REKLAMA

 

5.3.4. Przezcewkowa igły ablacja stercza

Mechanizm działania : the przezcewkowe Igła Ablacja (tuńczyk ™) Urządzenie dostarcza energię o częstotliwości radiowej niskopoziomowe do stercza poprzez igieł umieszczonych transurethrally do miąższu pod kontrolą wzroku przy użyciu przywiązanie do standardowego cystoskopu. Energia indukuje martwicę krzepnięcia w strefie przejściowej, w wyniku redukcji objętości stercza i BPO.
Skuteczność : Metaanaliza z dwóch RCT, dwóch nie-randomizowane badania porównawcze i 10 pojedynczych ramion wykazało, że TUNA ™ osiągnęło 50% spadek IPSS oraz poprawę o 70% Q max  w ciągu roku [ 290 ]. Odkrycia te są obsługiwane przez nowszej metaanalizie 35 badań (9 porównawczej 26 nieporównawczym) [ 291 ]. TUNA ™ znacząco poprawiła IPSS i Q max , ale w porównaniu do TURP te ulepszenia były znacząco niższe w wieku 12 miesięcy.Oznaczają różnice w porównaniu z TURP były TUŃCZYKA ™ 4.7 dla IPSS i 5,9 ml / s Q max  [ 291 ].
Badania kliniczne dotyczące wpływu tuńczyka ™ na BPO [ 292 , 293 ] wykazały znaczne zmniejszenie maksymalnego ciśnienia wypieracza lub ciśnienia wypieracza przy Q max . Jednak jeden z sześciu pacjentów nadal zablokowane po jednym roku [ 292 ].
Ogólny wskaźnik ponownego leczenia po TUŃCZYKA ™ wynosiła 19% w oparciu o analizę 17 badań nieporównawczych [ 291 ]; stawka znacznie wyższa niż ta widziana z TURP.
Tolerancji i bezpieczeństwa : Przejściowe zatrzymanie moczu i magazynowania LUTS są wspólne tygodnie po zabiegu [294 , 295 ]. Generalnie, tuńczyk ™ jest związane z mniejszą liczbą działań niepożądanych w porównaniu z TURP, w tym łagodnym krwiomocz, infekcje dróg moczowych, zwężenia, nietrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, a wytrysk [290 ].
Względy praktyczne : TUNA ™ mogą być wykonane jako procedura dnia przypadku pod znieczuleniem miejscowym lub sedacji [ 294 ]. TUNA ™ nie nadaje się do prostaty> 75 ml lub izolowanym zwężeniem szyi pęcherza moczowego.Ponadto, tuńczyk ™ nie można skutecznie leczyć gruczołu środkowe płaty. Istnieją obawy co do trwałości efektów osiąganych przez TUŃCZYKA ™.
zalecenia
LE
GR
TUNA ™ jest minimalnie inwazyjną alternatywę ze zmniejszeniem zachorowalności w porównaniu z TURP, ale z mniejszą skutecznością.
1a
ZA
Trwałość jest za niższe stawki TURP z ponownego leczenia w porównaniu do tuńczyka ™.
1a
ZA
TUNA ™ = igły przezcewkowej ablacji; TURP = przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego.

5.3.5. Zabiegi laserowe prostaty

5.3.5.1. Holmium laserowy wyłuszczenie i holm laser resekcja prostaty

Mechanizm działania : the holmium: granat itru-aluminium (Ho: YAG) laser (długość fali 2140 nm) jest impulsowy laser półprzewodnikowy, który jest absorbowany przez wodę i tkanek zawierających wodę. Koagulacji tkanki i nekrozy jest ograniczona do 3-4 mm, co jest wystarczające do uzyskania odpowiedniej hemostazy [ 296 ]. Holmium laserowy resekcji gruczołu krokowego (HoLRP) lub laserowej holmium wyłuszczenie gruczołu krokowego (HoLEP) prowadzą BPO ulgi, a wtórnie w redukcji LUTS.
Skuteczność : W metaanalizie badań porównujących HoLRP z TURP, nie ma różnicy w poprawie objawów można wykryć na 6 lub 12 miesięcy po zabiegu (online dodatkowego Tabela S.28) [ 297 ]. Jeden RCT porównując TURP z HoLRP o minimalnej obserwacji 4 lata wykazały żadnej różnicy w hydrodynamiki moczu po upływie 48 miesięcy [ 298 ].Trzy metaanalizy obejmujące badania na HoLEP vs TURP stwierdzono, że poprawa objawem była porównywalna lub wyższa z HoLEP (internetowego dodatkowego Tabela S.28) [ 299-301 ]. Jeden RCT porównując fotoselektywnej odparowanie prostaty (PVP) i HoLEP u pacjentów z prostaty> 60 ml wykazały porównywalną poprawę objawów, ale znacznie wyższe szybkości przepływu i mniejszą objętość PVR po HoLEP [ 302 ]. Innym RCT na HOLAP i 80-W PVP wykazały porównywalną poprawę funkcjonalna w medianie obserwacji wynoszącej 71 miesięcy [ 303 ].
RCT wskazują, że HoLEP jest równie skuteczny jak OP do poprawy mikcji w dużych prostaty [ 268 , 269 ], z podobną częstością reoperacji po upływie 5 lat (5% vs. 6,7%, odpowiednio) [ 268 ]. Jeden RCT porównując HoLEP z TURP w małej liczby pacjentów, którzy ukończyli 7-letniej obserwacji stwierdzono, że funkcjonalne długoterminowe wyniki HoLEP były porównywalne z TURP [ 304 ]. Retrospektywna analiza HoLEP z najdłuższym obserwacji (do 10 lat, średnio 62 miesięcy) zgłosiło trwałe funkcjonalne wyniki z niskich stóp reoperacji [ 305 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : bolesne oddawanie moczu jest najczęstszym powikłaniem pooperacyjnym [ 296 , 299 ]. W porównaniu z TURP, HoLRP ma krótsze czasy cewnikowanie i hospitalizacji [ 297 , 306 ]. Potencji, wstrzemięźliwość, a głównym zachorowalność na 48 miesięcy były identyczne między HoLRP i TURP [ 298 ]. Znaleziono trzy metaanaliz, że HoLEP ma krótszy czas hemodynamiki i pobyt w szpitalu, zmniejszenie utraty krwi, a mniej transfuzji krwi, ale na dłuższy czas pracy w porównaniu z TURP [ 299-301 ]. W metaanalizie nie stwierdzono istotnych różnic między HoLEP zauważyć i TURP dla zwężenia cewki moczowej (2,6% vs. 4,4%), podkreślają, nietrzymanie moczu (1,5% vs. 1,5%), a ponownie interwencji (4,3% vs 8,8% ) [ 300 ]. HoLEP jest lepszy od PO do utraty krwi, cewnikowanie i czas hospitalizacji [ 268 , 269 ].
HoLEP został bezpiecznie wykonywane u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe [ 307 , 308 ]. W badaniu z udziałem 83 pacjentów, przetoczenie krwi było konieczne w siedmiu pacjentów (8%) [ 309 ]. W retrospektywnym badaniu porównano wyniki bezpieczeństwa HoLEP między 39 pacjentów, którzy byli na terapii przeciwzakrzepowej w momencie ich operacji, a 37 kontroli [ 308 ]. Brak transfuzje były potrzebne i powikłań krwotocznych nie różniły się istotnie [ 308 ]. Badania krótkoterminowe wykazano, że u pacjentów z zatrzymaniem moczu może być leczone HoLEP [ 310 , 311 ].
Wpływ na erekcji i ejakulacji wstecznej jest porównywalne między HoLEP i TURP / OP [ 269 , 312 ]. Erekcji nie zmniejszyła się od początku badania w obu grupach; trzy czwarte aktywnych seksualnie pacjentów miał wytrysk wsteczny po HoLEP.
Względy praktyczne : Holmium operacje laserowe są zabiegi chirurgiczne, które wymagają doświadczenia i odpowiednich umiejętności endoskopowych. Doświadczenie chirurga była najważniejszym czynnikiem wpływającym na ogólną występowania powikłań [ 307 , 313 ].

