REKLAMA

 

ZABURZENIA W UKŁADZIE CZERWONOKRWINKOWYM
Klasyfikacja niedokrwistości ze względu na przyczynę powstania:
I. Niedokrwistość z utraty krwi
a. ostra utrata- jest groźna ze względu na nagłe zmniejszenie objętości krążącej krwi w łożysku naczyniowym. 2-3 dni po
krwotoku następuje szczyt rozcieńczenia krwi płynami ustrojowymi, celem kompensacji.
W niedokrwistości pokrwotocznej erytrocyty zachowują prawidłową wielkość i kształt –niedokrwistość normocytarna,
normochromiczna.
Odnowa RBC w ciągu kilkunastu dni, dzięki zwiększonemu wydzielaniu epo w nerkach. Początkowo w krwi obwodowej
wzrost retikulocytow
b. przewlekłe krwawienie- powoduje stopniową utratę zasobow żelaza. Wobec braku żelaza dochodzi do wtornej
niedokrwistości, ze zmniejszenie produkcji RBC (reszta informacji przy niedokrwistości z niedoboru żelaza, proszę o
cierpliwość;))
II. Niedokrwistości hemolityczne- ze zwiększonego rozpadu erytrocytów
Najpierw ogolne cechy niedokrwistości hemolitycznych:
· Zwiększone niszczenie RBC
· Wyrownawcza odnowa RBC, wzrost liczby retikulocytow na obwodzie
· Odkładanie produktow rozpadu RBC przede wszystkim żelaza
· Przerost linii erytroidalnej w szpiku
· Ciężka anemia przebiega z wytworzeniem ognisk krwiotworzenia w śledzinie, wątrobie i węzłach chłonnych
· Niezależnie od przyczyny hemolizy objawia się ona hemoglobinurią, hemoglobinemią i hemosyderynurią, niekiedy
hiperbilirubinemia i żołtaczka
· Znaczna hemoliza wewnątrz naczyniowa zagraża ostrą martwicą kanalikow nerkowych- haptoglobina jest dla tego
stanu charakterystycznie niska.
· Hemoliza zewnątrz naczyniowa jest znacznie częstsza niż wewnątrznaczyniowa, zachodzi najczęściej w układzie
fagocytarnym wątroby i śledziony.
· Pozanaczyniowa hemoliza nie wywołuje hemoglobinemii i hemoglobinurii, ale długotrwająca może powodować
żołtaczkę i kamicę drog żołciowych. Stężenie haptoglobiny jest tu obniżone, dochodzi do przerostu śledziony.
· Niedokrwistości hemolityczne prowadzą do nadmiernego gromadzenia żelaza w ustroju, co może prowadzić do
hemosyderozy układowej, w ciężkich przypadkach do hemochromatozy.
Typy niedokrwistości hemolitycznych:
a. wrodzona sferocytoza
W większości przypadkow dziedziczona autosomalnie dominująco.
U 25% dziedziczona recesywnie- wtedy z cięższym przebiegiem.
Sferocytoza polega na nieprawidłowej budowie szkieletu błony RBC. Prawidłowy kształt erytrocytow warunkują relacje w błonie
między spektryną, ankyryną, białkami prążka 3 i 4,1 z glikoforyną. Wszytkie mutacje opisane w sferocytozie polegają na
przerwaniu sieci pionowych powiązań między spektryną a białkami wewnętrznej warswy błony. Najczęstsze mutacje dotyczą
ankyryny, potem spektryny, i prązkow 3 , 4.1.
Dochodzi do zmniejszenia trwałości błony z częściową utratą, w konsekwencji zmniejsza się powierzchnia przy tej samej
objętości- krwinka przyjmuję kształt okrągły (sferocyt).
Brak dwuwklęsłej budowy nie pozwala na przejście przez sznury Billrota do zatok śledziony, prowadzi do hemolizy i fagocytozy
przez makrofagi sznurow śledziony. Nadmierne niszczenie RBC pociąga zwiększoną erytropoezę w szpiku.
Morfologia: brak charakterystycznego przejaśnienia w środkowej części krowinki, same sferocyty nie mogą być jednak
kryterium diagnostycznym, bo zdarza się także w innych procesach.
Na obwodzie retikulocytoza i powiększenie śledziony nawet do 500-1000g i wyżej !!! znaczne przekrwienie sznurow Billrotha i
nagromadzenie makrofagow. Zatoki śledziony-puste. W makrofagach sznurow Bilrotha sfagocytowane krwinki, w śledzionie i
innych narządach hemosyderyna. 40-50%chorych kamica żołciowa.
Przebieg kliniczny: niedokrwistość, powiększenie śledziony, żołtaczka. Wrażliwość krwinek na warunki osmotyczne! Z powodu
zmiany kształtu tracą zdolność zmiany objętości w warunkach hipotonicznych soli- zjawisko, wykorzystywane do testow
diagnostycznych .
Przy zakażeniu parwowirusami może dojść do kryzy przełomu plastycznego-przejściowe zatrzymanie odnowy erytroblastow w
szpiku. Patologia ta kończy się samoistnie.
Leczenie sferocytozy- usunięcie śledziony, jednak to prowadzi do zwiększonej podatności na zakażenia, dlatego zabieg
wykonuje się raczej powyżej 5-6 roku życia.
b. niedokrwistość sierpowato krwinkowa- nieprawidłowa budowa hemoglobiny, w HbS w szostej pozycji łańcucha beta
miejsce kw. Glutaminowego zajmuje walina. U homozygot HbA zostaje całkowicie zastąpiona przez patologiczną HbS, u
heterozygot tylko w połowie.
Mutacja taka jest preferowana u około 30% populacji ludności Afrykańskiej na trenach endemicznej malarii. HbS chroni w
pewnym stopniu przed zakażeniem plazmodium falciparum malariae.
Patologia HbS polega na jej strącaniu się w warunkach odtlenowania tej hemoglobiny. Zmiana fizycznego kształtu
hemoglobiny, gdzie cząsteczki polimeryzują w łańcuchy, powoduje odkształcenie krwinki w postać połksiężycowatą czy
sierpowatą. Początkowo zjawisko jest odwracalne, krwinka wraca do prawidłowego kształtu podczas związania
hemoglobiny z tlenem, powtarzające się epizody odtlenowania uszkadzają błonę krwinki, powodują utratę wody i potasu i
gromadzenie wapnia. Sierpowaty kształt utrwala się .
Najważniejsze czynniki prowadzące do odkształcenia krwinek:
· obecność hemoglobin innych niż HbA , czyli HbS, HbC( warunkuje jeszcze cięższy przebieg choroby), płodowa HbF
słabo łączy się z HbS dlatego nie obserwuje się objawow niedokrwistości sierpowatokrwinkowej do 5-6
miesiącażycia, potem jej poziom spada należy podjąć leczenie.
· Stężenie hemoglobiny w komorce, odwodnienie komorki zwieksza MCHC i sprzyja sierpowaceniu erytrocytow , a
przez to czopowanie małych naczyń. (ciekawostka:wspołistniejąca talasemia alfa zmniejsza tendencję do
sierpowacenia RBC)
· Czas ekspozycji na niskie stężenie tlenu, sierpowacenie RBC zaczyna się gdy erytrocyty dotrą do naczyń
włosowatych, tam następuje zmniejszone tempo przepływu, tak dzieje się w śledzionie i szpiku.
Epizody sierpowacenia doprowadzają do utraty wody, komorki nabierają sztywności, są wowczas rozpoznawane przez układ
fagocytarny i niszczone, rozwija się przewlekła niedokrwistość hemolityczna zewnątrz naczyniowy czas życia krwinki ze 120
zmniejsza się do 20 dni. Przewlekły stan doprowadza do niedokrwienia narządow.
Znaczna niedokrwistość i przewlekły zastoj doprowadza do zwyrodnienia tłuszczowego wątroby, mięśnia sercowego i kanalikow
nerkowych. Wzmożona erytropoeza w szpiku prowadzi do rozrostu utkania krwiotworczego, kosztem resorpcji kości
charakterystyczne obrazy rtg np. nawarstwienia na kościach czaszki.
U dzieci i dorosłych zastoj krwi w śledzionie doprowadza do zawałow zwłoknień i zaniku- autosplenektomia-po śledzionie
zostaje zwłokniały KOLBOWATY TWOR …
Zmiany niedokrwienne dotykają kości, wątrobę, siatkowkę, skorę. Szczegolnie wrażliwy na niedokrwienie jest szpik, w stanach
przewlekłych może także dojść do priapizmu, zwłoknienie ciał jamistych i problemow z erekcją. W ustroju odkładanie
hemosyderyny i kamieni żołciowych w pęcherzyku .
Choroba rozwija się od 5-6 miesiąca życia.
Zatory i martwica szpiku może powodować uwalnianie tłuszczu i w konsekwencji- zatory w płucach. Także sierpowate krwinki w
miejscach spowolnionego przepływu doprowadzają do czopowania naczyń i zakrzepow, pojawiają się powikłania mozgowe i
płucne (zatory w tych narządach).
Ze względu na upośledzenie śledziony, chorzy są narażeni na zakażenia, uwaga śmiertelne posocznice! Zapalenie szpiku
=osteomielitis wywołane przez bakterie salmonelli .
