokryta strupem, położona na żołędzi lub w obrębie napletka
o Gdy nacieka leżącą głębiej tkankę łączną, powstaje twardy wrzodziejący naciek o nieostrych granicach
o Istnieją formy brodawkowate = rak brodawkujący (c.verrucosum) – ma mniejszy stopień cytologicznej atypii oraz
rozprężający front naciekania w głębi tkanek
o Mikro: obraz inwazyjnego raka płaskonabł., o rozproszonym charakterze naciekania
o Większość wykazuje miejscową złośliwość
o U 25% przy rozpoznaniu są przerzuty do węzłow pachwinowych
o Dosyć rzadko powstają przerzuty odległe
o Średnie przeżycie 5-letnie = 70%
o Poprzedzony rakiem in situ
 Choroba Bowena
 Pojedyncza, płaska zmiana na trzonie prącia
 Komorki z morfologicznymi cechami złośliwości ograniczone do naskorka, nie naciekają podścieliska
 Może występować też na innych śluzowkach (jama ustna, pochwa)
 W 10% progresji do raka naciekającego + wzrost ryzyka nowotworow złośliwych innych narządow
 Erytroplazja Queyrata = Rumieniowata plama w obrębie żołędzi i innych śluzowek
 Bowenoid papulosis = zmiana przenoszona drogą płciową o etiologii wirusowej, zlokalizowana na trzonie
prącia
2.MOSZNA, JĄDRO, NAJĄDRZE
 Skora moszny: procesy zapalne, infekcje grzybicze, układowe choroby skory
 Nowotwory worka mosznowego są rzadkie, gł. rak płaskonabłonkowy (kiedyś często u kominiarzy)
 Wodniak (hydrocele):
· najczęstsza przyczyna powiększenia moszny
· jest to zbiornik surowiczego płynu w obrębie osłonki pochwowej
· idiopatyczny lub odczynowy w reakcji na zakażenie lub nowotwory w sąsiednich tkankach
 inne przyczyny powiększenia jądra: krwiak środosłonkowy (hematocele), zbiornik chłonki (chylocele), słoniowacizna
(elephantiasis) = karykaturalne powiększenie kończyny dolnej i moszny wywołane przez poważne zaburzenia odpływu
chłonki, np. w filariozach
 choroby jąder: wrodzone, zapalne lub nowotworowe; mogą być przyczyną niepłodności, zaniku lub powiększenia jąder,
oraz źrodłem bolu
A) Wnętrostwo i zanik jądra
o Wnętrostwo = niezstąpienie jądra do worka mosznowego (prawidłowo jądra zstępują do miednicy z pierwotnej jamy
ciała pod koniec 3.miesiąca życia płodowego, a w ostatnich 2 miesiącach przedostają się do moszny przez kanał
pachwinowy; jednak nie u wszystkich noworodkow ten proces jest całkiem dokonany już zaraz po urodzeniu)
o Przyczyny złego zstępowania: zaburzenia hormonalne, zaburzenia w budowie i/lub funkcjonowaniu jądra, problemy
mechaniczne (np.. niedrożność kanału), może też być częścią zespołow wad wrodzonych (np. zespoł Pradera-Williego),
najczęściej jednak przyczyna nieznana
o Występuje u 0,7 – 0,8% populacji mężczyzn
o Trochę częściej w prawym jądrze, w 25% obustronnie
o We wczesnym okresie życia takie jądro może mieć prawidłową wielkość, ale potem dokonują się zmiany zanikowe
 W wieku 5-6 lat są mikroskopowe cechy zaniku kanalikow nasieniotworczych
 U osob dojrzałych płciowo – szkliwienie
 Gdy ↓ liczba kanalikow nasieniotworczych, często jest też rozrost komorek środmiąższowych (Leydiga)
 W obrębie niezstąpionych jąder często są ogniska wewnątrzkanalikowego nowotworu zarodkowego jądra
(IGCN), ktore są stanem przednowotworowym