5.3.5.2. 532 nm ( "Greenlight") laserowe odparowanie prostaty

Mechanizm działania : The Kalium-tytanylu-fosforanowego (KTP) i triborate litu (LBO) lasery pracują przy długości fali 532 nm. Energia lasera jest absorbowana przez hemoglobinę, ale nie wodę. Parowanie prowadzi do natychmiastowego usunięcia tkanki gruczołu krokowego, ulga BPO i zmniejszenie LUTS. W 2016 standardowa procedura Greenlight jest laser 180W-XPS, ale większość dowodów jest publikowany z byłą 80-W (KPT) lub 120-W HPS (LBO) systemu laserowego. Te trzy "zielone światło" Systemy laserowe różnią się nie tylko maksymalnej mocy, ale co ważniejsze w projektowaniu włókien i związane z innym interakcji tkanki energii.
Skuteczność : Metaanaliza z dziewięciu dostępnych badań z randomizacją porównujących PVP z wykorzystaniem 80-W i 120-W laserów TURP przeprowadzono w 2012 roku (w Internecie dodatkowego Tabela S.28) [ 314 ]. Nie stwierdzono różnic w Q max  i IPSS pomiędzy 80-W-PVP i TURP, ale tylko trzech RCT pod warunkiem wystarczających danych 12-miesięczne, które należy uwzględnić w metaanalizie [ 315-317 ]. Z 180-W (XPS) Skuteczność laserowej jest porównywalna do TURP pod względem IPSS, Q max , po unieważnione resztkowej objętości, zmniejszenie objętości prostaty, spadek PSA i kwestionariusze QoL. Prostatektomii laser XPS jest lepszy od TURP jeśli chodzi o czas cewnikowania, długości pobytu w szpitalu i czasu do stabilnego stanu zdrowia.
Najdłuższy RCT przy użyciu 80-W lasera KTP ma follow-up tylko 12 miesięcy [ 315 ]. Przypadek serii pokazał trwałe efekty funkcjonalne z 80-W lasera KTP, o całkowitej szybkości ponownego leczenia 8,9% na 5 lat [ 318 ].Inny przypadek seria 500 pacjentów leczonych w systemie 80-W przy średnim okresie obserwacji wynoszącym 30,6 miesięcy odnotowano stopę ponownej obróbki 14,8% [ 319 ]. Po 12 miesiącach samodzielnie zgłaszane nietrzymanie moczu wynosiła 2,9% dla XPS i 3,0% z TURP. Chirurgiczne re-interwencje były porównywalnie niskie po 12 miesiącach.
Znaczna poprawa parametrów mikcji w obserwacji 12 miesięcy wykazano urodynamicznie [ 320 ].Najdłuższy RCT porównując 120-W HPS laserowa z TURP miał follow-up 36 miesięcy i wykazały porównywalną poprawę IPSS, Q max , a PVR [ 321 ]. Szybkość ponownego operacja była wyższa od PVP (11% w porównaniu do 1,8%, p = 0,04) [ 321 ]. Podobny poprawa IPSS, QoL, Q max , lub parametrów urodynamicznych odnotowano z dwóch RCT o maksymalnej obserwacji wynoszącej 24 miesięcy [ 316 , 322 ].
W wieloośrodkowym przypadku serii lasera 180-W wykazały porównywalną poprawę bezpieczeństwa i objawów w porównaniu z dawnymi systemami laserowymi Greenlight [ 323 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : Metaanaliza z badań z randomizacją porównujących 80-W i 120-W laserów TURP wykazała czas znacznie dłuższy czas działania, ale krótszy czas hemodynamiki i długość pobytu w szpitalu po PVP [314 ]. Transfuzje krwi i zatrzymanie skrzep były mniej PVP. Nie odnotowano różnicy w pooperacyjnego zatrzymania moczu, zakażenia meatal zwężenia cewki moczowej, zwężenia lub zwężenie szyi pęcherza moczowego [ 314 ].Według "Goliath-study", 180-W Greenlight laserowa stercza nie jest gorsza od TURP pod względem powikłań okołooperacyjnych, w tym pooperacyjnych stopy bolesne oddawanie moczu (XPS 19,1%; 21,8%) TURP. Pooperacyjne ponownych interwencji Clavien III są bardziej prawdopodobne w ciągu pierwszych 30 dni po TURP porównaniu z XPS (3,8% vs. 9,8%; p = 0,04), ale porównywalne po 12 miesiącach obserwacji. Istnieje poważne powikłania krwotoczne ciągu 30 dni po TURP i bardziej łagodnych powikłań krwotocznych po XPS laserowej prostatektomii ponad 12 miesięcy, co prowadzi do porównywalnego ogólną częstością pomiędzy obu technik.
Laser Greenlight wydaje się być bezpieczne u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka w ramach leczenia przeciwzakrzepowego [ 324-328 ]. W jednym badaniu, pacjenci anticoagul miał znacznie wyższe stopy nawadniania pęcherza moczowego (17,2%) w porównaniu z tymi, które nie podlegają działaniu przeciwzakrzepowym (5,4%) [ 327 ].Bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z zatrzymaniem moczu lub prostaty> 80 ml ​​wykazano w wielu prospektywnych badaniach bez randomizacji [ 328-330 ].
Wpływ Greenlight laserowego na funkcje rozrodcze i zaburzenia wytrysku była podobna do tej z TURP po upływie 12 miesięcy [ 331 ]. Ponadto, nie ma różnicy między PO odnotowano / TURP i Greenlight PVP do erekcji [ 332 ,333 ]. IIEF-5 Wyniki są utrzymywane po obróbce. Jednakże, u pacjentów z przedoperacyjnej IIEF-5> 19, pooperacyjne IIEF-5 wyniki były znacząco zmniejszone po 6, 12 i 24 miesięcy [ 334 ].
Względy praktyczne : The 180-W laserowy XPS powinny być traktowane jako punkt odniesienia dla Greenlight laserowej prostatektomii w 2016. Wiele dawnych badań przeprowadzono z przestarzały dawny 80-W i 120-W. Wyniki muszą być odpowiednio interpretowane. Długoterminowe wyniki Goliath Study (180-W XPS vs TURP) są w toku.