Leczenie hydroksymocznikiem używanym w terapii nowotworow , zwiększa on ilość płodowej HbF, ktora z kolei zapobiega
tworzeniu patologicznych polimerow HbS.
c.Talasemie-genetycznie uwarunkowane zaburzenia syntezy hemoglobiny, dochodzi tu do zatrzymania lub upośledzenia syntezy
łańcuchow globin. Talasemie zaliczamy to patologii ilościowych .
Dziedziczenie autosomalne dominujące, u homozygot objwia się ciężką niedokrwistością hemolityczną .
· Talasemia beta 0 (zero) całkowity brak łańcuchow beta globiny u homozygot,
· Talasemia beta+ (plus) u homozygot wykrywalna jest śladowa produkcja globiny beta.
Około 100 mutacji odpowiada za opisywane choroby, w talasemii alfa często występuje delecja genow, w beta rzadko.
Większość polega na zamianie pojedynczej zasady.
Formy beta 0 powstają np. kiedy dojdzie do wypadnięcia pojedynczej zasady i powstania nowego tripletu – kodonu stop,
dochodzi do całkowitego zatrzymania translacji mRNA.
Formy beta+ powstają kiedy mutacjie dotyczą odległych od prawidłowych miejsc intronu z eksonem. Pojawiają się nowe
nieprawidłowe miejsca na skutek mutacji w intronie, wrażliwe na działanie enzymow czynnych w tworzeniu mRNA i dochodzi do
tworzenia prawidłowych i nieprawidłowych mRNA globuliny beta.
W talasemii beta dochodzi do spadku produkcji HbA , niedobarwliwość RBC , obniżenie MCHC, i hemoliza spowodowana
względnie podwyższoną ilością łańcuchow alfa w obec nieprawidłowej ilości łańcuchow beta. Wolne niepołączone łańcuchy alfa
uszkadzają błonę komorkową, i zmniejszają jej elastyczność. Takie RBC zarowno młode i dojrzałe są fagocytowane, erytropoeza
staje się nieefektywna, organizm asymiluje żelazo i gromadzi je w ustroju.
W „wielkiej talasemii” erytrocyty są małe i blade= mikrocytoza, i hipochromia, zwiększa się ich powierzchnia nieproporcjonalnie
do objętości, hemoglobina zbiera się w centralnym punkcie RBC- kom. Przybiera wygląd tarczy celowniczej. Występuje
poikilocytoza, anizocytoza.
Wzrost liczby retikulocytow i normoblasty świadczą o zwiększonej erytropoezie.
Rozrost układu krwiotworczego nacieka beleczki kostne, zniekształcając kości zaburza wzrost.
Erytropoeza pozaszpikowa i rozrost układu fagocytarnego, powodują powiększenie śledziony, wątroby, węzłow chłonnych.
Kacheksja. Po latach może rozwinąć się ciężka hemosyderoza narządow.
Talasemia alfa – molekularny defekt polega na delecji genow alfa globiny, prawidłowo są cztery geny więc mutantow też jest
czterech( cztery odmiany talasemii alfa o rożnym stopniu nasilenia od bezobjawowego nosicielstwa po utratę 4 genow i śmierci
płodu w łonie matki), jeśli nastąpi utrata 3 genow, powstaje hemoglobina z nadmiarem specyficznych łańcuchow beta,
tetramerycznych form HbH i HB Bart, związki te słabiej uszkadzają błony erytrocytow i objawy tej talasemii nie śa tak nasilone
jak talasemii beta, jednak HbH i Hb Bart są niewydolne jako przenośniki tlenu, bo mają do tlenu bardzo duże powinowactwo to
tez problem jest z oddysocjowaniem w tkankach.
Klinicznie talasemie objawiają się kiedy spada hemoglobina płodowa, dziecko rozwija się powoli, konieczne są częste
przetaczania krwi, i zapobieganie zniekształceniom kostnym, przy transfuzji chorzy dożywają 20-30 lat, ale z wiekiem wzrasta
ryzyko hemosyderozy, pociągająca niewydolność mięśnia sercowego. Leczeniem z wyboru jest przeszczep szpiku.
Mała talasemia objawia się jako nieznaczna niedokrwistość niedobarwliwa i mikrocytoza. Erytrocyty jak w niedokrwistości z
niedoboru żelaza. Wyniki elektroforezy pokazują znaczny spadek HbA i wzrost HbF.
d.Niedobor dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej- zredukowany glutation (GSH) wewnątrz erytrocytow unieczynnia szkodliwe
oksydanty.
Patologie, enzymow hamuja inaktywację utleniaczy, dochodzi do uszkodzenia krwinek czerwonych i hemolizy.
Mutacja dehydrogenazy 6 fosforanowej polega na jej degradacji w dojrzałych erytrocytach. Ze względu na brak jądra i
niezdolność do syntezy białek nie mogą jej zsyntetyzować od nowa i RBC stają się co raz wrażliwsze na uszkodzenia przez szok
tlenowy. Uszkodzenie może następować w wyniku dzialania lekow : fenacetyny aspiryny, sulfonamidow, pochodnych witaminy
K, zakażeń bakteryjnych itd.
Obecność utlenionej formy glutationu związana jest z produkcją nadtlenku wodoru, ktory uszkadza RBC (denaturacja łańcuchow
globulinowych) . Denaturowana hemoglobina strąca się w postaci ciałek Heinza. Po przejściu przez śledzionę, RBC ulegają
„nadgryzaniu” i takie wygryzione RBC są wyłapywane przez śledzionę i fagocytowane- hemoliza zewnątrz naczyniowa.
Hemoliza po lekach następuje po 2-3 dniach od zażycia, na ostro przebiega najczęściej u mężczyzn, kobiety posiadają zazwyczaj
dwie formy genow G6DP prawidłową i zmutowaną.
W szpiku następuje wzmożona erytropoeza.
e. Napadowa nocna hemoglobinuria- etiologia nieznana, nabyty defekt błony komorkowej, mutacja na poziomie komorek
macierzystych szpiku dotyczy Genu PIGA -odpowiedzialny za syntezę glikolipidu błonowego- jako miejsca przyczepu licznych
białek błonowych. Jeśli brakuje glikolipidu błonowego dochodzi do aktywacji dopełniacza na powierzchni erytrocytow.
Krwinki stają się nadmiernie wrażliwe na działanie komponentu.
Objawy kliniczne występują rzadko, wowczas gdy kom. Wybrakowane są w przewadze i mają zwiększoną przeżywalność w
stosunku do innych kom. Szpiku.
Napadowa nocna hemoglobinuria może rozwijać się na tle pierwotnej niewydolności szpiku. Być może znaczenie ma tu działanie
autoreaktywnych limf. T swoiście nastawionych na rozpoznawanie antygenow reagujących z glikolipidem błonowym.
f. Niedokrwistość immunohemolityczna- rzadkie formy niedokrwistości, obecne są autoprzeciwciała przeciwko prawidłowym lub
zmienionym formom RBC. Mogą pojawiać się samoistnie lub wyzwalane są przez czyn. Zew.
· Niedokrwistość immunohemolityczna na tle przeciwciał ciepłych- obecne są przeciwciała kl. IgG, rzadziej IgA czynne w
37 st. C
Hemoliza wynika z opsonizacji, co ułatwia fagocytozę RBC przez p.ciała IgG, i eliminację RBC w śledzionie.
Mogą pojawiać się kuliste formy RBC wyłapywane następnie przez śledzionę i fagocytowane.
Przeciwciała mogą być skierowane przeciwko czyn Rh lub niektore leki penicylina działają jak hapteny.
Niedokrwistości na tle przeciwciał ciepłych mogą być pierwotne –samoistne lub
Wtorne w przebiegu chłoniakow B-komorkowych, toczniu rumieniowatym, polekowe (penicylina, metyldopa, kwinidyna)
· Niedokrwistości na tle przeciwciał zimnych-Obecne są słabo wiążące IgM. Reagują z błoną RBC w 30 st. C , występują w
dystalnych częściach ciała np. ręce stopy, dochodzi do wiązania komplementu i wewnątrz naczyniowej hemolizy. Te
erytrocyty, ktore dopłyną do bardziej ogrzanych części ciała (największa aktywność komplementu w 37 st. C ) IgM
odłącza się a pozostaje C3b działające jak opsonina co sprzyja fagocytozie przez kom . Kupfera i hemolizie
zewnątrznaczyniowej.
Niedokrwistość na tle przeciwciał zimnych może być w formie:
Ostrej na tle zakażenia mikoplazmą , mononukleozą zakaźną .
Przewlekłej samoistne, w przebiegu chłoniakow B-komorkowych.
g. Niedokrwistości hemolityczne wywołane mechanicznym urazem krwinek czerownych- na przykładzie zimnicy.
Łagodne postacie choroby wywołują Plazmodium vivax-trzeciaczka, P.malariae-czwartaczka, P.ovale- podobnie do vivax.
Ciężkie postacie P. falciparum często śmiertelne.
Cykl życiowy pierwotniaka :
Wraz z ukąszeniem komara do człowieka dostają się schizonty-> dostają się do kom wątrobowych-> przeksztalcją w merozoity->
zakażają erytrocytow->przemiana w gametocyty->ta forma jeśli nastąpi ugryzienie komara rozwijaja się dalej na drodze
rozmnażania płciowego,zaś w RBC człowieka podczas cyklu bezpłciowego z merozoitow powstają trofozoity te dzielą się znow w
merozoity uwalniające się po rozpadzie czerwonych krwinek, w zależności od typu pasożyta co 3 lub 4 dni. Co objawia się
dreszczami, uczuciem zimna i gorączką. Niedokrwistość hemolityczna prowadzi do odkładania brązowego barwinika hematynypowstają
przebarwienia śledziony, wątroby, węzłow chłonnych i szpiku. Nasilona fagocytoza prowadzi do powiększenia
śledziony czasem wątroby.
