REKLAMA

 

 1. Pryncypia medycyny rodzinnej.
 2. Zespół metaboliczny i jego składowe
 3. Relacja lekarz-pacjent – efektywne komunikowanie, struktura konsultacji lekarskiej, stosowanie się do zaleceń
 4. Opieka nad pacjentem w kontekście rodziny.
 5. Cukrzyca typu 2 – organizacja opieki w warunkach Praktyki Lekarza Rodzinnego.
 6. Badania przesiewowe w Praktyce Lekarza Rodzinnego.
 7. Czynniki ryzyka chorób kardiometabolicznych.
 8. Infekcje górnych dróg oddechowych – zasady terapii.
 9. Choroby obturacyjne w Praktyce Lekarza Rodzinnego (POCHP, astma oskrzelowa)
 10. Przewlekła niewydolność żylna
 11. Stany naglące w POZ.
 12. Dziecko z nawracającymi infekcjami.
 13. Szczepienia obowiązkowe i zalecane u dzieci.
 14. Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci.
 15. Problemy pacjentów podróżujących po krajach Ameryki i Azji.
 16. EKG – interpretacja.
 17. Nadciśnienie tętnicze – klasyfikacja, powikłania, leczenie niefarmakologiczne, stosowane grupy leków.
 18. Choroba niedokrwienna serca, podział, postępowanie w POZ.
 19. Zaburzenia gospodarki lipidowej.
 20. Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, chorym przewlekle.


1. Jeżeli podczas badania wydaje się, że owrzodzenia nie są związane z przewlekłą niewydolnością żylną to należy podejrzewać schorzenia takie jak:
A. cukrzyca
B. ch. reumatyczna
C. zapalenie naczyń w przebiegu tocznia trzewnego lub twardziny
D. npl skóry
E. wszystkie

2. Minimalna interwencja antynikotynowa opiera się na
A. zasadzie 4P
B. zasadzie 5p
C. regule Schneidera
D. Interwencji browna
E. teście audit

3. Do podstawowych pryncypiów med. Rodzinnej nie zalicza się:
A. Osobista opieka lekarza rodzinnego nad pacjentem 24 godziny na dobę
B. Koordynacja opieki
C. Dominacja działań prewencyjnych
D. A i B
E. B i C

4. Leczenie dietą cukrzycy II
A. jest skuteczne u każdego pacjenta
B. Polega na stopniowej redukcji masy
C. Ograniczenie kaloryczności o 500kcal/dobę
D. A i B
E. B i C

5. Wysiłek fizyczny:
1. poprawia odpowiedź OGTT
2. zwiększa wrażliwość na insulinę nawet bez redukcji masy ciała
3. aktywuje wychwyt glc przez komórki niezależnie od insuliny
4. zmniejsza stężenie insuliny na czczo
5. Wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

6. Do charakterystycznych objawów rakowiaka nie należą
A. napadowe zaczerwienienie skóry z potami
B. biegunka
C. zwiększone wydalanie kwasu 5-HIA
D. kaszel
E. A i E

7.Leczenie niefarmakologiczne NT u dzieci:
A. normalizację wagi
B. ograniczenie soli
C. aktywność fizyczna
D. ograniczenie kw tłuszczowych nasyconych
E. wszystki

8. Wskaż stwierdzenie fałszywe w odniesieniu do objawu Raynauld:
A. polega na zblednięciu -> zasinieniu -> zaczerwieniu palców rąk/stup
B. towarzyszy mu ból
C. pojawia się w reakcji na stres/zimno
D. może wyprzedzać inne objawy twardziny
E. stosuje się krioterapię miejscową i uogólnioną

9. kryteria rozpoznania cukrzycy w OGTT to
A. Glikemia na czczo > 126 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 200 mg/dl
B. Glikemia na czczo > 126 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy < 200 mg/dl
C. Glikemia na czczo > 140 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 260 mg/dl
D. Glikemia na czczo > 100-125 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 200 mg/dl
E. Żadna z powyższych

10. Badaniem podstawowym w POZ w przypadku krwi w stolcu jest:
A. Wlew kontrastowy j.grubego i badanie na obecność pasożytów
B. Per rectum i krew utajona po 3 dniowej diecie bezmięsnej
C. Kolonoskopia i per rectum
D. Gastroskopia i RTG przeglądowe jamy brzusznej
E. Żadne

11. znieczulenie w chirurgicznym zaopatrzeniu opuszki kciuka
A. lidokaina w żelu
B. miejscowe znieczulenie lidokainy z adrenaliną
C. metoda obersta
D. miejscowe lidokaina
E. każde

12. Dziecko 4 letnie w wywiadzie nawracające infekcje układu oddechowego, chrapanie, pogorszenie słuchu, w badaniu skóra blada, wysoko wysklepione podniebienie oddychanie przez usta wydzielina w nosie
A. przerost 3 migdałka
B. przewlekły nieżyt nosa
C. przewlekłe zapalenie zatok
D. przewlekłe zapalenie ucha środkowego
E.

13. częste zaostrzenia POCHP to:
A. 2 lub więcej w ciągu roku
B. ponad 6 w ciągu roku
C. 2 lub więcej od października do marca
D. 2 lub więcej w ciągu roku wymagające leczenia antybiotykiem
E. żadne

14. Najczęstszą chorobą alergiczną populacji dorosłych jest
A. astma
B. AZS
C. alergiczny nieżyt nosa
D. alergiczne zapalenie spojówek
E.

15. wg. GINA 2011 każdorazowo przed podjęciem decyzji o intensyfikacji leczenia astmy należy sprawdzić:
A. stopień stosowania się pacjenta do zaleceń
B. poprawność techniki inhalacji
C. związek występujących objawów z astmą
D. A i B
E. A B C

16. W leczeniu podtrzymującym przewlekłych zakażeń płuc w mukowiscydozie stosuje się
A. kolistynę w nebulizacji
B. tobramycynę w nebulizacji
C. azytromycynę
D. A i C
E. A B C

17. Noworodkowy test przesiewowy na mukowiscydozę
A. jony Cl w pocie
B. jony Na w pocie
C. immunoreaktywną trypsynę
D.
E.

18. Główną przyczyną wczesnego pogarszania stanu klinicznego i zgonu u chorych z rozległym udarem niedokrwiennym jest
A. obrzęk mózu
B. krwotok śródmózgowy
C. zachłystowe zapalenie płuc
D. powikłania zakrzep zator
E. zaburzenia odżywiania

19. jakie funkcje spełnia wywiad lekarski
A. informacyjna
B. edukacjyna
C. rozpoznawania emocji
D. A B
E. A B C

20. Badając zdrowe prawidłowo rozwijające się niemowlę w wieku 9.5 mieś możemy spodziewać się że będzie
A. siedzieć
B. celowo upuszczać przedmiot
C. raczkować jak foka
D. A i C
E. A B C

21. kryzys rodzinny rozwojowy
A. wskazuje na nieumiejętność radzenia sobie rodziny z sytuacjami trudnymi
B. dotyczy rodzin borykających się z problemami socjo ekonomicznymi
C. nie powinien zaistnieć w rodzinie gdzie wszyscy starają się o siebie dbać nawzajem
D. wynika z cyklu rozwojowego rodziny i dotyczy wszystkich rodzin
E. A i C

22. zespół Cushinga spowodowanym ektopowym wydzielaniem ACTH spotykamy najczęściej w
A. rak rdzeniasty tarczycy
B. raku drobnokomórkowym płuc
C. rak żołądka
D. rak jajnika
E. guzy OUN

23. triangulacja to:
A. proces naturalny występujący w przestrzeni społecznej umożliwiającym osobom będącym w relacji pozbycie się niewygodnych emocji
B. polega na włączeniu w konflikt osoby trzeciej
C. występuje w rodzinach nieradzących sobie z problemami
D. A i B
E. A B C

24. Odruch moro zanika:
A. ok 12 mieś
B. po 1 mieś
C. po 5 mieś
D. nie zanika
E. po 2 latach

25. najczęstszą przyczyną IgE niezależnej alergii na pokarm jest
A. mleko krowie
B. jaja
C. pszenica
D. orzeszki
E. owoce morza

26. za właściwe dla wieku osiągnięcie w zakresie mowy dla dziecka 2 letniego przyjmuje się
A. dziecko wskazuje co najmniej 2 części ciała
B. dziecko wykonuje 2 stopniowe polecenia
C. dziecko łączy słowa w proste zdania
D. A B
E. A B C

27. do stanów zwiększających ryzyko migotania przedsionków zalicza się
A. starszy wiek
B. zastawkowa ch serca
C. ch. wieńcowa
D. zaburzenia czynności tarczycy
E. wszystkie

28. zalecane dobowe spożycie NaCl wynosi poniżej:
A. 3g
B. 6g
C. 12g
D. 15g
E. 20g

29. Lekiem z wyboru w terapii niepowikłanego NT który korzystnie wpływa na redukcję śmiertelności/ryzyka
A. ACEI
B. Ca
C. B-lityk
D. tiazyd
E. każdy z powyższych

30. białkomocz przejściowy może towarzyszyć
A. gorączce
B. wysiłkowi fizycznemu
C. ekspozycji na zimno
D. A B
E. A B C

31. Kryzys rodzinny rozwojowy
A. jest objawem wskazującym na nieumiejętność rodziny radzenia sobie z trudną sytuacją
B. dotyczy rodzin z problemami socjo-ekonomicznymi
C. nie powinien wystąpić w rodzinie, w której każdy stara się dbać o siebie nawzajem
D. wynika z cyklu rozwojowego I dotyczy wszystkich
E.


32. Tablice SCORE są oparte na oznaczeniu”
A. wiek
B. płeć
C. ciśnienie skurczowe
D. ciśnienie rozkurczowe
E. stężenie glukozy33. aby oznaczyć poziom TG pacjent powinien zgłosić się na czczo powyżej
A. 3h
B. 8h
C. 14-16h
D. 24h
E. 10h

34.który z poniższych nie jest zaliczany do składowych zespołu metabolicznego:
A. BMI
B. HDL
C. Glc
D. TG
E. ciśnienie

35. Ryzyko rozwoju raka jelita grubego w przebiegu colitis ulcerosa występuje po
A. 2latach
B. 3 latach
C. 10 latach
D. 7 latach
E. 5 latach

36. Który objaw nie jest typowym w przebiegu nadczynności tarczycy
A. poty
B. utrata wagi
C. zaparcie
D. zaburzenia miesiączki
E.tachykardia

37. wyłączne karmienie piersią ze wskazań alergologicznych powinno się kontynuować co najmniej
A. 1 rok
B. 9 miesięcy
C. 6 miesięcy
D. 3 miesiące
E. 1 miesiąc

38. do grupy wysokiego ryzyka powikłań pogrypowych należą:
A. osoby powyżej 65 roku życia
B. dzieci w wieku 6 – 23 miesiące
C. dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
D. pensjonariusze domów opieki
E. wszystkie

40. mebeweryna jest lekiem stosowanym w
A. zespole jelita drażliwego
B. colitis ulcerosa
C. L-C
D.
E.