5.3.5.3. Diody laserowe odparowanie prostaty


Mechanizm działania : Dla operacji prostaty, lasery diodowe o długości fali 940, 980, 1.318 i 1.470 nm (w zależności od użytego półprzewodnika) są sprzedawane przez odparowanie i wyłuszczenie. Tylko nieliczne zostały ocenione w badaniach klinicznych [ 335 ].
Skuteczność : Seria Case, a dwa badania porównawcze na 980 nm lasera diodowego oraz 120 W HPS lasera są dostępne [ 336-342 ]. IPSS, jakości życia, Q max  i PVR znacznej poprawie w stosunku do wszystkich badań początku badania i były podobne do 120-W HPS lasera, 6 i 12 miesięcy [ 336 , 337 ].
Jeden RCT z 12 miesięcznej obserwacji w porównaniu diodowego 980 nm laser plasmakinetic wyłuszczenie i znalazł równego wyników klinicznych, dane obsługiwane przez jedną RCT, porównując 980 nm lasera diodowego odparowanie vs TUR-P w 2-letniej obserwacji [ 343 ], natomiast przerobić TURP była częstsza w grupie lasera diodowego (online zapasowy Tabela S.28). Zdarzenia niepożądane i czas cewnika sprzyjał grupę lasera diodowego [ 344 ]. Jeden mały RCT z obserwacji porównując laserowej wyłuszczenie 6 miesięcy przy użyciu 1318 nm laser diodowy z B-TURP odnotowano podobne wyniki dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa (online dodatkowego Tabela S.28) [ 345 ]. Utrata krwi i czas hospitalizacji były na korzyść laserowej wyłuszczenie.
Tolerancji i bezpieczeństwa : Opublikowane badania nad laserem 980 nm wskazują wysokie bezpieczeństwo śródoperacyjne, ponieważ brak krwawienia odnotowano, choć leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek zostały wykonane w 24% i 52% chorych [ 336 , 337 ]. W okresie pooperacyjnym, wysoki stopień trudności w oddawaniu moczu stwierdzono [ 336 , 337 ]. Modyfikacji włókien prowadzi do znacznego zmniejszenia [ 339 ]. Podsumowując, wysokie wskaźniki reoperacji (8-33%) i stres utrzymujących nietrzymanie moczu (9,1%) nie został zgłoszony [ 336-338 ,343 ].
Względy praktyczne : lasery diodowe prowadzić do natychmiastowej poprawy LUTS powodu BPO i zapewnić dobre właściwości hemostatyczne. Na podstawie ograniczonej ilości, głównie niskie RCT jakości i kontrowersyjne dane dotyczące szybkości ponownego leczenia, wyniki na laserów diodowych powinny być oceniane w dalszym wyższych RCT jakości.

5.3.5.4. Tul: Laser itru-aluminiowo-granatowe (Tm: YAG)


Mechanizm działania : W Tm: YAG o długości fali pomiędzy 1.940 a 2.013 nm emitowane w trybie pracy ciągłej fali.Laser jest używany przede wszystkim w zastosowaniach przeciwpożarowych przednie [ 335 , 346 ]. Różne aplikacje, począwszy od parowania (ThuVaP) vaporesection (ThuVaRP) i wyłuszczenie (ThuVEP / ThuLEP: podobne techniki enucleating) są publikowane.
Skuteczność : Główną wadą jest ograniczona liczba badań z randomizacją. Jeden RCT z 4-letniej obserwacji porównuje ThuVARP M-TURP, pokazując porównywalną skuteczność i korzystne ceny reoperacji w grupie ThuVaRP [ 347 ] (online zapasowy Tabela S.28). One RCT i jeden nie-RCT porównaniu ThuVaRP M-TURP [ 348 , 349 ], a dwa RCT porównujące ThuVaRP i B-TURP zostały opublikowane w ostatnim czasie [ 350 , 351 ]. Podsumowując, badania wykazują porównywalną poprawę objawów i parametrów mikcji. Istnieje tylko kilka przykładów na ThuVEP wykazujące znaczną poprawę IPSS, Q max i PVR po leczeniu [ 352-355 ]. ThuLEP i HoLEP porównano w jednym RCT z 18 miesiącach obserwacji z porównywalnymi wynikami w obu ramionach (Online zapasowy Tabela S.28) [ 356 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : Laser Tul prostatektomii wykazuje wysokie bezpieczeństwo śródoperacyjne w RCT [ 347 ,348 ], a także w serii przypadków u pacjentów z dużymi prostaty [ 352 ], przeciwzakrzepowego lub zaburzeniami krzepnięcia [ 353 , 357 ]. Czas cewnikowanie, pobyt w szpitalu, a utrata krwi była mniejsza w porównaniu z TURP [ 348-350 ]. Stopa pooperacyjnych zwężeń cewki moczowej po ThuVaRP wynosiła 1,9%, stopa przykurcz szyi pęcherza wynosiła 1,8%, a stopa redyskonta operacja była 0-7.1% w okresie obserwacji [ 348 , 349 , 358 ]. Zwężenie cewki moczowej po ThuVEP wystąpiły u 1,6%, a ogólny wskaźnik ponownego leczenia wynosił 3,4% (średni czas obserwacji 16,5 miesięcy) [ 359 ]. Brak cewki moczowej i szyi pęcherza zwężenia po ThuLEP były zgłaszane w trakcie 18-miesięcznej obserwacji [ 356 ]. Ostatnio duża seria powikłań po vapoenucleation zgłaszanych działań niepożądanych u 31% przypadków, a 6,6% powikłań> Clavien klasy II [ 360 ]. Jedno badanie kontrola przypadku na ThuVEP z 48-miesięcznej obserwacji odnotowano długoterminową trwałość mikcji usprawnień i ogólny poziom reoperacji w wysokości 2,4% [ 357 ]. Dwa badania kontrolne (jeden przypadek, w porównaniu z jednym RCT TURP) skierowana wpływu ThuVEP na funkcje seksualne, wykazując żadnego wpływu na erekcji ze zwiększoną częstością występowania wsteczny wytrysk po zabiegu [ 361 , 362 ].
Względy praktyczne : Ograniczona liczba badań z randomizacją i kilku badaniach z długoterminowej obserwacji (do 48 miesięcy) wspiera skuteczność tulu laserowej prostatektomii z konieczności ciągłego potwierdzenia.
zalecenia
LE
GR
HoLEP i 532 nm laserowe odparowanie prostaty są alternatywy dla TURP u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS prowadzących do natychmiastowego, obiektywne i subiektywne ulepszeń porównywalnych z TURP.
1a
ZA
W krótko- i średnioterminowe funkcjonalne Wyniki 532 nm lasera odparowanie prostaty są porównywalne z TURP.
1b
ZA
Długofalowe funkcjonalne wyniki HoLEP są porównywalne z TURP lub prostatektomii otwartej.
1b
ZA
Tul wyłuszczenie może być alternatywą dla TURP i HoLEP u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS prowadzących do natychmiastowego i średniookresowej obiektywnych i subiektywnych ulepszeń.
1b
ZA
Operacje laser diodowy prowadzić do celu krótkoterminowego i subiektywnej poprawy.
1b
b
ThuVaRP jest alternatywą dla TURP dla małych i średnich prostaty.
1b
ZA
W odniesieniu do śródoperacyjnych właściwości bezpieczeństwa i krzepnięcia, lasery diodowe i Tul wydają się być bezpieczne.
3
do
W odniesieniu do bezpieczeństwa śródoperacyjnej, 532 nm lasera parowanie przewyższa TURP.
1b
ZA
532 nm laser parowania należy rozważyć u chorych otrzymujących leki przeciwzakrzepowe lub wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
3
b
HoLEP = laserowy holmium wyłuszczenie; LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; TURP = przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego; ThuVaRP = Tm: YAG vaporesection.