Plazmodium falciparum przebiega z zajęciem o.u.n –malaria mozgowa, zmiana ładunku błonowego RBC (pojawiają się+
naładowane guzki na powierzchni kom.) prowadzi do tworzenia rozet wokoł prawidłowych erytrocytow naładowanych ujemnie
oraz do reakcji z środbłonkiem naczyniowym, z cząsteczkami adhezyjnymi PECAM-1, CD31, ICAM-1. Wypełnione pasożytami RBC
tworzą mikrozatory w obrębie naczyń mozgu. Śmierć następuje w ciągu kilku dni lub tygodni.
Inne powikłanie to gorączka czarnej wody, z żołtaczką, hemolizą hemoglobinemią i hemoglobinurią.
III. Niedokrwistości ze zmniejszonego wytwarzania krwinek czerwonych:
a. niedokrwistość z niedoboru żelaza –Całkowita ilość Fe w ustroju kobiety to 2g, u mężczyzny 6g.
80% Fe przypada na hemoglobinę, reszta na mioglobinę i inne enzymy
15-20% Fe to pula zapasowa w hemosyderynie i ferrytynie, magazynowanie żelaza zachodzi w wątrobie śledzionie, szpiku i
mięśniach szkieletowych.
W osoczu krwi, żelazo przenosi transferyna w prawidłowych warunkach wysycona Fe w 33%.
Utrata żelaza odbywa się przez złuszczanie naskorka i błon śluzowych, wynosi ok. 1-2g dziennie.
Wchłanianie żelaza hemowego 20% niehemowe 1-2% .
Absorpcja zachodzi w dwunastnicy idąc od światła jelita udział biorą następujące enzymydla Fe+2 (hemowe) przenośnik hemu-
>ferrytyna błony śluzowej->ferroportyna1 i oksydaza hefestyna.
Dla Fe+3 (niehemowe) w początkowej fazie absorpcji uczestniczy błonowy przenośnik DMT1 i dwunastniczy cytochrom b
Ujemny bilans żelaza może wynikać ze zbyt ubogiej diety, zaburzeń wchłaniania, nadmiernego zapotrzebowania i przewlekłej
utraty krwi.
Do objawow charakterystycznych należy spaczone łaknienie –skłonność do zjadania błota lub gliny…to żywcem z robbinsa… do
innych mniej charakterystycznych należą: osłabienie apatia, bladość powłok, łamliwość paznokci, wypadanie włosow.
U niektorych chorych może wystąpić zanikowe zapalenie języka (glossitis atrofia) + dysfagia i uczucie przeszkody w przełyku=
zespoł Plummera-Wilsona.
Morfologicznie: jest to niedokrwistość mikrocytarna hipochromiczna, z niewyjaśnionych powodow może podnosić się poziom
płytek krwi. Przerost szpiku jest nieznaczny i rzadko dochodzi do erytropoezy poza szpikowej.

Kryteria diagnostyczne: niskie wartości Hb, HCT, MCV, hipochromia, mikrocytoza, niskie stężenie ferrytyny w surowicy, niska
zawartość żelaza, słabe wysycenie transferyny, zwiększona zdolność wiązania Fe, i db. Reakcja na leczenie żelazem.
b.niedokrwistość w chorobach przewlekłych- żelazo zatrzymywane jest w układzie siateczkowo – środbłonkowym, w związku z
przewlekłym stanem zapalnym na podłożu bakteryjnym, immunologicznym lub nowotworowym.
Cechy: obniżenie Fe, RBC są prawidłowe, lub może wystąpić hipochromia i mikrocytoza.
Dochodzi do zwiększonego gromadzenia Fe w makrofagach szpiku, podwyższenia stężenia ferrytyny w surowicy, i zmniejszenia
wiązania Fe w surowicy.
Dochodzi do wyrownawczego wydzielania epo, ktory jest niewystarczający dla opanowania niedokrwistości. Zablokowanie Fe w
makrofagach wynika z działania TNF i IL1. Tylko leczenie choroby pierwotnej daje rzeczywistą poprawę.
c.niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego- ryzyko wystąpienia towarzyszy niedożywieniu i niewłaściwej diecie,
zaburzeniom wchłaniania, biegunce tropikalnej, metotreksat, leki przeciwpadaczkowe zwiększają zapotrzebowanie na foliany.
Foliany łatwo ulegają zniszczeniu w trakcie 10-15 minutowego gotowania. Najlepsze źrodło to jarzyny mrożone, lub bardzo
krotko gotowane.
Najbardziej intensywna absorpcja odbywa się w gornej 1/3 jelita cienkiego
Najważniejszą pochodną kw. Foliowego jest tetrahydofolian, jest koenzymem reakcji przenoszenia rodnikow jednowęglowych w
syntezie zasad purynowych i tymidylanu- niezbędnych do budowy DNA .
Brak tetrahydrofolianu powoduje zaburzenia syntezy DNA leżące u podstaw powstawania niedokrwistości megaloblastycznych.
Początek choroby niecharakterystyczny: osłabienie i męczliwość, szczegolnie wrażliwi są alkoholicy.
Objawy kliniczne charakterystyczne to bolesność języka i zapalenie czerwieni warg (cheilosis), nie występują tu objawy
neurologiczne.
Rozpoznanie na podstawie rozmazu krwi obodowej i szpiku.
d. Niedokrwistość z niedoboru B12 niewdokrwistość złośliwa –powodem niedoboru może być niedostateczna produkcjia lub
wadliwe funkcjonowanie żołądkowego czynnika (IF) nieodzownego do jej wchłaniania (podłoże może być autoimmunologiczne),
niedokrwistość ta może wspołistnieć z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto, chorobą Addisona i cukrzycą typu 1, inne przyczyny
niedostatecznego wchłaniania to stan po resekcji żołądka, wiek > 70 r.ż i zanik bł. Śluzowej i niedostatek soku żołądkowego, brak
pepsyny.
Za prawidłowe wchłanianie odpowiedzialne są następujące substancje: pepsyna, kobafiliny( czynniki wiążące R) , proteazy
trzustkowe, czynnik IF , w dystalnej części jelita krętego następuje absorpcja i wchłonięta witamina wiąże się z trans
kobalaminami. Przenoszona jest do wątroby i innych tkanek ustroju.
Witamina jest gromadzona w wątrobie , jej zapasy są łatwo uruchamiane z żołci a wyczerpanie rezerw może potrwać od 5a
nawet do 20 lat ! Witamina wykazuje dużą opornośc na gotowanie.
Brak Wit. B12 ma wpływ na nieprawidłowe przeminy kw. Foliowego do tetrahydrofolianu.
Głownym zaburzeniem w anemii złośliwej jest demielinizacja przedewszystkim w obrębie przednich i bocznych sznurow rdzenia
kręgowego, choć czasem rozpoczyna się w obwodowym układzie nerwowym.
Cechy kliniczne:bladość, męczliwość, w cięższych przypadkach duszność niewydolność krążenia, zwiększony rozpad
erytroblastow może powodować lekkie zażołcenie powłok obj. Ze strony przewodu pokarmowego są podobne do tych w
niedoborze kw. Foliowego czyli zapalenie języka czerwieni wargowej .
W układzie nerwowym zaburzenia mają charakter drętwienia mrowienia kończyn, niepewnym chodem, utratą stanu położenia
ciała np. palcow stop. Podawanie doustne b12 nie powoduje ustąpienia objawow neurologicznych, a podanie kw. Foliowego
jeszcze zaostrza istniejące objawy!
Chorzy na anemię złośliwą są bardziej narażeni na wystąpienie raka żołądka.
Rozpoznanie: nieskie stężenie b12 w surowicy, prawidłowe lub podwyższone stężenie folianow , histaminooporny brak kw.
Solnego, obecność przeciwciał przeciw IF w surowicy, niezdolność do przyswajania doustnie podawanej kobalaminy, średnio lub
ciężko nasilona niedokrwistość megaloblastyczna, pojawianie się retikulocytow po 2-3 dniach po podaniu pozajelitowym B12.
e.Niedokrwistość aplastyczna- schorzenie komorek macierzystych szpiku, prowadzące do nieprawidłowego wytwarzania
wszystkich elementow morfotycznych krwi. W >50% niedokrwistość ta pojawia się samoistnie-idiopatycznie, ale może być
wywołana czyn. Zew. Naświetlaniem, lub zw. Chemicznymi np. lekami przeciwnowotworowymi, benzenem ,
chloramfenikolem, może rozwijać się po infekcjach wirusowych, np. wirusach zapalenia wątroby bliżej nieokreślonego typu,
wirusy A, B, C nie odgrywają tu roli.
Aplazja rozwija się po wygaśnięciu infekcji i jest procesem nieodwracalnym. Patogeneza uszkodzenia szpiku jest
najprawdopodobniej związana z działaniem kom. T w procesie autoimmunologicznym. U 70-80% chorych następuje
poprawa po leczeniu immunosupresyjnym przeciwko komorkom T np. cyklosporyną lub globuliną antytymocytarną.