41. najbardziej charakterystyczne miejsce występowania owrzodzenia żylnego to:
A. boczna nadkostkowa
B. tylnoboczna nadkostkowa
C. przyśrodkowa nadkostkowa
D.
E.


51. u pacjentów z rozpoznaną dną moczanową w leczeniu nadciśnienie nie można zastosować
A. tiazydów
B. a blokerów
C. ACEI
D. Ca blokerów
E. ARB

52. hipotonia ortostatyczna jest rozpoznawana w przypadku spadku ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego po przyjęciu postawy stojącej o co najmniej (SBP / DBP )
A. 25 / 15
B. 25 / 10
C. 20 / 10
D. 20 / 5
E. 15 / 5

53. badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy u osób poniżej 45 rż z dodatnim wywiadem rodzinnym powinno być przeprowadzane
A. co rok
B. co 2 lata
C. co 3
D. co 4
E. co 5

54. w POZ najbardziej efektywny czas na konsultacje
A. 5
B. 10-15
C. 15-20
D.
E.

55. codzienną dawkę 400j wit D3 powinny otrzymywać
A. niemowlęta karmione piersią
B. kobiety w ciąży
C. matki karmiące
D. A B
E. A B C


56. Do przyczyn żylaków odbytu zalicza się
A. nadciśnienie wrotne
B. ciąża
C. siedzący tryb życia
D. A B
E. A B C


57. najczęstsza przyczyna biegunek podróżnych
A. E coli 0157H7
B. Cholera
C. Malaria
D. węgorek jelitowy
E. HAV

58. jakimi pasożytami można ulec zakażeniu w zbiornikach wodnych
A. węgorek jelitowy
B. schistosomiaza
C. glista
D. amebiaza
E. Lamblioza

59. jednym z objawów zakrzepicy żył głębokich jest objaw Homasa, który polega na:
A. bolesność przyśrodkowej krawędzi stopy
B. zwiększenie napięcia tkanek pod powięzi goleni
C. ból podudzia przy zgięciu grzbietowym podudzia
D. bolesność palpacyjna w okolicach perforatorów
E. bolesność palpacyjna podudzia przy uciśnięciu podudzia

60. cechy charakterystyczne ospy wietrznej
A. zakaźność na 6h przed objawami
B. zakaźność 48h przed objawami
C. zakaźność kończy się z przysychaniem strupów
D. A B C
E. B i C


61. Obecny stan wiedzy uzasadnia prowadzenie populacyjnych badań przesiewowych w kierunku
A. raka piersi
B. raka płuc
C. jelita grubego
D. szyjki macicy
E. raka żołądka


62. Bezwzględnym stałym p/wskazaniem do szczepienia szczepionkami żywymi jest:
A. splenektomia
B. leczenie immunosupresja
C. zespół downa
D. cukrzyca
E. wcześniactwo

63. który z wymienionych stanów może ulec zaostrzeniu pod wpływem b adrenolityków
A. astma
B. lęk
C. migrenowe bole głowy
D. choroba wrzodowa żołądka
E. nadciśnienie

64. postępowanie skoncentrowane na pacjencie
A. może być czynnikiem osłabiającym autorytet lekarza
B. jest najważniejszym czynnikiem zwiększającym stosowanie się do zaleceń lekarskich
C. zalecane jest głównie w przypadku trudnych pacjentów
D. można je zastosować, gdy lekarz ma dostatecznie dużo czas
E. nie może być stosowane w stanach ostrych

65. przekazywanie pacjentowi informacji na temat jego zdrowia
A. należy informować pacjenta o wszystkich hipotezach
B. pacjent monitorujący wymaga większej ilości info, pacjent unikający mniejszej
C. pacjent unikający wymaga więcej info, monitorujący mniej
D. wszystkich pacjentów należy informować w równym stopniu
E. informowanie nie należy do obowiązków lekarza

66. funkcje chorowania i leczenia w systemie rodzinnym
A. może być poważnym źródłem władzy
B. może być szansą na zwolnienie z nieprzyjemnych obowiązków
C. może uchronić rodzinę przed rozpadem
D. A B
E. A B C

67. Rodzina w świetle teorii systemów
A. jest sumą jednostek wchodzących w jego skład
B. jest całością niebędącą sumą elementów, tworzy nową jakość
C. jest integralnym, niezależnym bytem żyjącym własnym życiem i rządzącym się własnymi prawami
D. A i B
E. B i C

68. termin puste gniazdo oznacza
A. żałobę rodziców po zmarłym dziecku
B. kryzys sytuacyjny
C. kryzys rozwojowy
D. osierocenie dzieci przez rodziców
E. A i B

69. który lek nie powoduje ginekomastii
A. spironolakton
B. estrogeny
C. testosteron
D. cymetydyna
E. allopurinol

70. lekiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli jest amoksycylina ponieważ w 80% ostre zapalenie oskrzeli wywołują patogeny wrażliwe na amoksycylinę
A. oba zdania prawdziwe + związek
B. 1 prawdziwe, 2 fałszywe
C. oba fałszywe
D. oba prawdziwe brak związku
E. 1 fałsz 2 prawdziwe

71. Najczęstszą maską depresji endogennej
A. bezsenność / skrócenie snu i budzenie
B. lęk napadowy
C. stany spastyczne p.pokarmowego
D. obraz jadłowstrętu
E.

72. moczenie nocne
A. jest rozpoznawane u dzieci które ukończyły 3 rok życia
B. 2x częściej chłopcy
C. ustępuje ok 8 r.ż
D. A B
E. A B C

73. najważniejszym objawem wg IDF pozwalającym podejrzewać zespół metaboliczny jest
A. Nadciśnienie
B. otyłość brzuszna
C. TCh
D. TG
E. Glc

74. w przypadku zatrucia grzybami płukanie żołądka należy przeprowadzić
A. do 4h
B. 6h
C. 12h
D. 18h
E. niezależenie od czasu który minął


75. lekarz rodzinny dokonał analizy średnich wartości ciśnienia u 5 pacjentów
1: 170/100 2:160/105 3: 160/100 4: 160/95 5: 150/100
Lekarz rozpoznał 2 stopień nadciśnienia u:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. wszystkich

76.dla których chorób istnieje przymus hospitalizacji
A. błonica gardła
B. salmonella
C. wzwb
D. b c
E. a b c

77. dla pierwotnego hiperaldosteronizmu (zespół Conna) charakterystyczne jest
A. hipokaliemia
B. wysokie ARO
C. wysokie stężenie 17-OH KS w moczu
D.
E.

78.szczepienie p/ HPV podaje się
A. w 3 dawkach 0,2,3 miesiąc dziewczętom w wieku 13-26
B. w 2 dawkach 0,6 miesiąc u dziewcząt w wieku 16-26
C. 1 dawka w wieku 11-17
D. w 3 dawkach 0,2,3 miesiąc kobietom w wieku 20-40
E. w 2 dawkach 0,2 u wszystkich kobiet

79. ASA w dawkach 50-300 mg / dobę w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych powoduje
A. zmniejszenie ryzyka zawału niezakończonego zgonem
B. zmniejszenie ryzyka udaru niezakończonego zgonem
C. zmniejszenie ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny sercowo naczyniowej
D. A B
E. A B C

80. najwięcej witaminy K jest w
A. mrożonych warzywach zielonych
B. mleko nabiał
C. mięso czerwone
D. kawa
E. pieczywo

81. Antybiotykoterapię u pacjentów z objawami zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych zaleca się
A. braku poprawy po 7 dniach leczenia objawowego
B. nasilenia objawów/pogorszenia w dowolnym czasie
C. gorączki ponad 38
D. A B
E. A B C

82. antybiotykiem pierwszego wyboru w leczeniu zap. zatok i jam nosowych jest
A. amoksycylina
B. cefurosym
C. trimetorpym
D. moksyfolxacyna
E. klarytromycyna

83. zespół Gilberta
A. łagodne upośledzenie zdolności wątroby do sprzęgania bilirubiny + izolowany wzrost bili
B. uszkodzenie hepatocytów
C. choroba zakaźna
D. alkoholowe uszkodzenie hepatocytów
E. genetycznie uwarunkowana dysfunkcja wew. Wątrobowych dróg żółciowych

84.przyczyną łagodnego podwyższenia Alat i Aspat do 5x ggn
A. zakażenie wzw c
B. stłuszczenie wątroby
C. alkoholowe zapalenie wątroby
D. hemochromatoza dziedziczna
E. wszystkie

85. perforacja błony bębenkowej oraz zapalenie błony bębenkowej jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do pływania w otwartych zbiornikach wodnych ponieważ dostanie się wody w okolicę kanałów półkolistych może doprowadzić do groźnych zawrotów głowy
A. oba zdania prawdziwe + związek przyczynowy
B.
C.
D.
E.

86 zez towarzyszący jest wynikiem.
A. wady refrakcji
B. uszkodzenia mięśni
C. uszkodzenia nerwów
D. cukrzycy
E.

87. antybiotykiem który nie wpływa na efekt antykoagulacyjny VKA jest
A. amoksycylina bez klawulanianu
B. erytromycyna
C. klarytromycyna
D. cyprofloksacyna
E.

89. klasycznym złamaniem osteoporotyczne:
A. kręgu
B. biodra
C. nadgarstka
D. bliższej części kości ramiennej
E. wszystkie

90. mebeweryna jest lekiem stosowanym najczęściej w
A. CU
B. ileitis terminalis
C. z. jelita drażliwego ( colon iritabile )
D. żadne
E. wszystkie

91. w skojarzonej terapii doustnej w cukrzycy II jako leczenie 1 rzutu zaleca się dołączenie do metforminy
A. pochodne SUR lub leku inkretynowego
B. blokera a glukozydazy
C. długo działającego analogu insuliny
D. glitazonu
E. glinidu

92. typowy ból dławicowy
A. zamostkowy
B. narasta z wysiłkiem
C. ustępuje po Nitro
D. 10 minut
E. może utrzymywać się po zaprzestaniu wysiłku
Prawidłowe ….

93. wg. Aktulanego kalendarza szczepień szczepienie BCG przeprowadzamy
A. 6 tydz po urodzeniu
B. 1 doba
C. 1 i 2 doba
D. 12 tyg
E.