o Zmiany zanikowe w zstąpionych jądrach powstają pod wpływem: przewlekłego niedokrwienia, urazow, promieniowania
lub chemioterapii, także w przebiegu procesow związanych z ↑ aktywności estrogenow w surowicy (np. marskość
wątroby)
o Obustronne wnętrostwo daje bezpłodność
o Wnętrostwu 1-stronnemu czasem towarzysza zmiany zanikowe w drugim jądrze, co też daje bezpłodność
o Wnętrostwo daje 4-krotny ↑ ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego jądra, a przy jednostronnym też ↑ ryzyka nowotworu
w drugim (prawidłowym) jądrze
o Orchiopexia = zabieg chirurgicznego sprowadzenia jądra do worka mosznowego, jeśli wykonany przed okresem
dojrzewania, może zapobiec zanikowi jądra, ale nie gwarantuje uniknięcia bezpłodności, nie wiadomo też, czy zabieg ten
ma wpływ na ↓ ryzyka nowotworu
B) Zapalenia
o Procesy zapalne częściej dotyczą najądrza niż jądra
o Nieswoiste zapalenie jądra i najądrza (orchitis et epididymitis non-specifica):
 Zazwyczaj charakter wtorny do zakażenia ukł. moczowego i rozwija się jako zakażenie wstępujące drogą
nasieniowodu lub naczyń chłonnych powrozka nasiennego
 Jądro jest obrzęknięte i tkliwe
 Obecne nacieki zapalne z neutrofilow
o Zajęcie jądra przy ostrym zapaleniu przyusznic (świnka)
 Jest powikłaniem infekcji wirusem nagminnego zapalenia ślinianek
 Rozwija się u 20% dorosłych mężczyzn, rzadko występuje u dzieci
 Jądro obrzęknięte i przekrwione
 Nacieki zapalne z limfocytow i plazmocytow
 Gdy ciężki przebieg → zniszczenie nabłonka nasieniotworczego → zanik cewek i włoknienie → niepłodność
o Ziarniniakowe zapalenie jądra (gł. gruźlica)
 Gruźlica jądra rozwija się zazwyczaj w najądrzu, z wtornym zajęciem jądra
 Zapalenie ziarniniakowe z martwicą serowatą
C) Nowotwory jąder
o Są najczęstszą przyczyną bezbolesnego, twardego powiększenia jąder
o U 2/100000 mężczyzn
o Szczyt zachorowalności 15-34r.ż.
o 95% z nich rozwija się z komorek zarodkowych
o Prawie wszystkie są złośliwe (łagodne są guzy z kom. Leydiga i Sertoliego, ale one są rzadkie)
o Często są przyczyną zaburzeń hormonalnych, bo mają zdolność produkcji hormonow steroidowych
o Ryzyko: wnętrostwo, dysgenezja jąder (zesp. feminizujących jader, zesp. Kinefeltera), u bliźniąt chorych, obecność
nowotworu w 1 jądrze, częściej rasa czarna
o Często powstanie izochromosomu krotkiego ramienia chromosomu 12
o Nowotwory nienasieniakowe dają wcześniej przerzuty (zarowno drogą krwionośną – głownie wątroba i płuca, i
chłonną)
o Ogniska przerzutowe mogą być o takim samym utkaniu jak pierwotne lub zawierają elementy innego nowotworu
zarodkowego
o Stopień zaawansowania klinicznego:
 Stopień I – nowotwor ograniczony do jądra
 Stopień II – przerzuty ograniczone do węzłow zaotrzewnowych poniżej przepony
 Stopień III – przerzuty zlokalizowane w innych węzłach niż zaotrzewnowe
NASIENIAK (seminoma)
a) Klasyczny
 50% wszystkich nowotworow zarodkowych jądra
 Histologicznie: jak dysgerminoma jajnika i germinoma w OUN
 Dobrze odgraniczone, duże guzy z miękkiej homogennej, szaro-kremowej tkanki, uwypuklają się ponad
powierzchnię przekroju zajętego jądra
 Zwykle nie przekracza osłonki białawej otaczającej jądro
 Mogą być ogniska martwicy skrzepowej, ale brak wylewow krwi