5.3.6. Stercza stenty

Mechanizm działania : Stosowanie endoprotezy do zachowania drożności prześwitu jest ugruntowane pojęcie. Prostaty stenty przeznaczony przede wszystkim jako alternatywa dla założonego na stałe cewnika, ale także ocenić jako podstawowy opcję leczenia dla pacjentów bez istotnych chorób współistniejących [ 363 , 364 ].
Gruczołu stentu wymaga funkcjonowania wypieracza [ 365 ]. Stałe stenty są biokompatybilne, umożliwiając epitelializacji. Stenty tymczasowy nie epithelialise i może być biostabilna lub biodegradacji. Tymczasowe stenty mogą zapewnić krótkotrwałą ulgę od BPO u osób czasowo niezdolnych do zabiegu lub po minimalnie inwazyjnego leczenia [365 ].
Skuteczność : Liczne badania małej obudowie o wielu stentów różnych wzorów i materiałów zapewniają niski poziom dowodów na ich wykorzystanie. Online zapasowy Tabela S. 29 opisuje najważniejsze badania [ 363 , 364 , 366-369 ].Nastąpiła znaczna strata dla obserwacji we wszystkich badaniach. Nie przeprowadzono badań porównujących stenty z pozorne lub innych metod leczenia, a tylko jeden RCT porównano dwie wersje blind-placement gruczołu stentu (BPS) dla BPO [ 370 ].
Głównym przedstawicielem stałych stentów jest proteza UroLume. W przeglądzie systematycznym zidentyfikowano 20 serii przypadków (990 pacjentów), o różnym uzupełnieniami [ 371 ]. Badania te odnotowano istotnych poprawę objawów i Q max  wzrost [ 371 ]. Zebrane dane z badań z udziałem pacjentów, którzy byli cewnik zależną wykazała, że 84% pacjentów (148/176) odzyskał zdolność do unieważnienia spontanicznie po leczeniu UroLume [ 371 , 372 ].
Dane dotyczące innych niż epithelialising prostaty stentów podsumowano w systematycznym przeglądzie na skuteczność Memokath stent samorozprę metallic prostaty [ 373 ]. IPSS została zmniejszona o 11-19 punktów, a Qmax  wzrosła o 3-11 ml / s [ 373 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : W ogóle, stenty podlegają zgubienia, migracji i złej tolerancji leku z powodu nasilenia LUTS i encrustation [ 365 ]. Głównymi natychmiastowe działania niepożądane obejmują ból krocza lub przechowywania pęcherza objawy.
Względy praktyczne : Ze względu na częste działania niepożądane i wysokiego tempa migracji, gruczołu krokowego stenty mają ograniczoną rolę w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego LUTS. Tymczasowe stenty mogą zapewnić krótkotrwałą ulgę z LUTS wtórnym BPO u pacjentów czasowo niezdolnych do zabiegu lub po minimalnie inwazyjnego leczenia [ 365 ].
Zalecenie
LE
GR
Oferta gruczołu stenty jako alternatywa do cewnikowania mężczyzn nienadających się do zabiegu.
3
do