94. nieprawdą jest że
A. sczepienie p/grypie najlepiej wykonać wczesną jesienią
B. swoiste przeciwciała pojawiają się po około 20 dniach
C. uodpornienie p/grypie wymaga corocznego podawania szczepionki
D. wszystkie osoby w wieku >= 65 powinny być zaszczepione na grypę
E. szczepionka może być stosowana przez cały okres epidemiologiczny

95. wg polskiej grupy ekspertów ds. szczepień, szczepienie DiTerPe ze zmniejszoną ilością komponentu błoniczego i krztuścowego rekomendowane są u dzieci
A. od 5 roku życia
B. do 7 roku życia
C. od 7 r.ż
D. od14 r.ż
E. od 18 r.ż

96. 65 letnia kobieta z zapaleniem języka, chudnięcia, parestezji, biegunki
A. niedobór B12
B. talasemia
C. niedokrwistość z niedoboru żelaza
D. szpiczak
E. wszystkie

96. p/wskazania do loperamidu
A. gorączka i biegunka krwista
B. ciąża
C. biegunka śluzowa
D. biegunka wodnista
E. biegunka przewlekła
Prawidłowe 1 i 2

98. zmiany w Crohnie
A. cały odcinek p .pokarmowego
B. żołądek
C. jelito grube
D. jelito cienkie
E. esicy

99. patogeneza z jelita drażliwego:
A. zaburzenia motoryki
B. czynniki konstytucyjne i psychiczne
C. prawidłowe A i B
D. zmiany organiczne
E. żadne

100. Który z czynników ChNS nie jest zaliczany do głównych
A. nadciśnienie
B. otyłośc
C. hipercholesterolemia
D. tytoń
E. cukrzyca

101. pacjent z osłabieniem, uciskiem za mostkiem, BP 100/60 EKG RBBBB
A. zawał
B.zatrucie
C.cukrzyca
D.zaostrzenie astmy
E. migotanie przedsionków

102. w LBBBB przeciwstawne wychylenie ST-T w stosunku do najwyższego QRS występuje w odprowadzeniach:
A. V1-V3
B. V5-V6 I aVL
C. aVF V5 V6
D.
E.

103. stosowanie azotanów w ostrym zespole wieńcowym jest p.wskazane w
A. SBP poniżej 90 mmHg
B. zawał prawej komory
C. blok przedsionkowo komorowy
D. A i B
E. A B C

104. Objawem alarmowym u chorych z niewydolnością serca u osób starszych
A. zwiększenie masy ciała o ponad 2kg/3 dni
B. ostra choroba gorączkowa
C. nagła duszność
D. A i C
E. A B C

105. LDL u kobiet nie chorujących na ChNS i cukrzycę powinno być mniejsze od
A. 100
B. 115
C. 145
D. 160
E. 70

106. znacznie zwiększone ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo naczyniowych występuje w przypaku ryzyka SCORE powyżej lub równe:
A. ≥3
B. ≥5
C. ≥7
D. ≥10
E. ≥15

107. wskaż zdanie prawdzie dotyczące populacji europejskiej:
A. otyłość 3 sotpnia = BMI ≥ 40
B. otyłość brzuszna u kobiet = WHR ponad 1
C. otyłość u mężczyzn = obwód talii ponad 102
D. A C
E. A B C


108. w celu kontroli częstości rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków stosuje się
A. b blokery
B. niedihydropirydynowe Ca blokery
C. glikozydy
D. A B
E. A B C

110. prawidłowy obwód talii dla populacji europejskiej nie powinien przekraczać wg IDF
A. k 80, m 88
B. k 80, m 94
C. k 88, m 94
D. k 90, m 102
E. k 90, m 108

112. zmiany w Colitis Ulcerosa najczęściej zlokalizowane są w
A. żołądku
B. zstępnicy
C. wstępnicy
D. przełyku
E. j cienkim

113. zapalenie nagłośni najczęściej jest spowodowane
A. Hemofilus influensa
B. streptococcus pneumoniae
C. adenovirus
D. mycoplasma
E. staphylococcus aureus

114. stężenie HbA1c u osób z cukrzycą nie powinno przekraczać
A. 6,1
B. 6,5
C. 6,1-6,5
D. 7
E. 8


115. najwcześniejszym objawem AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) jest:
A. złogi lipodowo białkowe na dnie oka
B. wylewy do ciała szklistego
C. geograficzny zanik siatkówki
D. neowaskularyzacja siatkówki
E. zaburzenia pigmentacji tęczówki

116. tak zwaną maską wczesnego stadium niewydolności serca u osób starszych jest
A. bezsenność
B. depresja
C. uczucie kołatania serca
D. A B
E. A B C

117. najsilniejszy związek między występowaniem spondyloartropatii a HLA B27 dotyczy
A. ZZSK
B. łuszczycowe zapalenie reaktywne
C. spondyloartropatia młodzieńcza
D.
E.

118. Obowiązkowemu szczepieniu p/ streptococcus pneumoniae do u ukończenia 12 r.ż podlegają:
A. dzieci urodzone przed 37 HBD
B. dzieci z masą poniżej 2500
C. dzieci matek ponad 40 letnich
D. A i B
E. A B C

119. najczęstszą przyczyną biegunki czynnościowej w krajach rozwiniętych jest
A. zespół złego wchłaniania węglowodanów
B. jelito drażliwe
C. stosowanie osmotycznych leków przeczyszczających
D. stosowanie nieosmotycznych leków przeczyszczających
E. leki prokinetyczne