Morfologicznie utkanie szpiku ubożeje 90% zajmuje tkanka tłuszczowa, wartość diagnostyczną ma tu trepanobiopsja
szpiku, histologicznie można zauważyć drobne nacieki z kom. Plazmatycznych i limfocytow. Niedokrwienie powoduje
stłuszczenie wątroby, pancytopenia jest przyczyną wylewow krwawych, neutropenia- liczne zakażenia bakteryjne, po
licznych transfuzjach dochodzi do hemozyderozy.
Charakterystyczne jest to ze w niedokrwistości aplastycznej RBC mają wygląd prawidłowy –normocyty i normochromia,
czasem nieznaczna makrocytoza, liczba retikulocytow nie zwiększa się.
Leczenie: transfuzja szpiku u os. Ktore nie miały wcześniej transfuzji krwi ze względu na możliwość stymulacji kom. T i
odrzutu szpiku.
Immunosupresja.
f.Niedokrwistość z zaniku szpiku- dawniej zwana suchotami szpiku, powstaje w skutek nieszczenia przez nowotwory i inne
procesy chorobowe , przerzuty raka sutka, płuca, prostaty, tarczycy, szpiczaka mnogiego, chłoniaki, białaczki,
zaawansowana gruźlica, choroby spichrzeniowe, oraz stwardnienie , lub zwłoknienie szpiku.
Objawy: niedokrwistość i trombocytopenia,szereg białokrwinkowy zwykle mniej uszkodzony. We krwi występują
niedojrzałe zniekształcone(kroplowate) erytrocyty , niedojrzałe granulocyty (leukoerytroblastosis). Liczba krwinek białych
ulega niewielkiemu podwyższeniu. Leczenie polega na zwalczaniu choroby podstawowej.
NADKRWISTOŚĆ = POLICYTEMIA
Patofizjologiczna klasyfikacja nadkrwistości :
Względna : spowodowana zmniejszeniem obj. Osocza- zagęszczeniem krwi np. podczas odwodnienia
Bezwzględna:
-pierwotna –nieprawidłowy rozrost komorek macierzystych szpiku , stężenie erytropoetyny prawidłowe lub niskie( nadkrwistość
prawdziwa) , dziedziczne mutacje aktywujące receptor dla erytropoetyny są rzadkim czynnikiem wyzwalającym
-wtorne – podwyższenie stężenia erytropoetyny ,
Prawidłowe, kompensacyjne- spowodowane chorobami płuc przebywaniem na dużych wysokościach, zastoinową
niewydolnością krążenia,
Nieprawidłowe wydzielanie erytropoetyny- nowotwory czynne hormonalnie- neo nerek, wątroby, haemangioblastoma cerebelli,
nielegalne stosowanie epo np. w sportach wytrzymałościowych.
ZABURZENIA W ŚLEDZIONIE I GRASICY
I. Powiększenie śledziony:
A. masywne powiększenie śledziony (waga powyżej 1000g):
· przewlekłe procesy mieloproliferacyjne
· przewlekła białaczka limfatyczna
· białaczka włochatokomorkowa
· chłoniaki
· zimnica
· choroba Gauchera
· pierwotne nowotwory śledziony
B. umiarkowane powiększenie śledziony (500-1000g)
· przewlekły zastoj krwi
· ostre białaczki(objaw zawsze występujący)
· dziedziczna sferocytoza
· ostra talasemia
· niedokrwistość hemolityczna na tle autoimmunologicznym
· skrobiawica
· choroba Neimanna- Picka
· histiocytowa z kom. Langerhansa
· przewlekłe stany zapalne ( zwłaszcza w przebiegu bakteryjnego zapalenia wsierdzia)
· gruźlica, sarkoidoza, dur brzuszny
· przerzuty raka lub mięsaka
C. nieznaczne powiększenie śledziony (waga do 500g)
· ostre zapalenie śledziony
· ostre przekrwienie śledziony
· mononukleoza zakaźna
· rozmaite choroby przebiegające z wysoką gorączką –np. posocznica , toczeń.
II. Zmiany chorobowe w grasicy:
A. przerost grasicy – w części rdzennej pojawiają się grudki lifatyczne, wypełnione immunoglobulinami, przerost może
towarzyszyć miastemi gravis, toczniowi układowemu , gośćcowemu zapaleniu stawow i innym autoimmunologicznym
chorobom.
B. Grasiczaki: Makroskopowo –zbite masy zarazowate o szarobiałym zabarwieniu, elementem nowotworowym jest
wyłącznie nabłonek.
Występowanie w wieku średnim, objawy mają charakter miejscowy: duszność, kaszel, zespoł żyły szyjnej prożnej
gornej. W KT obraz guza środpiersia przedniego. Czasem mogą towarzyszyć obj. Układowe miastenia gravis, 15-20%
usunięcie grasiczaka przynosi poprawę , inne schorzenia towarzyszące to hipogammaglobulinemia, toczeń, wybiorcza
aplazja czerwonokrwinkowa i raki o roznej lokalizacji pierwotnej.
Podział morfologiczny: łagodne, mieszane, złośliwe.
Grasiczaki łagodne- pola nabłonkowate przypominają utkanie części rdzennej grasicy , kom . wydłużone, wrzecionowate.
Grasiczak mieszany- kom. Nabłonkowate zaokrąglone, jak w prawidłowej korze narządu.
Te dwa nowotwory stanowią 60-70% nabłonkowatych guzow grasicy.
Grasiczaki złośliwetyp
I cytologicznie łagodny, lecz agresywny biologicznie- miejscowe naciekanie, rzadko odległe przerzuty .
W skład wchodzą nabłonek(kom. nabłonka Okrągłe, obfita cytoplazma pęcherzykowate jądra) mogą tworzyć układy
palisadowane wokoł naczyń, i rożne liczne limfocyty. NACIEKA TOREBKĘ i TKANKI OTACZAJĄCE .
typII rak grasicy, cytologicznie złośliwy, mięsiste masy wyraźnie naciekające otoczenie, często już w chwili operacji swierdza
się przerzuty do płuc, większość z nich ma charakter rakow płasko nabłonkowych, o wysokim lub niskim stopniu
zrożnicowania, częste występowanie lymphoepitelioma z kom. Nabłonka typu korowego. 5% wystepowania w populacji .
ZABURZENIA W UKŁADZIE BIAŁOKRWINKOWYM
NIENOWOTWOROWE CHOROBY UKŁ. BIAŁOKRWINKOWEGO
Leukopenia (neutropenia/agranulocytoza)
Leukocytozy odczynowe
Odczynowe zapalenie ww chłonnych
NOWOTWOROWE CHOROBY UKŁ. BIAŁOKRWINKOWEGO
LIMFOIDALNE
Chłoniaki (wg klasyfikacji REAL)
I A. Rozrosty z prekursorowych kom B (przybierają formę ALL)
I B. Chłoniaki z obwodowych komorek B
- z małych limfocytow/CLL
- z komorek płaszcza
- grudkowe
- pozawęzłowe chłoniaki strefy brzeżnej MALT
- Szpiczak mnogi i skazy plazmatycznokomorkowe
- rozlane z dużych kom B
- Burkitta
- białaczka włochatokomokowa
IIA Chłoniaki z prekursorowych komorek T
IIB Chłoniaki z obwodowych komorek T/NK
- ziarniniak grzybiasty i zespoł Sezary’ego
- białaczka/chłoniak z kom T dorosłych
- chłoniaki z obwodowych komorek T
III Chłoniak HODGKINA
- z przewagą limfocytow
- stwardnienie guzkowe
- postać mieszana
- z zanikiem limfocytow
MIELOIDALNE (SZPIKOWE)
AML
Zespoły mielodysplastyczne
Przewlekłe procesy mieloproliferacyjne
- CML
- nadkrwistość prawdziwa
- metaplazja szpikowa i zwłoknienie szpiku
HISTIOCYTARNE
NIENOWOTWOROWE CHOROBY UKŁ. BIAŁOKRWINKOWEGO
Leukopenia (neutropenia/agranulocytoza)
Etiologia i patogeneza
1) niedostateczne/nieefektywne wytwarzanie granulocytow
- objaw ogolnej niedomogi szpiku w niedokrwistości plastycznej/białaczkach
- przejściowa aplazja szpiku→ leukopenia pod wpł. chemioterapeutykow p/nowotworowych
- nowotworowych przebiegu nowotworowego rozrostu dużych ziarnistych limfocyto
2) 2) ↑ eliminacja/niszczenie neutrofili
- samoistnie
- po lekach
- w przebiegu infekcji bakteryjnych, grzybiczych, riketsje
- stany ze splenomegalią
Morfologia w stanach z przyspieszonym niszczeniem dojrzałych neutrofili na obwodzie /z nieefektywną granulopoezą – szpik
przerasta. Czynniki hamujące granulopoezę powodują zubożenie szpiku (jeśli czynnik działa wybiorczo, produkcja płytek i
erytrocytopoeza pozostają niezmienione)
Objawy kliniczne złe samopoczucie, dreszcze, gorączka, osłabienie, męczliwość. Dużym problemem infekcje w obrębie jamy
ustnej (angina agranulocytarna)
Leczenia: usunięcie przyczyn leukopenii + podaż środkow stymulujących granulocytopoezę (np. GCSF)
Leukocytozy odczynowe
Przyczyny ↑ liczby krwinek białych
↑liczby granulocytow obojętnochłonnych
- ostre infekcje bakteryjne (zwł.ropne)
- jałowe stany zapalne (np. zw.z martwicą tkanek –
zawał serca, oparzenia)
↑liczby granulocytow kwasochłonnych
- choroby alergiczne
- choroby pasożytnicze
- reakcje polekowe
- neo (HD i niektore chł. niehodgkinowskie)
- kolagenozy
-zapalenia drobnych naczyń
-zatorowość na tle miażdżycy (↑przejściowy)
↑liczby granulocytow zasadochłonnych
rzadko – związane z procesem mieloproliferacyjnym
(np. CML)
↑liczby monocytow
przewlekłe zakażenia (np. gruźlica)
bakteryjne zapalenie wsierdzia
riketsjozy
malaria
kolagenozy (m.i, SLE)
stany zapalne jelita grubego (colitis ulcerosa)
↑liczby limfocytow
- towarzyszy monocytozie w stanach przewlekłej
stymulacji immunologicznej (gruźlica, brucelloza)
- towarzyszy infekcjom wirusowym
(WZW A, CMV, EBV)
- zakażeniu ksztuścem
Mononukleoza zakaźna (IM)
· ostra, samowyleczalna choroba zakaźna, objawy podobne jak przy infekcji CMV i HIV 1) gorączka, bol gardła, uogolnione
powiększenie węzłow chłonnych 2) ↑ limfocytow we krwi z obecnością limfocytow atypowych 3) obecność Ab przeciw EBV
· Zakażenie limf B: a) część komorek rozpada się, uwalniając wiriony b) w większości komorek zakażenie bez produkcji
wirusow – forma latentna, jako pozachromosomalny episom→ takie limfocyty B ulegają stałemu pobudzeniu i proliferacji,
indukując powstanie Ab o rożnej specyfice i cytotoksycznych limf T skierowanych przeciw EBV
Morfologia
· w powiększonych ww chłonnych utkanie limfatyczne (głownie strefa przykorowa T), pobudzenie strefy Bz powiększeniem
ośrodkow rozmnażania. Czasem obecne są kom RS, charakterystyczne dla HD (ziarnicy złośliwej) – cechy morfologiczne
mogą być zbliżone do chłoniaka złośliwego (rożnicowanie diagnostyczne w kierunku IM)
· Zmiany histologiczne śledziony podobne do zmian w ww.chł, narząd staje się kruchy – nawet mały uraz może prowadzić do
pęknięcia.