 Duże, dobrze odgraniczone komorki o jasnej cytoplazmie, z dużą ilością glikogenu, jądra z wyraźnymi
jąderkami
 Często komorki układają się w gniazda oddzielone od siebie przegrodami łącznotkankowymi
 Często też obecny naciek zapalny z limfocytow lub odczyn zapalny o charakterze ziarniniakowym
 W 7-24% obecne kom. olbrzymie (podobne do kom. syncytiotrofoblastu) – dają wynik dodatni na HCG
 U 10% podwyższony poziom AFP
 Przerzuty najczęściej w węzłach biodrowych i przyaortalnych w gornych okolicach lędźwi
 Przerzuty drogą krwionośną są bardzo rzadkie
 Są promienioczułe oraz wrażliwe na chemioterapię (opartej na platynie)
b) Spermatocytowy
 Rzadszy niż klasyczny i u starszych pacjentow
 Mieszana populacja dużych komorek 1- lub wielojądrowych, komorek średnich i małych kom. podobnych do
spermatocytow II rzędu
 Bardzo rzadko daje przerzuty
RAK ZARODKOWY (carcinoma embryonale)
o Wiek: 20-30r.ż
o naciekający nowotwor, słabo odgraniczony od otaczających tkanek
o często ma ogniska martwicy i wylewow krwi
o guz pierwotny może być niewielki, nawet gdy są już przerzuty
o większe guzy naciekają najądrze i powrozek nasienny
o komorki nowotworowe wyglądają prymitywnie: są duże, z zasadochłonną cytoplazmą, mają niewyraźne granice i duże
jądra z wyraźnymi jąderkami
o kom. nowotworowe leżą w litych polach, niekiedy zawierających struktury gruczołowe lub brodawkowate, często są
elementy woreczka żołtkowego i komorki choriocarcinoma
o w większości występują z domieszką (np. yolk sac tumor, teratoma, choriocarcinoma)
o postaci czyste stanowią 1-3%
o w świetle kanalikow nasieniotworczych na obrzeżu guza obecność wewnątrzkanalikowego nowotworu zarodkowego
(intratubular germ cell neoplasia)
o w 90% podwyższony poziom HCG i/lub AFP
GUZ ZATOKI ENDODERMALNEJ
o najczęstszy pierwotny nowotwor jądra u chłopcow <3r .="" font="">
o u dorosłych towarzyszą najczęściej rakowi zarodkowemu
o komorki pluripotencjalne rożnicujące się w kierunku zatoki endodermalnej
o zwykle duży, dobrze odgraniczony guz
o komorki sześcienne lub walcowate (przypominające komorki środbłonka), tworzące struktury brodawkowate i
gruczołowe oraz układy ławicowe i drobnotorbielowate, często zawierające kwasochłonne ciałka szkliste
o obecność ciałek Schillera-Duvala (struktury przypominające prymitywne kłębuszki)
o w 100% obecność AFP
NABŁONIAK KOSMÓWKOWY ZŁOŚLIWY (choriocarcinoma)
o wiek 20-30r.ż
o z pluripotencjalnych komorek rożnicujących się w kierunku trofoblastu
o guz pierwotny mały (nawet jak są przerzuty) i niewyczuwalny palpacyjnie
o ławice prostokątnych komorek (kom. cytotrofoblastu) wymieszanych z olbrzymimi, wielojądrowymi kwasochłonnymi
kom.(kom.syncytiotrofoblasu), ktore często tworzą „czapeczki” pokrywające kom. drobne
o nie tworzy w pełni wykształconych kosmkow łożyskowych
o w 100% podwyższony poziom HCG (gł. przez kom. syncytiotrofoblastu)
POTWORNIAK (teratoma)
o jest to nowotworowy rozrost kom. rożnicujących się w kierunku kom. somatycznych
o guzy o dużej spoistości, z widocznymi na przekroju torbielami i obszarami wyglądem przypominającymi chrząstkę
a)potworniaki dojrzałe
 mają dojrzałe tkanki pochodzące z 1 lub rożnych listkow zarodkowych (np. tkanka nerwowa, chrząstka, tk.