120. IGT oznacza
A. glikiemię na czczo 200
B. glikemię 140-199 w 120 minucie OGTT

 1. Lewogram patologiczny występuje w przeroście lewej komoery, RBBB i LBBB
 2. Naciśnienie u kobiet w ciąży – metyldopa i dihydralazyna
 3. Nadciśnienie w chorobie niedokrwiennej i po zawale – b-blokery
 4. Nadciśnienie u mężczyzny z dną moczanową – nie stosujemy diuretyków tiazydowych
 5. B-adrenolityki zaostrzają – astmę
 6. Do zaleceń lekarskich nie stosuje się – połowa pacjentów (tak nam powiedziała pani doktor po teście)
 7. Na jednej recepcie można zapisać – 1 lek psychotropowy, 1 lek recepturowy
 8. Fala delta w EKG – zespół preekscytacji
 9. Rozpoznanie nietolerancji glukozy w OGTT w 2 godzinie testu poziom glukozy wynosi 140-199 mg/dl.
 10. Kryteria rytmu zatokowego. – dodatnie P w odprowadzeniu I, II, a ujemnie w aVR
 11. Przypadek pacjenta z bólem za mostkiem ,osłabieniem, nudnościami- zawał mięśnia sercowego
 12. Do którego roku występuje fizjologiczny odruch Babińskiego: do 2 r.ż
 13. Leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 2 u osoby otyłej należy rozpocząć od - metforminy
 14. Leukocyturia występuje w przypadku:
  1. Zakażenia grzybiczego
  2. Zakażenia wirusowego
  3. Zakażenia pasożytniczego
  4. Wszystkie powyższe
  5. Żadne z powyższych
 15. Leczenie nadciśnienia u dzieci - normalizacja m.c., ograniczenie soli, kw.tłuszczowych, aktywność fizyczna
 16. Przyczyna migotania przedsionków: hipokaliemia
 17. Co robi 9-miesięczne niemowlę-wszystkie odp (siedzi, rzuca zabawki i jeszcze coś)
 18. Dawka Wit.D3 dla noworodka, którego matka otrzymywała witaminę D w ostatnim trymestrze – 400 j, podawanie jej u dziecka należy rozpocząć od 3 tygodnia życia
 19. Przypadek dziecka chrapiącego, z katarem, częstymi infekcjami- przerost migdałka gardłowego
 20. Eradykacja H. Pylori – 14 dni (pytaliśmy o to, bo wg starych wytycznych było inaczej, ale w nowych jest 14 dni i tak trzeba zaznaczyć)
 21. Objaw Reynauda- nie leczy się krioterapią miejscową
 22. Grupy wysokiego ryzyka w powikłaniach pogrypowych: wszystkie (starzy>65 r.ż., dzieci 6-23 mies., pensjonariusze domów opieki, cukrzyca)
 23. Przeciwwskazania do szczepienia żywymi szczepionkami – immunosupresja
 24. Szczepienie BCG wykonuje się w pierwszej dobie życia bez późniejszych rewakcynacji, gdyż rewakcynacje nie chronią przed gruźliczym zapaleniem płuc i aktywacją zakażenia latentnego
  1. Obie części zdania prawdziwe, związek
  2. Obie części zdania prawdziwe, bez związku
  3. Pierwsza prawdziwa, druga fałszywa
  4. Pierwsza fałszywa, druga prawdziwa
  5. Obie fałszywe
Nie byłam pewna – A lub D :/
 1. Jakie badanie wykonuje się w POZ u pacjenta z obecną krwią w stolcu: per rectum, badanie na obecność krwi utajonej w stolcu
 2. Masywny obrzęk i silny ból kończyny dolnej, napięta, lśniąca i ocieplona skóra oraz szybko wzrastająca temperatura ciała >39ºC z dreszczami może wskazywać na - różę
 3. Przyczyną bólu w klatce piersiowej nie może być: zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa L-S
 4. Podwyższone stężenie TG może przyczynić się do: odp. BC( stłuszczenie wątroby, ostrego zapalenia trzustki)
 5. Alergia pokarmowa-leczenie: eliminacja z diety czynnika odpowiedzialnego za alergie + stosowanie hydrolizatów kazeinowych lub serwatkowych hipoalergicznych (wysokiego stopnia)
 6. Cele medycyny rodzinnej: prewencja, koordynacja opieki; 24-godzinna opieka nie jest
 7. Najbardziej charakterystycznymi objawami zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych są - przekrwienie i ocieplenie skóry nad zmianą, naciek na przebiegu żylaka, ból
 8. Prebiotyki w miesznkach modyfikowanych są podawane w celu: normalizacji flory bakteryjnej jelitowej
 9. Który z parametrów nie znalazł zastosowania w skali SCORE - obwód brzucha
 10. Pacjent skarży się na kaszel od 3 miesięcy, krwioplucie, spadek masy ciała, temperaturę. Które badanie jako pierwsze zlecisz – RTG
 11. Który z poniższych objawów nie jest typowym objawem nadczynności tarczycy –zaparcia
 12. Badania przesiewowe – sutek, szyjka macicy, jelito grube i prostata tak, ale żołądek nie
 13. Wskaż prawidłową odpowiedź – w przypadku zawału w pierwszej kolejności aspiryna
 14. Która z chorób wymaga podania antybiotyku - płonica
 15. Karmienie piersią ze względów alergologicznych - do 6 m.ż.
 16. Stosowanie się do zaleceń lekarskich zależy od:
  1. Satysfakcji pacjenta z konsultacji lekarskiej
  2. Postępowania skoncentrowanego na pacjencie
  3. Ciężkości choroby pacjenta
  4. A i B (poprawne są A i B, bo były 2 takie pytania i w tym drugim nie było w ogóle odpowiedzi ciężkość choroby pacjenta, więc można to wykluczyć)
  5. A, B i C
 17. Czemu służy wywiad – wszystkie odpowiedzi były poprawne, a brzmiały jakoś tak: zebranie informacji, odczytywanie emocji, edukacja pacjenta
 18. Emocje w kontaktach lekarz–pacjent – są bardzo ważne, gdyż dostarczają informacji
 19. Poprawność i efektywność konsultacji lekarskiej - satysfakcja lekarza i pacjenta po konsultacji i stosowanie się do zaleceń lekarskich
 20. Wpływ choroby na rodzinę – uzyskanie władzy przez osobę chorującą, zapobieganie rozejściu się rodziny i zwrócenie na siebie uwagi rodziny - wszystkie poprawne
 21. Triangulacja to wciąganie do konfliktu trzeciej osoby, by rozwiązać dany problem lub w celu pokazania swoich racji
 22. Termin „Puste gniazdo” to
  1. Żałoba rodziców po śmierci dziecka
  2. Kryzys sytuacyjny
  3. Kryzys rozwojowy
  4. A i B
  5. A i C
 23. Co to jest kryzys rozwojowy rodziny
 24. Cechy rodziny w kontekście koncepcji systemów
 25. Powiedzenie pacjentowi prawdy o jego chorobie – komu ile powiedzieć – nie jestem pewna, ale chyba poprawne jest, że pacjentowi monitorującemu mówimy dużo, a unikającemu mało
Reszta pytań była w stylu tych ostatnich – jaka to medycyna rodzinna jest bardzo ważna i w ogóle. Ja myślę, że one były dość trudne, ale tylko dlatego, że nawet nie miałam tej książki do rodzinnej (Latkowski/Lukas). Podobno to wszystko było w początkowych rozdziałach, więc jak sobie to poczytasz to nie powinno być z nimi żadnego problemuJ
RODZINNA TEST 2009
1.Który z czynników nie zaliczamy do czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
Odp. Otyłość brzuszna
2.poządana wartość LDL u kobiet poniżej 40 roku zycia odp. <115 dl="" font="" mg="">
3.podwyzszone st. TG może przyczynic się do: odp. BC( stłuszczenie wątroby, ostrego zap. trzustki)
4. wybierz zdanie prawdziwe dotyczące zaburzen gosp. Lipidowej: odp. C: 2,3,5
Czyli: - alkohol spozywany w nadmiarze powoduje wzrost TG
- wzmozona akt.fiz korzystnie wpływa na HDL
- sterole roślinne obniżają ST. LDL
5. do rozpoznania cukrzycy typu 2 konieczne jest stwierdzenie: A. objawy kliniczne + glukoza> 200 mg/dl
6. czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 nie jest: E sterydoterapia
7.leczenie farmakologiczne cukrzycy typu drugiego należy rozpocząć od . odp. Metforminy
8.leczenie dieta cukrzycy tupu drugiego: prawidłowe BC (redukcja masy, mniej o 500 kalorii/doba)
9.ktory z parametrow nie znalazł zastosowania w skali SCORE odp.2,4,5(HDL, DBK, st. glukozy)
10. znaczne ryzyko zgonu z powodu powikłań sercowo naczyniowych wyst.w przypadku:
11. lekami stosowanymi u kobiet w ciazy sa: metyldopa
12.stosowanie azotanow u chorych z ostrym zespolem wiencowym jest przeciwwskazane w przy. SBP< 90 i zawalu prawej komory
13. które z poniższych stwierdzen umozliwia potwierdzenie stwierdzenia dny moczanowej odp. Stwierdzenie kryształów moczany sodu w bad. plynu stawowego, szybkie ustapienie dolegliwości po zastosowaniu kolchicyny
14.wskaz stwierdzenie fałszywe jest fałszywe w odniesieniu do obj. Reynauld: w leczeniu stosuje się krioterapie uogolniona
15. które stwierdzenie dot. Pomiaru cisnienia jest fałszywe: D jeżeli trzeba powtarzac pomiary ….
16. pacjentka lat 30 skarzy się na przewlekly kaszel, temp. , które Bad jako pierwsze odp. RTG
17.ktory z poniższych obj. Nie jest typowym objawem nadczynności tarczycy odp. Zaparcia
18. leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tetniczego u dzieci odp. Wszystkie prawidłowe
20.bezwzglednym przeciwwskazaniem do szczepienia żywymi szczepionkami jest odp. Pierwotne i wtorne niedobory odporności