· W zatokach i przestrzeniach bramnych wątroby nietypowe limfocyty, w miąższu ogniska martwicy otoczone naciekiem z
limfocytow – funkcja wątroby przejściowo upośledzona.
Przebieg kliniczny może nasuwać podejrzenie białaczki lub chłoniaka (ostateczne rozpoznanie na podst. obecności swoistych Ab
przeciw Ag EBV )
Powikłania: uszkodzenie wątroby + żołtaczka, układ nerwowy, nerki, szpik, oczy, serce, śledziona (pęknięcie!); EBV wywołuje
transformacje prowadzące do powstania neo – m.i. chłoniaki z komorek B
Odczynowe zapalenie ww chłonnych
W przebiegu infekcji i niebakteryjnych stanow zapalnych, towarzyszące leukocytozie
OSTRE NIESWOISTE ZAPALENIE WĘZŁOW
· W węźle sąsiadującym z miejscem zakażenia/ w wielu węzłach (gdy infekcja uogolniona)
· w zakażeniach bakteriami ropotworczymi w ośrodkach i zatokach węzła neutrofile, niektore ciężkie infekcje powodują
martwicę ośrodkow rozmnażania→powstają ropnie
· zajęte węzły bolesne, ropne – rozmiękają, skora nad nimi zaczerwieniona, mogą powstawać przetoki
· zejście procesu zapalnego: powrot do stanu normalnego/zwłoknienie węzła
PRZEWLEKŁE NIESWOISTE ZAPALENIE WĘZŁOW
1) Rozrost grudek chłonnych
· odczyn limfocyto B – są pobudzone, proliferujące i w rożnych stadiach rożnicowania, tworzą ośrodki rozmnażania (wtorne
grudki chłonne) – a w nich ponadto makrofagi
· najczęstsze przyczyny: RZS, TOX, HIV
· rożnicowanie z chłoniakiem grudkowym! – za odczynem grudkowym przemawia 10 zachowanie budowy węzłą z normalnym
utkaniem 2) grudki rożne pod względem kształtu i wielkości 3) w ośrodkach komorki B na rożnych etapach rożnicowania 4)
liczne figury podziału + makrofagi żerne
2) Rozrost w strefie przykorowej
· reakcja limf T, ktore przekształcają się w immunoblasty – rozrost może nawet zacierać obraz grudek chłonnych
· w infekcjach wirusowych, po szczepieniu p/ospie i po lekach (glownie fenytoinie)
3) Histiocytoza zatokowa
· rozszenie światła zatok węzłą, wypełnienie ich komorkami wyściołki i napływ histiocytow.
· Rozrost wyściołki może być odpowiedzią ustroju na nowotwor (zmiany wykrywane często w okolicznych ww.chł chorych na
raka)
CHOROBA KOCIEGO PAZURA
· Stan zapalny węzłow chłonnych (najczęsciej pachowe lub szyjne) wywołany przez riketsję Bartonella henselae
· Dotyczy dzieci, samoistne wyleczenie
· Przyczyna: zadrapanie przez kota/ skaleczenie drzazgą/kolcem – po 2 tyg powiększenie okolicznych ww.chł
· Powiklania zapalenie mozgu, zapalenie szpiku kostnego, małopłytkowość
· Charakterystyczne zmiany węźle: ziarniniaki nabłonkowatokomorkowe, w środku ogniska martwicy z neutrofilami
NOWOTWOROWE CHOROBY UKŁ. BIAŁOKRWINKOWEGO
LIMFOIDALNE
Info ogolne (ważne)
- przyjmują postać białaczek lub chłoniakow, przy czym często bardzo trudne jest rożnicowanie, czy mamy do czynienia
prekursorowi wysiewem komorek chłoniaka do krwi, czy prekursorowi naciekaniem węzła przez białaczki
- w krajach zachodnich większość chłoniakow wywodzi się z kom. B
- komorki T: CD2, CD3, CD4, CD7, CD8
- komorki B: CD10, CD19, CD20, obecność powierzchniowych Ig
- NK: CD16, CD56
- prekursory limfoblastyczne komorek B i T – TdT
- mieloblasty: CD13, CD14, CD15, CD64
- komorki macierzyste szpiku CD34
- pod względem budowy chłoniaki dzielą się na grudkowe i rozlane
- chłoniaki mogą zakłocać prawidłowe funkcjonowanie układu odporności, dlatego: podatność na zakażenia, procesy
autoimmunologiczne
- WSZYSTKIE ROZROSTY SĄ MONOKLINALNE
- niehodgkinowskie: POZORNE zajmowanie 1 narządu/1 okolicy ciałą – czułe metody molekularne wykazują, że procesy często są
rozsiane przy 1 badaniu; Hodgkin: najpierw 1 grupa ww, a potem szerzy się kolejno na następne
- dla osob,
ktore mają już
mało czasu:
uważam, że
tabelka z
Robbinsa na
str 484-485
na pamięć +
analiza zdjęć
są ważniejsze
Stopnie klinicznego zaawansowania chłoniakow wg Ann Arbor
I zajęcie 1 grupy ww
I E zajęcie 1 narządu pozawęzłowego
II zajęcie >=2 grup węzłow PO TEJ SAMEJ STR PRZEPONY (II)
II E z jednoczesnym ograniczonym zajęciem sąsiadującego narządu pozalimfatycznego
III zajęcie ww PO OBU STRONACH PRZEPONY
III S z zajęciem śledziony
III E z ograniczonym zajęciem sąsiadującego narządu pozalimfatycznego
III ES z zajęciem sąsiadującego narządu i śledziony
IV rozsiane zajęcie 1/kilku narządow pozalimfatycznych i innych tkanek, niezależnie od stanu ww.chł.
Wszystkie stopnie dzieli się dodatkowo na
A – z objawami ogolnymi: znaczna gorączka, nocne poty, utrata masy ciała > 10%
B – bez objawow ogolnych
niż proba ogarnięcia tego bałaganu. Najważniejsze, to wiedzieć, ktore są z B, a ktore z T i pamiętać, jakie markery wchodzą w
grę.
Chłoniaki (te, ktore są opisane w Robbinsie, uporządkowane przeze mnie wg klasyfikacji REAL)
I A. Rozrosty z prekursorowych kom B i T (białaczki limfoblastyczne)
- neo z pre-B rozwijają się pierwotnie w szpiku, rozrosty prekursorowe T w grasicy
- rzadko u dorosłych; szczyt zachorowań białaczki B komorkowej to 4 r.ż, chłoniaki prekursorowe T – 15-20 r.ż, częściej chłopcy
- obie formy w miarę postępu choroby przyjmują postać ALL i łącznie stanowią 80% białaczek dziecięcych
Patofizjologia ostrych białaczek: komorki ostrych białaczek zatrzymały się w procesie rożnicowania, czas ich przeżycia ↑.