5.3.7. Prostaty cewki moczowej lift

Mechanizm działania : Wyciąg gruczołu cewki moczowej (PUL) reprezentuje nowe podejście minimalnie inwazyjne w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Naruszania płaty boczne są skompresowane przy małych stałych implantów szwów na bazie dostarczanych pod kontrolą cystoskopowym (Urolift ® ) powodującej otwarcie gruczołu cewki moczowej, który pozostawia się ciągły kanał przedni przez dołu gruczołu zakresie od szyi pęcherza do verumontanum.
Skuteczność : Dostępne badania na PUL są prezentowane w Internecie dodatkowa tabela S.30 [ 374-379 ]. Na ogół, PUL uzyskuje się znaczną poprawę w IPSS (-39% do -52%), Q max  (+ 32% do + 59%) i QoL (-48% do -53%). Istnieje tylko jedna RCT PUL porównaniu z substancją obojętną [ 374 ]. Pierwotnym punktem końcowym było spotkać na 3 miesiące z 50% zmniejszeniem AUA-SI od 22,1 do 11,0 punktów i pozostał stabilny do 12 miesięcy. Zmiany w AUA-SI 88% większa w grupie leczonej niż w kontroli pozorowaną. Również Q max znacząco wzrósł z 8,1 do 12,4 ml / s stosunku do wartości wyjściowych po 3 miesiącach, a wynik ten mógłby być jeszcze potwierdzona na 12 miesięcy.Różnica odpowiedzi kliniczne dla Q max  pomiędzy grupami było istotności statystycznej. Stosowny korzyści w odniesieniu do PVR nie została wykazana w porównaniu z wartościami wyjściowymi, ani w stosunku do rzekomej kontroli.
Ostatnio wielonarodowym, RCT z 80 pacjentów (przeprowadzonych w dziewięciu krajach europejskich) oceny PUL do TURP został opublikowany. Po 12 miesiącach poprawa IPSS było -11,4 do -15,4 PUL i dla TURP. Nie było wsteczny wytrysk u pacjentów PUL, a 40% pacjentów TURP utracił zdolność do wytrysku. Chirurgiczne odzysku mierzono przy wykorzystaniu zatwierdzonego dokumentu i potwierdził, że egzekucja z PUL jest szybsze i bardziej rozbudowana w ciągu pierwszych 3 do 6 miesięcy [ 380 ]. Jednak TURP spowodowało znacznie większą poprawę w Qmax  (+13.7 ± 10,4 ml / s) po 12 miesiącach w porównaniu z PUL. (4,0 ± 4,8 ml / s).
W ostatniej metaanalizie badań retrospektywnych i prospektywnych, Wyciągnięte szacunki wykazały ogólną poprawę następujące PUL, w tym IPSS (zmiana z -7,2 do -8,7 pkt), Q max  (3,8 do 4,0 ml / s) i jakości życia (-2.2 z -2,4 pkt) [ 379 ]. Funkcja seksualna została zachowana z niewielką poprawą szacuje się na 12 miesięcy.
W wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym badaniu nie na 64 pacjentów oceniano skuteczność PUL ponad 2 lat [ 375 ]. Po 2 tygodniach IPSS poprawiła się o 42% i utrzymywano przez 24 miesięcy.Podobny efekt terapeutyczny obserwowano także w przypadku Q max  co znacznie zwiększoną o 45%, od 8,3 do 12,0 ml / s po upływie 2 tygodni. Korzyść ta była stabilna do 2 lat. Jednak w 2-letniej obserwacji u 20% chorych wymaga dodatkowego leczenia z powodu początkowego niepowodzenia PUL [ 375 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : Najczęstsze powikłania zgłaszane w okresie pooperacyjnym zawarte krwiomocz (16-63%), bolesne oddawanie moczu (25-58%), ból miednicy (5-17.9%), mocz (7.1-10%), przemijające moczu (3,6 -16%) i zakażenia układu moczowego (2.9-11%). Większość objawów były łagodne lub umiarkowane nasilenie i ustępowały w ciągu dwóch do czterech tygodni po zabiegu.
PUL wydaje się nie mieć istotnego wpływu na funkcje seksualne. Ocena funkcji seksualnych mierzona IIEF-5, Male Sexual Health Questionnaire-ejakulacji Dysfunction i Male Sexual Health Questionnaire-Przeszkadza u pacjentów poddawanych PUL wykazały, że funkcja erekcji i ejakulacji zostały zachowane [ 374-378 ].
Względy praktyczne : AN odcięty / wystający płat środkowa nie może być skutecznie leczona, a skuteczność w dużych gruczołów prostaty nie zostało jeszcze przedstawione. Potrzebne są badania wysokiej jakości, aby porównać skuteczność, bezpieczeństwo i trwałość między PUL i innych ustalonych zabiegów inwazyjnych.
Zalecenie
LE
GR
Wyciąg prostaty cewki moczowej (Urolift ® ) prowadzi do obiektywnych i subiektywnych krótko- i średnioterminowych ulepszeń. RCT z dłuższej obserwacji są wymagane.
1a
b
RCT = randomizacją.

5.3.8. Operacje Badane

5.3.8.1. Intra-prostaty iniekcje toksyny botulinowej (patrz uzupełniające materiały internetowe)

5.3.8.2. Minimalnie inwazyjna proste prostatektomii

Mechanizm działania : Termin minimalne inwazyjne proste prostatektomii (MISP) obejmuje prostatektomii laparoskopowej prosty (LSP) i robota wspomaganego prosty prostatektomii (zgrzyt). Technika LSP opisano po raz pierwszy w 2002 [ 381 ], przy czym pierwszym raszpla zgłoszono w 2008 [ 382 ]. Zarówno LSP i zgrzyt są wykonywane przy użyciu różnych technik spersonalizowanych, opracowany w oparciu o transcapsular (Millin) lub transvesical (Freyerem) techniki otwartej prosty prostatektomii (OSP). Zaotrzewnowej podejście jest najczęściej stosowane do LSP, natomiast przezotrzewnowy jest stosowany głównie do zgrzyt.
Skuteczność : Niedawny przegląd systematyczny i metaanaliza wykazała, że w 27 badań obserwacyjnych, w tym 764 pacjentów, średni wzrost Q max  było 14,3 ml / s (95% CI: 13.1-15.6) oraz poprawa średnio o IPSS było 17,2 (95 % CI 15.2-19.2). Średni czas operacji wynosił 141 min (95% CI: 124-159), a średni śródoperacyjnej utraty krwi było 284 ml (95% CI 243-325). Sto cztery pacjentów (13,6%) opracowali powikłania chirurgiczne. W badaniach porównawczych OP, długość pobytu w szpitalu (WMD -1.6 dni, p = 0,02), długość użytkowania cewnika (BMR -1.3 dni, p = 0,04), a szacowana utrata krwi (WMD -187 ml, p = 0,015) były znacznie mniejsze w grupie MISP, a czas działania jest dłuższy niż w OSP (BMR 37,8 min, p <0 font="" nbsp="">Nie stwierdzono różnic w poprawę Q max , IPSS i okołooperacyjnych powikłań pomiędzy obiema metodami (zobacz online dodatkowa tabela S.32). Dwa ostatnie retrospektywne serie na zgrzyt są już dostępne, które nie zostały włączone do metaanalizy, które potwierdzają te wnioski [ 383 , 384 ]. Największy retrospektywne serii donosi 1330 kolejnych przypadków w tym 487 robota (36,6%) i 843 laparoskopowych (63,4%) prostych przypadkach prostatektomii. Autorzy potwierdzają, że obie techniki można bezpiecznie i skutecznie w niektórych ośrodkach [ 383 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : W największym szeregowo, pooperacyjna powikłań wynosił 10,6% (7,1% dla LSP i 16,6% dla zgrzyt), większość powikłań będących niskiej klasy. Do najczęstszych powikłań w serii zgrzyt były krwiomocz wymagające nawadniania, ZUM i AUR; w serii LSP, najczęstsze powikłania były UTI, niedrożność jelit i AUR.
Względy praktyczne : Dane dotyczące MISP rosną z wybranych ośrodków. MISP wydaje się skuteczną i bezpieczną opcję leczenia, zapewniając podobną poprawę w Q max  i IPSS jako OP [ 385 ]. Jednak większość badań mają charakter retrospektywny. Potrzebne są badania wysokiej jakości na celu porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i hospitalizacji między MISP i zarówno PO i metod endoskopowych. Efekty długoterminowe, krzywa uczenia się i koszt MISP powinny również być analizowane.
Zalecenie
LE
GR
MISP wydaje się być możliwe u mężczyzn z wielkości stercza> 80 ml wymagających leczenia chirurgicznego. Ponieważ potrzeba więcej danych, MISP pozostaje pod oceną.
2
b
MISP = minimalnie inwazyjnej prosty prostatektomii.