21.w leczeniu podgłośniowego zap. Krtani w pierwszej kolejności dajemy odp. Sterydy systemowo
22.dziecko 4 letnie w wywiadzie infekcje ukł. Oddechowego odp. Przerost migdałka gardłowego
23.leczenie alergii pokarmowej polega na: eliminacji z diety czynnika odp. Za alergie i stos. Hydrolizatow kazeinowych o wys. Stopniu…wl. Hipoalergicznych
24.wskazanie do szczepienia przeciw pneumokokom: ABC ( wiek >65/ cukrzyca, przewlekła niewydolność krazenia)
25.u 7 letniego chłopca po 3 godz. Od powrotu z lasu z rodzice zauważyli tkwiącego w skorze kleszcza….odp. B obserwacja miejsca ukaszenia przez 21 dni podanie antybiotyku w razie pojawienia się rumienia wedujacego
26.grupa lekow stos w leczeniu nadciśnienia tetniczego u osob z chns i po zawale odp b-blokery
27.pacjent z osłabieniem, nudnościami, uciskiem za mostkiem…odp. Zawał.
28. wskazania do leczenia zakaz. Helicobacter pylori z 2004 r. z odp. Wszystkie powyższe
29.w praktyce lekarza rodz. Najbardziej efektywny czas przeznaczony na 1 pacjenta odp. 10-15 min.
30.do podstawowych pryncypiów medycyny rodzinnej zalicza się odp BC
31.na jednej recepcie można przepisac odp. AC ( 1 lek psychotropowy i 1n lek recepturowy)
32.jesli podczas badania wydaje się ze owrzodzenia sa zw. Zprzewlwkla niwydolnoscia zylna…odp. Wszystkie powyższe
33.u pacjentki 55 lat chorującej na chorobe zakrzepowo- zatorowa doszlo do pogorszenia stanu zdrowia, duszności, tachykardii …. Odp. Zatorowość płucna
34, wg aktualnego kalendarza szczepien szczepienie na BCG wykonujemy odp. W 1 dobie zycia
35.u niemowlat podejrzanych o nietolerancje bialka krowiego najczęściej wyst. objawy ze strony
Odp skory
36do przyczyn żylaków odbytu zaliczyc można odp. ABC
37.lekiem z wyboru w przyp. Bakteryjnego zap. Migdałków jest odp. Amoksycylina
38.typowy bol dławicowy odp. E 1,2,3,4,5
39.pods. lekiem w leczeniu astmy niekontrolowanej sa
Odp. Sterydy wziewnie
40codzienna dawke Wit D 400 j. zaleca się odp A,B,C
41.p/wskazania do podania loperamidu
Odp. Biegunka krwista, goraczka
42.najczestsza przyczyna biegunek podróżnych
Odp. E coli 0157H7
43.ryzykowny sposób podrozy( biegunka podróżnych)
Odp. Wycieczka biwakowa
44. probiotyki w mieszankach modyfikowanych odp. W celu normalizacji flory jelitowej
45.u noworodkow Bad. Przeciewowe odp. Fenyloketonuria, niedoczynność tarczycy
46.ktora z chorob wymaga podania antybiotyku odp. Płonica
47.ktore z Bad. W praktyce lekarza rodzinnego
Odp. D (1,2,3,4)
48.karmienie piersia ze względów alergologicznych odp do 6 m..z.
49.do gr. Wysokiego ryzyka powikłań pogrypowych odp. Wszytki epowyzsze
50.dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest odp. A +P w 1 i 2 ujemne w avr
TEST Z MEDYCYNY RODZINNEJ 2008
 1. Docelowe wartości LDL-cholesterolu dla osoby z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca powinny być mniejsze od
  1. 70 mg/dl
  2. 100 mg/dl
  3. 130 mg/dl
  4. 160 mg/dl
  5. 185 mg/dl
 2. W przypadku stężenia trójglicerydów przekraczającego 400 mg/dl istnieje najczęściej ryzyko wystąpienia:
  1. zawału serca
  2. OZT
  3. Niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD)
  4. A i C
  5. B i C
 3. Aby oznaczyć poziom trójglicerydów, pacjent powinien zgłosić się do laboratorium na czczo, powstrzymując się do spożywania pokarmów przez:
  1. 3 h
  2. 6 h
  3. 14-16 h
  4. 24 h
  5. 8 h
 4. Klasycznym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca nie jest:
  1. Hipercholesterolemia
  2. Palenie tytoniu
  3. Otyłość brzuszna
  4. Nadciśnienie tętnicze
  5. Przerost lewej komory serca
 5. O wysokim zagrożeniu rozwojem choroby niedokrwiennej serca mówimy, gdy ryzyko obliczone na podstawie skali SCORE wynosi co najmniej:
  1. 1%
  2. 2%
  3. 3%
  4. 4%
  5. 5%
 6. Parametrami znajdującymi zastosowanie w obliczaniu ryzyka „wieńcowego” na podstawie skali SCORE są: 1. wiek, 2. palenie tytoniu, 3. stężenie LDL-cholesterolu, 4. obecność cukrzycy typu 2, 5. LVH w badaniu EKG, prawidłowa odpowiedź to:
  1. 1
  2. 1, 2
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 2, 3, 4
  5. 1, 2, 3, 4, 5
 7. Równoważnikiem choroby niedokrwiennej serca nie jest:
  1. Cukrzyca typu 2
  2. Zawał płuc
  3. Udar mózgu
  4. Tętniak aorty brzusznej
  5. Miażdżyca zarostowa tętnic
 8. Izolowane nadciśnienie skurczowe występuje głównie u osób:
  1. W starszym wieku
  2. Z cukrzycą typu 2
  3. Z niedoczynnością tarczycy
  4. A i B
  5. A, B i C
 9. Lekami hipotensyjnymi mającymi udokumentowaną przewagę w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym są:
  1. Diuretyki
  2. Inhibitory ACE
  3. Antagoniści receptora angiotensyny
  4. Bloker kanału wapniowego
  5. Żadne z powyższych
 10. W leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży można stosować:
  1. Beta-blokery
  2. Metylodopę
  3. Antagonistów wapnia
  4. A i B
  5. A, B i C
 11. W leczeniu niepowikłanego izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym lekiem preferowanym jest/są:
  1. Inhibitory ACE
  2. Diuretyki
  3. Beta-blokery
  4. Antagoniści wapnia
  5. B i D
 12. Badaniem przesiewowym w kierunku zaburzeń funkcji wątroby jest oznaczenie:
  1. ALT
  2. ALT, AST
  3. ALT, AST, GTP,
  4. ALT, AST, GTP, bilirubiny
  5. ALT, AST, GTP, bilirubiny, fosfatazy zasadowej
 13. Eradykacje Helicobacter pylori stosujemy przez:
  1. 7 dni
  2. 10 dni
  3. 14 dni
  4. 20 dni
  5. 28 dni
 14. Noworodek donoszony karmiony jest tylko piersią. Jego matka otrzymywała witaminę D3 tylko w pierwszym trymestrze ciąży. Dziecko powinno otrzymać:
  1. Wit. D3 w ilości 400 j. od 3 tygodnia życia
  2. Wit. D3 w ilości 800 j. od 3 tygodnia życia
  3. Wit. D3 w ilości 400 j. od pierwszych dni życia
  4. Wit. D3 w ilości 800 j. od pierwszych dni życia
  5. 0 j. wit. D3 gdyż pokarm matki zawiera odpowiednią ilość wit. D3 dla zapewnienia dobowego zapotrzebowania
 15. Mieszanki hipoalergiczne (HA) mają zastosowanie w przypadku:
  1. Niemowląt zdrowych, obciążonych rodzinną alergią
  2. Niemowląt z atypowym zapaleniem skóry
  3. Astmy wczesnodziecięcej
  4. Alergii pokarmowej (uczulenie na białko mleka krowiego)
  5. dyspepsji
 16. Beblion Pepti 1 i 2 mają zastosowanie w przypadku:
  1. Uczulenia na białko mleka krowiego
  2. Nietolerancji laktozy
  3. Dyspepsji
  4. Mukowiscydozy
  5. Po antybiotykoterapii
 17. Według polskich norm otyłość u dziecka rozpoznajemy, gdy BMI odpowiednie dla płci i wieku przekroczy
  1. 85 centyl
  2. 90 centyl
  3. 95 centyl
  4. 97 centyl
  5. 99 centyl
 18. U 15-letniego chłopca lekarz rodzinny stwierdził nadciśnienie, które o 2 mmHg przekraczało 99 centyl (odpowiedni dla płci, wieku i wzrostu). Lekarz rozpoznał:
  1. Stan przednadciśnieniowy
  2. Nadciśnienie I stopnia
  3. Nadciśnienie II stopnia
  4. Nadciśnienie III stopnia
  5. Przełom nadciśnieniowy
 1. Według aktualnego kalendarza szczepień, szczepienie BCG wykonuje się:
  1. W 6 tygodniu życia
  2. W 1 dobie po urodzeniu
  3. W 1 dobie po urodzeniu oraz w 12 miesiącu życia u dzieci z ujemną próbą tuberkulinową
  4. Zostało w ogóle wycofane
  5. W 1 dobie po urodzeniu oraz w 6 roku życia
 2. Skład mieszanki modyfikowanej dla niemowląt to:
  1. Mleko krowie z podwyższoną ilością laktozy
  2. Skład podobny do mleka kobiecego
  3. Mleko krowie wzbogacone LCT (długołańcuchowe kwasy tłuszczowe)
  4. Mleko krowie z obniżoną ilością kazeiny
  5. Hydrolizaty białek mleka krowiego
 3. Prebiotyki w miesznkach modyfikowanych są podawane w celu:
  1. Poprawy metod technologicznych
  2. Normalizacji flory bakteryjnej jelitowej
  3. Podwyższenia kaloryczności mieszanki
  4. Poprawy walorów smakowych
  5. Podwyższczenia ilości białek w mieszance
 4. 7-miesięczne dziecko zaszczepiono w godzinach rannych Euvaxem. W tym samym dniu po południu matka zgłosiła się do Poradni ponownie aby zaszczepić dziecko przeciw grypie. Czy można?
  1. Nie, bo po szczepieniu na HBV trzeba odczekać 6 tygodni
  2. Nie, bo po szczepieniu na HBV trzeba odczekać 4 tygodni
  3. Nie, bo szczepionka przeciw grypie jest dopuszczona do stosowania >12 miesięcy
  4. Tak, ale w inne miejsce
  5. Tak, można w to samo miejsce
 5. Przeciwwskazaniem do podania loperamidu w biegunce podróżnych jest/są:
  1. Biegunka wodnista
  2. Biegunka krwista, gorączka
  3. Mdłości