Akumulacja blastow niezdolnych do osiągnięcia dojrzałości → prawidłowa czynność szpiku ustaje, dlatego: 1) na plan pierwszy
wysuwa się zubożenie RBC, granulocytow i płytek 2) konieczne jest leczenie redukujące nacieki, aby możliwa była odnowa
elementow krwi
Morfologia w rozmazach barwionych wg giemzy limfoblasty ze zbitą chromatyną i 1-2 jąderka; cytoplazma może zawierać PAS +
wtręty; mieloblasty - z obfitą cytoplazmą z ziarnistościami, + reakcja na peroksydazę
Wyniki badań w ostrych białaczkach
· Prawie zawsze niedokrwistość, trombocytopenia (rzadko pancytopenia – „białaczka bezbiałączkowa”)
· Leukocytoza (nawet ponad 100 000/μl)
· Blasty w rozmazach krwi i szpiku
Cechy kliniczne
· Nagły, burzliwy początek
· Upośledzenie czynności szpiku – objawy: męczliwość, gorączka, krwawienia
· Bole kostne +↑ wrażliwości na ucisk
· Uogolnione ↑ węzłow, śledziony, wątroby(najczęściej w ALL)
· Objawy ze strony CUN – bole głowy, wymioty i porażenia nn obwodowych (częściej u dzieci, przeważnie w ALL)
Immunofenotyp >95% Tdt +, odrożnianie linii komorkowych B i T na podstawie markerow
Kariotyp ma znaczenie rokownicze ( rozrost z komorek pre-B ma translokację genow TEL1 i AML1 – rokowanie korzystne;
chromosom Ph i translokacja genu ML1 – rokowanie niekorzystne)
Rokowanie u dzieci 2-10 lat z rozrostem pre-B – bdb. Niekorzystne czynniki:płeć męska, inny wiek, wysoka leukocytoza
I B. Chłoniaki z obwodowych komorek B
SLL /CLL
- chłoniak z małych limfocytow (Small Lymphocytic Lymphoma) i przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic
Leukemia) rożnią się tylko stopniem zajęcia krwi obwodowej: bez znacznej leukocytozy = chłoniak, z dużą liczbą leukocytow w
naczyniach obwodowych = przewlekła białaczka
- znacznie częściej występuje postać CLL
- zazwyczaj rozwija się > 50 r.ż
Morfologia: budowa węzła zatarta przez nacieki z prolimfocytow, rzadko mitozy, nie stwierdza się atopii; patognomiczne dla CLL
centra proliferacyjne; nacieki w szpiku, śledzionie, prawie zawsze w wątrobie.
Bezwzględna limfocytoza, dojrzałe limfocyty we krwi są małe, łątwo można je uszkodzić podczas rozmazu – postać „cieni”
Immunofenotyp rozrost pan-B, czyli: CD19, CD20, CD23, Ig powierzchniowe o 1 łańcuchu lekkim (co świadczy o monoklinalnym
charakterze rozrostu). Na powierzchni komorek CLL/SLL CD5 (charakterystyczny jeszcze tylko dla limf T i kom płaszcza –
rożnicowanie!)
Patofizjologia komorki CLL/SLL hamują prawidłową czynność limfocytow – hipogammaglobulinemia, u 15% Ab przeciw własnym
erytrocytom (objawy niedokrwistości hemolitycznej). Akumulacja nieczynnych, długożyjących limfocytow, ktore zajmują narządy
i tkanki
Kariotyp rzadkie translokacje, natomiast częsta trisomia 11 i 12
Cechy kliniczne często przebieg bezobjawowy, dolegliwości (jeśli są) – niecharakterystyczne – utrata masy ciała, brak łaknienia,
poza tym skłonność do infekcji bakteryjnych, niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia. U połowy chorych hepato i
splenomagalia, uogolnione powiększenie węzłow. Leukocytoza – rożnie. Przebieg – rożnie: niektorzy chorzy przeżywają 10 lat i
umierają z innego powodu, ale średnie przeżycie to 4-6 lat. Jeśli przekształci się w bardziej agresywną formę – chory umiera
przed upływem roku.
z komorek płaszcza
- rozwijają się głownie u osob starych
- składają się z komorek B podobnych do prawidłowych komorek tworzących płaszcz (mantle zone) ośrodkow rozmnażania
Imunofenotyp Ekspresja powierzchniowych IgM i IgD, CD19, CD20, CD22, CD5!. Rożnicowanie z CLL/SLL – brak ognisk
proliferacyjnych i nadekspresja cyklina D1
Morfologia bardzo rozlany proces, słabo zaznaczona budowa guzkowa; „białaczkowy” obraz krwi u 20%, charakterystyczne jest
zajęcie p.pok – podśluzowe guzki o wyglądzie polipow.
Kariotyp translokacja t (11;14)- prowadzi do utraty kontroli nad cykliną D1 zaangażowaną w cykl komorkowy
Cechy kliniczne: osłabienie, powiększenie węzłow,
Proces agresywny, z zajęciem szpiku, śledziony, wątroby, p. pok.
Nieuleczalne – przeżycie 3-5 lat
grudkowe
częste chłoniaki o budowie guzkowej/grudkowej
Immunofenotyp CD19, CD20, częśćwykazuje ekspresję CD10. Rożnicowanie z komorkami ośrodkow odczynowych: BCL2+
Morfologia komorki o wyglądzie centrocytow, o kanciastym, szczelinowatym jądrze; część ma wygląd centroblastow – 3-4 razy
większe od spoczynkowych limfocytow, pęcherzykowate jądra o luźnej chromatynie
RZADKO figury podziału i apoptoza – SĄ TO CECHY STANOW ZAPALNYCH!!!
Cechy kliniczne
· u osob starszych
· 1 objaw: powiększenie węzłow, rzadko zajęte narządy wewnętrzne, prawie zawsze naciekanie szpiku w momencie
rozpoznania
· charakterystyczna translokacja w miejscu genu antyapoptycznego genu BCL2, stąd nadekspresja tego białka
· długotrwały przebieg choroby
· u 40% progresja złośliwości (często towarzyszy temu mutacja genu TP53
· gdy wtornie dochodzi do procesow rozlanych, rokują gorzej niż pierwotne chłoniaki rozlane
pozawęzłowe chłoniaki strefy brzeżnej MALT (mucose associated lymphoid tissue)
- chłoniaki z kom B pamięci, zasiedlających strefę brzeżną grudek chłonnych
- w utkaniu limfoidalnym błon śluzowych : ślinianek, jelita cienkiego i grubego oraz płuc
+ w miejscach, gdzie nie ma błon śluzowych – oczodoł, piersi
- rozwijają się na tle procesow autoimmunologicznych (z. Sjogrena, zapalenie tarczycy typu Hashimoto) lub zapalnych (w
przewlekłej infekcji H.pylori – tu wyleczenie infekcji może spowodować ustąpienie nowotworu)
Szpiczak mnogi i skazy plazmatycznokomorkowe
-grupa neo z komorek B o wspolnych cechach: 1)klonalnym charakterze rozrostu i 2)produkcji immunoglobulin
-↑IgG lub ich fragmentow (obecne białko M) w surowicy; jeśli jest monoklonlne - monoklonalna gammopatia
- chorują osoby w wieku średnim/ starszym
Formy:
Szpiczak mnogi
- najczęstsza f. neo z kom. plazmatycznych
- stymulowany IL-6 klonalny rozrost tych komorek w szpiku powoduje liczne zmiany osteolityczne w obrębie całego kośćca
- w moczu białka Bence- Jonesa
- komorki szpiczaka mogą produkować rożne zestawy Ig, gdy łańcuchy lekkie bez białaka M – mowimy o chorobie łańcuchow
lekkich
Izolowany guz plazmatycznokomorkowy
Pojedyncza zmiana w kości lub w innych narządach/tkankach, np. zatoki oboczne nosa, krtań
- w kości: mogą istnieć ukryte ogniska choroby, po kilku latach przekształcając się w proces rozsiany
- w tkankach miękkich: rzadziej rozsiew, miejscowe leczenie chirurgiczne
Chłoniak limfoplazmocytowy
- guzy łańcuchow mieszanej populacji kom łańcuchow
- translokacja łańcuchow chr 14 z genem PAX5 chromosomu
- przypomina inne chłoniaki grudkowe, zajmując często szpik, śledzionę, węzły
- brak osteolitycznych zmian łańcuchow kościach!!!!