tłuszczowa, kość, nabłonki)
 elementy tkankowe ułożone w sposob bezładny
b)potworniaki niedojrzałe
 mają niedojrzałe elementy somatyczne przypominające tkanki płodowe
c)potworniaki z wtorną transformacją nowotworową
 na bazie elementow potworniaka rozwija się nowotwor złośliwy (zwykle rak płaskonabłonkowy lub
gruczolakorak)
o potworniaki złośliwe występują zazwyczaj u dorosłych
o czyste potworniaki występujące u chłopcow przed okresem dojrzałości są zwykle łagodne
o potworniaki u dorosłych mężczyzn występują zazwyczaj jako domieszka innego nowotworu, więc niemal wszystkie
nowotwory u dorosłych są złośliwe
o w 50% podwyższony poziom HCG i/lub AFP
MIESZANE GUZY ZARODKOWE
o stanowią 60% nowotworow jąder
o może być dowolna kombinacja utkania, ale najczęściej: teratoma, yolk sac tumor, carcinoma embryonale
o w 90% podwyższony poziom HCG i/lub AFP
3.GRUCZOŁ KROKOWY
ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (prostatitis)
o objawy: trudności w oddawaniu moczu, częstomocz, dolegliwości bolowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz rozlany bol w
miednicy lub okolicy nadłonowej
o powiększenie i tkliwość gruczołu (gł. w zapaleniu ostrym), często też objawom miejscowym towarzyszy gorączka i
leukocytoza
o przewlekłe zapalenie może być rezerwuarem dla mikroorganizmow dających zakażenia układu moczowego (najważniejsza
przyczyna nawrotowych zakażeń układu moczowego u mężczyzn)
· Ostre
 najczęściej wywołane przez E.coli i inne pałeczki Gram – ujemne
 zwykle towarzyszy mu zakażenie cewki moczowej i pęcherza moczowego (urethrocystitis acuta)
 bakterie dostają się przez ciągłość (z cewki lub pęcherza) lub drogą naczyń z bardziej oddalonych lokalizacji
 nacieki z neutrofilow (we wczesnych fazach szczegolnie liczne w świetle cew gruczołowych), przekrwienie oraz
obrzęk podścieliska gruczołu
 dochodzi do niszczenia gruczołu oraz rozprzestrzeniania się zapalenia w obrębie stercza, z tworzeniem mikroropni w
jego obrębie
 rzadko występują makroskopowo widoczne ropnie (wspołistniejąca cukrzyca) – rozlegle niszczą tkankę stercza
· przewlekłe
 może być następstwem epizodu zapalenia ostrego lub rozwijać się samoistnie
 czasem udaje się wyizolować bakterie występujące w zapaleniu ostrym (przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu
krokowego)
 w innych przypadkach brak bakterii, ale jest podwyższona ilość leukocytow w wydzielinie stercza (zapalenie
niebakteryjne) – większość przypadkow
 potencjalne niebakteryjne czynniki wywołujące nierzeżączkowe zapalenie cewki bierze się pod uwagę: Chlamydia
trachomatis, Ureaplasma urealuticum
 obraz mikroskopowy przeważnie niecharakterystyczny
 nacieki zapalne o rożnym nasileniu (z komorek limfoidalnych), cechy uszkodzenia elementow gruczołowych stercza,
często jednoczesne zmiany o charakterze zapalenia ostrego
 warunek rozpoznania: niszczenie tkanek stercza, rozplem fibroblastow, obecność innych komorek zapalnych
(najczęściej neutrofilow)
 liczba izolowanych ognisk kom. limfoidalnych w sterczu wzrasta z wiekiem, więc nie jest to podstawa do rozpoznania
zapalenia
· ziarniniakowi