  4. Bóle brzucha, biegunka śluzowa
  5. Biegunka przewlekła
 6. Najczęstsza przyczyna biegunek podróżnych to:
  1. Cholera
  2. Coli O157H7
  3. Malaria
  4. Węgorek jelitowy
  5. HAV
 7. Pierwsze miejsce pod względem częstości występowania zajmują nowotwory:
  1. Żołądka
  2. Piersi
  3. Płuca
  4. Jelita grubego
  5. Wątroby
 8. Do potwierdzenia niedoczynności tarczycy w warunkach POZ najbardziej przydatnym testem jest
  1. Oznaczenie TSH
  2. Oznaczenie TSH i wolnej T4
  3. Oznaczenie TSH i wolnej T3
  4. Oznaczenie wolnej T3 i T4
  5. Oznaczenie jodochwytności tarczycy
 9. Do migotania przedsionków predysponuje:
  1. Wada zastawki mitralnej lub trójdzielnej
  2. Nadczynność tarczycy
  3. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej u dorosłych
  4. A i B
  5. A, B i C
 10. Dla rytmu zatokowego, charakterystyczne jest
  1. Dodatki załamek P w odprowadzeniach I, II i ujemny w aVR
  2. Dodatki załamek P w odprowadzeniach II, III i ujemny w A1
  3. Dodatki załamek P w odprowadzeniach V1-V6 i ujemny w aVR
  4. Dodatki załamek P w odprowadzeniach I, II, V1-V6
  5. Żaden z powyższych
 1. Czynnikami rozwoju astmy nie jest/są:
  1. Zanieczyszczenie powietrza
  2. Zamiany pogody
  3. Dieta i dodatki żywności
  4. Status społeczno-ekonomiczny
  5. Otyłość
 2. Objawy sugerujące astmę oskrzelową to: 1. męczący kaszel w nocy, 2. kaszel po wysiłku, 3. przeziębienie „schodzące na płuca” lub trwające dłużej niż 10 dni, 4. objawy ustępujące po właściwym leczeniu przeciwastmatycznym. Prawidłowa odpowiedź to:
  1. 1 i 3
  2. 2 i 4
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 2, 4
  5. 1, 2, 3, 4
 3. Najbardziej charakterystycznymi objawami zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych są:
  1. Sinica i drętwienie palców stopy, ból, ochłodzenie kończyny
  2. Nie ma charakterystycznych objawów
  3. Obrzęk kończyny, wyraźne zblednięcie i ochłodzenie skóry
  4. Przekrwienie i ocieplenie skóry nad zmianą, naciek na przebiegu żylaka, ból
  5. Obrzęk kończyny, wyraźne przekrwienie i ocieplenie skóry kończyny
 4. Jeśli podczas badania wydaje się, że owrzodzenia nie są związane z przewlekłą niewydolnością żylną, należy rozważyć takie przyczyny jak:
  1. Cukrzyca
  2. Choroba reumatyczna
  3. Zapalenie tętnic na tle tocznia układowego trzewnego lub twardziny układowej
  4. Nowotwór skóry: rak podstawnokomórkowy lub kolczystokomórkowy
  5. A, B C i D
 5. U pacjentki l. 55 chorującej na chorobę zakrzepowo-zatorową doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, duszności, tachykardii i sinicy górnej połowy tułowia. Pacjentka prezentuje wyraźny niepokój psychiczny. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest:
  1. Zapalenie płuc
  2. Zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca
  3. POChP
  4. Zatorowość płucna
  5. A, B, C i D
 6. Jednym z objawów charakterystycznych w zakrzepicy żył głębokich jest objaw Homansa. Prawidłowy opis tego objawu to:
  1. Bolesność przyśrodkowych krawędzi sklepiania stopy
  2. Zwiększenie napięcia pod powięzią goleni
  3. Ból podudzia przy zgięciu grzbietowym stopy
  4. Bolesność palpacyjna okolicy perforatorów podudzia
  5. Rozszerzenie żył powierzchownych przy ucisku podudzia
 7. Masywny obrzęk i silny ból kończyny dolnej, napięta, lśniąca i ocieplona skóra oraz szybko wzrastająca temperatura ciała >39ºC z dreszczami może wskazywać na:
  1. Zakrzepicę układu żylnego powierzchownego
  2. Zakrzepicę układu żylnego głębokiego
  3. Obrzęk limfatyczny
  4. Różę
  5. Zatorowość w obrębie układu tętniczego kończyny dolnej
 8. Najbardziej charakterystyczne umiejscowienie owrzodzenia żylnego podudzi to:
  1. Boczna, nadrostkowa powierzchnia podudzia
  2. Tylno-boczna powierzchnia podudzia
  3. Przednio-boczna powierzchnia podudzia
  4. Przyśrodkowa, nadrostkowa powierzchnia podudzia
  5. Przyśrodkowa, proksymalna powierzchnia podudzia
 9. Zaopatrzenie chirurgiczne zranionej opuszki kciuka wymaga podania znieczulenia. Należy zastosować:
  1. Powierzchowne naniesienie 2% żelu znieczulającego lignocainum hydrochloricum
  2. Miejscowe znieczulenie lidocainą z adrenaliną
  3. Metodą Obertas
  4. Miejscowe znieczulenie lidocainą
  5. A, B, C i D
 1. U pacjenta w trakcie upadku z wysokości ok. 1 m doszło do urazu głowy z krwawieniem. Postępowanie lekarskie na miejscu wypadku powinno polegać na ocenie:
  1. Rozmiarów urazu, zabezpieczeniu kręgosłupa szyjnego przed urazami wtórnymi, zatamowaniu krwawienia
  2. Stanu przytomności, rozmiarów urazu, zatamowaniu krwawienia
  3. Stanu przytomności, rozmiarów urazu, zabezpieczeniu kręgosłupa szyjnego przed urazami wtórnymi założeniu miejscowego opatrunku
  4. Rozmiarów urazu, zatamowaniu upływu krwi, założeniu szwów materacowych na ranę głowy
  5. A, B, C i D
 2. Obowiązkowe badania przesiewowe wykonywane u noworodków to: 1. fenloketonuria, 2. hipotyreozam, 3. galaktozemia, 4. mukopolizacharydoza, 5. audiometria. Prawidłowa odpowiedź to:
  1. 1, 2, 5
  2. 1, 2
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 2, 4
  5. 1, 2, 4, 5
 3. Pięciotygodniowe niemowlę od urodzenia karmione modyfikowanym krowim mlekiem zaczęło tydzień temu wymiotować po niektórych posiłkach. Teraz wymiotuje już po każdym posiłku. Wymioty są chlustające. Należy podejrzewać:
  1. Nietolerancję białka
  2. Przerostowe zwężenie odźwiernika
  3. Wrodzoną niedrożność dwunastnicy
  4. Alergię na białka mleka krowiego
  5. Żadna z powyższych
 4. Która choroba zakaźna wymaga leczenia antybiotykiem:
  1. Ospa
  2. Różyczka
  3. Płonica
  4. Rumień zakaźny
  5. Żadna, ponieważ wszystkie mają etiologię wirusową
 5. Grupy wysokiego ryzyka powikłań pogrypowych to:
  1. Osoby ≥ 65 r.ż.
  2. Dzieci w wieku 6-12 m. ż.
  3. Dorośli i dzieci chorzy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
  4. A i B
  5. A, B i C
 6. Lekarz rodzinny rozpoznał u 56-letniego mężczyzny, BMI 32, cukrzycę typu 2. Maksymalny czas leczenia niefarmakologicznego, przy braku osiągnięcia wartości docelowych to:
  1. 4 tygodnie
  2. 6 tygodni
  3. 8 tygodni
  4. 10 tygodni
  5. 12 tygodni
 7. Lekiem z wyboru u tego pacjenta będzie:
  1. Pochodna sulfonylomocznika
  2. Metformina
  3. Akarboza
  4. A i B
  5. A, B i C
 8. Do lekarza rodzinnego zgłosił się pacjent, u którego w osoczu krwi żylnej na czczo stężenie glukozy wynosiło 106 mg/dl. Prawidłowe postępowanie to:
  1. Powtórne oznaczenie stężenia glukozy na czczo
  2. Wykonanie OGTT
  3. Rozpoznanie nieprawidłowej glikemii na czczo
  4. Rozpoznanie nieprawidłowej tolerancji glukozy
  5. Stwierdzenie prawidłowego stężenia glukozy
 9. Aby wykonać OGTT należy rozpuścić:
  1. 50 gramów glukozy w 300 ml wody
  2. 75 gramów glukozy w 300 ml wody
  3. 100 gramów glukozy w 300 ml wody
  4. 50 gramów glukozy w 100 ml wody
  5. 75 gramów glukozy w 100 ml wody
 1. Roztwór glukozy użyty do przeprowadzenia OGTT powinien być wypity w ciągu
  1. 30 sekund
  2. 1 minuty
  3. Do 2 minut
  4. 3-5 minut
  5. 6-10 minut
 2. Kryteria rozpoznania cukrzycy w OGTT to:
  1. Glikemia na czczo > 126 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 200 mg/dl
  2. Glikemia na czczo > 126 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy < 200 mg/dl
  3. Glikemia na czczo > 140 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 260 mg/dl
  4. Glikemia na czczo > 100-125 mg/dl i w 2 godziny po podaniu glukozy > 200 mg/dl
  5. Żadna z powyższych
 3. Czynnikami ryzyka cukrzycy typu 2 mogą być: 1. nadwaga i otyłość, 2. nadciśnienie tętnicze, 3. przebyta cukrzyca ciężarnych, 4. OZT, 5. płeć żeńska. Prawidłowa odpowiedź to:
  1. 1
  2. 1, 2
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 2, 3, 4
  5. 1, 2, 3, 4, 5
 4. Dyslipidemię cukrzycową najlepiej charakteryzuje stwierdzenie
  1. Podwyższonego stężenia trójglicerydów (TG) i LDL-cholesterolu oraz obniżenie stężenia HDL-cholersterolu
  2. Podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego (TC) i LDL-cholesterolu oraz obniżenie stężenia HDL-cholersterolu
  3. Podwyższonego stężenia TG, obniżenie stężenia HDL-cholersterolu i mierne podwyższenie LDL-cholesterolu i znaczne podwyższenie frakcji małych gęstych LDL
  4. Podwyższonego stężenia: TC, małych gęstych LDL, HDL-cholersterolu, obniżenie stężenia TG