5.4. Wybór pacjenta

Wybór metody leczenia zależy od ocenianych wyników oceny pacjenta, umiejętność leczenia zmiany ustaleń preferencji leczenia konkretnego pacjenta, a oczekiwania muszą zostać spełnione, jeśli chodzi o szybkość zachorowania, skuteczności i efektów ubocznych, QoL i progresji choroby. Dodatkowa Tabela Internecie S.33 zapewnia różnicową informację o prędkości wystąpienia i wpływu na podstawowe parametry z konserwatywnymi, medycznych lub chirurgicznych metod leczenia.
Behawioralne modyfikacje, z lub bez zabiegów medycznych, są zazwyczaj pierwszym wyborem terapii.Rysunek 3 przedstawia schemat blokowy ilustrujący wybór leczenia według medycyny opartej na dowodach i profili pacjentów.
Leczenie chirurgiczne jest zwykle wymagane w przypadku pacjentów występowały nawracające lub opornym zatrzymanie moczu z przepełnienia, nietrzymanie moczu, nawracające ZUM, kamienie pęcherza lub uchyłki, opornych na leczenie makroskopowy krwiomocz z powodu BPH / BPE lub poszerzenie górnych dróg moczowych z powodu BPO, z lub bez niewydolności nerek (bezwzględne wskazania pracy, potrzebne do zabiegu).
Dodatkowo, operacja jest zwykle konieczna, gdy pacjenci nie otrzymali odpowiedniego zwolnienia z LUTS lub PVR stosując zachowawcze lub zabiegów medycznych (wskazania względne działanie). Wybór techniki operacyjnej zależy od wielkości prostaty, chorób współistniejących pacjenta, możliwość uzyskania znieczulenia preferencje pacjentów, gotowość do przyjęcia konkretnych skutków ubocznych chirurgii związany, dostępność arsenale chirurgicznej i doświadczenia chirurga z tych technik chirurgicznych , Algorytm metody chirurgiczne według EBM i profilu pacjenta jest przedstawiony na Figurze 4.
Rysunek 3:  Algorytm leczenia męskich LUTS używając opcji leczenia i / lub konserwatywnych. Decyzje dotyczące terapii zależą od wyników ocenianych podczas wstępnej oceny.
Zauważ, że preferencje pacjentów może prowadzić do różnych decyzji terapeutycznych.

LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; PDE5I = inhibitory fosfodiesterazy typu 5.
Rysunek 4:  Leczenie algorytm uciążliwego LUTS oporna na leczenie zachowawczego / lub w przypadkach bezwzględnych wskazań operacyjnych. Schemat blokowy przeprowadzono stratyfikację zdolność pacjenta mieć znieczulenie, ryzyko sercowo-naczyniowe i wielkość prostaty.

odparowanie laserowe obejmuje Greenlight, w tulu i lasery diodowe parowanie;
wyłuszczenie Laser obejmuje Holmium i Tul laser wyłuszczenie.
HoLEP = laserowy holmium wyłuszczenie; TUIP = przezcewkowa nacięcie prostaty; TUMT = terapię przezcewkowe mikrofalowej; TUNA = przezcewkowe igły ablacji; TURP = przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego.

5.5. Zarządzanie oddawania moczu w nocy u mężczyzn z objawów ze strony dolnych dróg moczowych

Ta pierwsza iteracja w EAU Wytycznymi do moczenie nocne u samców LUTS donosi przeglądu systematycznego leczenia, oraz podkreśla potrzebę uwzględnienia szerokiego zakresu możliwych przyczyn. Podsumowanie to wersja do druku jest uzupełniona o szczegółowe wersji online ( http://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/~~HEAD=pobj ).
Moczenie nocne jest definiowane jako skargi budzi w nocy, aby unieważnić [ 4 ]. Odzwierciedla zależność między ilością wytwarzanego moczu podczas snu i zdolność pęcherza przechowywania moczu otrzymane. Moczenie nocne mogą występować jako część dolnej zaburzenia układu moczowego (LUTD), takie jak OAB i zespół przewlekłego bólu miednicy. Moczenie nocne może wystąpić również w połączeniu z innymi formami LUTD, takich jak BOO, ale tutaj to jest przedmiotem dyskusji, czy związek jest jednym z przyczynowości lub po prostu współistnienia dwóch typowych warunkach. Co najważniejsze, moczenie nocne może mieć zachowania, zaburzenia snu (pierwotnego lub wtórnego) lub przyczyn ogólnoustrojowych niezwiązane LUTD (Tabela 1). Odmienne przyczyny często współistnieją i każdy musi być uznane we wszystkich przypadkach. Tylko tam, gdzie LUTD jest moczenie nocne składkowy powinien być określany jako LUTS.
Tabela 1: Kategorie moczenie nocne
KATEGORIA
Nieproporcjonalne produkcja moczu
(W każdym czasie, lub w czasie snu)
Niska objętość każdej pustce
(W każdym czasie, lub przez noc)
behawioralne
Nieodpowiednia podaż płynów
"Świadomość pęcherza" ze względu na wtórne zaburzenia snu
Systemowe
Woda, sól i wyjście metabolit
Zaburzenia snu
Zmienna wyjściowa wody i soli
"Świadomość pęcherza" z powodu pierwotnego zaburzenia snu
LUTD
Funkcja przechowywania upośledzona i zwiększone odczucie napełniania

5.5.1. Ocena diagnostyczna

Oceny przedstawiono na Figurze 5;
1. Ocenić dla LUTD zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Nasilenie i przeszkadza poszczególnych LUTS powinny być identyfikowane za pomocą skali nasilenia objawów, uzupełnione reżyserii przesłuchania w razie potrzeby.Zatwierdzony pęcherza dziennik jest obowiązkowe.
2. Sprawdzenie, czy czynniki wpływające na zachowania równowagi płynów i snu przyczyniają.
3. Przegląd historii medycznej i leków, w tym skierowane do oceny kluczowych warunków, takich jak niewydolność nerek, cukrzyca, niewydolność serca i obturacyjny bezdech senny. Jeśli czynniki ogólnoustrojowe lub zaburzenia snu są potencjalnie ważne, rozważyć włączenie odpowiedniej wiedzy medycznej (patrz rysunek 6). To jest właściwa, jeżeli wiadomo, warunkiem jest sub-optymalnie zarządzana, czy objawy i oznaki sugerują warunku nierozpoznaną.
Rysunek 5. Ocena moczenie nocne w niewyspecjalizowanych neurogenne Mężczyzna LUTS.