Często ↑ IgM powoduje ↑lepkości krwi łańcuchow objawy zespołu makroglobulinemii Waldenstroma
Choroby łańcuchow ciężkich
- Rożne rozrosty komorek limfoidalnych, produkujące same łańcuchy ciężkie
- obraz kliniczny jak inne chłoniaki - ↑ węzłow, śledziony, wątroby
- gdy produkcja IgA – proces zajmuje jelito cienkie i drogi oddechowe (tam fizjologicznie powstają IgA), może można tę formę
uznać za chłoniaki typu MALT
Skrobiawica (amyloidoza) pierwotna, związana z rozrostem immunocytow
Klonalny rozrost plazmocytow produkujących łańcuchy lekkie – z takich częściowo rozpadłych łańcuchow składają się złogi
amyloidu w narządach i tkankach
Monoklonalna gammapatia o nieokreślonym znaczeniu
U kilku procent zdrowych osob po 50 r.ż stwierdza się białko M w surowicy
Po 10-15 latach u 20% chorych rozwinąć się może inna formaskazy plzmatycznokomorkowej
Morfologia
- szpiczak mnogi powoduje mnogie zmiany osteolityczne w kośćcu (typowy obraz rtg – czaszka jakby wyjedzona przez mole),
ktore prowadzić mogą do patologicznych złamań
- typowe zmiany w nerkach („nerczyca szpiczakowa”)środmiązsz nerki z naciekiem z nieprawidłowych plazmocytow; w dystalnej
części kanalikow krętych i w cewkach zbiorczych „odlewy białkowe” – złożone z białek Bence-Jones’a (dają dodatnie odczyny na
amyloid), ale też Ig o pełnych cząsteczkach, białka Tamm-Horsfalla, albuminy. Złogi te mogą być otoczone komorkami
olbrzymimi (zlewające się makrofagi), w nabłonku kanalikow ze złogami zanik i martwica
- resorpcja kości daje ↑ poziomy Ca
Cechy kliniczne
- bole kostne, złamania patologiczne, hiperkalcemia → zaburzenia CUN, np. zaburzenia orientacji, śpiączka; uszkodzenie nerek,
niedokrwistość
- nawracające zakażenia (ograniczenie zdolności produkcji Ab)
- zaburzenia funcji nerek u 50 %
- u 5-10% rozwija się amyloidoza
- zespoł zwiększonej lepkości krwi – makroglobulinemia Waldenstroma
· drobne wylewy krwawe w siatkowce →zaburzenia widzenia,
· spowolniony przepływ krwi w mozgu →objawy neurologiczne,
· patologiczne Ig łączą się w kompleksy z czynnikami krzepnięcia + zaburzona funkcja płytek → skłonność do krwawień,
· krioglobulinemia → objaw choroby Reynaud i zmiany skorne)
Rokowanie: szpiczak 2-4 lata, chłoniak limfoplazmocytowy 4-5 lat; nie udaje się uzyskać wyleczenia
rozlane z dużych kom B
50% wszystkich chłoniakow niehodgkinowskich
wspolne cechy: fenotyp komorek B, rozlany wzrost, agresywny przebieg
Immunofenotyp obwodowych, dojrzałych komorek B – CD19, CD20, CD 79a, dają też odczyny IgM/IgG, łańcuchy lekkie. Nie
zawsze CD10
Morfologia duże, okrągłe, szczelinowate jądra kom z jasną, skąpą cytoplazmą – przypominają prawidłowe centroblasty. Mogą
też przeważać komorki przypominające immunoblasty (reaktywnie pobudzone kom. limfoidalne, w warunkach prawidłowych
między ośrodkami rozmnażania)
Podtypy
· Chłoniaki na tle niedoborow immunologicznych - u chorych po przeszczepach, z AIDS (za czynnik przyczynowy uważa się
EBV)
· Rzadkie, pierwotnie wysiękowe chłoniaki błon surowiczych w wyniki infekcji wirusem opryszczki
· Chłoniak pierwotny środpiersia z dużych komorek B – dotyczy młodych kobiet, szerzy się do narządow wewnętrznych i CUN
Cechy kliniczne
· Mimo że głownie dotyczą osob starszych, stanowią 15% chłoniakow dziecięcych
· Początek: szybkie, niebolesne powiększenie 1 gr węzłow lub guzem poza węzłami – w p.pok., skorze, kości, mozgu. Rzadko
szerzy się na wątrobę, śledzionę, szpik (w przec. Do chłoniakow grudkowych)
· Translokacja t(11;18) z rearanżacją genu BCL2 (uważa się, że guzy mogą być formą progresji chłoniakow grudkowych)
· Agresywne, u nieleczonych szybko doprowadzają do śmierci; wielolejkowe leczenie chemiczne pozwala uzyskać remisję u
większości chorych, 50% przeżywa wiele lat bez nawrotu choroby
Burkitta
- występuje endemicznie w Afryce, sporadycznie w innych częściach świata
Immunofenotyp CD19, CD 20, CD10 i IgM powierzchniowe
Kariotyp translokacja genu MYC na chromosomie 8 z chromosomem 14
Morfologia komorki średniej wielkości: większe od limf spoczynkowego, mniejsze od centroblasta; dużo figur podziału
charakterystyczne 1) wysoki indeks mitotyczny, 2) gwiaździste niebo – dużo obumierających komorek, a na ich tle „gwiazdy” -
jasne makrofagi, ktore fagocytują ich resztki
Cechy kliniczne
dzieci, młodzi dorośli
rozwijają się pozawęzłowo – w okolicy szczęk (Afryka), j. grube, przestrzeń zaotrzewnowa, jajnik (Ameryka N)
b. złośliwy, ale często skuteczna jest agresywna terapia
białaczka włochatokomokowa (hairy cell leukemia)
- chorują starsi mężczyźni
- komorki mają cienkie wypustki cytoplazmatyczne, wykazują ekspresję CD19 i CD20 (limf.B) i charakterystyczne Ag CD11C i
CD103
- naciekanie szpiku i śledziony – od tego zależy przebieg
IIA Chłoniaki z prekursorowych komorek T (vide: chłoniaki z prekursorowych kom. B)
IIB Chłoniaki z obwodowych komorek T/NK
ziarniniak grzybiasty i zespoł Sezary’ego – „skorne chłoniaki z komorek T”
- rozrosty obwodowych komorek T w skorze
- nieuleczalne, o powolnym przebiegu (śr.czas przeżycia 8-9 lat)
- ziarniniak grzybiasty: faza zapalna→faza naciekowa→faza guzowata, potem zajmuje węzły i narządy wewnętrzne
- zespoł Sezary’ego – podobnie, ale zmiany skorne rozlane, erytrodermia, we krwi cechy białaczki z komorek Sezary’ego (limf. T
o pofałdowanych jądrach)
białaczka/chłoniak z kom T dorosłych
- wywołana retrowirusem HTLV1
- wyst. endemicznie: Japonia połudn, basen M. Karaibskiego, poł-wsch Stany Zjednoczone
- U 80% gwałtowny przebieg – śr. przeżycie 8 MIESIĘCY
- rozrost nowotworowy limf T + przewlekły proces demielinizacyjny w mozgu i rdzeniu kręgowym,
- obj. jak w innych skornych chłoniakach T
chłoniaki z obwodowych komorek T
niejednorodna grupa chłoniakow niehodgkinowskich
mają postać uogolnioną, agresywny przebieg, słabo reagują na leczenie
III Chłoniak HODGKINA
1) komorki olbrzymie Reed-Sternberga (RS) na tle obfitych naciekow zapalnych
2) obraz kliniczny z objawami układowymi, m.i z gorączką
3)charakterystyczne rozprzestrzenianie sie: zajmuje najpierw 1 węzeł/ grupę ww, a potem szerzy się kolejno na następne
- kom RS to duże komorki o kwasochłonnej cytoplazmie o charakterystycznym jądrze z dużymi, okrągłymi, wyraźnymi jąderkami.
Jądra mogą być liczne albo pojedyncze, dwupłatowe. Najbardziej charakterystyczne są „sowie oczy” – komorki o podwojnych
lub dwupłatowych jądrach z parą jąderek otoczonych jasnym rąbkiem – najczęściej występują w CM, w innych podtypach mogą
przeważać inne formy komorek RS
- etiologia – badania potwierdzają udział EBV w patogenezie
- rokowanie zależy od stopnia zaawansowania klinicznego – I i II blisko 100% 5-letnich przeżyć, III i IV ma 50% szans przeżycia 5
lat bez objawow
Chłoniaki Hodgkina
· najczęściej ogr. do centr.położonych ww
· kolejno zajmowanie sąsiednich grup ww
· rzadko
· rzadko
Chłoniaki niehodgkinowskie
· przeważnie obwodowe ww.chł
· brak tej tendencji
· często zajęty pierścień Waldeyera i ww.krezkowe
· częste zajęcie pozawęzłowe
Klasyfikacja HD:
1) z przewagą limfocytow – forma klasyczna
- 5% HD
- rozrost komorek B z ośrodkow rozmnażania z obfitym naciekiem z prawidłowo wyglądających limf i histiocytow, inne komorki
nacieku występują rzadko
- typowe popcorn cells – z wielopłatowym jądrem
- rokowanie bdb
2) stwardnienie guzkowe
- najczęstsza forma histologiczna HD
- często młode kobiety, rokowanie bdb
- występują komorki lakunarne (CD15+, CD 30+, brak ekspresji Ag komorek B i T)
o pojedynczym, wielopłatowym jądrze i jasnej cytoplazmie, ktora po utrwaleniu w cytoplazmie obkurcza się, pozostawiając
lakunę (jasną przestrzeń)
- pasma kolagenu wyraźnie dzielą utkanie limfoidalne chłopaka na guzki
- nacieki z: limfocytow, eozynofile, histiocytow, komorek lakunarnych, rzadko RS
3) postać mieszana
- najczęstsza postać HD u osob > 50 r.ż, występuje przeważnie u mężczyzn
- liczne komorki RS + nacieki z małych limfocytow, eozynofile, komorek plazmatycznych i histiocytow.