  5. Podwyższonego stężenia TC, LDL-cholesterolu, HDL-cholersterolu i TG
 5. Oznaczenie cholesterolu całkowitego (TC) ma zastosowanie:
  1. Jako badanie przesiewowe
  2. Do wyznaczania nie-HDL-cholesterolu
  3. W leczeniu choroby wieńcowej jako kryterium terapeutyczne
  4. A i B
  5. A, B i C
 6. W praktyce lekarza rodzinnego najbardziej efektywny czas przeznaczony na konsultację jednego pacjenta wynosi:
  1. 5 minut
  2. 10-15 minut
  3. 16-20 minut
  4. 25 minut
  5. 30 minut
 7. Podstawowe pryncypia medycyny rodzinnej to:
  1. Osobista opieka lekarza rodzinnego nad pacjentem 24 godziny na dobę
  2. Koordynacja opieki
  3. Dominacja działań prewencyjnych
  4. A i B
  5. B i C
 8. Holistyczne podejście do pacjenta uwzględnia:
  1. Czynniki psychiczne
  2. Czynniki somatyczne oraz funkcjonowanie społeczne pacjenta
  3. Czynniki kulturowe oraz aspekty duchowe
  4. A i B
  5. A, B i C
 9. Stosowanie się do zaleceń lekarskich zależy od:
  1. Satysfakcji pacjenta z konsultacji lekarskiej
  2. Postępowania skoncentrowanego na pacjencie
  3. Ciężkości choroby pacjenta
  4. A i B
  5. A, B i C
 1. W Praktyce Lekarza Rodzinnego mogą być wykonywane badania: 1. rozmaz krwi obwodowej, 2. pomiar PEF, 3. spirometria, 4. test odwracalności obturacji, 5. test nadreaktywności oskrzeli. Prawidłowa odpowiedź to:
  1. 1
  2. 1, 2
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 2, 3, 4
  5. 1, 2, 3, 4, 5
 2. Na jednej recepcie można przepisać:
  1. Jeden lek psychotropowy
  2. Jeden lek refundowany w określonych chorobach przewlekłych
  3. Jeden lek refundowany
  4. A i C
  5. A, B i C
 3. Zapalenie nagłośni jest zazwyczaj spowodowane zakażeniem:
  1. S. pneumoniae
  2. H. influenzae
  3. Adenowirusami
  4. S. aureus
  5. Mycoplasma pneumoniae
 4. Biorąc pod uwagę potrzeby rozwijającego się organizmu dziecka, wyłączne karmienie piersią ze wskazań alergologicznych powinno się kontynuować co najmniej:
  1. 1 rok
  2. 9 miesięcy
  3. 6 miesięcy
  4. 5 miesięcy
  5. 4 miesięcy
MEDYCYNA RODZINNA 2007
1-4 mieszanki
5 – skład mleka kobiecego
6.Pryncypia medycyny – ( 2 z tych : ciągłość opieki, wszechstronność opieki, koordynacja opieki, dominacja prewencji, opieka w kontekście społeczności lokalnej, opieka w kontekście rodziny), oprócz osobistej opieki nad pacjentem przez 24h na dobę/
7. ile min.na pacjenta odp.10min /
8.Ile spraw może być załatwionych w poradni odp.85% /
9.Z czego wynika współpraca pacjenta
10.Ile pacjentów nie współpracuje z lekarzem odp. 1/3
11.Testy przesiewowe po 50 r.ż. odp. najdłuższa odpowiedź (przesiewowych badaniach raka szyjki macicy, samobadanie piersi, przesiewowe badania mammograficzne, badanie palpacyjne odbytnicy i gruczołu krokowego oraz badania wziernikowe jelita grubego.
12.Niespecyficzne obj.raka płuca, które zmuszają do badań w celu potwierdzenia raka płuc odp. kaszel, nawracające zapalenia oskrzeli, domieszka krwi w plwocinie, zadyszka, chrypka
13.Badanie jelita grubego
- badaniem klinicznym przez odbyt,
- testem na krew utajoną w kale, np. testem Haemoccult,
- sigmoidoskopią,
- kolonoskopią
14.Jakie badania w poradni
15. Podaż wit.D3: odp. 400j.od pierwszego dnia
16.Obj.Babińskiego zanika odp. do 2 r.ż. /
17. Wiek dziecka – 9,5m-ca i co już wtedy umie odp. wszystkie odp. prawidłowe
18.Do którego m-ca mleko matki tylko odp. do 6 m-ca /
19. Ciśnienie 120/90 odp. nadciśnienie łagodne /
20.Poziomy cukru : odp wszystkie prawidłowe /
21.Siatki centylowe, otyłość odp. powyżej 97 c /
22.Leśniowski - Crohn występuje odp. W całym przewodzie pokarmowym/
23.Zakażenie nagłośni najczęściej odp. H.influenzae /
24. 3m-czne dziecko z nadmiernym łzawieniem odp. zakażenie Chlamydia i zatkany kanalik nosowo- łzowy /
25.Kobieta z problemami: język bolesny, spadek masy ciała, parestezje, biegunka odp. niedobór wit.B12 /
26.Jaki okres max leczymy niefarmakologicznie ambulatoryjnie cukrzycę odp: 4 tygodnie /
27.Co to jest karcynogen odp. czynniki indukujące serię zaburzeń genetycznych w prawidłowej komórce
28. Karcynogeny biologiczne odp. C (Papillomavirus (rak szyjki macicy) ; Wirus Epsteina-Barra (chłoniak Burkitta, ziarnica złośliwa) ; Wirus zapalenia wątroby (rak wątroby) ; Helicobacter pylori (rak żołądka) ; Schistosoma haematobium (rak pęcherza moczowego) ; Opisthorchis, Clonorchis (rak dróg żółciowych)
29. Karcynogeny fizyczne i chemiczne – nie wiem dokładnie, o które pytali: fizyczne(Promieniowanie UV, ekspozycja na słońce (czerniak, rak skóry) ; Promieniowanie fotonowe X (raki i mięsaki o różnych lokalizacjach) ; Przewlekłe drażnienie (rak wargi u palaczy fajki, rak jamy ustnej u żujących betel) ; chemiczneL Produkty smoły tytoniowej: benzopiren, PAH, aminy aromatyczne, nitrozoaminy, wolne rodniki (rak płuca, rak skóry, nowotwory głowy i szyi, rak pęcherza, rak piersi) ; Aminy aromatyczne, farby (rak pęcherza) ; Benzen (białaczka szpikowa) ; Arsen (rak skóry, rak płuca, rak wątroby) ; Chrom i nikiel (rak płuca, rak jamy nosowej) ; Hormony: dietylstylbestrol i czynniki wzrostu (rak pochwy, rak trzonu macicy, rak piersi) ; Leki; cyklofosfamid, melfalan (rak pęcherza i białaczki) azatiopryna (białaczki i rak skóry) fenacetyna (rak pęcherza moczowego) Thorotrast (rak wątroby)
30. Badanie piersi odp. wszystkie
31. Rak trzustki odp. Wczesny rak nie ma objawów lub żółtaczka
32.Najczęstszy n-ór odp. rak płuca /
33.Jaki lek I rzutu w cukrzycy odp.metformina /
34. Czynniki ryzyka ch.niedokrwiennej odp. wszystkie z wyjątkiem hipertriglicerydemii i czegos ( wiek, plec, dodatni wywiad rodzinny, nadcisnienie tetnicze, hiperlipidemia – LDL, palenie tytoniu, cukrzyca, otylosc, mala aktywnosc fizyczna, podwyzszone stezenie w surowicy kwasu moczowego, homocysteiny, fibrynogenu, st. Bialka C reaktywnego, antykoncepcja, menopauza).
35. Który z wymienionych stanów może ulec zaostrzeniu pod wpływem beta-adrenolityków? odp. astma /
36. Etiologia z.jelita nadwrażliwego odp. wszystkie oprócz zmian organicznych
37.Po ilu latach chorwania na colitis ulcerosa n-ór odp . po 10
38.Powikłania /działania n-poż. sulfasalazyny odp. wszystkie
39. powyżej 99 centyla odp. nadciśnienie II stopnia
40. czemu sluzy wywiad-wszystkie
41. lek z wyboru na colon irritabile
42. z czym nie wspolwystepuje-jakis erythema nodosum - colon irritabile
43. Czterowalentna rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus - HPV) - 0,2m-ce,6m-cy – 13(16)-26 lat
44. najwazniejszy w lipidogramie jest: LDL - cholesterol
/45. Kiedy jeden lek na receptę odp. psychotrop + lek robiony
46. Objawy colitis ulcerosa :wszystkie ( biegunka z obecnoscia krwi i sluzu, ktorej czesto towarzysza: bole, najczesciej zlokalizowane w podbrzuszu lub w okolicy lewego dolu biodrowego, postepujaca utrata masy ciala, podwyzszona temperatura i obrzeki).
47. Kontakt lekarz – pacjent : jest najważniejszy….
48. Emocje w kontaktach lekarz – pacjent: ma znaczenie
49. Udział czynników środowiskowych w powstawaniu nowotworów złośliwych: (tytoń – 25 do 40%, dieta: 10 do 70%, inne 1 do 20%).
50. Leczenie colon irritabile: wszystkie odp. ( postac zaparciowa: leki przeczyszczajace osmotycznie czynne, leki zmiekczjace stolec, enemy; postac biegunkowa: leki przeciwbiegunkowe(loperamid, difenoksylat), leki wiazace kwasy zolciowe ( cholestyramina); leki zmniejszajace napiecie sciany jelita grubego: antycholinergiczne, mebeweryna, trymebutyna – lagodzenie bolow i wzdec brzucha).
51. Hipertriglicerydemia
52.
53. Co to jest badanie przesiewowe (screening) –przedsięwzięcia, często w skali ogólnokrajowej, zmierzające do wykrycia raka w stadium bezobjawowym. Badania przeprowadza się na dużych grupach osób zdrowych, z użyciem jednego lub więcej testów, zwykle dużym nakładem kosztów.
54. Poprawność i efektywność konsultacji lekarskiej ( 2 mierniki : satysfakcja lekarza i pacjenta po konsultacji i stosowanie się do zaleceń lekarskich.)
55. cos o lekarzu rodzinnym
56. Powiedzenie pacjentowi prawdy o jego chorobie
57. Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego
58.Grupa narażona na ciężkie powikłania pogrypowe: wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
59. Co wspolistnieje z ileus terminali:żadna odpowiedź nie jest prawidłow