 jest szczegolną postacią zapalenia przewlekłego
 rodzaj reakcji odczynowej na działanie czynnikow uszkadzających
 stwierdza się u pacjentow z układowymi chorobami zapalnymi przebiegającymi z odczynem ziarniniakowym
(rozsiana gruźlica, sarkoidoza, zakażenia grzybicze, ziarniniak Wegenera)
 może też być jako nieswoista reakcja na zagęszczoną wydzielinę stercza oraz po przez cewkowych zabiegach
usunięcia części stercza
 wielojądrowe komorki olbrzymie, kom. piankowate (histiocyty) oraz niekiedy granulocyty kwasochłonne
 martwica serowata występuje tylko w przypadku gruźlicy
ROZROST GUZKOWY GRUCZOŁU KROKOWEGO (hyperplasia nodularis prostatae)
o dotyczy głownie wewnętrznej części strefy pośredniej oraz strefy centralnej, natomiast większość gruczolakorakow
(70-80%) powstaje w strefie obwodowej
o polega na rozroście elementow gruczołowych i/lub zrębowych (proliferacja elementow nabłonkowych i zrębu z
następowym powiększeniem gruczołu oraz z czasowym utrudnieniem odpływu moczu)
o częstość występowania rośnie z wiekiem (od 40 r.ż., pod koniec 80 r.ż. osiąga 90%)
o przyczyna nie jest do końca znana, ale możliwe, że znaczenie ma synergistyczne działanie androgenow i estrogenow
o niezbędnym warunkiem rozwoju tego rozrostu jest obecność prawidłowo funkcjonującego jądra, nie wystąpi nigdy u
osoby wykastrowanej przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
o największy wpływ mają: dihydrotestosteron (DHT – powstaje z testosteronu pod wpływem 5α-reduktazy) i jego
metabolit 3α-androstendiol
 DHT wiąże się z receptorami w jądrach komorek stercza, pobudzając syntezę RNA, DNA, czynnikow wzrostu i
innych białek cytoplazmatycznych
 W leczeniu objawow rozrostu stosuje się inhibitory 5α-reduktazy
 Jednak objawy stwierdza się najczęściej u starszych osob, ktore mają już niski poziom testosteronu, a podanie
egzogennego testosteronu nie daje nasilenia objawow
 Dlatego sądzi się, że rozwojowi rozrostu sprzyja wzrost stężenia estrogenow (związany z wiekiem), ktore
powodują zwiększenie ilości receptorow dla DHT na komorkach stercza, wzmacniając przez to działanie DHT
o Najczęściej strefa około cewkowa, szczegolnie powyżej poziomu wzgorka nasiennego
o Masa stercza może osiągnąć nawet 300g
o Makroskopowo: dosyć dobrze odgraniczone guzki uwypuklające się ponad powierzchnię przekroju
o Zmiany guzowate mogą zajmować rożne regiony, ale głownie strefa pośrednia i centralna
o Guzki są lite lub mają torbielowate przestrzenie (poszerzone struktury gruczołowe)
o Rozrost daje zwężenie lub niemal całkowite zamknięcie cewki moczowej, czasem guzki rosnące bezpośrednio pod
śluzowką proksymalnej cewki – uwypuklają się do światła pęcherza moczowego, powodując utrudnienie przepływu
cewkowego (zawor kulkowy)
o Mikroskopowo: wymieszane w rożnych proporcjach proliferujące struktury gruczołowe oraz włoknisto-mięśniowe
podścielisko
 Gruczoły wyścielone wysokim nabłonkiem walcowatokomorkowym oraz leżącą obwodowo warstwą
spłaszczonych komorek podstawnych
 Stłoczone proliferujące kom. nabłonkowe powodują powstawanie struktur brodawkowatych uwypuklających