Ocena musi ustalić, czy pacjent ma wielomocz, LUTS, zaburzenia snu lub ich kombinacji. Leczenie może być prowadzone przez przeszkadza to powoduje, ale bez uciążliwych moczenie nocne może wymagać oceny wykres objętości częstotliwości (FVC) (oznaczony linią przerywaną), w zależności od historii, badania kliniczne od ewentualnej obecności poważnego podstawowego stanu medycznego muszą być brane pod uwagę.
DRE = badanie per rectum; NP = wielomocz nocny; MoA = mechanizm działania; PVR = po mikcji.

5.5.2. Choroby i zaburzenia snu Pielęgnacja Shared Pathway

Kategorie sprawczym moczenie nocne obejmują [ 386 ]:
1. Problemy przechowywania pęcherza;
2. 24-godzinny (globalne) wielomocz (> 40 ml / kg oddawanie moczu w ciągu 24 godzin);
3. Nocturnal wielomocz (NP; wyjście nocnej przekraczające 20% 24-godzinnego wydalania moczu u osób młodych, a 33% osób w wieku powyżej wydalanego moczu 65 [ 4 ]);
4. Zaburzenia snu;
5. mieszanej etiologii.
Potencjalnie istotne warunki ustrojowe są te, które zaburzać równowagę płynów fizjologicznych, w tym wpływy na: poziom wolnej wody, soli, innych substancji rozpuszczonych i osocza ciśnienia onkotycznego; regulacja wydzielania wewnętrznego np hormonu antydiuretycznego (ADH), peptydów natriuretycznych; autonomicznego układu krążenia i kontroli; czynność nerek; Regulacja neurologiczne, np dobowy regulacja szyszynki i unerwienie nerek. Jak moczenie nocne jest powszechnie określany specjalności bez pełnego wglądu w przyczyny, urolog musi dokonać przeglądu prawdopodobnych mechanizmów leżących u podstaw prezentacji z moczenie nocne i wszczęcia przeglądu przez odpowiednich specjalności odpowiednio. Tak więc, urolog zarządzający musi oceniać pacjentów oddawanie moczu w nocy, w kontekście, w którym dodatkowe doświadczenie medyczne jest dostępna (Figura 6). Nie powinny one przejść wzdłuż dowolnej ścieżki zarządzania LUTD chyba sprawczym związek z LUTD jest uzasadnione podejrzenie, oraz zaburzenia ogólnoustrojowe lub snu zostały rozważone.
U pacjentów z niedrobnokomórkowym uciążliwego moczenie nocne, ocena medyczna (wywiad i badanie przedmiotowe) powinny rozważyć możliwość wczesnych stadiach choroby układowej, oraz czy istnieje możliwość wcześniejszego diagnozowania lub dostosowanie terapii.
Kilka ważnych potencjalnie uleczalne non-urologiczne przyczyny moczenie nocne obejmują; obturacyjny bezdech senny (OSA), zastoinowa niewydolność serca, źle kontrolowana cukrzyca i leki (np diuretyki lub litu).
Rysunek 6.  Wspólna troska drogę do oddawania moczu w nocy, podkreślając potrzebę zarządzania potencjalnie złożonych pacjentów stosujących odpowiednią wiedzę na czynniki sprawcze.

5.5.3. Leczenie moczenie nocne

5.5.3.1. Terapia antydiuretyczny

Wazopresyny argininy hormonu antydiuretycznego (AVP) odgrywa kluczową rolę w homeostazie organizmu wody i kontrolę produkcji moczu przez wiązanie się z receptorami V2 nerkowych kanałów zbiorczych. AVP zwiększa wchłanianie wody ponownego moczu i osmolalności, więc zmniejszające wydalanie wody i całkowitą objętość moczu.AVP posiada również receptorów V1 pośredniczy obkurczające naczynia efektów / nadciśnieniem i bardzo krótki okres półtrwania w surowicy, co sprawia, że ​​hormon nieodpowiedniego leczenia moczenie nocne / nocny wielomocz.
Desmopressin jest syntetycznym analogiem AVP powinowactwo receptora V2 wysokim powinowactwem i bez odpowiedniego receptora V1. Zbadano na moczenie nocne działania na [ 387 ], o określonych dawkach, stosuje się różne miareczkowania dawki preparatów i możliwości podawania. Terapia za pomocą antydiuretycznego desmopresynę ze zwiększania dawki w celu uzyskania odpowiedzi klinicznej, jest bardziej skuteczna niż placebo pod względem zmniejszenia częstości nocnej wytwarzającego puste przestrzenie i innych środków rezultatu. Trzy badania oceniające desmopresynę miareczkowano dawki, w których mężczyźni zostały one zgłoszone siedem poważne zdarzenia niepożądane w 530 pacjentów, z jednym śmierci. Było 17 przypadki hiponatremii i siedem z nadciśnieniem.Ból głowy stwierdzono u 53 i nudności u 15.
względy praktyczne
Desmopressin przyjmuje się raz na dobę przed snem. Ponieważ optymalna dawka różni się u poszczególnych pacjentów, leczenie desmopresyną należy rozpocząć od małej dawki (0,1 mg / dzień) i może być stopniowo zwiększana aż do dawki 0,4 mg / dobę co tydzień, aż do osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Pacjenci powinni unikać picia płynów co najmniej jedną godzinę przed i przez osiem godzin po podaniu. U mężczyzn w wieku 65 lat lub starszych, desmopressin nie powinien być stosowany, jeżeli stężenie sodu w surowicy jest poniżej normy: wszyscy pacjenci powinni być monitorowani pod kątem hiponatremii. Mężczyźni z moczenie nocne należy zalecić odnośnie stosowania off-label.