TEST NIE WIEM JAKI

 1. Kontrolę glikemii u kobiet, u których rozpoznano cukrzyce ciążową należy przeprowadzić:
a) 1 tydz. po porodzie
b) 2 tydz. po porodzie
c) 4 tydz. po porodzie
d) 6 tydz. po porodzie
e) 8 tydz. po porodzie
( po porodzie w 6-12 tyg wykonuje się OGTT 75g , natomiast pomiary gikemii rutynowo)-wytyczne PTG
 1. Cukrzyca MODY;
a) Jest zwykle rozpoznawana w wieku > 30 lat
b) Wymaga bezwzględnego stosowania insuliny
c) Rzadko jest skojarzona z otyłością
d) B i C
e) A, B i C
 1. Nieprawdą jest że cukrzyca LADA:
a) Nie wymaga stosowania insuliny
b) Jest zwykle rozpoznawana w kieku średnim
c) Stanowi 10% cukrzycy dorosłych
d) Charakteryzuje się występowaniem przeciwciał p/kom. B
e) Może być skojarzona z innymi endokrynopatiami o podłożu autoimmunologicznym
 1. Wskazać stwierdzenie prawidłowe dot. IGT ( prel)
a) Połowa osób z IGT rozwinie w ciągu 10 lat cukrzyce typu 2
b) Ryzyko rozwoju cukrzycy u osób z IGT jest 10 krotnie wieksze niż osób bez IGT
c) Zmiana stylu życia oraz ograniczenia dietetyczne mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy o ponad 90%
d) A i B
e) A, B i C
 1. Wykonująć badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 2 LR stwierdził: glikemia przygodna we krwi włośn. 130 mg/dl , glikemia na czczo w osoczu krwi żylnej 114 mg/dl, OGTT 0h - 104mg/dl, 2h – 135 mg/dl . Na tej podstawie rozpoznał:
a) Prawidlowa tolerancje glikemii
b) IFG
c) IGT
d) Cukrzyca typu 2
e) Wartości nie pozwalają na właściwe rozpoznawanie
 1. Cukrzyca typu 2 jest związana z otyłością w :
a) 50%
b) 60%
c) 70%
d) 80%
e) 90 %
7 OGTT u kobiet w ciąży wykonuje się między:
1. 12 a 16 tyg. ciązy
2. 16 a 20 tyg. ciązy
3. 20 a 24 tyg. ciązy
4. 24 a 28 tyg. ciązy
5. 28 a 32 tyg. ciązy
8 Lekarz rodzinny wykonał OGTT u ciężarnej przy obciążeniu 50 g glukozy, uzyskując po godzinie w osoczu krwi żylnej 160 mg%. Prawidłowym postępowaniem będzie
1. zrobienie OGTT z 75 g glukozy
2. powtórzenie testu z 50 g glukozy
3. rozpoznanie cukrzycy ciężarnych
4. skierowanie do ośrodka diabetologiczno-położniczego
5. rozpoznanie prawidłowej tolerancji węglowodanów
9 Do lekarza zgłosił się pacjent celem oceny wiarygodności wykonanych pomiarów
wyk. glukometrem. Stężenie na czczo wykonane glukometrem wyniosło 126 mg% a zmierzone w osoczu krwi żylnej 128 mg%. Na tej podstawie lekarz rodzinny ustalił
1. glukometr zaniża wartości glikemii, gdyż stężenie glukozy na czczo we krwi włośniczkowej jest o około 20 mg% większe niż w osoczu krwi żylnej
2. glukometr zaniżą wartości glikemii, gdyż stężenie glukozy na czczo we krwi włośniczkowej jest o około 10 mg% większe niż w osoczu krwi żylnej
3. glukometr wskazuje prawidłową glikemię
4. glukometr zawyża wartości glikemii, gdyż stężenie glukozy na czczo we krwi włośniczkowej jest o około 20 mg% mniejsze niż w osoczu krwi żylnej
5. glukometr zawyża wartości glikemii, gdyż stężenie glukozy na czczo we krwi włośniczkowej jest o około 10 mg% mniejsze niż w osoczu krwi żylnej
10 Do lekarza rodzinnego zgłosił się 58 letni mężczyzna podający nasilającesię od kilku tygodni wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie. Glikemia przygodna we krwi włośniczkowej wyniosła 220 mg% a stężenie glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej
zbadane następnego dnia 156 mg%. Lekarz rodzinny powinien
(objawy + glikemia przygodna >200 mg% wystarczy raz à Cukrzyca ale chyba w osoczu krwi żylnej a nie włośniczkowej, )
1. rozpoznać cukrzycę 2 ????
2. IFG
3. IGT
4. umówić sią z pacjentem celem oznaczenia glikemii 2 godziny po posiłku
5. zaplanować OGTT
11 Czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju Cukrzycy nie jest:
1. urodzenie dziecka o masie <4 font="" kg="">
2. zespół wielotorbielowatych jajników
3. wcześnie występująca choroba ukł sercowo-naczyniowego
4. przewlekłe leczenie dużymi dawkami tiazydów
guz chromochłonny rdzenia nadn
na czczo stężenie glukozy we krwi pełnej włośniczkowej jest o około 1
mmol/l (18 mg/dl) mniejsze niż w osoczu krwi żylnej, natomiast po posiłkach
jest takie samo!! chyba odpowiedź d
Sory
12. Aby wykonać test tolerancji glukozy OGTT:
 1. zaleca się pacjentowi aby 2 dni przed badaniem stosował dietę cukrzycową- NIE trzy dni normalna dieta
 2. rozpuszcza się 100 gramów glukozy w 200 ml wody - Nie
 3. rozpuszcza się 75 gramów glukozy w 300 ml wody- Tak
 4. oznacza się glikemię w czasie 0, 30,60, 90, 120 min- Nie
 5. oznacza się glikemię po 2h - Tak
Wskazać odpowiedź prawidłową:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,4
 3. 1,3,5
 4. 3,4
E. 3,5
13. Nieprawdą jest, że:
A. IFG rozpoznaje się w przypadku hiperglikemii na czczo 110-125 mg/dl przy prawidłowym stężeniu glukozy w 2 godz po OGTT - Tak
B. IFG zazwyczaj poprzedza wystąpienie cukrzycy typu 2- Tak
C. IFG jest stanem sugerującym wzrost zagrożenia zachorowań sercowo- naczyniowego - Tak
D. U osób z IFG badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy powinno być wykonywane co najmniej co 3 lata ? znalazłam ze tak
E. Cukrzyca ciążowa może poprzedzać IFG
14. kryteria na czczo w praktyce oznacza powstrzymywanie się: nigdzie nie znalazłam odpowiedzi
 1. 8h od spożycia posiłku, dozwolone jest picie niesłodkich płynów i zażycie leków
B. 8h od spożycia posiłku, dozwolone jest picie czystej wody i zażycie leków
C. 8h od spożycia posiłku, picie (z wyjątkiem czystej wody) i przyjmowania leków
 1. 12h od spożycia posiłku, dozwolone jest picie czystej wody i zażycie leków
 2. 12h od spożycia posiłku, picie ( z wyjątkiem czystej wody) i przyjmowania leków
15. Do lekarza rodzinnego zgłosiła się kobieta chora na cukrzyce typu 1. Prawdopodobieństwo, że jej dziecko zachoruje na cukrzycę typu 1 wynosi:
A. 10%
 1. 20%
 2. 30%
 3. 40%
 4. 50%
16. Lekarz rodzinny mający pod opieką 2 500 pacjentów powinien spodziewać się wystąpienia cukrzycy typy 2 u osób w skali : przyjmując chorobowość 2%
A. 50
B. 150
 1. 250
 2. 350
450
17. Do lekarza zgłosiła się 55-letnia kobieta, u której stężenie glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej wynosiło 105 mg\dl. Najwłaściwszym postępowaniem lekarskim powinno być:
a. ponowne oznaczenie w osoczu krwi żylnej
b. rozpoznanie IFG
c. wykonanie OGTT
d. rozpoznanie prawidłowej wartości glikemii
18. Lekarz rodzinny badając glikemię przygodną we krwi włośniczkowej stwierdził u 60-letniego mężczyzny stężenie glukozy 110mg\dl. Prawidłowym postępowaniem będzie:
a. zakończenie diagnostyki i kontrola za rok
b. zakończenie diagnostyki i kontrola za 3 lata
c. kontrola glikemii na czczo
d. zlecenie OGTT
e. rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej
19. Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić u wszystkich osób
a. powyżej 45 lat, przy braku czynników ryzyka co 3 lata
b. powyżej 45 lat, jeżeli występują czynniki ryzyka co rok
c. poniżej 45 lat, jeżeli występują czynniki ryzyka co rok
d. a i b
e. a, b i c
20. Czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy jest BMI:
a. ≥ 20
b. ≥ 23
c. ≥ 25
d. ≥ 37
e. ≥ 30
21. W trakcie posiłku powinno przyjmować się:
a. pochodne sulfonylomocznika (wg Kostowskiego 30 minut przed posiłkiem)
b. glinidy (tak wg prelekcji dr Szymczyka, wg Kostowskiego 10 minut przed posiłkiem)
c. glitazony (wg Kostowskiego najlepiej w trakcie, ale można na czczo i można po posiłku)
d. a i b
e. b i c (?)
22. Najczęstszymi objawami ubocznymi stosowania metforminy są:
a. niedokrwistość z niedoboru wit. B12
b. niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
c. objawy żołądkowo-jelitowe
d. kwasica mleczanowa
e. uszkodzenie wątroby
23. U osoby leczonej doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi glikemia na czczo w osoczu krwi żylnej wynosiła 180mg/dl . W tej sytuacji lekarz zastosował 1 wstrzyknięcie insuliny NPH w godzinach wieczornych w dawce:
a) 6 jednostek
b)10 jednostek
c) 14 jednostek
d) 18 jednostek
e) 22 jednostek
24. 1 jednostka insuliny krótkodziałającej zmniejsza stężenie insuliny o około
a) 10 mg/dl
b )20 mg/dl
c) 30 mg/dl
d) 40 mg/dl
e) 50 mg/dl
25.Stosując metforminę należy kontroklować stężenie kreatyniny we krwi. Nie powinno się podawać metforminy gdy stężenie to przekroczy
a) 1.0 mg/dl
b) 1.2
c) 1.4
d) 1.6
e) 1.8
26. Akarboza
a) powinna byc podawana z pierwszym kęsem posiłku
b) jest przeciwwskazana u osób z chorobami zapalnymi jelit
c)zmniejsza glikemię na czczo o okolo 50mg/dl
d) A B
e) A B C
27. Stosując akarboze w połączeniu z SM osoba z cukrzycą powinna przy sobie nosić cukier w kostkach ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii
a) oba prawdziwe istnieje zwiazek
b) oba prawdziwe brak związku
c) pierwsze prawda drugie fałsz
d) pierwsze fałsz drugie prawda
e)oba fałszywe
28. Przyrost mc powodują
a)SM
b)glinidy
c)glitazony
d) A B
e) ABC
29. Poniżej podano charakterystykę doustnego leku przeciwcukrzycowego: w monoterapii zmniejsza stężenie glukozy o 60-70 mg/dl, zmniejsza HbA1c o 1,5-2 %, nie powoduje hipoglikemii, lekiem tym jest:
a) sulfonylomocznik
b) metformina
c) glinid
d) glitazon
e) akarboza
30. Wskazać zdanie nieprawidłowe dotyczące nie-HDL cholesterolu:
a) jest markerem ryzyka rozwoju ChNS
b) oblicza się go odejmując do stężenia cholesterolu całkowitego stężenie cholesterolu HDL
c) u osoby z cukrzycą jego stężenie nie powinno przekraczać 150 mg/dl
d) może być oznaczany u pacjentów z wysokimi stężeniami trójglicerydów
e) może być oznaczany u osób nie będących na czczo
31. Lekarz rodzinny oznaczył HDL-cholesterol u 5 pacjentów z cukrzycą uzyskjąc nastepujące wyniki:
 1. mężczyzna 46 mg/dl
 2. kobieta 55 mg/dl
 3. kobieta 50 mg/dl
 4. mężczyzna 39 mg/dl
 5. mężczyzna 35 mg/dl
Prawidłowe stęzenie HDL- cholesterolu odnowtowano u:
a) 1
b) 1, 2
c) 1, 2, 3
d) 1, 2, 3, 4
e) wszystkich
32. Retinopatia cukrzycowa:
 1. jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku w krajach zachodnich
 2. do jej rozwoju przyczynia się m. in. leczenie insuliną
 3. nie występuje w chwili rozpoznania cukrzycy typu 1
 4. po upływie 20 lat prawie wszyscy chorzy z cukrzycą typu 2 maja zmiany w siatkówce o różnym nasileniu
 5. obowiązkiem lekarza rodzinnego jest skierowanie pacjenta z cukrzyca typu 2 na badanie dna oka w ciągu 3-5 lat po rozpoznaniu cukrzycy
Wskazać prawidłową odpowiedz:
a) 1
b) 1, 2
c) 1, 2, 3
d) 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5
33. Dość liczne mikrotętniaki, płomykowe wylewy, pojedyncze wysięki twarde. Przedstawiony opis badania dna oka jest charakterystyczny dla:
a) retinopatii prostej
b) retinopatii przedproliferacyjnej
c) retinopatii proliferacyjnej
d) zaawansowanej cukrzycowej choroby oka
e) makulopatii
34.. Alkohol, biguanidy, niewydolność nerek, oddechowa, krążeniowa może być przyczyną śpiączki:
a) ketonowej
b) hipermolalnej
c) mleczanowej
d) A i C
e) B i C
odp C ale chyba tez może być B(tylko te biguanidy nie bardzo pasuja bo biguanidy wywoluja kwasice przede wszystkim, a w hipermolalnej nie ma kwasicy)
35. Przewiduje się , że w 2030 r w populacji światowej liczba osób z cukrzycą typu 2, u których rozwinie sięChNS wyniesie około:
a) 50 mln
b) 100mln
c)150 mln
d) 200 mln
e) 300 mln
( to jest tylko przypuszczenie, pewne jest tylko to ze w 2030 ma być 360mln ludzi z cukrzyca, a ponoc wśród cukrzykow ¾ ma ChNS, wiec z wyliczen wynika ze powinno być ok. 300 mln, ale glowy nie daje)
36. Lekiem I-rzutu w leczeniu nadciśnienia u osób z nefropatią cukrzycową jest:
a) ACEI
b) beta-bloker
c) Ca-bloker
d) diuretyk
e) alfa-bloker
37. Wskazać stwierdzenie prawidłowe:
a) ACEI są lekami pierwszego rzutu u osób z cukrzycą i ChNS
b) u chorych na cukrzycę należy stosować kardioselektywne beta-blokery
c) trimetazyna jest podstawowym lekiem w ChNS z towarzyszącymi bólami wieńcowymi
d) A i B (chyba)
e) A i B i C
38. Pierwszym hormonem wydzielanym w przypadku spadku glikemii jest:
a) hormon wzrostu
b) glukagon
c) adrenalina (!!ale nie jestem pewna)
d) noradrenalina
e) kortyzol
39. Spiączka hipoglikemiczna rozwija się przy spadku stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej do ok.:
A.20mg%
B.35mg%
C.50mg%
D.65mg%
E.80mg%
40. Śpiączkę hiperglikemiczną charakteryzują wszystkie poniższe objawy z wyjątkiem:
A. drgawki ( jest osłabione napięcie mięśniowe)
B.sucha skóra
C. miękkie gałki oczne
D. głęboki i przyspieszony oddech
E. bóle brzucha
41. Charakterystyczną cechą niewyrównanej cukrzycy typu 2 jest występowanie kwasicy ketonowej ponieważ, ilość endogennej insuliny jest niewystarczająca do zahamowiania lipolizy i powstania ciał ketonowych.
A.oba zdania są prawdziwe i istnieje miedzy nimi związek przyczynowy
B. oba zdania są prawdziwe lecz brak między nimi związku przyczynowego
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe
D. Pierwsze zdanie fałszywe ( kwasica ketonowa występuje najczęściej w przebiegu cukrzycy typu 1), drugie zdanie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe
42. Cukrzyca rozpoznana w wieku 45 lat skraca życie średnio o:
A.5 lat
B. 8 lat
C. 10 lat
D. 15 lat
E. 20 lat
nie mam pojęcia
43 .Zmniejszenie HbA1c o 1% powoduje zmniejszenie ryzyka makroangipatii o ok.
A. 5%
B.15% (14-16%)
C. 25%
D.35%
E.45%
44. Wskazać twierdzenie prawdziwe:
1. cukrzyca jest niezależnym czynnikiem rozwoju ChNS - TAK
2. ryzyko zgonu u chorych na cukrzycę bez jawnej choroby wieńcowej jest równie duże jak u osób nie chorujących na cukrzycę, które przebyły zawał mięśnia sercowego - TAK
3. leczenie chorych z cukrzycą jest identyczne jak osób po przebytym zawale mięśnia sercowego - TAK
4. cukrzyca znosi istniejącą u kobiet przed menopauzą fizjologiczną ochronę przed chorobą wieńcową - TAK
5. ChNS rozwija się u prawie połowy chorych na cukrzycę – U PONAD 75% I JEST PRZYCZYNĄ ZGONU PRAWIE POŁOWY Z NICH
A. 1
B. 1,2
C. 1,2,3
D. 1,2,3,4
E. 1,2,3,4,5
45. Docelowe wartości LDL cholesterolu u osób z cukrzycą, u których rozpoznano ChNS powinny być mniejsze od:
A. 70mg/dl
B. 100mg/dl
C. 115mg/dl
D. 130mg/dl
E. 150mg/dl
46. W momencie rozpoznania cukrzycy część pacjentów może mieć zaburzenia widzenia, ponieważ mikroangiopatia rozwija się w momencie wzrostu insulinooporności, a więc kilka lat przed wzrostem glikemii na czczo.
A. Oba zdania są prawdziwe i istnieje pomiędzy nimi związek przyczynowy
B. Oba zdania są prawdziwe i nie istnieje między nimi związek przyczynowy
C. Pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe
D. Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe
E. Oba zdania są fałszywe
47. Osoba, u której istnieje ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej powinna:
 1. codziennie myć stopy oraz dokładnie je osuszać
 2. w miarę możliwości chodzić boso szczególnie w domu i po trawie
 3. codziennie zmieniać skarpetki lub pończochy
 4. A i C
 5. B i C
48. Czynnik, który może mieć wpływ na wzrost wydalania albumin z moczem to:
 1. wysiłek fizyczny
 2. gorączka
 3. zastoinowa niewydolność krążenia
 4. znaczne nadciśnienie tętnicze
 5. wszystkie
49. Badania w kierunku mikroalbuminurii można wykonać:
 1. w przypadkowej zbiórce moczu, oznaczając stosunek stężenia albuminy do kreatyniny
 2. w 24-godzinnej zbiórce moczu
 3. w okresowej zbiórce moczu
 4. A i B
 5. A, B i C

Prześlij komentarz

 
Top