- często występują objawy ogolne
4) z zanikiem limfocytow (b. rzadka postać)
MIELOIDALNE (SZPIKOWE)
AML
- chorują dorośli, śr. 50 r.ż. częstość zachorowań ↑ z wiekiem
- cechy kliniczne podobne do ALL (zależa od niewydolności szpiku) – zmęczenie, bladość, skłonność do krwawień i infekcji;
słabsze niż w ALL powiększenie narządow; niekiedy jako zmiana guzowata w tkankach
Morfologia mieloblasty uwidocznić można w rutynowych barwieniach preparatow krwi, niekiedy charakterystyczne dla
mieloblastow struktury pałeczkowate (pałeczki Auera) – ułatwiają rozpoznanie
Klasyfikacja FAB (French-American-British) na podstawie dominującej linii dojrzewania i stopnia dojrzałości komorek – mało
przydatna; większe znaczenie ma ocena kariotypu i zależne od tego grupy mniejszego, pośredniego i zwiększonego ryzyka.
- ciekawostka: w ostrej białaczce mieloblastycznej zidentyfikowano mutację, ktora powoduje blok, uniemożliwiający
promielocytom osiągnięcie dojrzałości – a można go przełamać stosując kwas retinoinowy (analog wit.A), aczkolwiek leczenie to
nie wystarcza.
Histochemia dodatni odczyn na MPO
Immunofenotyp szereg odczynow, ale przydatne do rożnicowania AML z ALL: CD13, CD14, CD15, CD64, CD33
Rokowanie: bardzo złe. Jedyna możliwość całkowitego wyleczenia to przeszczep szpiku
Zespoły mielodysplastyczne
- Klonalne procesy rozrostoweukłądu krwiotworczego, charakteryzujące się 1)defektem dojrzewania 2)nieefektywną
hematopoezą 3) dużym RYZYKIEM przejścia w AML (10-40%)
- Szpik zostaje całkowicie/częściowo zastąpiony klonalną populacją zmutowanych prekursorow krwiotworczych (moim zdaniem
to brzmi jak atak krwiożerczych mutantow, ale może już mi pada na mozg od tego ślęczenia nad Robbinsem) – dojrzewanie
komorek jest zakłocone – powstałe komorki nieprawidłowe (nieefektywna hemopoeza)
- chorują przeważnie mężczyźni 50-70 r.ż,
- objawy niewydolności szpiku (podatność na zakażenia, niedokrwistość, krwawienia) lub AML
-średnie przeżycie - kilkanaście miesięcy, rokowanie trudne do ustalenia
Przewlekłe procesy mieloproliferacyjne
· Rozrost nowotworowy niedojrzałych komorek szpiku, ktore zasiedlają wtorne narządy krwiotworcze (śledzionę, wątrobę,
węzły chłonne) → powiększenie w/w narządow i pojawiają się nieprawidłowe składniki krwi
· Procesy między procesami mogą być nieostre (tylko CML charakterystyczna ze względu na anomalię genetyczną –
chromosom Philadelphia)
CML
- Do 20% wszystkich białaczek
- Chorują dorośli, szczyt zachorowań 40-50 r.ż
- u 95% pacjentow charakterystyczny ( ale nie swoisty dla CML!-może też występować w ALL i AML)chromosom Ph: translokacja
długiego ramienia chromosomu 22 z długim ramieniem chromosomu 9 (powstaje gen BCR-ABL – podstawowe znaczenie w
patofizjologii CML)
- dochodzi do klonalnej transformacji złośliwej na poziomie macierzystej komorki krwiotworczej, zdolnej do wielokierunkowego
rożnicowania, ale głownie proliferuje linia granulocytarna → w szpiku i krwi obwodowej dojrzałe granulocyty (nie ma bloku
dojrzewania jak w ostrej białaczce)
- przyczyną nadmiernej proliferacji utrata zdolności do reagowania na fizjologiczne regulatory wzrostowe
Objawy nieswoiste: męczliwość, osłabienie, utratya wagi; czasami bole brzucha związane z powiększeniem śledziony (metaplazja
szpikowa – w miazdze czerwonej ogniska krwiotworcze, ktore utrudniają przepływ krwi – może dochodzić do zawału śledziony),
u 50% objawy nadpłytkowości
Badania laboratoryjne: leukocytoza, w rozmazie dominują neutrofile i mielocyty, mieloblasty zwykle < 5%, ↑ eozynofile,
bazofile, płytki
Przebieg: stała, powolna progresja, przełom blastyczny – obraz choroby przypominający AML - u 50% nagle, u 50% z pośrednią
fazą przyspieszenia przebiegu
Leczenie przeszczep szpiku / chemioterapia
Nadkrwistość prawdziwa (polycythemia vera
- Nadmierna proliferacja WSZYSTKICH elementow pochodnych komorki macierzystej szpiku: ↑ erytrocytow, granulocytow i
megakariocytow, ↑ hematokryt ( rożnicowanie z nadkrwistością względną – z zagęszczenia krwi)
- ↓EPO (rożnicowanie z nadkrwistościami bezwzględnymi z nadmiernego wydzielania EPO)
- utrata reakcji na prawidłowe regulatory wzrostu
- zwykle 40-60 r.ż
Morfologia: przekrwienie tkanek i narządow, hepatomagalia (rzadko), splenomegalia (efekt metaplazji szpikowej), w przypadku
zwłoknienia szpiku zawartość jam szpikowych zastąpiona przez fibroblasty i kolagen
Objawy: przekrwienie i lekkie zasinienie twarzy, świąd skory i owrzodzenia żołądka (→nadmiar histaminy). Efektem skłonności
do zakrzepow, wylewow krwawych krwawych nadciśnienia są: bole/zawroty głowy, dolegliwości ze str. przewodu pok, wymioty
krwawe, smoliste stolce. Objawy skazy moczanowej (→nasilona przemiana materii)
Powikłania: ↑ gęstość i lepkość krwi, więc przepływ ↓ → zastoj w układzie naczyniowym → niebezpieczeństwo zakrzepow i
zawałow, a defekty płytek → ↑ skłonność do krwawień i ↑ tendencja do zakrzepow. Zakrzepy są przyczyną zawałow mięśnia
sercowego i ośrodkowego układu nerwowego, zakrzepica żył wątrobowych może dawać powikłanie w postaci z. Budda-
Chiariego; u 10% chorych ciężkie krwotoki zagrażające życiu (w tym: wylewy krwi do mozgu)
- po wielu latach skutecznego leczenia i przedłużania życia chorym może dojść do mataplazji szpikowej w śledzionie i
mielofibrozy (włoknienie szpiku), rzadko przejście w AML (↑ ryzyka u chorych poddanych immunosupresji)
Metaplazja szpikowa i zwłoknienie szpiku
- efekty „wypalenia się” procesu mieloproliferacyjnego w szpiku
· czynność krwiotworcza odbywa się w śledzionie, wątrobie, węzłach chłonnych, ale jest tam NIEPRAWIDŁOWA i w zw z tym
NIEEFEKTYWNA
· w śledzionie pod torebką często liczne zawały (efekt ↑ narządu)
· w wątrobie i ww chł zmiany słabiej wyrażone, rzadko prowadzą do powiększenia narządow
· w ogniskach mieloproliferacyjnych wszystkie trzy linie komorkowe, przy czym megakariocyty o dziwacznych kształtach
· zwykle jednocześnie występuje zubożenie i rozlane zwłoknienie utkania krwiotworczego szpiku.
· Rożnicowanie: nadkrwistość prawdziwa i CML (pomocny chromosom Ph)
· Obraz krwi: lukoerythrosis = erytrocyty jądrzaste/o nieprawidłowych kształtach – poikilocyty i komorki kropkowate;
granulocyty- występują niedojrzałe formy: mielocyty, metamielocyty, ↑ bazofili
· Przebieg trudny do przewidzenia – zagrożenie infekcjami, zakrzepami, wylewami krwi, zawałami śledziony, 5-15% przełom
blastyczny jak AML
HISTIOCYTARNE
Def: HISTIOCYTOZA to procesy rozrostowe z histiocytow i makrofagow
Przykłady: chłoniaki z komorek siateczki (złośliwe), klonalna proliferacja komorek Langerhansa – dendrytycznych komorek
prezentujących antygen (charakter pośredni), odczyny histiocytarne w węzłach (łagodne).
Histiocytoza z komorek Langerhansa = histiocytoza X
· proliferujące komorki Langerhansa wykazują ekspresję HLA_DR i CD1
· w cytoplazmie ziarnistości Birbecka (=ciałka HX) przypominające kształtem rakietę tenisową
· komorki w odrożnieniu od prawidłowych kom. Langerhansa stają się podobne do histiocytow tkankowych – makrofagow
Postaci kliniczne
1.ostra. rozsiana postać (choroba Letterera-Siwe)
- rozwija się przeważnie przed 2 r.ż.
- dominują nacieki z kom neo w skorze (przypominają wykwity łojotokowe)
- objawy jak w ostrej białaczce
-po intensywnej chemoterapii 50% chorych przezywa 5 lat
2. jednoogniskowa
- nacieki w części rdzennej kości (bezobjawowo lub bol/↑wrażliwości na ucisk)
- wyleczeni: samoistnie/po wycięciu/po radioterapii
3. wieloogniskowa
- u dzieci
- gorączka, wykwity skorne, częste zapalenia ucha środkowego/wyrostka sutkowatego, infekcje gornych drog oddechowych
- u 50% nacieki podwzgorza – powodują moczowkę prostą
-triada Handa-Schullera_Christiana: 1)ubytki kostne w sklepieniu czaszki 2) wytrzeszcz 3) moczowka prosta
-samoistna regresja/chemioterapia

Prześlij komentarz

 
Top