się do światła gruczołow
 W świetle gruczołow często jest zagęszczona wydzielina białkowa tworząca ciała piaszczakowate (corpora
amylacea)
 Zawsze musi być proliferujące podścielisko (choćby skąpe)
 Niektore guzki składają się tylko z wrzecionowatych komorek zrębu oraz tkanki łącznej
 W zaawansowanych przypadkach: ogniska zawałow z ogniskową metaplazją płaskonabłonkową w
sąsiadujących strukturach gruczołowych
o Objawy występują u 10% osob z rozrostem
 Trudności z inicjacją wypływu moczu
 Przerywany strumień moczu podczas mikcji
 Czasem bolesne rozdęcie pęcherza moczowego lub nawet wodonercze (gdy całkowite zamknięcie drog
moczowych)
 Objawy podrażnienia pęcherza moczowego: uczucie parcia na pęcherz, częstomocz, nykturia
 Częstszy rozwoj zakażeń drog moczowych
RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO
o najczęstszy narządowy nowotwor złośliwy u mężczyzn
o druga (po raku płuca) nowotworowa przyczyna zgonu u mężczyzn >50 r.ż.
o szczyt zachorowań 65-75 r.ż.
o bardzo częste są raki nieme klinicznie (u ponad połowy mężczyzn >80 r.ż.)
o przyczyna nie jest znana, ale wpływ mają czynniki hormonalne, genetyczne i środowiskowe
 nie występuje u mężczyzn poddanych kastracji przed osiągnięciem dojrzałości (rola androgenow w rozwoju
raka – dlatego też orchiektomia lub podanie egzogennych estrogenow, np. dietylstilbestrolu)
 zwiększone ryzyko występuje u krewnych pacjentow z tym nowotworem
 u osob rasy czarnej objawowy rak pojawia się częściej i jest stwierdzany w młodszym wieku niż u innych ras
(ale rasa ma najprawdopodobniej tylko wpływ na postęp rozwiniętego raka), rożnice rasowe w ilości
powtorzeń sekwencji CAG w genie receptora androgenowego
 znaczenie mogą mieć loci na ch. 1 oraz 10 (tam jest gen PTEN)
 szczegolnie częsty w Skandynawii, rzadki w Japonii i niektorych państwach azjatyckich (czynniki środowiskowe
– dieta bogata w tłuszcze zwierzęce)
o 70-80% rozwija się w strefie obwodowej, więc rak w postaci nieregularnych, twardych guzkow jest wyczuwalny w
badaniu per rectum
o We wczesnych stadiach zaawansowania rzadko jest przyczyną zwężenia dolnego odcinka drog moczowych (bo
lokalizacja obwodowa)
o Wczesne fazy: słabo odgraniczone zmiany guzkowe bezpośrednio pod torebką narządową
o Na przekroju: lite, spoiste szarobiaławe lub szarożołtawe nacieki o nieostrych granicach
o Przerzuty do okolicznych węzłow chłonnych miednicy mogą nastąpić bardzo wcześnie
o Przypadki zaawansowane miejscowo: naciekanie pęcherzykow nasiennych, około cewkowej strefy stercza, tkanek
miękkich otoczenia prostaty oraz ściany pęcherza moczowego (istnieje naturalna bariera utrudniająca szerzenie się ku
tyłowi = powięź Denonvilliersa – płat tkanki łącznej oddzielający struktury dolnego odc. układu moczowego od ściany
odbytnicy, więc naciekanie odbytnicy bardzo rzadko)
o Mikroskopowo: większość to gruczolakoraki o rożnym stopniu dojrzałości
 raki bardziej dojrzałe: małe cewki gruczołowe nieregularnie naciekające podścielisko, cewki nie są otoczone
kolagenem i komorkami zrębu, lecz często przylegają do siebie i wydają się ostro penetrować podścielisko