5.5.3.2. Leki stosowane w leczeniu LUTD

Gdzie LUTD diagnozuje i uznał sprawczym moczenie nocne, odpowiednie leki do magazynowania i oddawania moczu (LUTS) mogą być brane pod uwagę. Jednakże, efekt wielkość tych leków jest na ogół niewielkie, lub nie różniła się od placebo stosowany do leczenia moczenia nocnego. Odpowiednie leki obejmują; selektywne  alfa 1-adrenergicznych [388 ] przeciwmuskarynowe [ 389-391 ], 5 α reduktazy inhibitorów [ 392 ] i PDE5Is [ 393 ].

5.5.3.3. Inne leki

Diuretyki, środki w celu wywołania snu [ 394 ], diuretyki [ 395 ], niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) [ 396 ] i fitoterapia [ 397 ]. Wielkość Wpływ tych leków na moczenie nocne jest na ogół niewielka, albo nie różni się istotnie od placebo. Większe reakcje były zgłaszane w przypadku niektórych leków, ale większą skalę potwierdzające RCT brakuje.Agencje promujące sen nie wydaje się, aby zmniejszyć częstotliwość nocnego wytwarzający puste przestrzenie, ale może pomóc pacjentom wrócić do snu.
zalecenia
LE
GR
Leczenie powinny dotyczyć podstawowych czynników sprawczych, które mogą być behawioralnych układowego stanu (ów), zaburzenia snu, zaburzenia układu moczowego mniejsza lub kombinacją czynników.
4
ZA*
Omów zmiany stylu życia w celu zmniejszenia objętości moczu i nocne epizody moczenie nocne, i poprawić jakość snu.
3
ZA*
Desmopressin mogą być przepisywane w celu zmniejszenia moczenie nocne z powodu nocnej wielomocz u mężczyzn w wieku poniżej 65. Badania przesiewowe w kierunku niedoboru sodu we krwi musi być podjęta na początku leczenia, podczas zwiększania dawki iw trakcie leczenia.
1a
ZA
α antagoniści 1-adrenergiczne mogą być oferowane do mężczyzn z moczenie nocne związanych z LUTS.
1b
b
Anti-muskarynowe leki mogą być oferowane do mężczyzn z moczenie nocne związanych z pęcherza nadreaktywnego.
1b
b
α reduktazy inhibitory mogą być oferowane do mężczyzn z moczenie nocne, które mają umiarkowane do ciężkiego LUTS i powiększenie gruczołu krokowego (> 40 ml).
1b
do
Nie oferują PDE5Is w leczeniu oddawania moczu w nocy.
1b
b
Próba leczenia moczopędnego czasowym mogą być oferowane do mężczyzn z oddawania moczu w nocy z powodu nocnej wielomocz. Badania przesiewowe w kierunku niedoboru sodu we krwi powinna być przeprowadzona na początku oraz w trakcie leczenia.
1b
do
Środki do wspomagania snu mogą być stosowane w celu ułatwienia powrotu do snu u mężczyzn z oddawania moczu w nocy.
2
do
* Ulepszony oparty na panelu konsensusu.
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; PDE5Is = Phospodiesterase 5 inhibitory.

6. DALSZE DZIAŁANIA

6.1. Baczna (behawioralne)

Pacjenci, którzy zdecydują się na prowadzenie polityki WW powinny zostać poddane przeglądowi w ciągu 6 miesięcy, a następnie raz w roku, o ile nie występuje pogorszenie objawów lub rozwój wskazań bezwzględnych do leczenia chirurgicznego. Poniżej przedstawiono zalecane w dalszych wizyt: historia, IPSS, Uroflowmetria i objętości PVR.

6.2. Opieka medyczna

U pacjentów otrzymujących  alfa 1-blokery, antagoniści receptorów muskarynowych, PDE5Is lub kombinację  alfa 1-blokery + 5 ARIs lub antagoniści receptorów muskarynowych należy zweryfikować 4-6 tygodni po rozpoczęciu leku, aby określić odpowiedź na leczenie. Jeśli pacjenci uzyskanie ulgi w objawach braku kłopotliwych niepożądanych, podawanie leku może być kontynuowane. Pacjenci powinni zostać poddane przeglądowi w ciągu 6 miesięcy, a następnie raz w roku, o ile nie występuje pogorszenie objawów lub rozwój wskazań bezwzględnych do leczenia chirurgicznego. Poniżej przedstawiono zalecane w dalszych wizyt: historia, IPSS, Uroflowmetria i objętości PVR. FVC lub pęcherza pamiętniki powinny być wykorzystane do oceny odpowiedzi na leczenie dla dominujących objawów przechowywania lub nocnej wielomocz.
Pacjenci otrzymujący 5-Aris powinna zostać poddana przeglądowi po upływie 12 tygodni i 6 miesięcy w celu określenia ich reakcji i zdarzeń niepożądanych. Poniżej przedstawiono zalecane w dalszych wizyt: historia, IPSS, Uroflowmetria i objętości PVR.
Mężczyźni biorący 5-Aris powinny być uzupełniane regularnie przy użyciu testu PSA seryjny, jeśli średnia długość życia wynosi> 10 lat i jeśli diagnoza PCa może zmienić sposób leczenia. Nowa linia bazowa PSA powinny być określone na 6 miesięcy, a wszelkie potwierdziły wzrost PSA podczas 5-Aris powinien być oceniany.
U pacjentów otrzymujących desmopresynę stężenie sodu w surowicy powinno się mierzyć w dniu 3 i 7, jak również po 1 miesiącu, a jeśli stężenie sodu w surowicy utrzymuje się normalne, co 3 miesiące później. Poniższe testy są zalecane w dalszych wizyt: stężenie w surowicy sodu i wykres głośności częstotliwości. Sekwencja obserwacji powinna być wznowiona po zwiększeniu dawki.

6.3. Leczenie chirurgiczne

Pacjenci po operacji prostaty powinny zostać poddane przeglądowi 4-6 tygodni po usunięciu cewnika do oceny odpowiedzi na leczenie i zdarzeń niepożądanych. Jeśli pacjenci mają leczeniu objawowym i pozostają bez działań niepożądanych, nie dalej ponowna ocena nie jest konieczna.
Poniższe testy są zalecane przy wizycie kontrolnej po 4 do 6 tygodni: IPSS, Uroflowmetria i objętości PVR.
Zalecenie
LE
GR
Follow-up dla wszystkich konserwatywnych, medycznych lub operacyjnych metod leczenia opiera się na danych empirycznych i teoretycznych rozważań, ale nie na badaniach opartych na dowodach.
3-4
do

Prześlij komentarz

 
Top