 cewki wyścielone tylko 1 warstwą komorek sześciennych o jądrze z wyraźnym jąderkiem, brak zewnętrznej
warstwy komorek podstawnych (obecnych w gruczołach prawidłowych i hiperplastycznych)
 raki nisko dojrzałe: nieregularne struktury gruczołowe naciekające w sposob rozproszony struktury sitowate i
brodawkowate, skrajne przypadki mają postać ławic i litych naciekow z komorek nowotworowych
 w gruczołach leżących w sąsiedztwie raka często są cechy atypii komorek nabłonka gruczołowego =
węwnątrznabłonkowy rozrost nowotworowy gruczołu krokowego (PIN)
 PIN wspołistnieje często z inwazyjnym rakiem stercza, więc uważa się go za zmianę przedrakową
 PIN podzielono na niskozrożnicowany (low-grade) i wysokozrożnicowany (high-grade)
 Określenie stopnia złośliwości histologicznej: stopień zrożnicowania gruczołowego, architektonika cew
gruczołowych, stopień anaplazji komorek i aktywność mitotyczna
 Powszechnie używa się skali Gleasona do oceny stopnia złośliwości – wykazuje korelację ze stopniem
zaawansowania oraz z rokowaniem
o często jest bezobjawowy, zwłaszcza gdy jest niezaawansowany
o ok. 20% rakow ograniczonych do stercza stwierdzanych jest przypadkowo w materiale tkankowym usuwanym z
powodu objawowego łagodnego rozrostu stercza
o w badaniach sekcyjnych raka stwierdza się u 60% mężczyzn >80 r.ż.
o większość rakow wykrywa się w badaniu per rectum (bo obwodowa lokalizacja)
o zaawansowane przypadki: uczucie dyskomfortu oraz zaburzenia odpływu moczu
o badanie przedmiotowe: lity, nieruchomy względem otoczenia naciek
o czasem pierwsze objawy związane są z ogniskami przerzutowymi (ktore są częste): szczegolnie często przerzuty do
kości (głownie do szkieletu osiowego) – charakter osteolityczny lub częściej osteosklerotyczny
o diagnostyka: PSA, badanie per rectum, USG przez odbytnicze, biopsja igłowa
o we wczesnej diagnostyce wykorzystuje się PSA:
 fizjologicznie wydzielany w dużych stężeniach do zrazikow stercza, skąd trafia do płynu nasiennego,
upłynniając ejakulat i przez to zwiększając ruchliwość plemnikow
 produkowany przez komorki nabłonkowe prawidłowego stercza oraz komorki nowotworowe
 wartość graniczna = 4,0 ng/l
 wzrost we krwi : rak gruczołowy, łagodny rozrost guzkowy, zapalenie stercza
 w przypadku raka zazwyczaj wyższe poziomy niż w rozroście
 szczegolnie przydatny do monitorowania pacjentow po leczeniu raka (nawrot lub rozsiew nowotworu)
o ocena stopnia zaawansowania: istotna w diagnostyce i wyborze metod leczenia
 ocena za pomocą badania przedmiotowego, inwazyjnej diagnostyki chirurgicznej, badań obrazowych oraz na
podstawie stopnia histologicznej złośliwości i poziomu markerow nowotworowych
 zaawansowane miejscowo: leczenie operacyjne lub radioterapia
 przypadki zaawansowane: głownie hormonoterapia (większość wrażliwa na androgeny, dlatego stosuje się
blokadę wpływu tych hormonow)
 w praktyce klinicznej stosuje się: kastrację chirurgiczną lub farmakologiczną, estrogeny lub leki blokujące
receptory androgenowe
 rokowanie dobre, gdy ograniczony do stercza, gdy rozsiany rak 10-letnie przeżycie u 10-40% pacjentow

Prześlij komentarz

 
Top